logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvalavay - Mulaiththanai Ellarkkum

6.19 thiruvAlavAy - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  190 muLaiththAnai ellArkkum munnE thOnRi

  muthiruny chaTaimuTimEl mukizveN TiN^kaL
  vaLaiththAnai vallachurar puraN^kaL mUnRum

  varaichilaiyA vAchukimA n^ANAk kOththuth
  thuLaiththAnaich chuTucharaththAR RuvaLa n^IRAth

  thUmuththa veNmuRuval umaiyO TATith
  thiLaiththAnaith thenkUTaR RiruvA lavAych

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.1
  191 viNNulakin mElArkaL mElAn Rannai

  mElATu puramUnRum poTichey thAnaip
  paNNilavu paimpozilchUz pazanath thAnaip

  pachumponnin n^iRaththAnaip pAln^IR RAnai
  uNNilavu chaTaikkaRRaik kaN^kai yALaik 

  karan^thumaiyO TuTanAki yirun^thAn Rannaith
  theNNilavu thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.2
  192 n^IrththiraLai n^ILchaTaimEl n^iRaivith thAnai

  n^ilamaruvi n^IrOTak kaNTAn Rannaip
  pARRiraLaip payinRATa vallAn Rannaip

  pakaiththezun^tha veN^kURRaip pAyn^thAn Rannaik
  kARRiraLAy mEkaththi nuLLE n^inRu 

  kaTuN^kuralAy iTippAnaik kaNNOr n^eRRith
  thIththiraLaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.3
  193 vAnamithu vellA muTaiyAn Rannai

  variyaravak kachchAnai vanpEy chUzak
  kAnamathil n^aTamATa vallAn Rannaik

  kaTaikkaNNAl maN^kaiyumai n^OkkA venmEl
  Unamathu vellA moziththAn Rannai

  uNarvAki aTiyEna thuLLE n^inRa
  thEnamuthaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.4
  194 UrAnai ulakEzAy n^inRAn Rannai

  oRRaiveN piRaiyAnai umaiyO TenRum
  pErAnaip piRarkkenRu mariyAn Rannaip

  piNakkATTil n^aTamATal pEyO TenRum
  ArAnai amararkaLuk kamuthIn^ thAnai

  arumaRaiyAn n^Anmukanu mAlum pORRuny
  chIrAnaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.5
  195 mUvanai mUrththiyai mUvA mEni 

  uTaiyAnai mUvulakun^ thAnE yeN^kum
  pAvanaip pAva maRuppAn Rannaip

  paTiyezutha lAkAtha maN^kai yOTum
  mEvanai viNNOr n^aTuN^kak kaNTu 

  virikaTalin n^anychuN Tamutha mIn^tha
  thEvanaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.6
  196 thuRan^thArkkuth thUn^eRiyAy n^inRAn Rannaith

  thunpan^ thuTaiththALa vallAn Rannai
  iRan^thArka LenpE aNin^thAn Rannai

  elli n^aTamATa vallAn Rannai
  maRan^thAr mathinmUnRu mAyththAn Rannai

  maRRoru paRRillA aTiyER kenRuny
  chiRan^thAnaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.7
  197 vAyAnai manaththAnai manaththuL n^inRa 

  karuththAnaik karuththaRin^thu muTippAn Rannaith
  thUyAnaith thUveLLai ERRAn Rannaich

  chuTarththiN^kaT chaTaiyAnaith thoTarn^thu n^inRen
  thAyAnaith thavamAya thanmai yAnaith

  thalaiyAya thEvAthi thEvark kenRuny
  chEyAnaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.8
  198 pakaichchuTarAyp pAva maRuppAn Rannaip

  paziyiliyAy n^anychamuN TamuthIn^ thAnai
  vakaichchuTarAy vallachurar puramaT TAnai

  vaLaiviliyA yellArkku maruLchey vAnai
  mikaichchuTarai viNNavarkaN mElap pAlai

  mElAya thEvAthi thEvark kenRun^
  thikaichchuTaraith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.9
  199 malaiyAnai mAmERu manni nAnai

  vaLarpun chaTaiyAnai vAnOr thaN^kaL
  thalaiyAnai enRalaiyin uchchi yenRun^

  thApith thirun^thAnaith thAnE yeN^kun^
  thulaiyAka oruvaraiyu millA thAnaith

  thOnRAthAr mathinmUnRun^ thuvaLa veytha
  chilaiyAnaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.10
  200 thUrththanaith thOLmuTipath thiRuththAn Rannaith

  thonnarampin innichaikET TaruLchey thAnaip
  pArththanaip paNikaNTu parin^thAn Rannaip

  parin^thavaRkup pAchupatha mIn^thAn Rannai
  Aththanai aTiyEnuk kanpan Rannai

  aLavilAp pallUzi kaNTu n^inRa
  thIrththanaith thenkUTaR RiruvA lavAych 

  chivanaTiyE chin^thikkap peRREn n^AnE.

  6.19.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika