logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Bhasmajabala Upanishadam

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Bhasmajabala Upanishad
  bhasmajaabaalopanishhat.h

  yatsaamyaj~naanakaalaagnisvaatiriktaastitaabhramam.h .
  karoti bhasma niHsheshha.n tadbrahmaivaasmi kevalam.h ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM .. atha jaabaalo bhusuNDaH kailaasashikharaavaasamo.nkaarasvaruupiNaM 
  mahaadevamumaardhakR^itashekhara.n somasuuryaagninayanamanantenduraviprabha.n
  vyaaghracharmaambaradharaM mR^igahastaM bhasmoddhuulitavigraha.n 
  tiryaktripuNDrarekhaaviraajamaanabhaalapradesha.n smitasaMpuurNapa~nchavidha\-
  pa~nchaanana.n viiraasanaaruuDhamaprameyamanaadyananta.n nishhkala.n nirguNa.n
  shaata.n nira~njanamanaamaya.n huMphaTkurvaaNa.n shivanaamaanyanishamuchcharanta.n
  hiraNyabaahu.n hiraNyaruupa.n hiraNyavarNa.n hiraNyanidhimadvaita.n chaturthaM
  brahmavishhNurudraatiitamekamaashaasyaM bhagavanta.n shivaM praNamya 
  muhurmuhurabhyarchya shriiphaladalaistena bhasmanaa cha natottamaa~NgaH kR^itaa~njalipuTaH
  paprachchhaadhiihi bhagavanvedasaaramuddhR^itya tripuNDravidhi.n yasmaadanyaanaprekshameva 
  mokshopalabdhiH . kiM bhasmano dravyam.h . kaani sthaanaani . manavo.apyatra ke vaa . 
  kati vaa tasya dhaaraNam.h . ke vaatraadhikaariNaH . niyamasteshhaa.n 
  ko vaa . maamantevaasinamanushaasayaamokshamiti . atha sa hovaacha 
  bhagavaanparameshvaraH paramakaaruNikaH pramathaansuraanapi
  so.anviikshya puutaM praatarudayaadgomayaM brahmaparNe nidhaaya 
  tryambakamiti mantreNa shoshhayet.h . yena kenaapi tejasaa 
  tatsvagR^ihyoktamaargeNa pratishhThaapya vahni.n tatra tadgomayadravya.n 
  nidhaaya somaaya svaaheti mantreNa tatastilabriihibhiH saajyairjuhuyaat.h .
  aya.n tenaashhTottarasahasra.n saardhametadvaa . tatraajyasya parNamayii
  juhuurbhavati . tena na paapa.n shR^iNoti . tadghomamantrasryambakamityeva
  ante svishhTakR^itpuurNaahutistenaivaashhTadikshu balipradaanam.h .
  tadbhasma gaayatryaa saMprokshya taddhaime raajate taamre mR^iNmaye 
  vaa paatre nidhaaya rudramantraiH punarabhyukshya shuddhadeshe sa.nsthaapayet.h .
  tato bhojayedbraahmaNaan.h . tataH svayaM puuto bhavati . maanastoka iti sadyo
  jaatamityaadi pa~nchabrahmamantrairbhasma sa.ngR^ihyaagniriti bhasma vaayuriti bhasma
  jalamiti bhasma sthalamiti bhasma vyometi bhasma devaa bhasma R^ishhayo bhasma . 
  sarva.n ha vaa etadidaM bhasma . puutaM paavana.n namaami sadyaH 
  samastaaghashaasakamiti shirasaabhinamya . puute vaamahaste vaamadevaayeti
  nidhaaya tryambakamiti saMprokshya shuddha.n shuddheneti saMmR^ijya sa.nshodhya
  tenaivaapaadashiirshhamuddhuulanamaacharet.h .
  tatra brahmamantraaH pa~ncha . tataH sheshhasya bhasmano viniyogaH .
  tarjaniimadhyamaanaamikaabhiragnerbhasmaasiiti bhasma sa.ngR^ihya
  muurdhaanamiti muurdhanyagre nyaset.h . tryambakamiti lalaaTe 
  niilagriivaayeti kaNThe kaNThasya dakshiNe paarshve tryaayushhamiti 
  vaameti kapolayoH kaalaayeti netrayostrilochanaayeti shrotrayoH
  shR^iNavaameti vaktre prabravaameti hR^idaye aatmana iti naabhau
  naabhiriti mantreNa dakshiNabhujamuule bhavaayeti tanmadhye rudraayeti 
  tanmaNibandhe sharvaayeti tatkarapR^ishhThe pashupataya iti vaamabaahumuule
  ugraayeti tanmadhye agrevadhaayeti tanmaNibandhe duurevadhaayeti 
  tatkarapR^ishhThe namo hantra iti a.nse sha~Nkaraayeti yathaakramaM
  bhasma dhR^itvaa somaayeti shiva.n natvaa tataH prakshaalya tadbhasmaapaH
  punantviti pibet.h . naadho tyaajya.n naadho tyaajyam.h . etanmadhyaahnasaayaahneshhu
  trikaaleshhu vidhivadbhasmadhaaraNamapramaadena kaaryam.h . pramaadaatpatito
  bhavati . braahmaNaanaamayameva dharmo.ayameva dharmaH . evaM
  bhasmadhaaraNamakR^itvaa naashniiyaadaapo.annamanyadvaa . pramaadaattyaktvaa 
  bhasmadhaaraNa.n na gaayatrii.n japet.h . na juhuyaadagnau 
  tarpayeddevaanR^ishhiinpitraadiin.h .
  ayameva dharmaH sanaatanaH sarvapaapanaashako mokshahetuH . nityo.aya.n dharmo 
  braahmaNaanaaM brahmachaarigR^ihivaanaprasthayatiianaam.h . etadakaraNe pratyavaiti
  braahmaNaH . akR^itvaa pramaadenaitadashhTottarashata.n jalamadhye sthitvaa gaayatrii.n
  japtvoposhhaNenaikena shuddho bhavati . yatirbhasmadhaaraNa.n tyaktvaikadoposhhya 
  dvaadashasahasrapraNava.n japtvaa shuddho bhavati . anyathendro yatiinsaalaavR^ikebhyaH 
  paatayati . bhasmano yadyabhaavastadaa naryabhasmadaahanajanyamanyadvaavashyaM
  mantrapuuta.n dhaaryam.h . 
  etatpraataH prayu~njaano ratrikR^itaatpaapaatpuuto bhavati .
  svarNasteyaatpramuchyate . madhyandine maadhyandina.n 
  kR^itvopasthaanaanta.n dhyaayamaana aadityaabhimukho.adhiiyaanaH
  suraapaanaatpuuto bhavati . svarNasteyaatpuuto bhavati . 
  braahmaNavadhaatpuuto bhavati . govadhaatpuuto bhavati . 
  ashvavadhaatpuuto bhavati . guruvadhaatpuuto bhavati . 
  maatR^ivadhaatpuuto bhavati . pitR^ivadhaatpuuto bhavati . 
  trikaalametatprayu~njaanaH sarvavedapaaraayaNaphalamavaapnoti . 
  sarvatiirthaphalamashnute . anapabruvaH sarvamaayureti . 
  vindate praajaapatya.n raayasposhha.n gaupatyam.h . 
  evamaavartayedupanishhadamityaaha bhagavaansadaashivaH
  saambaH sadaashivaH saambaH .. 
  iti prathamo.adhyaayaH .. 1..
  atha bhusuNDo jaabaalo mahaadeva.n saambaM praNamya punaH
  paprachchha ki.n nityaM braahmaNaanaa.n kartavya.n yadakaraNe 
  pratyavaiti braahmaNaH . kaH puujaniiyaH . ko vaa dhyeyaH . kaH
  smartavyaH . katha.n dhyeyaH . kva sthaatavyametadbruuhiiti . samaasena
  ta.n hovaacha . praagudayaannirvartya shauchaadika.n tataH snaayaat.h .
  maarjana.n rudrasuuktaiH . tatashchaahata.n vaasaH paridhatte paapmanopahR^ityai . 
  udyantamaadityamabhidhyaayannuddhuulitaa~Nga.n kR^itvaa yathaasthaanaM
  bhasmanaa tripuNDra.n shvetenaiva rudraakshaa~nchhvetaanbibhR^iyaat.h .
  naitatsaMmarshaH . tathaanye . muurdhni chatvaari.nshat.h . shikhaayaameka.n 
  traya.n vaa . shrotrayordvaadasha . kaNThe dvaatri.nshat.h . baahvoH shhoDashashhoDasha .
  dvaadashadvaadasha maNibandhayoH . shhaTshhaDa~NgushhThayoH . tataH
  sandhyaa.n sakusho.aharaharupaasiita . agnirjyotirityaadibhiragnau juhuyaat.h .
  shivali~Nga.n trisandhyamabhyarchya kusheshhvaasiino dhyaatvaa saambaM
  maameva vR^ishhabhaaruuDha.n hiraNyabaahu.n hiraNyavarNa.n hiraNyaruupaM
  pashupaashavimochakaM purushha.n kR^ishhNapi~Ngalamuurdhvareta.n viruupaaksha.n
  vishvaruupa.n sahasraaksha.n sahasrashiirshha.n sahasracharaNa.n vishvatobaahu.n
  vishvaatmaanamekamadvaita.n nishhkala.n nishhkriya.n shaanta.n shivamaksharamavyaya.n
  hariharahiraNyagarbhasrashhTaaramaprameyamanaadyanta.n rudrasuuktairabhishhichya
  sitena bhasmanaa shriiphaladalaishcha trishaakhairaardrairanaardrairvaa . naitatra
  sa.nsparshaH . tatpuujaasaadhana.n kalpayechcha naivedyam.h . tatashchaikaadashaguNarudro
  japaniiyaH . ekaguNo.anantaH . shhaDaksharo.ashhTaaksharo vaa shaivo mantro japaniiyaH . 
  omityagre vyaaharet.h . nama iti pashchaat.h . tataH shivaayetyaksharatrayam.h . omityagre
  vyaaharet.h . nama iti pashchaat.h . tato mahaadevayeti pa~nchaaksharaaNi . naatastaarakaH 
  paramo mantraH . taarako.ayaM pa~nchaaksharaH . ko.aya.n shaivo manuH . shaivastaarako.ayamupadishyate manuravimukte shaivebhyo jiivebhyaH . 
  shaivo.ayameva mantrastaarayati . sa eva brahmopadeshaH .
  brahma somo.ahaM pavanaH somo.ahaM pavate somo.aha.n 
  janitaa matiinaaM somo.aha.n janitaa pR^ithivyaaH somo.aha.n 
  janitaa.agneH somo.aha.n janitaa suuryasya somo.aha.n 
  janitendrasya somo.aha.n janitota vishhNoH somo.ahameva 
  janitaa sa yashchandramaso devaanaaM bhuurbhuvasvaraadiinaa.n
  sarveshhaa.n lokaanaa.n cha . vishvaM bhuutaM bhuvana.n chitraM
  bahudhaa jaata.n jaayamaana.n cha yatsarvasya somo.ahameva 
  janitaa vishvaadhiko rudro maharshhiH . hiraNyagarbhaadiinaha.n
  jaayamaanaanpashyaami . yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhiishhu 
  yo rudro vishvaa bhuvanaa viveshaivameva . ayamevaatmaantaraatmaa
  brahmajyotiryasmaanna matto.anyaH paraH . ahameva paro vishvaadhikaH .
  maameva viditvaamR^itatvameti . tarati shokam.h . maameva viditvaa
  saa.nsR^itikii.n ruja.n draavayati . tasmaadaha.n rudro yaH sarveshhaaM
  paramaa gatiH . so.aha.n sarvaakaaraH . yato vaa imaani bhuutaani jaayante . 
  yena jaataani jiivanti . yatprayantyabhisa.nvishanti . taM maameva 
  viditvopaasiita . bhuutebhirdevebhirabhishhTuto.ahameva . bhiishhaasmaadvaataH
  pavate . bhiishhodeti suuryaH . bhiishhaasmaadagnishchendrashcha . somo.ata
  eva yo.aha.n sarveshhaamadhishhThaataa sarveshhaa.n cha bhuutaanaaM
  paalakaH . so.ahaM pR^ithivii . so.ahamaapaH . so.aha.n tejaH . so.aha.n vaayuH .
  so.aha.n kaalaH . so.aha.n dishaH . so.ahamaatmaa . mayi sarvaM pratishhThitam.h .
  brahmavidaapnoti param.h . brahmaa shivo me astu sadaashivom.h . 
  achakshurvishvatashchakshurakarNo vishvataH karNo.apaado 
  vishvataHpaado.apaaNirvishvataHpaaNiraahamashiraa vishvataHshiraa
  vidyaamantraikasa.nshrayo vidyaaruupo vidyaamayo vishveshvaro.ahamajaro.aham.h .
  maameva.n viditvaa sa.nsR^itipaashaatpramuchyate . tasmaadahaM
  pashupaashavimochakaH . pashavashchaamaanavaantaM madhyavartinashcha 
  yuktaatmaano yatante maameva praaptum.h . praapyante maa.n na punaraavartante .
  trishuulagaa.n kaashiimadhishritya tyaktaasavo.api mayyeva sa.nvishanti .
  prajvalavahniga.n haviryathaa na yajamaanamaasaadayati tathaasau tyaktvaa 
  kuNapa.n na tattaadR^ishaM puraa praapnuvanti . eshha evaadeshaH . eshha
  upadeshaH . eshha eva paramo dharmaH . satyaattatra kadaachinna pramaditavya.n
  tatroddhuulanatripuNDraabhyaam.h . tathaa rudraadyaakshadhaaraNaattathaa 
  madarchanaachcha . pramaadenaapi naantardevasadane puriishha.n kuryaat.h . 
  vrataanna pramaditavyam.h . taddhi tapastaddhi tapaH kaashyaameva muktikaamaanaam.h . 
  na tattyaajya.n na tattyaajyaM mochako.ahamavimukte nivasataam.h . 
  naavimuktaatparama.n sthaanam.h . naavimuktaatparama.n sthaanam.h . 
  kaashyaa.n sthaanaani chatvaari . teshhaamabhyarhitamantargR^iham.h .
  tatraapyavimuktamabhyarhitam.h . tatra sthaanaani pa~ncha . tanmadhye
  shivaagaaramabhyarhitam.h . tatra praachyaamaishvaryasthaanam.h .
  dakshiNaayaa.n vichaalanasthaanam.h . pashchimaayaa.n vairaagyasthaanam.h .
  uttaraayaa.n j~naanasthaanam.h . tasminyadantarnirliptamavyayamanaadyanta\-
  masheshhavedavedaantavedyamanirdeshyamaniruktamaprachyavamaashaasyamadvaita.n
  sarvaadhaaramanaadhaaramaniriikshyamaharaharbrahmavishhNupurandaraadyamaravarasevitaM
  maameva jyotiHsvaruupa.n li~NgaM maamevopaasitavya.n tadevopaasitavyam.h . 
  naiva bhaavayanti talli~NgaM bhaanushchandro.agnirvaayuH .
  svaprakaasha.n vishveshvaraabhidhaM paataalamadhitishhThati .
  tadevaaham.h . tatraarchito.aham.h . saakshaadarchitaH .
  trishaakhairbilvadalairdiiptairvaa yo.abhisaMpuujayenmanmanaa
  mayyaahitaasurmayyevaarpitaakhilakarmaa bhasmadigdhaa~Ngo 
  rudraakshabhuushhaNo maameva sarvabhaavena prapanno 
  madekapuujaanirataH saMpuujayet.h . tadahamashnaami . 
  taM mochayaami sa.nsR^itipaashaat.h . aharaharabhyarchya
  vishveshvara.n li~Nga.n tatra rudrasuuktairabhishhichya tadeva
  snapanapayastriH piitvaa mahaapaatakebhyo muchyate . na
  shokamaapnoti . muchyate sa.nsaarabandhanaat.h . tadanabhyarchya
  naashniiyaatphalamannamanyadvaa . yadashniiyaadretobhakshiibhavet.h . 
  naapaH pibet.h . yadi pibetpuuyapo bhavet.h . pramaadenaikadaa
  tvanabhyarchya maaM bhuktvaa bhojayitvaa keshaanvaapayitvaa
  gavyaanaaM pa~ncha sa.ngR^ihyoposhhya jale rudrasnaanam.h .
  japettrivaara.n rudraanuvaakam.h . aadityaM pashyannabhidhyaaya\-
  nsvakR^itakarmakR^idraudrereva mantraiH kuryaanmaarjanam.h . 
  tato bhojayitvaa braahmaNaanpuuto bhavati . anyathaa pareto 
  yaatanaamashnute . patraiH phalairvaa jalairvaanyairvaabhipuujya
  vishveshvaraM maa.n tato.ashniiyaat.h . kaapilena payasaabhishhichya 
  rudrasuuktena maameva shivali~NgaruupiNaM brahmahatyaayaaH 
  puuto bhavati . kaapilenaajyenaabhishhichya svarNasteyaatpuuto bhavati .
  madhunaabhishhichya gurudaaragamanaatpuuto bhavati . sitayaa
  sharkarayaabhishhichya sarvajiivavadhaatpuuto bhavati . 
  kshiiraadibhiretairabhishhichya sarvaanavaapnoti kaamaan.h . 
  ityekaikaM mahaanprasthashataM mahaanprasthashatamaanaiH 
  shatairabhipuujya mukto bhavati sa.nsaarabandhanaat.h . maameva
  shivali~NgaruupiNamaardraayaaM paurNamaasyaa.n vaamaavaasyaayaa.n
  vaa mahaavyatiipaate grahaNe sa.nkraantaavabhishhichya tilaiH
  sataNDulaiH sayavaiH saMpuujya bilvadalairabhyarchya kaapilenaajyaanvita\-
  gandhasaaradhuupaiH parikalpya diipa.n naivedya.n saajyamupahaara.n
  kalpayitvaa dadyaatpushhpaa~njalim.h . evaM prayato.abhyarchya mama 
  saayujyameti . shatairmahaaprasthairakhaNDaistaNDulairabhishhichya 
  chandralokakaamashchandralokamavaapnoti . tilairetaavadbhirabhishhichya 
  vaayulokakaamo vaayulokamavaapnoti . maashhairetaavadbhirabhishhichya 
  varuNalokakaamo varuNalokamavaapnoti . yavairetaavadbhirabhishhichya 
  suuryalokakaamaH suuryalokamavaapnoti . etairetaavadbhirdviguNairabhishhichya 
  svargalokakaamaH svargalokamavaapnoti . etairetaavadbhishchaturguNairabhishhichya 
  chaturjaalaM brahmakosha.n yanmR^ityurnaavapashyati . tamatiitya mallokakaamo 
  mallokamavaapnoti naanyaM mallokaatparam.h . yamavaapya na shochati .
  na sa punaraavartate na sa punaraavartate . li~NgaruupiNaM maa.n saMpuujya 
  chintayanti yoginaH siddhaaH siddhi.n gataaH . yajanti yajvaanaH . 
  maameva stuvanti vedaaH saa~NgaaH sopanishhadaH setihaasaH .
  na matto.anyadahameva sarvam.h . mayi sarvaM pratishhThitam.h .
  tataH kaashyaaM prayatairevaahamanvahaM puujyaH . tatra gaNaa 
  raudraananaa naanaamukhaa naanaashastradhaariNo naanaaruupadharaa 
  naanaachihnitaaH . te sarve bhasmadigdhaa~Ngaa rudraakshaabharaNaaH
  kR^itaa~njalayo nityamabhidhyaayanti . tatra puurvasya.n dishi brahmaa 
  kR^itaa~njaliraharnishaM maamupaaste . dakshiNasyaa.n dishi 
  vishhNuH kR^itvaiva muurdhaa~njaliM maamupaaste . pratiichyaamindraH 
  sannataa~Nga upaaste . udiichyaamagnikaayamumaanuraktaa hemaa~NgavibhuushhaNaa 
  hemavastraa maamupaasate maameva vedaashchaturmuurtidharaaH . dakshiNaayaa.n dishi 
  muktisthaana.n tanmuktimaNDapasa.nj~nitam.h . tatraanekagaNaaH paalakaaH 
  saayudhaaH paapaghaatakaaH . tatra R^ishhayaH shaaMbhavaaH paashupataa 
  mahaashaivaa vedaavata.nsa.n shaivaM pa~nchaakshara.n japantastaaraka.n 
  sapraNavaM modamaanaastishhThanti . tatraikaa ratnavedikaa . tatraahamaasiinaH 
  kaashyaa.n tyaktakuNapaa~nchhaivaanaaniiya svasyaa~Nke sa.nniveshya 
  bhasitarudraakshabhuushhitaanupaspR^ishya maa bhuudeteshhaa.n janma 
  mR^itishcheti taaraka.n shavaM manumupadishaami .
  tataste muktaa maamanuvishanti vij~naanamayenaa~Ngena . 
  na punaraavartante hutaashanapratishhTha.n haviriva tatraiva 
  muktyarthamupadishyate shaivo.ayaM mantraH pa~nchaaksharaH .
  tanmuktisthaanam.h . tata o~Nkaararuupam.h . tato madarpitakarmaNaaM
  madaavishhTachetasaaM madruupataa bhavati . naanyeshhamiyaM
  brahmavidyeyaM brahmavidyaa . mumukshavaH kaashyaamevaasiinaa 
  viiryavanto vidyaavantaH . vij~naanamayaM brahmakosham.h .
  chaturjaalaM brahmakosham.h . yanmR^ityurnaavapashyati . yaM brahmaa 
  naavapashyati . ya.n vishhNurnaavapashyati . yamindraagnii naavapashyetaam.h . 
  ya.n varuNaadayo naavapashyanti . tameva tatteja plushhTaviDbhaava.n
  haimamumaa.n sa.nshlishhya vasanta.n chandrakoTisamaprabha.n 
  chandrakiriiTa.n somasuuryaagninayanaM bhuutibhuushhitavigraha.n 
  shivaM maamevamabhidhyaayanto muktakilbishhaastyaktabandhaa 
  mayyeva liinaa bhavanti . ye chaanye kaashyaaM puriishha kaariNaH
  pratigraharataastyaktabhasmadhaaraNaastyaktarudraakshadhaaraNaastyakta\-
  somavaaravrataastyaktagrahayaagaastyaktavishveshvaraarchanaastyakta\-
  pa~nchaaksharajapaastyaktabhairavaarchanaa bhairavii.n ghoraadiyaatanaa.n
  naanaavidhaa.n kaashyaaM paretaa bhuktvaa tataH shuddhaa maaM prapadyante
  cha . antargR^ihe reto muutraM puriishha.n vaa visR^ijanti tadaa tena si~nchante 
  pitR^In.h . tameva paapakaariNaM mR^itaM pashyanniilalohito bhairavastaM 
  paatayatyasramaNDale jvalajjvalanakuNDeshhvanyeshhvapi . tatashchaapramaadena 
  nivasedapramaadena nivasetkaashyaa.n li~NgaruupiNyaamityupanishhat.h .. 
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  iti bhasmajaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Related Content

Bhasmajabala Upanishat