logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvitaimaruthu - Aruchataikkanivar Ankaith

6.17 thiruviTaimaruthu - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  169 ARu chaTaikkaNivar aN^kaith thIyar

  azakar paTaiyuTaiyar ampoR ROLmEl
  n^IRu thaTavan^ thiTapa mERi

  n^iththam palikoLvar moyththa pUthaN^
  kURuN^ kuNamuTaiyar kOva Naththar

  kOTAla vETaththar koLkai chollin
  IRun^ n^aTuvu muthalu mAvAr

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.1
  170 maN^kul mathivaippar vAna n^ATar

  maTamA niTamuTaiyar mAtha rALaip
  paN^kil mikavaippar pAlpOl n^IRRar

  paLikku vaTampunaivar pAva n^Achar
  chaN^ku thiraiyukaLuny chAykkA TALvar

  charithai palavuTaiyar thanmai chollin
  eN^kum palithirivar ennuL n^IN^kAr

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^ koNTArE.

  6.17.2
  171 Ala n^izaliruppar AkA yaththar

  aruvaraiyi nuchchiyar ANar peNNar
  kAlam palakaziththAr kaRaichEr kaNTar

  karuththukkuch chEyArthAN^ kANA thArkkuk
  kOlam palavuTaiyar kollai yERRar

  koTumazuvar kOzampa mEya Ichar
  Ela maNan^ARum IN^kOy n^IN^kAr

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.3
  172 thEchar thiRamn^inaivAr chin^thai chEruny

  chelvar thiruvArU renRum uLLAr
  vAcha malarinkaN mAnthOl pOrppar

  maruvuN^ kariyuriyar vanychak kaLvar
  n^Echar aTain^thArk kaTaiyA thArkku 

  n^iTTuravar kaTTaN^kar n^inaivArk kenRum
  Ichar punaRponnith thIrththar vAyththa 

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.4
  173 karappar kariyamanak kaLvark kuLLaN^ 

  karavAthE than^n^inaiya kiRpAr pAvan^
  thurappar thoTukaTalin n^anycha muNpar

  thUya maRaimoziyar thIyA loTTi
  n^irappar puramUnRum n^IRu cheyvar

  n^ILchaTaiyar pAyviTaikoN TeN^kum aiyam
  irappar emaiyALvar ennuL n^IN^kAr

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.5
  174 koTiyA riTapaththar kUththu mATik

  kuLirkonRai mElvaippar kOla mArn^tha
  poTiyAru mEniyar pUthip paiyar

  puliththOlar poN^karavar pUNa n^Ular
  aTiyAr kuTiyAvar an^tha NALar 

  Akuthiyin man^thiraththAr amarar pORRa
  iTiyAr kaLiRRuriyAr evarum pORRa

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.6
  175 pachchai n^iRamuTaiyar pAlar chAlap 

  pazaiyar pizaiyelAm n^Ikki yALvar
  kachchaik kathan^Akam pUNTa thOLar

  kalanonRu kaiyEn^thi illan^ thORum
  pichchai koLan^ukarvar periyar chAlap

  piRaN^ku chaTaimuTiyar pENun^ thoNTar
  ichchai mikaaRivar enRu muLLAr

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.7
  176 kAvAr chaTaimuTiyar kArO Naththar

  kayilAya manninAr pannu minchoR
  pAvAr poruLALar vALAr kaNNi

  payilun^ thiruvuruvam pAka mEyAr
  pUvAr punalaNavu punkUr vAzvar

  puramUnRu moLLazalAk kAyath thoTTa
  EvAr chilaimalaiyar eN^kun^ thAmE

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.8
  177 purin^thAr n^aTaththinkaN pUtha n^Athar

  pozilArUr pukkuRaivar pOn^thu thammiR
  pirin^thA rakalvAya pEyun^ thAmum 

  piriyA rorun^ALum pENu kATTil
  erin^thA ranalukappar EzilOchai 

  evviTaththun^ thAmEyen REththu vArpAl
  irun^thAr imaiyavarkaL pORRa enRum 

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.9
  178 viTTilaN^ku mAmazuvar vElai n^anychar

  viTaN^kar viripunalchUz veNkAT TuLLAr
  maTTilaN^ku thArmAlai mArpil n^IRRar

  mazapATi yuLLuRaivar mAkA Laththar
  chiTTilaN^ku vallarakkar kOnai yanRu 

  chezumuTiyun^ thOLain^n^An kaTarak kAlAl
  iTTiraN^ki maRRavanuk kIn^thAr venRi

  iTaimaruthu mEvi yiTaN^koN TArE.

  6.17.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

11th Thirumurai - Part-2 - Romanized Version