logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

jabala darshana upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  ShriJabaladarshana Upanishad
  jaabaaladarshanopanishhat.h

  yamaadyashhTaa~NgayogeddhaM brahmamaatraprabodhataH .
  yogino yatpada.n yaanti tatkaivalyapadaM bhaje .. 
  AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho balamindriyaaNi cha ..
  sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma
  niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu 
  dharmaaste mayi santu te mayi santu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM .. dattaatreyo mahaayogii bhagavaanbhuutabhaavanaH .
  chaturbhujo mahaavishhNuryogasaamraajyadiikshitaH .. 1.. 
  tasya shishhyo munivaraH saa.nkR^itirnaama bhaktimaan.h .
  paprachchha gurumekaante praa~njalirvinayaanvitaH .. 2..
  bhagavanbruuhi me yoga.n saashhTaa~Nga.n saprapa~nchakam.h .
  yena vij~naatamaatreNa jiivanmukto bhavaamyaham.h .. 3..
  saa.nkR^ite shruNu vakshyaami yoga.n saashhTaa~Ngadarshanam.h .
  yamashcha niyamashchaiva tathaivaasanameva cha .. 4..
  praaNaayaamastathaa brahmanpratyaahaarastataH param.h .
  dhaaraNaa cha tathaa dhyaana.n samaadhishchaashhTamaM mune .. 5..
  ahi.nsaa satyamasteyaM brahmacharya.n dayaarjavam.h .
  kshamaa dhR^itirmitaahaaraH shaucha.n chaiva yamaa dasha .. 6..
  vedoktena prakaareNa vinaa satya.n tapodhana . 
  kaayena manasaa vaachaa hi.nsaa.ahi.nsaa na chaanyathaa .. 7..
  aatmaa sarvagato.achchhedyo na graahya iti me matiH .
  sa chaahi.nsaa varaa proktaa mune vedaantavedibhiH .. 8..
  chakshuraadiindriyairdR^ishhTa.n shruta.n ghraataM muniishvara .
  tasyaivoktirbhavetsatya.n vipra tannaanyathaa bhavet.h .. 9..
  sarva.n satyaM paraM brahma na chaanyaditi yaa matiH .
  tachcha satya.n varaM prokta.n vedaantaj~naanapaaragaiH .. 10..
  anyadiiye tR^iNe ratne kaa~nchane mauktike.api cha .
  manasaa vinivR^ittiryaa tadasteya.n vidurbudhaaH .. 11..
  aatmanyanaatmabhaavena vyavahaaravivarjitam.h .
  yattadasteyamityuktamaatmavidbhirmahaamate .. 12..
  kaayena vaachaa manasaa striiNaaM parivivarjanam.h .
  R^itau bhaaryaa.n tadaa svasya brahmacharya.n taduchyate .. 13..
  brahmabhaave manashchaaraM brahmacharyaM parantapa .. 14..
  svaatmavatsarvabhuuteshhu kaayena manasaa giraa . 
  anuj~naa yaa dayaa saiva proktaa vedaantavedibhiH .. 15..
  putre mitre kalatre cha ripau svaatmani santatam.h .
  ekaruupaM mune yattadaarjavaM prochyate mayaa .. 16..
  kaayena manasaa vaachaa shatrubhiH paripiiDite .
  buddhikshobhanivR^ittiryaa kshamaa saa munipu~Ngava .. 17..
  vedaadeva vinirmokshaH sa.nsaarasya na chaanyathaa .
  iti vij~naananishhpattirdhR^itiH proktaa hi vaidikaiH .
  ahamaatmaa na chaanyo.asmiityevamaprachyutaa matiH .. 18..
  alpamR^ishhTaashanaabhyaa.n cha chaturthaa.nshaavasheshhakam.h .
  tasmaadyogaanuguNyena bhojanaM mitabhojanam.h .. 19..
  svadehamalanirmoksho mR^ijjalaabhyaaM mahaamune .
  yattachchhauchaM bhavedbaahyaM maanasaM manana.n viduH .
  aha.n shuddha iti j~naana.n shauchamaahurmaniishhiNaH .. 20..
  atyantamalino deho dehii chaatyantanirmalaH . 
  ubhayorantara.n j~naatvaa kasya shaucha.n vidhiiyate .. 21..
  j~naanashauchaM parityajya baahye yo ramate naraH .
  sa muuDhaH kaa~chana.n tyaktvaa loshhTha.n gR^ihNaati suvrata .. 22..
  j~naanaamR^itena tR^iptasya kR^itakR^ityasya yoginaH .
  na chaasti ki.nchitkartavyamasti chenna sa tattvavit.h .. 23..
  lokatraye.api kartavya.n ki.nchinnaastyaatmavedinaam.h .. 24..
  tasmaatsarvaprayatnena mune.ahi.nsaadisaadhanaiH .
  aatmaanamaksharaM brahma viddhi j~naanaattu vedanaat.h .. 25..
  iti prathamaH khaNDaH .. 1..
  
  tapaH santoshhamaastikya.n daanamiishvarapuujanam.h .
  siddhaantashravaNa.n chaiva hriirmatishcha japo vratam.h .. 1..
  ete cha niyamaaH proktaastaanvakshyaami kramaachchhR^iNu .. 2..
  vedoktena prakaareNa kR^ichchhrachaandrayaNaadibhiH .
  shariirashoshhaNa.n yattattapa ityuchyate budhaiH .. 3..
  ko vaa mokshaH katha.n tena sa.nsaaraM pratipannavaan.h .
  ityaalokanamarthaj~naastapaH sha.nsanti paNDitaaH .. 4..
  yadR^ichchhaalaabhato nityaM priitiryaa jaayate nR^iNaam.h .
  tatsantoshha.n viduH praaj~naaH parij~naanaikatatparaaH .. 5..
  brahmaadilokaparyantaadviraktyaa yallabhetpriyam.h .
  sarvatra vigatasnehaH sa.ntoshhaM parama.n viduH .
  shraute smaarte cha vishvaaso yattadaastikyamuchyate .. 6..
  nyaayaarjitadhana.n shraante shraddhayaa vaidike jane .
  anyadvaa yatpradiiyante taddaanaM prochyate mayaa .. 7..
  raagaadyapeta.n hR^idaya.n vaagadushhTaanR^itaadinaa .
  hi.nsaadirahita.n karma yattadiishvarapuujanam.h .. 8..
  satya.n j~naanamananta.n cha paraanandaM para.n dhruvam.h .
  pratyagityavagantavya.n vedaantashravaNaM budhaaH .. 9..
  vedalaukikamaargeshhu kutsita.n karma yadbhavet.h .
  tasminbhavati yaa lajjaa hriiH saiveti prakiirtitaa .
  vaidikeshhu cha sarveshhu shraddhaa yaa saa matirbhavet.h .. 10..
  guruNaa chopadishhTo.api tatra saMbandhavarjitaH .
  vedoktenaiva maargeNa mantraabhyaaso japaH smR^itaH .. 11..
  kalpasuutre tathaa vede dharmashaastre puraaNake .
  itihaase cha vR^ittiryaa sa japaH prochyate mayaa .. 12..
  japastu dvividhaH prokto vaachiko maanasastathaa .. 13..
  vaachikopaa.nshuruchchaishcha dvividhaH parikiirtitaH .
  maanasomananadhyaanabhedaaddvaividhyamaashritaH .. 14..
  uchchairjapaadupaa.nshushcha sahasraguNamuchyate .
  maanasashcha tathopaa.nshoH sahasraguNamuchyate .. 15..
  uchchairjapashcha sarveshhaa.n yathoktaphalado bhavet.h .
  niichaiHshrotreNa chenmantraH shrutashchennishhphalaM bhavet.h .. 16.. iti..
  iti dvitiiyaH khaNDaH .. 2..
  
  svastika.n gomukhaM padma.n viirasi.nhaasane tathaa .
  bhadraM muktaasana.n chaiva mayuuraasanameva cha .. 1..
  sukhaasanasamaakhya.n cha navamaM munipu~Ngava .
  jaanuurvorantare kR^itvaa samyak paadatale ubhe .. 2..
  samagriivashiraHkaayaH svastika.n nityamabhyaset.h .
  savye dakshiNagulpha.n tu pR^ishhThapaarshve niyojayet.h .. 3..
  dakshiNe.api tathaa savya.n gomukha.n tatprachakshate .
  a~NgushhThaavadhi gR^ihNiiyaaddhastaabhyaa.n vyutkrameNa tu .. 4..
  uurvorupari viprendra kR^itvaa paadataladvayam.h .
  padmaasanaM bhavetpraaj~na sarvarogabhayaapaham.h .. 5..
  dakshiNetarapaada.n tu dakshiNoruNi vinyaset.h .
  R^ijukaayaH samaasiino viiraasanamudaahR^itam.h .. 6..
  gulphau tu vR^ishhaNasyaadhaH siivanyaaH paarshvayoH kshipet.h .
  paarshvapaadau cha paaNibhyaa.n dR^iDhaM baddhvaa sunishchalam.h .
  bhadraasanaM bhavedetadvishharogavinaashanam.h .. 7..
  nipiiDya siivanii.n suukshma.n dakshiNetaragulphataH .
  vaama.n yaamyena gulphena muktaasanamidaM bhavet.h .. 8..
  meDhraadupari nikshipya savya.n gulpha.n tatopari .
  gulphaantara.n cha sa.nkshipya muktaasanamidaM mune .. 9..
  kuurparaagre munishreshhTha nikshipennaabhipaarshvayoH .
  bhuumyaaM paaNitaladvandva.n nikshipyaikaagramaanasaH .. 10..
  samunnatashiraHpaado daNDavadvyomnisa.nsthitaH .
  mayuuraasanametatsyaatsarvapaapapraNaashanam.h .. 11..
  yena kena prakaareNa sukha.n dhairya.n cha jaayate .
  tatsukhaasanamityuktamashaktastatsamaashrayet.h .. 12..
  aasana.n vijita.n yena jita.n tena jagattrayam.h .
  anena vidhinaa yuktaH praaNaayaama.n sadaa kuru .. 13.. iti..
  iti tR^itiiyaH khaNDaH .. 3..
  
  shariira.n taavadeva syaatshhaNNavatya~Ngulaatmakam.h .
  dehamadhye shikhisthaana.n taptajaambuunadaprabham.h .. 1..
  trikoNaM manujaanaa.n tu satyamukta.n hi saa.nkR^ite .
  gudaattu dvya~NgulaaduurdhvaM meDhraattu dvyan~NgulaadadhaH .. 2..
  dehamadhyaM muniproktamanujaaniihi saa.nkR^ite .
  kandasthaanaM munishreshhTha muulaadhaaraannavaa~Ngulam.h .. 3..
  chatura~NgulamaayaamavistaaraM munipu~Ngava .
  kukkuTaaNDasamaakaaraM bhuushhita.n tu tvagaadibhiH .. 4..
  tanmadhye naabhirityukta.n yogaj~nairmunipu~Ngava .
  kandamadhyasthitaa naaDii sushhumneti prakiirtitaa .. 5..
  tishhThanti paritastasyaa naaDayo munipu~Ngava .
  dvisaptatisahasraaNi taasaaM mukhyaashchaturdasha .. 6..
  sushhumnaa pi~Ngalaa tadvadiDaa chaiva sarasvatii .
  puushhaa cha varuNaa chaiva hastijihvaa yashasvinii .. 7..
  alambusaa kuhushchaiva vishvodarii tapasvinii .
  sha~Nkhinii chaiva gaandhaaraa iti mukhyaashchaturdasha .. 8..
  taasaaM mukhyatamaastisrastisR^ishhvekottamottamaa .
  brahmanaaDiiti saa proktaa mune vedaantavedibhiH .. 9..
  pR^ishhThamadhyasthitenaansthaa viiNaadaNDena suvrata .
  saha mastakaparyanta.n sushhumnaa supratishhThitaa .. 10..
  naabhikandaadadhaH sthaana.n kuNDalyaa dvya~NgulaM mune . 
  ashhTaprakR^itiruupaa saa kuNDalii munisattama .. 11..
  yathaavadvaayucheshhTaa.n cha jalaannaadiini nityashaH .
  paritaH kandapaarshveshhu nirudhyaiva sadaa sthitaa .. 12..
  svamukhena samaaveshhTya brahmarandhramukhaM mune .
  sushhumnaayaa iDaa savye dakshiNe pi~Ngalaa sthitaa .. 13..
  sarasvatii kuhushchaiva sushhumnaapaarshvayoH sthite .
  gaandhaaraa hastijihvaa cha iDaayaaH pR^ishhThapaarshvayoH .. 14..
  puushhaa yashasvinii chaiva pi~Ngalaa pR^ishhThapuurvayoH .
  kuhoshcha hastijihvaayaa madhye vishvodarii sthitaa .. 15..
  yashasvinyaaH kuhormadhye varuNaa supratishhThitaa .
  puushhaashcha sarasvatyaa madhye proktaa yashasvinii .. 16..
  gaandhaaraayaaH sarasvatyaa madhye proktaa cha sha~Nkhinii .
  alambusaa sthitaa paayuparyanta.n kandamadhyagaa .. 17..
  puurvabhaage sushhumnaayaa raakaayaaH sa.nsthitaa kuhuuH .
  adhashchordhva.n sthitaa naaDii yaamyanaasaantamishhyate .. 18..
  iaDaa tu savyanaasaanta.n sa.nsthitaa munipu~Ngava .
  yashasvinii cha vaamasya paadaa~NgushhThaantamishhyate .. 19..
  puushhaa vaamaakshiparyantaa pi~Ngalaayaastu pR^ishhThataH .
  payasvinii cha yaamyasya karNaantaM prochyate budhaiH .. 20..
  sarasvatii tathaa chordhvagataa jihvaa tathaa mune .
  hastijihvaa tathaa savyapaadaa~NgushhThaantamishhyate .. 21..
  sha~Nkhinii naama yaa naaDii savyakarNaantamishhyate .
  gaandhaaraa savyanetraantaa proktaa vedaantavedibhiH .. 22..
  vishvodaraabhidhaa naaDii kandamadhye vyavasthitaa .
  praaNo.apaanastathaa vyaanaH samaanodaana eva cha .. 23..
  naagaH kuurmashcha kR^ikaro devadatto dhana~njayaH .
  ete naaDiishhu sarvaasu charanti dasha vaayavaH .. 24..
  teshhu praaNaadayaH pa~ncha mukhyaaH pa~nchasu suvrata .
  praaNasa.nj~nastathaapaanaH puujyaH praaNastayormune .. 25..
  aasyanaasikayormadhye naabhimadhye tathaa hR^idi .
  praaNasa.nj~no.anilo nitya.n vartate munisattama .. 26..
  apaano vartate nitya.n gudamadhyorujaanushhu .
  udare sakale kaTyaa.n naabhau ja~Nghe cha suvrata .. 27..
  vyaanaH shrotraakshimadhye cha kukubhdyaa.n gulphayorapi .
  praaNasthaane gale chaiva vartate munipu~Ngava .. 28..
  udaanasa.nj~no vij~neyaH paadayorhastayorapi .
  samaanaH sarvadeheshhu vyaapya tishhThatyasa.nshayaH .. 29..
  naagaadivaayavaH pa~nchatvagasthyaadishhu sa.nsthitaaH .
