logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirunallaru - Athikkan Nanmukaththi

6.20 thirun^aLLARu - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  201 AthikkaN NAnmukaththi lonRu chenRu 

  allAtha cholluraikkath thankai vALAR
  chEthiththa thiruvaTiyaich chella n^alla 

  chivalOka n^eRivakuththuk kATTu vAnai
  mAthimaiya mAthOrkU RAyi nAnai

  mAmalarmE layanOTu mAluN^ kANA
  n^Athiyai n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.1
  202 paTaiyAnaip pAchupatha vETath thAnaip

  paNTanaN^kaR pArththAnaip pAva mellAm
  aTaiyAmaik kAppAnai aTiyAr thaN^kaL 

  arumarun^thai AvAven RaruLchey vAnaich
  chaTaiyAnaich chan^thiranaith thariththAn Rannaich

  chaN^kaththa muththanaiya veLLai yERRin
  n^aTaiyAnai n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.2
  203 paTavarava monRukoN Taraiyi lArththa 

  parAparanaip painynyIli mEvi nAnai
  aTalaravam paRRik kaTain^tha n^anychai 

  amuthAka uNTAnai Athi yAnai
  maTalaravam mannupUN^ konRai yAnai

  mAmaNiyai mANikkAyk kAlan Rannai
  n^aTalaravany cheythAnai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.3
  204 kaTTaN^ka monRuthaN^ kaiyi lEn^thik

  kaN^kaNamuN^ kAthilviTu thOTu miTTuch
  chuTTaN^kaN^ koNTu thuthaiyap pUchich

  chun^tharanAych chUlaN^kai yEn^thi nAnaip
  paTTaN^ka mAlai n^iRaiyach chUTip

  palkaNamun^ thAmum paran^tha kATTil
  n^aTTaN^ka mATiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.4
  205 ularn^thArtham aN^kaN^koN Tulaka mellAm 

  orun^oTiyil uzalvAnai ulappil chelvany
  chilan^thithanak karuLcheytha thEva thEvaith

  thiruchchirAp paLLiyeny chivalO kanaik
  kalan^thArtham manaththenRuN^ kAthalAnaik

  kachchiyE kampanaik kamazpUN^ konRai
  n^alan^thAN^ku n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.5
  206 kulaN^keTuththuk kOLn^Ikka vallAn Rannaik

  kulavaraiyan maTappAvai iTappA lAnai
  malaN^keTuththu mAthIrththam ATTik koNTa 

  maRaiyavanaip piRaithavazcheny chaTaiyi nAnaich
  chalaN^keTuththuth thayAmUla thanma mennun^ 

  thaththuvaththin vazin^inRu thAzn^thOrk kellAm
  n^alaN^koTukkum n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.6
  207 pUviriyum malarkkonRaich chaTaiyi nAnaip

  puRampayaththem perumAnaip pukalU rAnai
  mAviriyak kaLiRuriththa main^than Rannai

  maRaikkATum valivalamum manni nAnaith
  thEviriyath thikazthakkan vELvi yellAny

  chithaiththAnai uthaiththavanRan chiraN^koN TAnai
  n^Aviriya maRain^avinRa n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.7
  208 chollAnaich chuTarppavaLach chOthi yAnaith 

  thollavuNar puramUnRu meriyach cheRRa
  villAnai ellArkku mElA nAnai

  melliyalAL pAkanai vEtham n^AnkuN^
  kallAlin n^IzaRkIz aRaN^kaN TAnaik

  kALaththi yAnaik kayilai mEya
  n^allAnai n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.8
  209 kunRAtha mAmunivan chApam n^IN^kak 

  kuraikazalAR kURRuvanaik kumaiththa kOnai
  anRAka avuNarpura mUnRum vEva 

  ArazalvA yOTTi yaTarvith thAnaich
  chenRAthu vENTiRRon RIvAn Rannaich

  chivanEyem perumAnen RiruppArk kenRum
  n^anRAkum n^ampiyai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.9
  210 iRavAmE varampeRRE nenRu mikka 

  irAvaNanai irupathuthOL n^eriya vUnRi
  uRavAki innichaikET TiraN^ki mINTE

  uRRapiNi thavirththaruLa vallAn Rannai
  maRavAthAr manaththenRum manni nAnai

  mAmathiyam malarkkonRai vanni maththam
  n^aRavArcheny chaTaiyAnai n^aLLAR RAnai

  n^AnaTiyEn n^inaikkappeR Ruyn^tha vARE.

  6.20.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika