logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirunakaikaronam - Parar Paravum Pazanath

6.22 thirun^AkaikkArONam - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  221 pArAr paravum pazanath thAnaip

  paruppathath thAnaip painynyIli yAnai
  chIrAr chezumpavaLak kunRop pAnaith

  thikazun^ thirumuTimER RiN^kaL chUTip
  pErA yiramuTaiya pemmAn Rannaip

  piRarthannaik kATchik kariyAn Rannaik
  kArAr kaTalpuTaichUz an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.1
  222 viNNOr perumAnai vIraT TAnai

  veNNIRu meykkaNin^tha mEni yAnaip
  peNNAnai ANAnaip pETi yAnaip

  perumpeRRath thaNpuliyUr pENi nAnai
  aNNA malaiyAnai Anain^ thATum 

  aNiyArUr vIRRirun^tha ammAn Rannaik
  kaNNAr kaTalpuTaichUz an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.2
  223 chiRaiyAr varivaNTu thEnE pATun^ 

  thirumaRaikkAT Ten^thai chivalO kanai
  maRaiyAnRan vAymUruN^ kIzvE LUrum 

  valivalamun^ thEvUrum manni yaN^kE
  uRaivAnai uththamanai oRRi yUriR

  paRRiyAL kinRa paraman Rannaik
  kaRaiyAr kaTalpuTaichUz an^thaN n^Akaik 

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.3
  224 annamAm poykaichUz ampa rAnai

  AchchirA mannakaru mAnaik kAvum
  munnamE kOyilAk koNTAn Rannai

  mUvulakun^ thAnAya mUrththi thannaich
  chinnamAm panmalarka LanRE chUTich 

  chenychaTaimEl veNmathiyany chErththi nAnaik
  kanniyam punnaichUz an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.4
  225 n^aTaiyuTaiya n^alleruthon RUrvAn Rannai

  nyAnap peruN^kaTalai n^allUr mEya
  paTaiyuTaiya mazuvALon REn^thi nAnaip

  panmaiyE pEchum paTiRan Rannai
  maTaiyiTaiyE vALai yukaLum poykai 

  marukalvAych chOthi maNikaN Tanaik
  kaTaiyuTaiya n^eTumATa mON^ku n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.5
  226 pulaN^koLpUn^ thERalvAyp pukalik kOnaip 

  pUmpukArk kaRpakaththai punkUr mEya
  alaN^kalaN^ kazanichUz aNin^Irk kaN^kai 

  avirchaTaimEl Athariththa ammAn Rannai
  ilaN^ku thalaimAlai pAmpu koNTE

  EkAcha miTTiyaN^kum Ichan Rannaik
  kalaN^kaR kaTalpuTaichUz an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.6
  227 ponmaNiyam pUN^konRai mAlai yAnaip

  puNNiyanai veNNIRu pUchi nAnaich
  chinmaNiya mUvilaiya chUlath thAnaith

  thenchirAp paLLich chivalO kanai
  manmaNiyai vAnchuTalai yUrAp pENi 

  valleruthon RERum maRaival lAnaik
  kanmaNikaL veNTiraichUz an^thaN n^Akaik 

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.7
  228 veNTalaiyum veNmazuvu mEn^thi nAnai

  virikO vaNamachaiththa veNNIR RAnaip
  puNTalaiya mAlyAnai yuripOrth thAnaip

  puNNiyanai veNNI RaNin^thAn Rannai
  eNTichaiyu meriyATa vallAn Rannai

  Ekampa mEyAnai emmAn Rannaik
  kaNTalaN^ kazanichUz an^thaN n^Akaik 

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.8
  229 chollArn^tha chORRuth thuRaiyAn Rannaith

  thonnaraka n^anneRiyAR RUrppAn Rannai
  villAnai mIyachchUr mEvi nAnai

  vEthiyarkaL n^Alvarkkum vEthany chollip
  pollAthAr thammaraNa mUnRum ponRap

  poRiyaravam mArpArap pUNTAn Rannaik
  kallAlin kIzAnaik kazichUz n^Akaik 

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.9
  230 manaithuRan^tha vallamaNar thaN^kaL poyyum 

  mANpuraikkum manakkuNTar thaN^kaL poyyuny
  chinaipothin^tha chIvaraththar thaN^kaL poyyum

  meyyenRu karuthAthE pOtha n^enychE
  panaiyuriyaith thannuTaliR pOrththa en^thai

  avanpaRRE paRRAkak kANi nallAR
  kanaikaTalin RenkazichUz an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.10
  231 n^eTiyAnum malaravanum n^ETi yAN^kE 

  n^EruruvaN^ kANAmE chenRu n^inRa
  paTiyAnaip pAmpuramE kAtha lAnaip

  pAmparaiyO TArththa paTiRan Rannaich
  cheTin^ARum veNTalaiyiR pichchaik kenRu 

  chenRAnai n^inRiyUr mEyAn Rannaik
  kaTin^ARu pUnychOlai an^thaN n^Akaik

  kArONath thenynyAnRuN^ kANa lAmE.

  6.22.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika