logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvakkur - Mutiththa Maraiyanintha

6.21 thiruvAkkUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  211 muTiththA maraiyaNin^tha mUrththi pOlum

  mUvulakun^ thAmAki n^inRAr pOluN^
  kaTiththA maraiyEyn^tha kaNNAr pOluN^

  kallalaku pANi payinRAr pOluN^
  koTiththA maraikkATE n^ATun^ thoNTar 

  kuRREval thAmakizn^tha kuzakarpOlum
  aTiththA maraimalarmEl vaiththAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.1
  212 OthiR Rorun^Ulu millai pOlum

  uNarap paTAthon Rillai pOluN^
  kAthiRkuzai yilaN^kap peythAr pOluN^

  kavalaip piRappiTumpai kAppAr pOlum
  vEthaththO TARaN^kany chonnAr pOlum

  viTanychUzn^ thiruNTa miTaRRAr pOlum
  Athik kaLavAki n^inRAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.2
  213 maiyAr malarkkaNNAL pAkar pOlum

  maNin^Ila kaNTa muTaiyAr pOlum
  n^eyyAr thirichUlaN^ kaiyAr pOlum

  n^IRERu thOLeT TuTaiyAr pOlum
  vaiyAr mazuvAT paTaiyAr pOlum

  vaLarnyAyi Ranna oLiyAr pOlum
  aivA yaravamon RArththAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.3
  214 vaTiviLaN^ku veNmazuvAL vallAr pOlum

  vanychak karuN^kaTaln^any chuNTAr pOlum
  poTiviLaN^ku mun^n^UlchEr mArpar pOlum

  pUN^kaN^kai thOyn^tha chaTaiyAr pOluN^
  kaTiviLaN^ku konRaiyan^ thArAr pOluN^

  kaTTaN^ka mEn^thiya kaiyAr pOlum
  aTiviLaN^ku chempoR kazalAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.4
  215 EkAcha mAmpuliththOl pAmpu thAza

  iTuveN TalaikalanA En^thi n^ALum
  mEkAchaN^ kaTTaziththa veLLi mAlai 

  punalAr chaTaimuTimER punain^thAr pOlum
  mAkAcha mAyaveN NIrun^ thIyum

  mathiyum mathipiRan^tha viNNum maNNum
  AkAcha menRivaiyu mAnAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.5
  216 mAthUrum vANeTuN^kaN chevvAy menROL

  malaimakaLai mArpath thaNaiththAr pOlum
  mUthUr muthuthiraika LAnAr pOlum

  muthalu miRuthiyu millAr pOlun^
  thIthUra n^alvinaiyAy n^inRAr pOlun^

  thichaiyeTTun^ thAmEyAny chelvar pOlum
  Athirai n^ALAy amarn^thAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.6
  217 mAlyAnai maththakaththaik kINTAr pOlum

  mAnRO luTaiyA makizn^thAr pOluN^
  kOlAnaik kOLazalAR kAyn^thAr pOluN^

  kuzavippiRai chaTaimEl vaiththAr pOluN^
  kAlanaik kAlAR kaTan^thAr pOluN^

  kayilAyan^ thammiTamAk koNTAr pOlum
  AlAnain^ thATa lukappAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.7
  218 kaNNArn^tha n^eRRi yuTaiyAr pOluN^

  kAmanaiyuN^ kaNNazalAR kAyn^thAr pOlum
  uNNA arun^anycha muNTAr pOlum

  UziththI yanna oLiyAr pOlum
  eNNA yiraN^kOTi pErAr pOlum

  ERERich chellu miRaivar pOlum
  aNNAvum ArUrum mEyAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.8
  219 kaTiyAr thaLirkalan^tha konRai mAlai

  kathirpOthu thAthaNin^tha kaNNi pOlum
  n^eTiyAnuny chathurmukanun^ n^ETa n^inRa

  n^Ilan^aR kaNTath thiRaiyAr pOlum
  paTiyEl azalvaNNany chempon mEni 

  maNivaNNan^ thamvaNNa mAvAr pOlum
  aTiyAr pukaliTama thAnAr pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.9
  220 thiraiyAnuny chen^thA maraimE lAnun^ 

  thErn^thavarkaL thAn^thETik kANAr n^ANum
  puraiyA nenappaTuvAr thAmE pOlum

  pOrERu thAmERich chelvAr pOluN^
  karaiyA varaivillE n^Akam n^ANAk

  kAlaththI yanna kanalAr pOlum
  varaiyAr mathileytha vaNNar pOlum

  AkkUril thAnROnRi yappa nArE.

  6.21.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chuyampun^AthavIchuvarar,
  thEviyAr - kaTkan^EththirAmpikai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika