logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Atharvashira Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  atharvashira upanishhat.h
  (atharvavediiya shaiva upanishhat.h)

  atharvashirasaamarthamanarthaprochavaachakam.h .
  sarvaadhaaramanaadhaara.n svamaatratraipadaaksharam.h ..
  
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaa
         bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
      sthirairaN^gaistushhTuvaa.nsastanuubhi\-
         rvyashema devahita.n yadaayuH ..
      svasti na indro vR^iiddhashravaaH
         svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
      svasti nastaarkshyo arishhTanemiH
          svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  
  AUM devaa ha vai svarga.n lokamaaya.nste rudramapR^ichchhanko
  bhavaaniti . so.abraviidahamekaH prathamamaasa.n vartaami cha
  bhavishyaami cha naanyaH kashchinmatto vyatirikta iti .
  so.antaraadantaraM praavishat.h dishashchaantaraM praavishat.h
  so.aha.n nityaanityo.aha.n vyaktaavyakto brahmaabrahmaahaM praaJNchaH
  pratyaJNcho.aha.n dakshiNaaJNcha udaJNchohaM
  adhashchordhva.n chaaha.n dishashcha pratidishashchaahaM
  pumaanapumaan striyashchaaha.n gaayatryaha.n saavitryaha.n
  trishhTubjagatyanushhTup chaaha.n chhando.aha.n gaarhapatyo
  dakshiNaagniraahavaniiyo.aha.n satyo.aha.n gauraha.n
  gauryahamR^igaha.n yajuraha.n saamaahamatharvaa~Ngiraso.aha.n
  jyeshhTho.aha.n shreshhTho.aha.n varishhTho.ahamaapo.aha.n tejo.aha.n
  guhyoha.maraNyo.ahamaksharamaha.n ksharamahaM pushhkaramahaM
  pavitramahamugra.n cha madhya.n cha bahishcha
  purastaajjyotirityahameva sarvebhyo maameva sa sarvaH samaa.n yo
  maa.n veda sa sarvaandevaanveda sarvaa.nshcha vedaansaa~Ngaanapi
  brahma braahmaNaishcha gaa.n gobhirbraahmaaNaanbraahmaNena
  havirhavishhaa aayuraayushhaa satyena satya.n dharmeNa dharma.n
  tarpayaami svena tejasaa . tato ha vai te devaa rudramapR^ichchhan.h
  te devaa rudramapashyan.h .
  te devaa rudramadhyaayan.h tato devaa uurdhvabaahavo rudra.nstuvanti .. 1..
  
  AUM yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha brahmaa tasmai vai namonamaH.. 1..
  yo vai rudraH sa bhagavaan.h yashcha vishhNustasmai vai namonamaH ..2..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha skandastasmai vai namonamaH .. 3..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashchendrastasmai vai namonamaH .. 4..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashchaagnistasmai vai namonamaH .. 5..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha vaayustasmai vai namonamaH .. 6..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha suuryastasmai vai namonamaH .. 7..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha somastasmai vai namonamaH .. 8..
  yo vai rudraH sa bhagavaanye chaashhTau grahaastasmai vai namonamaH.. 9..
  yo vai rudraH sa bhagavaanye chaashhTau pratigrahaastasmai vainamonamaH .. 10..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha bhuustasmai vai namonamaH .. 11..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha bhuvastasmai vai namonamaH .. 12..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha svastasmai vai namonamaH .. 13..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha mahastasmai vai namonamaH .. 14..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyaa cha pR^ithivii tasmai vai namonamaH ..15..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaantariksha.n tasmai vai namonamaH.. 16..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyaa cha dyaustasmai vai namonamaH .. 17..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyaashchaapastasmai vai namonamaH .. 18..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha tejastasmai vai namonamaH .. 19..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha kaalastasmai vai namonamaH .. 20..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha yamastasmai vai namonamaH .. 21..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyashcha mR^ityustasmai vai namonamaH .. 22..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaamR^ita.n tasmai vai namonamaH ..23..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachchaakaasha.n tasmai vai namonamaH ..24..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha vishva.n tasmai vai namonamaH ..25..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyaachcha sthuula.n tasmai vai namonamaH ..26..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha suukshma.n tasmai vai namonamaH ..27..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha shukla.n tasmai namonamaH .. 28..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha kR^ishhNa.n tasmai vai namonamaH.. 29..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha kR^itsna.n tasmai vai namonamaH ..30..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha satya.n tasmai vai namonamaH .. 31..
  yo vai rudraH sa bhagavaanyachcha sarva.n tasmai vai namonamaH ..32.. .. 2..
  
  bhuuste aadirmadhyaM bhuvaH svaste shiirshha.n vishvaruupo.asi
  brahmaikastva.n dvidhaa tridhaa
  vR^iddhista.n shaantistvaM pushhTistva.n hutamahuta.n dattamadatta.n
  sarvamasarva.n vishvamavishva.n
  kR^itamakR^itaM paramaparaM paraayaNa.n cha tvam.h . apaama
  somamamR^itaa abhuumaaganma jyotiravidaama devaan.h .
  ki.n nuunamasmaankR^iNavadaraatiH kimu dhuurtiramR^itaM maartyasya .
  somasuuryapurastaat.h suukshmaH purushhaH .
  sarva.n jagaddhita.n vaa etadaksharaM praajaapatya.n suukshma.n
  saumyaM purushha.n graahyamagraahyeNa bhaavaM bhaavena saumya.n
  saumyena suukshma.n suukshmeNa vaayavya.n vaayavyena grasati svena
  tejasaa tasmaadupasa.nhartre mahaagraasaaya vai namo namaH .
  hR^idisthaa devataaH sarvaa hR^idi praaNaaH pratishhThitaaH . hR^idi
  tvamasi yo nitya.n tisro maatraaH parastu saH . tasyottarataH shiro
  dakshiNataH paadau ya uttarataH sa o~NkaaraH ya o~NkaaraH sa praNavaH
  yaH praNavaH sa sarvavyaapii yaH sarvavyaapii so.anantaH
  yo.anantastattaara.n yattaara.n tatsuukshma.n tachchhukla.n
  yachchhukla.n tadvaidyuta.n yadvaidyuta.n tatparaM brahma yatparaM
  brahma sa ekaH ya ekaH sa rudraH ya rudraH yo rudraH sa iishaanaH ya
  iishaanaH sa bhagavaan.h maheshvaraH .. 3..
  
  atha kasmaaduchyata o~Nkaaro yasmaaduchchaaryamaaNa eva
  praaNaanuurdhvamutkraamayati tasmaaduchyate o~NkaaraH .
  atha kasmaaduchyate praNavaH yasmaaduchchaaryamaaNa eva
  R^igyajuHsaamaatharvaa~Ngirasa.n brahma braahmaNebhyaH praNaamayati
  naamayati cha tasmaaduchyate praNavaH .
  atha kasmaaduchyate sarvavyaapii yasmaaduchchaaryamaaNa eva
  sarvaa.nlokaanvyaapnoti sneho yathaa palalapiNDamiva
  shaantaruupamotaprotamanupraapto vyatishhaktashcha tasmaaduchyate
  sarvavyaapii .
  atha kasmaaduchyate.ananto yasmaaduchchaaryamaaNa eva
  tiryaguurdhvamadhastaachchaasyaanto nopalabhyate
  tasmaaduchyate.anantaH .
  atha kasmaaduchyate taara.n yasmaaduchchaaramaaNa eva
  garbhajanmavyaadhijaraamaraNasa.nsaaramahaabhayaattaarayati traayate
  cha tasmaaduchyate taaram.h .
  atha kasmaaduchyate shukla.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva klandate
  klaamayati cha tasmaaduchyate shuklam.h .
  atha kasmaaduchyate suukshma.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva suukshmo
  bhuutvaa shariiraaNyadhitishhThati sarvaaNi chaa~NgaanyamimR^ishati
  tasmaaduchyate suukshmam.h .
  atha kasmaaduchyate vaidyuta.n yasmaaduchchaaryamaaNa eva vyakte
  mahati tamasi dyotayati tasmaaduchyate vaidyutam.h . atha
  kasmaaduchyate paraM brahma yasmaatparamaparaM paraayaNa.n cha
  bR^ihadbR^ihatyaa bR^i.nhayati tasmaaduchyate paraM brahma .
  atha kasmaaduchyate ekaH yaH sarvaanpraaNaansaMbhakshya
  saMbhakshaNenaajaH sa.nsR^ijati visR^ijati tiirthameke vrajanti
  tiirthameke dakshiNaaH pratya~ncha uda~nchaH
  praa~ncho.abhivrajantyeke teshhaa.n sarveshhaamiha sadgatiH . saaka.n
  sa eko bhuutashcharati prajaanaa.n tasmaaduchyata ekaH .
  atha kasmaaduchyate rudraH
  yasmaadR^ishhibhirnaanyairbhaktairdrutamasya ruupamupalabhyate
  tasmaaduchyate rudraH .
  atha kasmaaduchyate iishaanaH yaH sarvaandevaaniishate
  iishaaniibhirjananiibhishcha paramashaktibhiH . amitvaa shuura No
  numo dugdhaa iva dhenavaH . iishaanamasya jagataH
  svardR^ishamiishaanamindra tasthishha iti tasmaaduchyate iishaanaH .
  atha kasmaaduchyate bhagavaanmaheshvaraH yasmaadbhaktaa GYaanena
  bhajantyanugR^ihNaati cha vaacha.n sa.nsR^ijati visR^ijati cha
  sarvaanbhaavaanparityajyaatmaGYaanena yogeshvairyeNa mahati mahiiyate
  tasmaaduchyate  bhagavaanmaheshvaraH . tadetadrudracharitam.h .. 4..
  
  eko ha devaH pradisho nu sarvaaH puurvo ha jaataH sa u garbhe antaH .
  sa eva jaataH janishhyamaaNaH pratya~NjanaastishhThati sarvatomukhaH .
  eko rudro na dvitiiyaaya tasmai ya imaa.nllokaaniishata iishaniibhiH .
  pratya~NjanaastishhThati sa.nchukochaantakaale sa.nsR^ijya vishvaa
  bhuvanaani goptaa .
  yo yoni.n yonimadhitishhThatityeko yeneda.n sarva.n vicharati
  sarvam.h .
  tamiishaanaM purushha.n devamiiDya.n nichaayyemaa.n
  shaantimatyantameti .
  kshamaa.n hitvaa hetujaalaasya muulaM buddhyaa sa.nchita.n
  sthaapayitvaa tu rudre .
  rudramekatvamaahuH shaashvata.n vai puraaNamishhamuurjeNa
  pashavo.anunaamayantaM mR^ityupaashaan.h .
  tadetenaatmannetenaardhachaturthena maatreNa shaanti.n sa.nsR^ijanti
  pashupaashavimokshaNam.h .
  yaa saa prathamaa maatraa brahmadevatyaa raktaa varNena yastaa.n
  dhyaayate nitya.n sa gachchhetbrahmapadam.h .
  yaa saa dvitiiyaa maatraa vishhNudevatyaa kR^ishhNaa varNena
  yastaa.n dhyaayate nitya.n sa gachchhedvaishhNavaM padam.h . yaa saa
  tR^itiiyaa maatraa iishaanadevatyaa kapilaa varNena yastaa.n
  dhyaayate nitya.n sa gachchhedaishaanaM padam.h .
  yaa saardhachaturthii maatraa sarvadevatyaa.avyaktiibhuutaa kha.n
  vicharati shuddhaa sphaTikasannibhaa varNena yastaa.n dhyaayate
  nitya.n sa gachchhetpadamanaamayam.h .
  tadetadupaasiita munayo vaagvadanti na tasya grahaNamayaM panthaa
  vihita uttareNa yena devaa yaanti yena pitaro yena R^ishhayaH
  paramaparaM paraayaNa.n cheti .
  vaalaagramaatra.n hR^idayasya madhye vishva.n deva.n jaataruupa.n
  vareNyam.h .
  tamaatmastha.n yenu pashyanti dhiiraasteshhaa.n shaantirbhavati
  netareshhaam.h .
  yasminkrodha.n yaa.n cha tR^ishhNaa.n kshamaa.n chaakshamaa.n hitvaa
  hetujaalasya muulam.h .
  buddhyaa sa.nchita.n sthaapayitvaa tu rudre rudramekatvamaahuH .
  rudro hi shaashvatena vai puraaNeneshhamuurjeNa tapasaa niyantaa .
  agniriti bhasma vaayuriti bhasma jalamiti bhasma sthalamiti bhasma
  vyometi bhasma sarva.nha vaa idaM bhasma mana etaani
  chakshuu.nshhi yasmaadvratamidaM paashupata.n yadbhasma naa~Ngaani
  sa.nspR^ishettasmaadbrahma tadetatpaashupataM pashupaashavimokshaNaaya .. 5..
  
  yo.agnau rudro yo.apsvantarya oshhadhiirviirudha aavivesha . ya imaa
  vishvaa bhuvanaani chaklR^ipe tasmai rudraaya namo.astvagnaye .
  yo rudro.agnau yo rudro.apsvantaryo oshhadhiirviirudha aavivesha .
  yo rudra imaa vishvaa bhuvanaani chaklR^ipe tasmai rudraaya
  namonamaH .
  yo rudro.apsu yo rudra oshhadhiishhu yo rudro vanaspatishhu . yena
  rudreNa jagaduurdhva.ndhaaritaM pR^ithivii dvidhaa tridhaa dhartaa
  dhaaritaa naagaa ye.antarikshe tasmai rudraaya vai namonamaH .
  muurdhaanamasya sa.nsevyaapyatharvaa hR^idaya.n cha yat.h .
  mastishhkaaduurdhvaM prerayatyavamaano.adhishiirshhataH .tadvaa
  atharvaNaH shiro devakoshaH samujjhitaH . tatpraaNo.abhirakshati
  shiro.antamatho manaH . na cha divo devajanena guptaa na
  chaantarikshaaNi na cha bhuuma imaaH .
  yasminnida.n sarvamotaprota.n tasmaadanyanna para.n ki~nchanaasti .
  na tasmaatpuurva.n na para.n tadasti na bhuuta.n nota bhavya.n
  yadaasiit.h . sahasrapaadekamuurdhnaa vyaapta.n sa evedamaavariivarti
  bhuutam.h .
  aksharaatsa.njaayate kaalaH kaalaadvyaapaka uchyate . vyaapako hi
  bhagavaanrudro bhogaayamano yadaa shete rudrastadaa sa.nhaaryate
  prajaaH .
  uchchhvaasite tamo bhavati tamasa aapo.apsva~Ngulyaa mathite
  mathita.n shishire shishiraM mathyamaanaM phenaM bhavati phenaadaNDaM
  bhavatyaNDaadbrahmaa bhavati brahmaNo vaayuH vaayoro~NkaaraH
  AUMkaaraatsaavitrii saavityaa gaayatrii gaayatryaa lokaa bhavanti .
  archayanti tapaH satyaM madhu ksharanti yadbhuvam.h . etaddhi
  parama.n tapaH . aapo.ajyotii raso.amR^itaM brahma bhuurbhuvaH svaronama iti .. 6..
  
  ya idamatharvashiro braahmaNo.adhiite ashrotriyaH shrotriyo bhavati
  anupaniita upaniito bhavati so.agnipuuto bhavati sa vaayupuuto
  bhavati sa suuryapuuto bhavati sa sarverdevairGYaato bhavati sa
  sarvairvedairanudhyaato bhavati sa sarveshhu tiirtheshhu snaato
  bhavati tena sarvaiH kratubhirishhTaM bhavati gaayatryaaH
  shhashhTisahasraaNi japtaani bhavanti itihaasapuraaNaanaa.n
  rudraaNaa.n shatasahasraaNi japtaani bhavanti . praNavaanaamayuta.n
  japtaM bhavati . sa chakshushhaH pa~NktiM punaati . aa
  saptamaatpurushhayugaanpunaatiityaaha bhagavaanatharvashiraH
  sakR^ijjaptvaiva shuchiH sa puutaH karmaNyo bhavati . dvitiiya.n
  japtvaa gaNaadhipatyamavaapnoti . tR^itiiya.n
  japtvaivamevaanupravishatyo.n satyamo.n satyamo.n satyam.h .. 7..
  AUM bhadra.n karNebhiriti shaantiH ..
  
  .. ityatharvashira_upanishhatsamaaptaa ..

Related Content

Hansa Upanishad

Sharabha Upanishat

Rudrahrudaya Upanishad

Pashupata Brahma Upanishat

Panchabrahma Upanishat