logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Dakshinamurti Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Dakshinamurti Upanishad
  dakshiNaamuurtyupanishhat.h

  yanmaunavyaakhyayaa maunipaTala.n kshaNamaatrataH .
  mahaamaunapada.n yaati sa hi me paramaa gatiH ..
  AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
  tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  AUM brahmaavarte mahaabhaaNDiiravaTamuule mahaasatraaya sametaa
  maharshhayaH shaunakaadayaste ha samitpaaNayastattvajij~naasavo
  maarkaNDeya.n chira~jiivinamupasametya paprachchhuH kena tva.n 
  chira.n jiivasi kena vaanandamanubhavasiiti . paramarahasyashiva\-
  tattvaj~naaneneti sa hovaacha . ki.n tatparamarahasyashivatattvaj~naanam.h .
  tatra ko devaH . ke mantraaH . ko japaH . kaa mudraa . kaa nishhThaa . 
  ki.n tajj~naanasaadhanam.h . kaH parikaraH . ko baliH . kaH kaalaH . 
  ki.n tatsthaanamiti . sa hovaacha . yena dakshiNaamukhaH shivo.aparokshiikR^ito
  bhavati tatparamarahasyashivatattvaj~naanam.h . yaH sarvoparame kaale 
  sarvaanaatmanyupasa.nhR^itya svaatmaanandasukhe modate prakaashate
  vaa sa devaH . atraite mantrarahasyashlokaa bhavanti . medhaa
  dakshiNaamuurtimantrasya brahmaa R^ishhiH . gaayatrii chhandaH . 
  devataa dakshiNaasyaH . mantreNaa~NganyaasaH . AUM aadau nama uchchaarya
  tato bhagavate padam.h . dakshiNeti padaM pashchaanmuurtaye padamuddharet.h .. 1.. 
  
  asmachchhabda.n chaturthyantaM medhaaM praj~naaM pada.n vadet.h . 
  samuchchaarya tato vaayubiija.n chchha.n cha tataH paThet.h .
  agnijaayaa.n tatastveshha chaturvi.nshaaksharo manuH .. 2..
  
  dhyaanam.h .. 
  sphaTikarajatavarNaM mauktikiimakshamaalaa\-
     mamR^itakalashavidyaa.n j~naanamudraa.n karaagre .
  dadhatamuragakakshya.n chandrachuuDa.n trinetraM
     vidhR^itavividhabhuushha.n dakshiNaamuurtimiiDe .. 3..
  
  mantreNa nyaasaH .
  aadau vedaadimuchchaarya svaraadya.n savisargakam.h .
  pa~nchaarNa.n tata uddhR^itya antara.n savisargakam.h .
  ante samuddharettaaraM manureshha navaaksharaH .. 4..
  
  mudraaM bhadraarthadaatrii.n sa parashuhariNaM baahubhirbaahumekaM
    jaanvaasakta.n dadhaano bhujagabilasamaabaddhakakshyo vaTaadhaH .
  aasiinashchandrakhaNDapratighaTitajaTaakshiiragaurastrinetro
    dadyaadaadyaH shukaadyairmunibhirabhivR^ito bhaavashuddhiM bhavo naH .. 5..
  
  mantreNa nyaasaH brahmarshhinyaasaH \-
  taaraM bruu.nnama uchchaarya maayaa.n vaagbhavameva cha .
  dakshiNaapadamuchchaarya tataH syaanmuurtaye padam.h .. 6..
  
  j~naana.n dehi padaM pashchaadvahnijaayaa.n tato nyaset.h .
  manurashhTaadashaarNo.aya.n sarvamantreshhu gopitaH .. 7..
  
  bhasmavyaapaaNDura~NgaH shashishakaladharo j~naanamR^idraakshamaalaa\-
     viiNaapustairviraajatkarakamaladharo yogapaTTaabhiraamaH .
  vyaakhyaapiiThe nishhaNNo munivaranikaraiH sevyamaanaH prasannaH 
     savyaalaH kR^ittivaasaaH satatamavatu no dakshiNaamuurtiriishaH .. 8..
  
  mantreNa nyaasaH . ##[##brahmarshhinyaasaH .##]##
  taaraM para.n ramaabiija.n vadetsaaMbashivaaya cha .
  tubhya.n chaanalajaayaa.n manurdvaadashavarNakaH .. 9..
  
  viiNaa.n karaiH pustakamakshamaalaaM 
     bibhraaNamabhraabhagala.n varaaDhyam.h .
  phaNiindrakakshyaM munibhiH shukaadyaiH 
     sevya.n vaTaadhaH kR^itaniiDamiiDe .. 10..
  
  vishhNuu R^ishhiranushhTup chhandaH . devataa dakshiNaasyaH .
  mantreNa nyaasaH . 
  taara.n namo bhagavate tubhya.n vaTapada.n tataH .
  muuleti padamuchchaarya vaasine padamuddharet.h .. 11..
  
  praj~naamedhaapadaM pashchaadaadisiddhi.n tato vadet.h .
  daayine padamucchaarya maayine nama uddharet.h .. 12..
  
  vaagiishaaya tataH pashchaanmahaaj~naanapada.n tataH .
   vahnijaayaa.n tatastveshha dvaatri.nshadvarNako manuH .
  aanushhTubho mantraraajaH sarvamantrottamotamaH .. 13..
  
  dhyaanam.h .
  mudraapustakavahninaagavilasadbaahuM prasannaananaM
    muktaahaaravibhuushhaNa.n shashikalaabhaasvatkiriiTojjvalam.h .
  aj~naanaapahamaadimaadimagiraamarthaM bhavaaniipatiM
    nyagrodhaantanivaasinaM paraguru.n dhyaayaamyabhiishhTaaptaye .. 14..
  
  maunamudraa .
  so.ahamiti yaavadaasthitiH sanishhThaa bhavati .
  tadabhedena mantraamreDana.n j~naanasaadhanam.h .
  chitte tadekataanataa parikaraH . a~NgacheshhTaarpaNaM baliH .
  triiNi dhaamaani kaalaH . dvaadashaantapada.n sthaanamiti .
  te ha punaH shraddadhaanaastaM pratyuuchuH .
  katha.n vaa.asyodayaH . ki.n svaruupam.h . ko vaa.asyopaasaka iti .
  sa hovaacha . 
  vairaagyatailasaMpuurNe bhaktivartisamanvite .
  prabodhapuurNapaatre tu j~naptidiipa.n vilokayet.h .. 15..
  
  mohaandhakaare niHsaare udeti svayameva hi .
  vairaagyamaraNi.n kR^itvaa j~naana.n kR^itvottaraaraNim.h .. 16..
  
  gaaDhataamisrasa.nshaantyai guuDhamartha.n nivedayet.h .
  mohabhaanujasa.nkraanta.n vivekaakhyaM mR^ikaNDujam.h .. 17..
  
  tattvaavichaarapaashena baddha.n dvaitabhayaaturam.h .
  ujjiivayannijaanande svasvaruupeNa sa.nsthitaH .. 18..
  
  shemushhii dakshiNaa proktaa saa yasyaabhiikshaNe mukham.h .
  dakshiNaabhimukhaH proktaH shivo.asau brahmavaadibhiH .. 19..
  
  sargaadikaale bhagavaanviri~nchi\-
     rupaasyaina.n sargasaamarthyamaapya .
  tutoshha chitte vaa~nchhitaarthaa.nshcha labdhvaa 
     dhanyaH sopaasyopaasako bhavati dhaataa .. 20..
  
  ya imaaM paramarahasyashivatattvavidyaamadhiite sa sarvapaapebhyo mukto bhavati .
  ya eva.n veda sa kaivalyamanubhavatiityupanishhat.h ..
  AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
  tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  iti dakshiNaamuurtyupanishhatsamaaptaa ..   

Related Content

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ -Medhadakshin

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Akshamalika Upanishad