logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvarur - Pathiththan Thiruvuruvir

6.26 thiruvArUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  263 pAthiththan thiruvuruviR peNkoN TAnaip

  paNTorukAl thachamukanai azuvith thAnai
  vAthiththuth thaTamalarAn chiraN^koN TAnai

  vankaruppuch chilaikkAman uTalaT TAnaich
  chOthichchan^ thiranmEni maRuchcheythAnaich

  chuTaraN^ki thEvanaiyOr kaikkoN TAnai
  Athiththan paRkoNTa ammAn Rannai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.1
  264 veRpuRuththa thiruvaTiyAR kURRaT TAnai

  viLakkinoLi minninoLi muththin chOthi
  oppuRuththa thiruvuruvath thoruvan Rannai

  OthAthE vEtha muNarn^thAn Rannai
  appuRuththa kaTaln^anycha muNTAn Rannai

  amuthuNTAr ulan^thAlu mulavA thAnai
  appuRuththa n^IrakaththE azalA nAnai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.2
  265 orukAlath thoruthEvar kaNkoN TAnai

  UzithO RUzi uyarn^thAn Rannai
  varukAlany chelkAla mAyi nAnai

  vankaruppuch chilaikkAman uTalaT TAnaip
  poruvEzak kaLiRRurivaip pOrvai yAnaip

  puLLaraiya nuTalthannaip poTichey thAnai
  aruvELvi thakarththechchan RalaikoN TAnai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.3
  266 meyppAlveN NIRaNin^tha mEni yAnai

  veNpaLiN^ki nuTpathiththa chOthi yAnai
  oppAnai oppilA oruvan Rannai

  uththamanai n^iththilaththai ulaka mellAm
  vaippAnaik kaLaivAnai varuvip pAnai

  valvinaiyEn manaththakaththE manni nAnai
  appAlaik kappAlaik kappA lAnai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.4
  267 piNTaththiR piRan^thathoru poruLai maRRaip 

  piNTaththaip paTaiththathanaip periya vEthath
  thuNTaththin thuNiporuLaich chuTuthI yAkich

  chuzalkAlAy n^IrAkip pArA yiRRaik
  kaNTaththil thIthinany chamuthu cheythu 

  kaNmUnRu paTaiththathoru karumpaip pAlai
  aNTaththuk kappuRaththAr thamakku viththai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.5
  268 n^IthiyAy n^ilanAki n^eruppAy n^IrAy

  n^iRaikAlAy ivaiyiRRin n^iyama mAkip
  pAthiyAy onRAki iraNTAy mUnRAy 

  paramANu vAyppazuththa paNka LAkich
  chOthiyAy iruLAkich chuvaika LAkich

  chuvaikalan^tha appAlAy vITAy vITTin
  AthiyAy an^thamAy n^inRAn Rannai

  ArUriR kaNTaTiyEn ayarththa vARE.

  6.26.6
    ippathikaththil 7,8,9,10-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina. 6.26.7-10
  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Aroor Pathikam (Meela adimai)