  niHshvaasochchhvaasakaasaashcha praaNakarma hi saa.nkR^ite .. 30..
  apaanaakhyasya vaayostu viNmuutraadivisarjanam.h .
  samaanaH sarvasaamiipya.n karoti munipu~Ngava .. 31..
  udaana uurdhvagamana.n karotyeva na sa.nshayaH .
  vyaano vivaadakR^itprokto mune vedaantavedibhiH .. 32..
  udgaaraadiguNaH prokto vyaanaakhyasya mahaamune .
  dhana~njayasya shobhaadi karma prokta.n hi saa.nkR^ite .. 33..
  nimiilanaadi kuurmasya kshudhaa tu kR^ikarasya cha .
  devadattasya viprendra tandriikarma prakiirtitam.h .. 34..
  sushhumnaayaaH shivo deva iDaayaa devataa hariH .
  pi~Ngalaayaa vira~nchiH syaatsarasvatyaa viraaNmune .. 35..
  puushhaadhidevataa proktaa varuNaa vaayudevataa .
  hastijihvaabhidhaayaastu varuNo devataa bhavet.h .. 36..
  yashasvinyaa munishreshhTha bhagavaanbhaaskarastathaa .
  alambusaayaa abaatmaa varuNaH parikiirtitaH .. 37..
  kuhoH kshuddevataa proktaa gaandhaarii chandradevataa .
  sha~NkhinyaashchandramaastadvatpayasvinyaaH prajaapatiH .. 38..
  vishvodaraabhidhaayaastu bhagavaanpaavakaH patiH .
  iDaayaa.n chandramaa nitya.n charatyeva mahaamune .. 39..
  pi~Ngalaayaa.n ravistadvanmune vedavidaa.n vara .
  pi~NgalaayaamiDaayaa.n tu vaayoH sa.nkramaNa.n tu yat.h .. 40..
  taduttaraayaNaM proktaM mune vedaantavedibhiH .
  iDaayaaM pi~Ngalaayaa.n tu praaNasa.nkramaNaM mune .. 41..
  dakshiNaayanamityuktaM pi~Ngalaayaamiti shrutiH .
  iDaapi~NgalayoH sa.ndhi.n yadaa praaNaH samaagataH .. 42..
  amaavaasyaa tadaa proktaa dehe dehabhR^itaa.n vara .
  muulaadhaara.n yadaa praaNaH pravishhTaH paNDitottama .. 43..
  tadaadya.n vishhuvaM prokta.n tapasaistaapatottama .
  praaNasa.nj~no munishreshhTha muurdhaanaM praavishadyadaa .. 44..
  tadantya.n vishhuvaM prokta.n taapasaistattvachintakaiH .
  niHshvaasochchhvaasana.n sarvaM maasaanaa.n sa.nkramo bhavet.h .. 45..
  iDaayaaH kuNDaliisthaana.n yadaa praaNaH samaagataH .
  somagrahaNamityukta.n tadaa tattvavidaa.n vara .. 46..
  yadaa pi~Ngalayaa praaNaH kuNDaliisthaanamaagataH .
  tadaatadaa bhavetsuuryagrahaNa munipu~Ngava .. 47..
  shriiparvata.n shiraHsthaane kedaara.n tu lalaaTake .
  vaaraaNasii mahaapraaj~na bhruvorghraaNasya madhyame .. 48..
  kurukshetra.n kuchasthaane prayaaga.n hR^itsaroruhe .
  chidambara.n tu hR^inmadhye aadhaare kamalaalayam.h .. 49..
  aatmatiirtha.n samutsR^ijya bahistiirthaani yo vrajet.h .
  karastha.n sa mahaaratna.n tyaktvaa kaacha.n vimaargate .. 50..
  bhaavatiirthaM para.n tiirthaM pramaaNa.n sarvakarmasu .
  anyathaali~Ngyate kaantaa anyathaali~Ngyate sutaa .. 51..
  tiirthaani toyapuurNaani devaankaashhThaadinirmitaan.h .
  yogino na prapuujyante svaatmapratyayakaaraNaat.h .. 52..
  bahistiirthaatpara.n tiirthamantastiirthaM mahaamune .
  aatmatiirthaM mahaatiirthamanyattiirtha.n nirarthakam.h .. 53..
  chittamantargata.n dushhTa.n tiirthasnaanairna shuddhyati .
  shatasho.api jalairdhauta.n suraabhaaNDamivashuchi .. 54..
  vishhuvaayanakaaleshhu grahaNe chaantare sadaa .
  vaaraaNasyaadike sthaane snaatvaa shuddho bhavennaraH .. 55..
  j~naanayogaparaaNaa.n tu paadaprakshaalita.n jalam.h .
  bhaavashuddhyarthamaj~naanaa.n tattiirthaM munipu~Ngava .. 56..
  tiirthe j~naane jape yaj~ne kaashhThe paashhaaNake sadaa .
  shivaM pashyati muuDhaatmaa shive dehe pratishhThite .. 57..
  antasthaM maaM parityajya bahishhTha.n yastu sevate .
  hastasthaM piNDamutsR^ijya lihetkuurparamaatmanaH .. 58..
  shivamaatmani pashyanti pratimaasu na yoginaH .
  aj~naanaM bhaavanaarthaaya pratimaaH parikalpitaaH .. 59..
  apuurvamaparaM brahma svaatmaana.n satyamadvayam.h .
  praj~naanaghanamaananda.n yaH pashyati sa pashyati .. 60..
  naaDiipu~nja.n sadaa saara.n narabhaavaM mahaamune .
  samutsR^ijyaatmanaatmaanamahamityeva dhaaraya .. 61..
  ashariira.n shariireshhu mahaanta.n vibhumiishvaram.h .
  aanandamakshara.n saakshaanmatvaa dhiiro na shochati .. 62..
  vibhedajanake j~naane nashhTe j~naanabalaanmune .
  aatmano brahmaNo bhedamasanta.n ki.n karishhyati .. 63.. iti..
  iti chaturthaH khaNDaH .. 4..
  
  samyakkathaya me brahmanaaDiishuddhi.n samaasataH .
  yathaa shuddhyaa sadaa dhyaaya~njiivanmukto bhavaamyaham.h .. 1..
  saa.nkR^ite shruNu vakshyaami naaDiishuddhi.n samaasataH .
  vidhyuktakarmasa.nyuktaH kaamasa.nkalpavarjitaH .. 2..
  yamaadyashhTaa~Ngasa.nyuktaH shaantaH satyaparaayaNaH .
  svaatmanyavasthitaH samyagj~naanibhishcha sushikshitaH .. 3..
  parvataagre nadiitiire bilvamuule vane.athavaa .
  manorame shuchau deshe maTha.n kR^itvaa samaahitaH .. 4..
  aarabhya chaasanaM pashchaatpraa~Nmukhoda~Nmukho.api vaa .
  samagriivashiraHkaayaH sa.nvR^itaasyaH sunishchalaH .. 5..
  naasaagre shashabhR^idbimbe bindumadhye turiiyakam.h .
  sravantamamR^itaM pashyennetraabhyaa.n susamaahitaH .. 6..
  iDayaa praaNamaakR^ishhya puurayitvodare sthitam.h .
  tato.agni.n dehamadhyastha.n dhyaaya~njvaalaavaliiyutam.h .. 7..
  bindunaadasamaayuktamagnibiija.n vichintayet.h .
  pashchaadvirechayetsamyakpraaNaM pi~Ngalayaa budhaH .. 8..
  punaH pi~Ngalayaapuurya vahnibiijamanusmaret.h .
  punarvirachayeddhiimaaniDayaiva shanaiH shanaiH .. 9..
  trichaturvaasara.n vaatha trichaturvaarameva cha .
  shhaTkR^itvaa vicharennitya.n rahasyeva.n trisandhishhu .. 10.. 
  naaDiishuddhimavaapnoti pR^ithak chihnopalakshitaH .
  shariiralaghutaa diiptirvahnerjaaTharavartinaH .. 11..
  naadaabhivyaktirityetachchihna.n tatsiddhisuuchakam.h .
  yaavadetaani saMpashyettaavadeva.n samaacharet.h .. 12..
  athavaitatparityajya svaatmashuddhi.n samaacharet.h .
  aatmaa shuddhaH sadaa nityaH sukharuupaH svayaMprabhaH .. 13..
  aj~naanaanmalino bhaati j~naanachchhuddho bhavatyayam.h .
  aj~naanamalapa~Nka.n yaH kshaalayejj~naanato yataH .
  sa eva sarvadaa shuddho naanyaH karmarato hi saH .. 14.. iti..
  iti pa~nchamaH khaNDaH .. 5..
  
  praaNaayaamakrama.n vakshye saa.nkR^ite shruNu saadaram.h .
  praaNaayaama iti prokto rechapuurakakumbhakaiH .. 1..
  varNatrayaatmakaaH proktaa rechapuurakakumbhakaaH .
  sa eshha praNavaH proktaH praaNaayaamastu tanmayaH .. 2..
  iDayaa vaayumaakR^ishhya puurayitvodare sthitam.h .
  shanaiH shhoDashabhirmaatrairakaara.n tatra sa.nsmaret.h .. 3..
  puurita.n dhaarayetpashchaachchatuHshhashhTyaa tu maatrayaa .
  ukaaramuurtimantraapi sa.nsmaranpraNava.n japet.h .. 4..
  yaavadvaa shakyate taavaddhaarayejjapatatparaH .
  puurita.n rechayetpashchaanmakaareNaanilaM budhaH .. 5..
  shanaiH pi~Ngalayaa tatra dvaatri.nshanmaatrayaa punaH .
  praaNaayaamo bhavedeva.n tatashchaiva.n samabhyaset.h .. 6..
  punaH pi~Ngalayaapuurya maatraiH shhoDashabhistathaa .
  akaaramuurtimatraapi smaredekaagramaanasaH .. 7..
  dhaarayetpuurita.n vidvaanpraNava.n sa.njapanvashii .
  ukaaramuurti.n sa dhyaaya.nshchatuHshhashhTyaa tu maatrayaa .. 8..
  makaara.n tu smaranpashchaadrechayediDayaanilam.h .
  evameva punaH kuryaadiDayaapuurya buddhimaan.h .. 9..
  eva.n samabhyasennityaM praaNaayaamaM muniishvara .
  evamabhyaasato nitya.n shhaNmaasaadyatnavaanbhavet.h .. 10..
  vatsaraadbrahmavidvaansyaattasmaannitya.n samabhyaset.h .
  yogaabhyaasarato nitya.n svadharmaniratashcha yaH .. 11..
  praaNasa.nyamanenaiva j~naanaanmukto bhavishhyati .
  baahyaadaapuuraNa.n vaayoHrudare puurako hi saH .. 12..
  saMpuurNakumbhavadvaayordhaaraNa.n kumbhako bhavet.h .
  bahirvirachana.n vaayorudaraadrachekaH smR^itaH .. 13..
  prasvedajanako yastu praaNaayaameshhu so.adhamaH .
  kaMpanaM madhyama.n vidyaadutthaana.n cottama.n viduH .. 14..
  puurvaMpuurvaM prakurviita yaavadutthaanasaMbhavaH .
  saMbhavatyuttame praaj~naH praaNaayaame sukhii bhavet.h .. 15..
  praaNaayamena chitta.n tu shuddhaM bhavati suvrata .
  chitte shuddhe shuchiH saakshaatpratyagjyotirvyavasthitaH .. 16..
  praaNashchittena sa.nyuktaH paramaatmani tishhThati .
  praaNaayaamaparasyaasya purushhasya mahaatmanaH .. 17..
  dehashchottishhThate tena ki.nchijj~naanaadvimuktataa .
  rechakaM puurakaM muktvaa kumbhaka.n nityamabhyaset.h .. 18..
  sarvapaapavinirmuktaH samyagj~naanamavaapnuyaat.h .
  manojavatvamaapnoti palitaadi cha nashyati .. 19..
  praaNaayaamaikanishhThasya na ki.nchidapi durlabham.h .
  tasmaatsarvaprayatnena praaNaayaamaansamabhyaset.h .. 20..
  viniyogaanpravakshyaami praaNaayaamasya suvrata .
  sandhyayorbraahmakaale.api madhyaahne vaathavaa sadaa .. 21..
  baahyaM praaNa.n samaakR^ishhya puurayitvodareNa cha .
  naasaagre naabhimadhye cha paadaa~NgushhThe cha dhaarayet.h .. 22..
  sarvarogavinirmukto jiivedvarshhashata.n naraH .
  naasaagradhaaraNaadvaapi jito bhavati suvrata .. 23..
  sarvaroganivR^ittiH syaannaabhimadhye tu dhaaraNaat.h .
  shariiralaghutaa vipra paadaa~NgushhThanirodhanaat.h .. 24..
  jihvayaa vaayumaakR^ishhya yaH pibetsatata.n naraH .
  shramadaahavinirmukto yogii niirogataamiyaat.h .. 25..
  jihvayaa vaayumaakR^ishhya jihvaamuule nirodhayet.h .
  pibedamR^itamavyagra.n sakala.n sukhamaapnuyaat.h .. 26..
  iDayaa vaayumaakR^ishhya bhruvormadhye nirodhayet.h .
  yaH pibedamR^ita.n shuddha.n vyaadhibhirmuchyate hi saH .. 27..
  iDayaa vedatattvaj~nastathaa pi~Ngalayaiva cha .
  naabhau nirodhayettena vyaadhibhirmuchyate naraH .. 28..
  maasamaatra.n trisandhyaayaa.n jihvayaaropya maarutam.h .
  amR^ita.n cha pibennaabhau mandaMmanda.n nirodhayet.h .. 29..
  vaatajaaH pittajaa doshhaa nashyantyeva na sa.nshayaH .
  naasaabhyaa.n vaayumaakR^ishhya netradvandve nirodhayet.h .. 30..
  netrarogaa vinashyanti tathaa shrotranirodhanaat.h .
  tathaa vaayu.n samaaropya dhaarayechchhirasi sthitam.h .. 31..
  shirorogaa vinashyanti satyamukta.n hi saa.nkR^ite .
  svastikaasanamaasthaaya samaahitamanaastathaa .. 32..
  apaanamuurdhvamutthaapya praNavena shanaiH shanaiH .
  hastaabhyaa.n dhaarayetsamyakkarNaadikaraNaani cha .. 33..
  a~NgushhThaabhyaaM mune shrotre tarjaniibhyaa.n tu chakshushhii .
  naasaapuTavadhaanaabhyaaM prachchhaadya karaNaani vai .. 34..
  aanandaavirbhavo yaavattaavanmuurdhani dhaaraNaat.h .
  praaNaH prayaatyanenaiva brahmarandhraM mahaamune .. 35..
  brahmarandhra.n gate vaayau naadashchotpadyate.anagha .
  sha~Nkhadhvaninibhashchaadau madhye meghadhvaniryathaa .. 36..
  shiromadhyagate vaayau giriprasravaNa.n yathaa .
  pashchaatpriito mahaapraaj~naH saakshaadaatmonmukho bhavet.h .. 37..
  punastajj~naananishhpattiryogaatsa.nsaaranihnutiH .
  dakshiNottaragulphena siiviniiM piiDayetsthiram.h .. 38..
  savyetareNa gulphena piiDayedbuddhimaannaraH .
  jaanvoradhaH sthitaa.n sandhi.n smR^itvaa deva.n triyambakam.h .. 39..
  vinaayaka.n cha sa.nsmR^itya tathaa vaagiishvariiM punaH .
  li~NganaalaatsamaakR^ishhya vaayumapyagrato mune .. 40..
  praNavena niyuktena binduyuktena buddhimaan.h .
  muulaadhaarasya viprendra madhye ta.n tu nirodhayet.h .. 41..
  nirudhya vaayunaa diipto vahniruuhati kuNDaliim.h .
  punaH sushhumnayaa vaayurvahninaa saha gachchhati .. 42..
  evamabhyaasatastasya jito vaayurbhavedbhR^isham.h .
  prasvedaH prathamaH pashchaatkampanaM munipu~Ngava .. 43..
  utthaana.n cha shariirasya chihnametajjite.anale .
  evamabhyaasatastasya muularogo vinashyati .. 44..
  bhagandara.n cha nashhTa.n syaatsarvarogaashcha saa.nkR^ite .
  paatakaani vinashyanti kshudraaNi cha mahaanti cha .. 45..
  nashhTe paape vishuddha.n syaachchittadarpaNamadbhutam.h .
  punarbrahmaadibhogebhyo vairaagya.n jayate hR^idi .. 46..
  viraktasya tu sa.nsaaraajj~naana.n kaivalyasaadhanam.h .
  tena paapaapahaaniH syaajj~naatvaa deva.n sadaashivam.h .. 47..
  j~naanaamR^itaraso yena sakR^idaasvaadito bhavet.h .
  sa sarvakaaryamutsR^ijya tatraiva paridhaavati .. 48..
  j~naanasvaruupamevaahurjagadetadvilakshaNam.h .
  arthasvaruupamaj~naanaatpashyantyanye kudR^ishhTayaH .. 49..
  aatmasvaruupavij~naanaadaj~naanasya parikshayaH .
  kshiiNe.aj~naane mahaapraaj~na raagaadiinaaM parikshayaH .. 50..
  raagaadyasaMbhave praaj~na puNyapaapavimardanam.h .
  tayornaashe shariireNa na punaH saMprayujyate .. 51.. iti..
  iti shhashhThaH khaNDaH .. 6..
  
  athaataH saMpravakshyaami pratyaahaaraM mahaamune .
  indriyaaNaa.n vicharataa.n vishhayeshhu svabhaavataH .. 1..
  balaadaaharaNaa.n teshhaaM pratyaahaaraH sa uchyate .
  yatpashyati tu tatsarvaM brahma pashyansamaahitaH .. 2..
  pratyaahaaro bhavedeshha brahmavidbhiH puroditaH .
  yadyachchhuddhamashuddha.n vaa karotyaamaraNaantikam.h .. 3..
  tatsarvaM brahmaNe kuryaatpratyaahaaraH sa uchyate .
  athavaa nityakarmaaNi brahmaaraadhanabuddhitaH .. 4..
  kaamyaani cha tathaa kuryaatpratyaahaaraH sa uchyate .
  athavaa vaayumaakR^ishhya sthaanaatsthaana.n nirodhayet.h .. 5..
  dantamuulaattathaa kaNThe kaNThaadurasi maarutam.h .
  urodeshaatsamaakR^ishhya naabhideshe nirodhayet.h .. 6..
  naabhideshaatsamaakR^ishhya kuNDalyaa.n tu nirodhayet.h .
  kuNDaliideshato vidvaanmuulaadhaare nirodhayet.h .. 7..
  athaapaanaatkaTidvandve tathorau cha sumadhyame .
  tasmaajjaanudvaye ja~Nghe paadaa~NgushhThe nirodhayet.h .. 8..
  pratyaahaaro.ayamuktastu pratyaahaarasmaraiH puraa .
  evamabhyaasayuktasya purushhasya mahaatmanaH .. 9..
  sarvapaapaani nashyanti bhavarogashcha suvrata .
  naasaabhyaa.n vaayumaakR^ishhya nishchalaH svastikaasanaH .. 10..
  puurayedanila.n vidvaanaapaadatalamastakam.h .
  pashchaatpaadadvaye tadvanmuulaadhare tathaiva cha .. 11..
  naabhikande cha hR^inmadhye kaNThamuule cha taaluke .
  bhruvormadhye lalaaTe cha tathaa muurdhani dhaarayet.h .. 12..
  dehe svaatmamati.n vidvaansamaakR^ishhya samaahitaH .
  aatmanaatmani nirdvandve nirvikalpe nirodhayet.h .. 13..
  pratyaahaaraH samaakhyaataH saakshaadvedaantavedibhiH .
  evamabhyasatastasya na ki.nchidapi durlabham.h .. 14.. iti..
  iti saptamaH khaNDaH .. 7..
  
  athaataH saMpravakshyaami dhaaraNaaH pa~ncha suvrata .
  dehamadhyagate vyomni baahyaakaasha.n tu dhaarayet.h .. 1..
  praaNe baahyaanila.n tadvajjvalane chaagnimaudare .
  toya.n toyaa.nshake bhuumiM bhuumibhaage mahaamune .. 2..
  hayavaralakaaraakhyaM mantramuchchaarayetkramaat.h .
  dhaaraNaishhaa paraa proktaa sarvapaapavishodhinii .. 3..
  jaanvantaM pR^ithivii hya.nsho hyapaa.n payvantamuchyate .
  hR^idayaa.nshastathaagna.nsho bhruumadhyaanto.anilaa.nshakaH .. 4..
  aakaashaa.nshastathaa praaj~na muurdhaa.nshaH parikiirtitaH .
  brahmaaNaM pR^ithiviibhaage vishhNu.n toyaa.nshake tathaa .. 5..
  agnya.nshe che maheshaanamiishvara.n chaanilaa.nshake .
  aakaashaa.nshe mahaapraaj~na dhaarayettu sadaashivam.h .. 6..
  athavaa tava vakshyaami dhaaraNaaM munipu~Ngava .
  purushhe sarvashaastaaraM bodhaanandamaya.n shivam.h .. 7..
  dhaarayedbuddhimaannitya.n sarvapaapavishuddhaye .
  brahmaadikaaryaruupaaNi sve sve sa.nhR^itya kaaraNe .. 8..
  sarvakaaraNamavyaktamaniruupyamachetanam.h .
  saakshaadaatmani saMpuurNe dhaarayetpraNavena tu .
  indriyaaNi samaahR^itya manasaatmani yojayet.h .. 9.. iti..
  ityashhTamaH khaNDaH .. 8..
  
  athaataH saMpravakshyaami dhyaana.n sa.nsaaranaashanam.h .
  R^ita.n satyaM paraM brahma sarvasa.nsaarabheshhajam.h .. 1..
  uurdhvareta.n vishvaruupa.n viruupaakshaM maheshvaram.h .
  so.ahamityaadareNaiva dhyaayedogiishvareshvaram.h .. 2..
  athavaa satyamiishaana.n j~naanamaanandamadvayam.h .
  atyarthamachala.n nityamaadimadhyaantavarjitam.h .. 3..
  tathaa sthuulamanaakaashamasa.nspR^ishyamachaakshushham.h .
  na rasa.n na cha gandhaakhyamaprameyamanuupamam.h .. 4..
  aatmaana.n sachchidaanandamanantaM brahma suvrata .
  ahamasmiityabhidhyaayeddhyeyaatiita.n vimuktaye .. 5..
  evamabhyaasayuktasya purushhasya mahaatmanaH .
  kramaadvedaantavij~naana.n vijaayeta na sa.nshayaH .. 6.. iti..
  iti navamaH khaNDaH .. 9..
  
  athaataH saMpravakshyaami samaadhiM bhavanaashanam.h .
  samaadhiH sa.nvidutpattiH parajiivaikataaM prati .. 1..
  nityaH sarvagato hyaatmaa kuuTastho doshhavarjitaH .
  ekaH sanbhidyate bhraantyaa maayayaa na svaruupataH .. 2..
  tasmaadadvaitamevaasti na prapa~ncho na sa.nsR^itiH .
  yathaakaasho ghaTaakaasho maThaakaasha itiiritaH .. 3..
  tathaa bhraantairdvidhaa prokto hyaatmaa jiiveshvaraatmanaa .
  naaha.n deho na cha praaNo nendriyaaNi mano nahi .. 4..
  sadaa saakshisvaruupatvaachchhiva evaasmi kevalaH .
  iti dhiiryaa munishreshhTha saa samaadhirihochyate .. 5..
  saahaM brahma na sa.nsaarii na matto.anyaH kadaachana .
  yathaa phenatara~Ngaadi samudraadutthitaM punaH .. 6..
  samudre liiyate tadvajjaganmayyanuliiyate .
  tasmaanmanaH pR^itha~N naasti jaganmaayaa cha naasti hi .. 7..
  yasyaivaM paramaatmaayaM pratyagbhuutaH prakaashitaH .
  sa tu yaati cha puMbhaava.n svaya.n saakshaatparaamR^itam.h .. 8..
  yadaa manasi chaitanyaM bhaati sarvatraga.n sadaa .
  yogino.avyavadhaanena tadaa saMpadyate svayam.h .. 9..
  yadaa sarvaaNi bhuutaani svaatmanyeva hi pashyati .
  sarvabhuuteshhu chaatmaanaM brahma saMpadyate tadaa .. 10..
  yadaa sarvaaNi bhuutaani samaadhistho na pashyati .
  ekiibhuutaH pareNaa.asau tadaa bhavati kevalaH .. 11..
  yadaa pashyati chaatmaana.n kevalaM paramaarthataH .
  maayaamaatra.n jagatkR^itsna.n tadaa bhavati nirvR^itiH .. 12..
  evamuktvaa sa bhagavaandattaatreyo mahaamuniH .
  saa.nkR^itiH svasvaruupeNa sukhamaaste.atinirbhayaH .. 13.. 
  iti dashamaH khaNDaH .. 10..
  
  AUM aapyaayantu mamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH shrotramatho balamindriyaaNi cha ..
  sarvaaNi sarvaM brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma
  niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu tadaatmani nirate ya upanishhatsu 
  dharmaaste mayi santu te mayi santu ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  iti shriijaabaaladarshanopanishhatsamaaptaa ..

Related Content