logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirumaraikkatu - Thuntu Chutaranaiya

6.23 thirumaRaikkATu - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  232 thUNTu chuTaranaiya chOthi kaNTAy

  thollamarar chULA maNithAn kaNTAy
  kANTaR kariya kaTavuL kaNTAy

  karuthuvArk kARRa eLiyAn kaNTAy
  vENTuvAr vENTuvathE IvAn kaNTAy

  meyn^n^eRi kaNTAy viratha mellAm
  mANTa manaththAr manaththAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.1
  233 kaikiLarum vINai valavan kaNTAy

  kApAli kaNTAy thikazuny chOthi
  meykiLarum nyAna viLakkuk kaNTAy

  meyyaTiyAr uLLaththu viththuk kaNTAy
  paikiLarum n^Aka machaiththAn kaNTAy

  parAparan kaNTAypA chUrAn kaNTAy
  vaikiLaruN^ kUrvAT paTaiyAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.2
  234 chilan^thik karuLmunnany cheythAn kaNTAy

  thiripuraN^kaL thIvAyp paTuththAn kaNTAy
  n^ilan^thukka n^IrvaLithI yAnAn kaNTAy

  n^irUpiyAy rUpiyumAy n^inRAn kaNTAy
  chalan^thukka chennich chaTaiyAn kaNTAy

  thAmaraiyAn cheN^kaNmAl thAnE kaNTAy
  malan^thukka mAlviTaiyon RUrn^thAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.3
  235 kaLLi muthukATTi lATi kaNTAy

  kAlanaiyuN^ kAlAR kaTan^thAn kaNTAy
  puLLi yuzaimAnin thOlAn kaNTAy

  puliyurichE rATaip punithan kaNTAy
  veLLi miLirpiRaimER chUTi kaNTAy

  veNNIRRAn kaNTAyn^any chen^thin mEya
  vaLLi maNALaRkuth thAthai kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.4
  236 mUri muzaN^kolin^I rAnAn kaNTAy

  muzuththazalpOl mEni muthalvan kaNTAy
  Eri n^iRain^thanaiya chelvan kaNTAy

  innaTiyArk kinpam viLaippAn kaNTAy
  Ariyan kaNTAy thamizan kaNTAy

  aNNA malaiyuRaiyu maNNal kaNTAy
  vAri mathakaLiRE pOlvAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.5
  237 ATal mAlyAnai yuriththAn kaNTAy

  akaththiyAn paLLi yamarn^thAn kaNTAy
  kOTiyAn kaNTAy kuzakan kaNTAy

  kuLirArUr kOyilAk koNTAn kaNTAy
  n^ATiya n^anporuLka LAnAn kaNTAy

  n^anmaiyO TimmaimaR Rammai yellAm
  vATiya vATTan^ thavirppAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.6
  238 vElaichEr n^anycha miTaRRAn kaNTAy

  viNthaTavu pUN^kayilai veRpan kaNTAy
  AlaichEr vELvi yaziththAn kaNTAy

  amararkaL thAmEththu maNNal kaNTAy
  pAln^eychE rAnanychu mATi kaNTAy

  paruppathath thAnkaNTAy paravai mEni
  mAlaiyOr kURuTaiya main^than kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.7
  239 ammai payakkum amirthu kaNTAy

  an^thEn theLikaNTAy Akkany cheythiT
  Timmai payakku miRaivan kaNTAy

  ennenychE unnil iniyAn kaNTAy
  meymmaiyE nyAna viLakkuk kaNTAy

  veNkATan kaNTAy vinaikaL pOka
  mamma raRukku marun^thu kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.8
  240 mUlan^Oy thIrkkum muthalvan kaNTAy

  muththamizum n^AnmaRaiyu mAnAn kaNTAy
  AlinkIz n^Alvark kaRaththAn kaNTAy 

  Athiyu man^thamu mAnAn kaNTAy
  pAla viruththanu mAnAn kaNTAy

  pavaLath thaTavaraiyE pOlvAn kaNTAy
  mAlaichEr konRai malin^thAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNALan RAnE.

  6.23.9
  241 ayanavanum mAlavanu maRiyA vaNNam

  ArazalAy n^INTukan^tha aNNal kaNTAy
  thuyarilaN^kai vEn^than thuLaN^ka vanRu

  chOthivira lAluRa vaiththAn kaNTAy
  peyaravaRkup pEraruLkaL cheythAn kaNTAy

  pErum perumpaTaiyO TIn^thAn kaNTAy
  mayaruRu valvinain^Oy thIrppAn kaNTAy

  maRaikkAT TuRaiyum maNAlan RAnE.

  6.23.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika