logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Akshamalika Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Akshamalika Upanishad
  akshamaalikopanishhat.h

  akaaraadikshakaaraantavarNajaatakalevaram.h .
  vikalevarakaivalya.n raamachandrapadaM bhaje ..
  AUM vaa~Nme manasi pratishhThitaa mano me vaachi
  pratishhThitamaaviraaviirma edhi .. vedasya ma aaNiisthaH
  shrutaM me maa prahaasiiranenaadhiitenaaraatraa\-
  nsandadhaamyR^ita.n vadishhyaami satya.n vadishhyaami .. 
  tanmaamavatu tadvaktaaramavatu avatu maamavatu
  vaktaaramavatu vaktaaram.h .. 
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM . atha prajaapatirguhaM paprachchha bho
  brahmannakshamaalaabhedavidhiM bruuhiiti . saa ki.n 
  lakshaNaa kati bhedaa asyaaH kati suutraaNi katha.n 
  ghaTanaaprakaaraH ke varNaaH kaa pratishhThaa 
  kaishhaadhidevataa ki.n phala.n cheti . ta.n guhaH
  pratyuvaacha pravaalamauktikasphaTikasha~Nkha\-
  rajataashhTaapadachandanaputrajiivikaabje rudraakshaa
  iti . aadikshaantamuurtiH saavadhaanabhaavaa .
  sauvarNa.n raajata.n taamra.n tanmukhe mukha.n
  tatpuchchhe puchchha.n tadantaraavartanakrameNa
  yojayet.h . yadasyaantara.n suutra.n tadbrahma .
  yaddakshapaarshve tachchhaivam.h . yadvaame
  tadvaishhNavam.h . yanmukha.n saa sarasvatii . 
  yatpuchchha.n saa gaayatrii . yatsushhira.n saa 
  vidyaa . yaa granthiH saa prakR^itiH . ye svaraaste
  dhavalaaH . ye sparshaaste piitaaH . ye paraaste
  raktaaH . atha taaM pa~nchabhirgandhairamR^itaiH
  pa~nchabhirgavyaistanubhiH shodhayitvaa 
  pa~nchabhirgavyairgandhodakena sa.nsraapya 
  tasmaatso~NkaareNa patrakuurchena snapayitvaa\-
  shhTabhirgandhairaalipya sumanaHsthale 
  niveshyaakshatapushhpairaaraadhya pratyaksha\-
  maadikshaantairvarNairbhaavayet.h . oma~Nkaara
  mR^ityu~njaya sarvavyaapaka prathame.akshe pratitishhTha . 
  omaa~NkaaraakarshhaNaatmakasarvagata dvitiiye.akshe pratitishhTha . 
  omi~NkaarapushhTidaakshobhakara tR^itiiye.akshe pratitishhTha . 
  omii~Nkaara vaakprasaadakara nirmala chaturthe.akshe pratitishhTha . 
  omu~Nkaara sarvabalaprada saaratara pa~nchame.akshe pratitishhTha .
  omuu~NkaarochchaaTana duHsaha shhashhThe.akshe pratitishhTha . 
  omR^i~Nkaakaara sa.nkshobhakara cha~nchala saptame.akshe pratitishhTha . 
  omR^I~Nkaara saMmohanakarojavalaashhTame.akshe pratitishhTha . 
  omlR^i~NkaaravidveshhaNakara mohaka navame.akshe pratitishhTha .
  omlR^I~Nkaara mohakara dashame.akshe pratitishhTha .
  ome~Nkaara sarvavashyakara shuddhasattvaikaadashe.akshe pratitishhTha . 
  omai~Nkaara shuddhasaattvika purushhavashyakara dvaadashe.akshe pratitishhTha . 
  omo~Nkaaraakhilavaa~Nmaya nityashuddha trayodashe.akshe pratitishhTha . 
  omau~Nkaara sarvavaa~Nmaya vashyakara chaturdashe.akshe pratitishhTha .
  oma~Nkaara gajaadivashyakara mohana pa~nchadashe.akshe pratitishhTha . 
  omaHkaara mR^ityunaashanakara raudra shhoDashe.akshe pratitishhTha . 
  AUM ka~Nkaara sarvavishhahara kalyaaNada saptadashe.akshe pratitishhTha .
  AUM kha~Nkaara sarvakshobhakara vyaapakaashhTaadashe.akshe pratitishhTha .
  AUM ga~Nkaara sarvavighnashamana mahattaraikonavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM gha~Nkaara saubhaagyada stambhanakara vi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ~Nakaara sarvavishhanaashakarograikavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM cha~Nkaaraabhichaaraghna kruura dvaavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM chha~Nkaara bhuutanaashakara bhiishhaNa trayovi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ja~Nkaara kR^ityaadinaashakara durdharshha chaturvi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM jha~Nkaara bhuutanaashakara pa~nchavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ~nakaara mR^ityupramathana shhaDvi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM Ta~Nkaara sarvavyaadhihara subhaga saptavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM Tha~Nkaara chandraruupaashhTaavi.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM Da~Nkaara garuDaatmaka vishhaghna shobhanaikonatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM Dha~Nkaara sarvasaMpatprada subhaga tri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM Na~Nkaara sarvasiddhiprada mohakaraikatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ta~Nkaara dhanadhaanyaadisaMpatprada prasanna dvaatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM tha~Nkaara dharmapraaptikara nirmala trayastri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM da~Nkaara pushhTivR^iddhikara priyadarshana chatustri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM dha~Nkaara vishhajvaranighna vipula pa~nchatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM na~Nkaara bhuktimuktiprada shaanta shhaTtri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM pa~Nkaara vishhavighnanaashana bhavya saptatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM pha~NkaaraaNimaadisiddhiprada jyotiiruupaashhTatri.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ba~Nkaara sarvadoshhahara shobhanaikonachatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM bha~Nkaara bhuutaprashaantikara bhayaanaka chatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ma~Nkaara vidveshhimohanakaraikachatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ya~Nkaara sarvavyaapaka paavana dvichatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ra~Nkaara daahakara vikR^ita trichatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM la~Nkaara vishvaMbhara bhaasura chatushchatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM va~Nkaara sarvaapyaayanakara nirmala pa~nchachatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM sha~Nkaara sarvaphalaprada pavitra shhaTchatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM shha~Nkaara dharmaarthakaamada dhavala saptachatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM sa~Nkaara sarvakaaraNa saarvavarNikaashhTachatvaari.nshe.akshe pratitishhTha .
  AUM ha~Nkaara sarvavaa~Nmaya nirmalaikonapa~nchaashadakshe pratitishhTha .
  AUM La~Nkaara sarvashaktiprada pradhaana pa~nchaashadakshe pratitishhTha .
  AUM ksha~Nkaara paraaparatattvaj~naapaka para.njyotiiruupa shikhaamaNau pratitishhTha .
  athovaacha ye devaaH pR^ithiviipadastebhyo namo 
  bhagavanto.anumadantu shobhaayai pitaro.anumadantu 
  shobhaayai j~naanamayiimakshamaalikaam.h . 
  athovaacha ye devaa antarikshasadastebhyaH AUM namo
  bhagavanto.anumadantu shobhaayai pitaro.anumadantu 
  shobhaayaij~naanamayiimakshamaalikaam.h .
  athovaacha ye devaa divishhadastebhyo namo 
  bhagavanto.anumadantu shobhaayai pitaro.anumadantu 
  shobhaayai j~naanamayiimakshamaalikaam.h .
  athovaacha ye mantraa yaa vidyaastebhyo 
  namastaabhyashchonnamastachchhaktirasyaaH
  pratishhThaapayati . 
  athovaacha ye brahmavishhNurudraastebhyaH 
  saguNebhya AUM namastadviiryamasyaaH 
  pratishhThaapayati .
  athovaacha ye saa~Nkhyaaditattvabhedaastebhyo 
  namo vartadhva.n virodhe.anuvartadhvam.h .
  athovaacha ye shaivaa vaishhNavaaH shaaktaaH 
  shatasahasrashastebhyo namonamo bhagavanto.a\-
  numadantvanugR^ihNantu . 
  athovaacha yaashcha mR^ityoH praaNavatyastaabhyo 
  namonamastenaitaM mR^iDayata mR^iDayata .
  punaretasyaa.n sarvaatmakatvaM bhaavayitvaa bhaavena
  puurvamaalikaamutpaadyaarabhya tanmayiiM
  mahopahaarairupahR^itya aadikshaantairaksharairaksha\-
  maalaamashhTottarashata.n spR^ishet.h . 
  atha punarutthaapya pradakshiNiikR^ityoM namaste 
  bhagavati mantramaatR^ike.akshamaale 
  sarvavasha~NkaryoMnamaste bhagavati mantramaatR^ike.a\-
  kshamaalike sheshhastambhinyoMnamaste bhagavati
  mantramaatR^ike.akshamaale uchchaaTanyoMnamaste 
  bhagavati mantramaatR^ike.akshamaale vishvaamR^ityo
  mR^ityu~njayasvaruupiNi sakalalokoddiipini sakalaloka\-
  rakshaadhike sakalalokojjiivike sakalalokotpaadike
  divaapravartike raatripravartike nadyantara.n yaasi 
  deshaantara.n yaasi dviipaantara.n yaasi lokaantara.n 
  yaasi sarvadaa sphurasi sarvahR^idi vaasasi . 
  namaste paraaruupe namaste pashyantiiruupe namaste
  madhyamaaruupe namaste vaikhariiruupe sarvatattvaatmike
  sarvavidyaatmike sarvashaktyaatmike sarvadevaatmike
  vasishhThena muninaaraadhite vishvaamitreNa 
  muninopajiivyamaane namaste namaste .
  praataradhiiyaano raatrikR^itaM paapa.n naashayati .
  saayamadhiiyaano divasakR^itaM paapa.n naashayati .
  tatsaayaMpraataH prayu~njaanaH paapo.apaapobhavati .
  evamakshamaalikayaa japto mantraH sadyaH siddhikaro
  bhavatiityaaha bhagavaanguhaH prajaapatimityupaniashhat.h ..
  AUM vaa~N me manasi pratishhThitaa mano me vaachi
  pratishhThitamaaviraaviirma edhi .. vedasya ma aaNiisthaH
  shrutaM me maa prahaasiiranenaadhiitenaahoraatraa\-
  nsandadhaamyR^ita.n vadishhyaami satya.n vadishhyaami .
  tanmaamavatu tadvaktaaramavatu avatu maamavatu 
  vaktaaramavatu vaktaaram.h ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  ityakshamaalikopanishhat samaaptaa ..

Related Content

Garbha Upanishad

Hansa Upanishad

Sharabha Upanishat

Rudrahrudaya Upanishad

Pashupata Brahma Upanishat