logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppvanam - Vativeru Thirichulan Thonrun

6.18 thiruppUvaNam - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  179 vaTivERu thirichUlan^ thOnRun^ thOnRum

  vaLarchaTaimEl iLamathiyan^ thOnRun^ thOnRuN^
  kaTiyERu kamazkonRaik kaNNi thOnRuN^

  kAthilveN kuzaithOTu kalan^thu thOnRum
  iTiyERu kaLiRRurivaip pOrvai thOnRum

  ezilthikazun^ thirumuTiyu milaN^kith thOnRum
  poTiyERu thirumEni polin^thu thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.1
  180 ANAkip peNNAya vaTivu thOnRum

  aTiyavarkaT kAramutha mAkith thOnRum
  UNAki UrthirivA nAkith thOnRum

  oRRaiveN piRaithOnRum paRRAr thammER
  chENAka varaivillA leriththal thOnRuny

  cheththavartham elumpinAR cheRiyach cheytha
  pUNANum arainyANum polin^thu thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.2
  181 kallAlin n^IzaliR kalan^thu thOnRuN^ 

  kavinmaRaiyOr n^Alvarkku n^eRika LanRu
  chollAkach cholliyavA thOnRun^ thOnRuny

  chUzaravu mAnmaRiyun^ thOnRun^ thOnRum
  allAtha kAlanaimun aTarththal thOnRum

  aivakaiyAl n^inaivArpAl amarn^thu thOnRum
  pollAtha pulAlelumpu pUNAyth thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.3
  182 paTaimalin^tha mazuvALu mAnun^ thOnRum

  panniraNTu kaNNuTaiya piLLai thOnRum
  n^aTaimalin^tha viTaiyOTu koTiyun^ thOnRum

  n^AnmaRaiyin olithOnRum n^ayanan^ thOnRum
  uTaimalin^tha kOvaNamuN^ kILun^ thOnRu

  mUralveN chiramAlai ulAvith thOnRum
  puTaimalin^tha pUthaththin polivu thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.4
  183 mayalAkun^ thannaTiyArk karuLun^ thOnRum

  mAchilAp punchaTaimEl mathiyan^ thOnRum
  iyalpAka iTupichchai ERRal thOnRum

  iruN^kaTaln^any chuNTiruNTa kaNTan^ thOnRuN^
  kayalpAyak kaTuN^kaluzik kaN^kai n^aN^kai 

  AyiramA mukaththinoTu vAniR ROnRum
  puyalpAyach chaTaiviriththa poRputh thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.5
  184 pArAzi vaTTaththAr paravi yiTTa 

  panmalarum n^aRumpukaiyum paran^thu thOnRuny
  chIrAzith thAmaraiyin malarka Lanna 

  thirun^thiyamA n^iRaththachE vaTikaL thOnRum
  OrAzith thEruTaiya ilaN^kai vEn^than 

  uTalthuNiththa iTarpAvaN^ keTuppith thanRu
  pOrAzi munnIn^tha poRputh thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.6
  185 thannaTiyArk karuLpurin^tha thakavu thOnRuny

  chathurmukanaith thalaiyarin^tha thanmai thOnRum
  minnanaiya n^uNNiTaiyAL pAkan^ thOnRum

  vEzaththi nurivirumpip pOrththal thOnRun^
  thunniyacheny chaTaimElOr punalum pAmpun^ 

  thUyamA mathiyuTanE vaiththal thOnRum
  ponnanaiya thirumEni polin^thu thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.7
  186 cheRikazalun^ thiruvaTiyun^ thOnRun^ thOnRum

  thiripuraththai ericheytha chilaiyun^ thOnRum
  n^eRiyathanai viriththuraiththa n^Ermai thOnRum

  n^eRRimEl kaNthOnRum peRRan^ thOnRum
  maRupiRavi yaRuththaruLum vakaiyun^ thOnRum

  malaimakaLuny chalamakaLum malin^thu thOnRum
  poRiyaravum iLamathiyum polin^thu thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.8
  187 aruppOTTu mulaimaTavAL pAkan^ thOnRum

  aNikiLarum urumenna aTarkkuN^ kEzal
  maruppOTTu maNivayirak kOvai thOnRum

  maNamalin^tha n^aTan^thOnRum maNiyAr vaikaith
  thirukkOTTil n^inRathOr thiRamun^ thOnRuny

  chekkarvAn oLimikkuth thikazn^tha chOthip
  poruppOTTi n^inRathiN puyamun^ thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.9
  188 AN^kaNain^tha chaNTikku maruLi yanRu

  thanmuTimEl alarmAlai yaLiththal thOnRum
  pAN^kaNain^thu paNicheyvArk karuLi yanRu

  palapiRavi aRuththaruLum parichu thOnRuN^
  kON^kaNain^tha kUviLamum mathamath thamuN^ 

  kuzaRkaNin^tha koLkaiyoTu kOlan^ thOnRum
  pUN^kaNaivEL uruvaziththa poRputh thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.10
  189 Aroruvar uLkuvAr uLLath thuLLE 

  avvuruvAy n^iRkinRa aruLun^ thOnRum
  vAruruvap pUNmulain^an maN^kai thannai 

  makizn^thorupAl vaiththukan^tha vaTivun^ thOnRum
  n^Iruruvak kaTalilaN^kai arakkar kOnai 

  n^eRun^eRena aTarththiTTa n^ilaiyun^ thOnRum
  pOruruvak kURRuthaiththa poRputh thOnRum

  pozilthikazum pUvaNaththem punitha nArkkE.

  6.18.11

  iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - pUvaNan^Athar,
  thEviyAr - minnAmpikaiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika