logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Rudraksha Jabala Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  rudraakshajaabaalopanishhat.h

  rudraakshopanishhadvedyaM mahaarudratayojjvalam.h .
  pratiyogivinirmuktashivamaatrapadaM bhaje ..
  AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH
  shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM
  maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma niraakarodaniraakaraNama\-
  stvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi
  santu te mayi santu .. AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM .. atha haina.n kaalaagnirudraM bhusuNDaH paprachchha katha.n
  rudraakshotpattiH . taddhaaraNaatkiM phalamiti . ta.n hovaacha
  bhagavaankaalaagnirudraH . tripuravadhaarthamaha.n nimiilitaaksho.abhavam.h . 
  tebhyo jalabindavo bhuumau patitaaste rudraakshaa jaataaH . 
  sarvaanugrahaarthaaya teshhaa.n naamochchaaraNamaatreNa 
  dashagopradaanaphala.n darshanasparshanaabhyaa.n dviguNaM
  phalamata uurdhva.n vaktu.n na shaknomi . tatraite shlokaa bhavanti .
  kasmi.nsthita.n tu ki.n naama katha.n vaa dhaaryate naraiH .
  katibhedamukhaanyatra kairmantrairdhaaryate katham.h .. 1..
  divyavarshhasahasraaNi chakshurunmiilitaM mayaa .
  bhuumaavakshipuTaabhyaa.n tu patitaa jalabindavaH .. 2..
  tatraashrubindavo jaataa mahaarudraakshavR^ikshakaaH .
  sthaavaratvamanupraapya bhaktaanugrahakaaraNaat.h .. 3..
  bhaktaanaa.n dhaaraNaatpaapa.n divaaraatrikR^ita.n haret.h .
  laksha.n tu darshanaatpuNya.n koTistaddhaaraNaadbhavet.h .. 4..
  tasya koTishataM puNya.n labhate dhaaraNaannaraH .
  lakshakoTisahasraaNi lakshakoTishataani cha .. 5..
  tajjapaallabhate puNya.n naro rudraakshadhaaraNaat.h .
  dhaatriiphalapramaaNa.n yachchhreshhThametadudaahR^itam.h .. 6..
  badariiphalamaatra.n tu madhyamaM prochyate budhaiH .
  adhama.n chaNamaatra.n syaatprakriyaishhaa mayochyate .. 7..
  braahmaNaaH kshatriyaa vaishyaaH shuudraashcheti shivaaj~nayaa .
  vR^ithaa jaataaH pR^ithivyaa.n tu tajjaatiiyaaH shubhaakshakaaH .. 8..
  shvetaastu braahmaNaa j~neyaaH kshatriyaa raktavarNakaaH .
  piitaastu vaishyaa vij~neyaaH kR^ishhNaaH shuudraa udaahR^itaaH .. 9..
  braahmaNo bibhR^iyaachchhvetaatraktaatraajaa tu dhaarayet.h .
  piitaanvaishyastu bibhR^iyaatkR^ishhNaa~nchhuudrastu dhaarayet.h .. 10..
  samaaH snigdhaa dR^iDhaaH sthuulaaH kaNTakaiH sa.nyutaaH shubhaaH .
  kR^imidashhTaM bhinnabhinna.n kaNTakairhiinameva cha .. 11..
  vraNayuktamayukta.n cha shhaDrudraakshaaNi varjayet.h .
  svayameva kR^ita.n dvaara.n rudraaksha.n syaadihottamam.h .. 12..
  yattu paurushhayatnena kR^ita.n tanmadhyamaM bhavet.h .
  samaansnigdhaandR^iDhaansthuulaankshaumasuutreNa dhaarayet.h .. 13..
  sarvagaatreNa saumyena saamaanyaani vichakshaNaH .
  nikashhe hemarekhaabhaa yasya rekhaa pradR^ishyate .. 14..
  tadakshamamuttama.n vidyaattaddhaarya.n shivapuujakaiH .
  shikhaayaamekarudraaksha.n trishata.n shirasaa vahet.h .. 15..
  shhaTtri.nshata.n gale dadhyaatbaahoH shhoDashashhoDasha .
  maNibandhe dvaadashaiva skandhe pa~nchashata.n vahet.h .. 16..
  ashhTottarashatairmaalaamupaviitaM prakalpayet.h .
  dvisara.n trisara.n vaapi saraaNaaM pa~nchaka.n tathaa .. 17..
  saraaNaa.n saptaka.n vaapi bibhR^iyaatkaNThadeshataH .
  mukuTe kuNDale chaiva karNikaahaarake.api vaa .. 18..
  keyuurakaTake suutra.n kukshibandhe visheshhataH .
  supte piite sadaakaala.n rudraaksha.n dhaarayennaraH .. 19..
  trishata.n tvadhamaM pa~nchashataM madhyamamuchyate .
  sahasramuttamaM proktamevaM bhedena dhaarayet.h .. 20..
  shirasiishaanamantreNa kaNThe tatpurushheNa tu .
  aghoreNa gale dhaarya.n tenaiva hR^idaye.api cha .. 21..
  aghorabiijamantreNa karayordhaarayetsudhiiH .
  pa~nchaashadakshagrathitaanvyomavyaapyapi chodare .. 22..
  pa~ncha brahmabhira~Ngaishacha trimaalaa pa~ncha sapta cha .
  grathitvaa muulamantreNa sarvaaNyakshaaNi dhaarayet.h .. 23..
  
  atha hainaM bhagavanta.n kaalaagnirudraM bhusunDaH paprachchha
  rudraakshaaNaaM bhedena yadaksha.n yatsvaruupa.n yatphalamiti .
  tatsvaruupaM mukhayuktamarishhTanirasana.n kaamaabhiishhTaphalaM
  bruuhiiti hovaacha . tatraite shlokaa bhavanti ..
  ekavaktra.n tu rudraakshaM paratattvasvaruupakam.h .
  taddhaaraNaatpare tattve liiyate vijitendriyaH .. 1..
  dvivaktra.n tu munishreshhTha chaardhanaariishvaraatmakam.h .
  dhaaraNaadardhanaariishaH priiyate tasya nityashaH .. 2..
  trimukha.n chaiva rudraakshamagnitrayasvaruupakam.h .
  taddhaaraNaachcha hutabhuktasya tushhyati nityadaa .. 3..
  chaturmukha.n tu rudraaksha.n chaturvaktrasvaruupakam.h .
  taddhaaraNaacchaturvaktraH priiyate tasya nityadaa .. 4..
  pa~nchavaktra.n tu rudraakshaM pa~nchabrahmasvaruupakam.h .
  pa~nchavaktraH svayaM brahma pu.nhatyaa.n cha vyapohati .. 5..
  shhaDvaktramapi rudraaksha.n kaartikeyaadhidaivatam.h .
  taddhaaraNaanmahaashriiH syaanmahadaarogyamuttamam.h .. 6..
  mativij~naanasaMpattishuddhaye dhaarayetsudhiiH .
  vinaayakaadhidaiva.n cha pravadanti maniishhiNaH .. 7..
  saptavaktra.n tu rudraaksha.n saptamaadhidaivatam.h .
  taddhaaraNaanmahaashriiH syaanmahadaarogyamuttamam.h .. 8..
  mahatii j~naanasaMpattiH shuchirdhaaraNataH sadaa .
  ashhTavaktra.n tu rudraakshamashhTamaatraadhidaivatam.h .. 9..
  vasvashhTakapriya.n chaiva ga~Ngaapriitikara.n tathaa .
  taddhaaraNaadime priitaa bhaveyuH satyavaadinaH .. 10..
  navavaktra.n tu rudraaksha.n navashaktyadhidaivatam.h .
  tasya dhaaraNamaatreNa priiyante navashaktayaH .. 11..
  dashavaktra.n tu rudraaksha.n yamadaivatyamiiritam.h .
  darshanaachchhaantijanaka.n dhaaraNaannaatra sa.nshayaH .. 12..
  ekaadashamukha.n tvaksha.n rudraikaadashadaivatam.h .
  tadida.n daivataM praahuH sadaa saubhaagyavardhanam.h .. 13..
  rudraaksha.n dvaadashamukhaM mahaavishhNusvaruupakam.h .
  dvaadashaadityaruupa.n cha bibhartyeva hi tatparam.h .. 14..
  trayodashamukha.n tvaksha.n kaamada.n siddhida.n shubham.h .
  tasya dhaaraNamaatreNa kaamadevaH prasiidati .. 15..
  chaturdashamukha.n chaaksha.n rudranetrasamudbhavam.h .
  sarvavyaadhihara.n chaiva sarvadaarogyamaapnuyaat.h .. 16..
  madyaM maa.nsa.n cha lashunaM palaaNDu.n shigrumeva cha .
  shleshhmaataka.n viDvaraahamabhakshya.n varjayennaraH .. 17..
  grahaNe vishhuve chaivamayane sa.nkrame.api cha .
  darsheshhu puurNamaase cha puurNeshhu divaseshhu cha .
  rudraakshadhaaraNaatsadyaH sarvapaapaiH pramuchyate .. 18..
  rudraakshamuula.n tadbrahmaa tannaala.n vishhNureva cha .
  tanmukha.n rudra ityaahustadbinduH sarvadevataaH .. 19.. iti ..
  atha kaalaagnirudraM bhagavanta.n sanatkumaaraH paprachchhaadhiihi
  bhagavanrudraakshadhaaraNavidhim.h . tasminsamaye nidaagha\-
  jaDabharatadattaatreyakaatyaayanabharadvaajakapilavasishhTha\-
  pippalaadaadayashcha kaalaagnirudraM parisametyochuH . atha 
  kaalaagnirudraH kimarthaM bhavataamaagamanamiti hovaacha .
  rudraakshadhaaraNavidhi.n vai sarve shrotumichchhaamaha iti . atha
  kaalaagnirudraH provaacha . rudrasya nayanaadutpannaa rudraakshaa 
  iti loke khyaayante . atha sadaashivaH sa.nhaarakaale sa.nhaara.n
  kR^itvaa sa.nhaaraakshaM mukuliikaroti . tannayanaajjaataa rudraakshaa
  iti hovaacha . tasmaadrudraakshatvamiti kaalaagnirudraH provaacha .
  tadrudraakshe vaagvishhaye kR^ite dashagopradaanena yatphalamavaapnoti
  tatphalamashnute . sa eshha bhasmajyotii rudraaksha iti . tadrudraaksha.n 
  kareNa spR^ishhTvaa dhaaraNamaatreNa dvisahasragopradaanaphalaM
  bhavati . tadrudraakshe karNayordhaaryamaaNe ekaadashasahasragopradaanaphalaM
  bhavati . ekaadasharudratva.n cha gachchhati . tadrudraakshe shirasi
  dhaaryamaaNe koTigopradaanaphalaM bhavati . eteshhaa.n sthaanaanaa.n 
  karNayoH phala.n vaktu.n na shakyamiti hovaacha . ya imaa.n rudraakshajaabaalopanishhada.n
  nityamadhiite baalo vaa yuvaa vaa veda sa mahaanbhavati . sa guruH sarveshhaaM
  mantraaNaamupadeshhTaa bhavati etaireva homa.n kuryaat.h . etairevaarchanam.h .
  tathaa rakshoghnaM mR^ityutaaraka.n guruNaa labdha.n kaNThe baahau 
  shikhaayaa.n vaa badhniita . saptadviipavatii bhuumirdakshiNaartha.n naavakalpate .
  tasmaachchhraddhayaa yaa.n kaa~nchidgaa.n dadyaatsaa dakshiNaa bhavati . 
  ya imaamupanishhadaM braahmaNaH saayamadhiiyaano divasakR^itaM paapa.n
  naashayati . madhyaahne.adhiiyaanaH shhaDjanmakR^itaM paapa.n naashayati .
  saayaM praataH prayu~njaano.anekajanmakR^itaM paapa.n naashayati .
  shhaTsahasralakshagaayatriijapaphalamavaapnoti . brahmahatyaasuraapaana\-
  svarNasteyagurudaaragamanatatsa.nyogapaatakebhyaH puuto bhavati . 
  sarvatiirthaphalamashnute . patitasaMbhaashhaNaatpuuto bhavati . 
  pa~Nktishatasahasrapaavano bhavati . shivasaayujyamavaapnoti . na cha
  punaraavartate na cha punaraavartata ityoMsatyamityupanishhat.h ..
  AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho
  balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM
  brahma niraakuryaaM maa maa brahma niraakarodaniraakaraNama\-
  stvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste
  mayi santu te mayi santu .. 
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  iti rudraakshajaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Related Content

Bhasmajabala Upanishadam

Bhasmajabala Upanishat

Jabala Upanishat

Rudrakshajabala Upanishat - R A Sastri