logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvitaimaruthu - Chulap Pataiyutaiyar Thame

6.16 thiruviTaimaruthu - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  159 chUlap paTaiyuTaiyAr thAmE pOluny

  chuTarththiN^kaT kaNNi yuTaiyAr pOlum
  mAlai makizn^thorupAl vaiththAr pOlum

  man^thiramun^ than^thiramu mAnAr pOlum
  vElaik kaTaln^anycha muNTAr pOlum

  mElvinaikaL thIrkkum vikirthar pOlum
  Elak kamazkuzalAL pAkar pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.1
  160 kArAr kamazkonRaik kaNNi pOluN^

  kArAnai Irurivai pOrththAr pOlum
  pArAr paravap paTuvAr pOlum

  paththup pallUzi paran^thAr pOluny
  chIrAl vaNaN^kap paTuvAr pOlun^

  thichaiyanaiththu mAymaRRu mAnAr pOlum
  ErAr kamazkuzalAL pAkar pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.2
  161 vEthaN^kaL vELvi payan^thAr pOlum

  viNNulaku maNNulaku mAnAr pOlum
  pUthaN^ka LAya purANar pOlum

  pukaza vaLaroLiyAy n^inRAr pOlum
  pAtham paravap paTuvAr pOlum

  paththar kaLukkinpam payan^thAr pOlum
  EthaN^ka LAna kaTivAr pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.3
  162 thiNkuNaththAr thEvar kaNaN^ka LEththith 

  thichaivaNaN^kach chEvaTiyai vaiththAr pOlum
  viNkuNaththAr vELvi chithaiya n^URi

  viyankoNTal mERchel vikirthar pOlum
  paNkuNaththAr pATalO TATa lOvAp

  paraN^kunRa mEya paramar pOlum
  eNkuNaththAr eNNA yiravar pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.4
  163 Uka mukilurinychu chOlai chUzn^tha 

  uyarpozi laNNAvi luRaikin RArum
  pAkam paNimoziyAL pAN^ka rAkip

  paTuveN TalaiyiR palikoL vArum
  mAkamaTai mummathilu meythAr thAmu

  maNipozil chUzArUr uRaikin RArum
  Ekampa mEyAru mellA mAvAr

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.5
  164 aiyiraNTum ARonRu mAnAr pOlum

  aRumUnRum n^AnmUnRu mAnAr pOluny
  cheyvinaikaL n^alvinaika LAnAr pOlun^

  thichaiyanaiththu mAyn^iRain^tha chelvar pOluN^
  koymalaraN^ konRaich chaTaiyAr pOluN^

  kUththATa valla kuzakar pOlum
  eyyavan^tha kAmanaiyuN^ kAyn^thAr pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.6
  165 piriyAtha kuNamuyirkaT kanychO TanychAyp

  pirivuTaiya kuNampEchiR paththO TonRAy
  viriyAtha kuNamorukAl n^AnkE yenpar

  virivilAk kuNan^ATTath thARE yenpar
  therivAya kuNamanychuny chamithai yanychum 

  pathamanychuN^ kathiyanychuny cheppi nArum
  eriyAya thAmaraimE liyaN^ki nArum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.7
  166 thOliR polin^tha vuTaiyAr pOluny

  chuTarvA yaravachaiththa chOthi pOlum
  Ala mamuthAka vuNTAr pOlum

  aTiyArkaT kAramutha mAnAr pOluN^
  kAlanaiyuN^ kAyn^tha kazalAr pOluN^

  kayilAyan^ thammiTamAkak koNTAr pOlum
  ElaN^ kamazkuzalAL pAkar pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.8
  167 pain^thaLirk konRaiyan^ thArAr pOlum

  paTaikkaNAL pAka muTaiyAr pOlum
  an^thivAy vaNNath thazakar pOlum

  maNin^Ila kaNTa muTaiyAr pOlum
  van^tha varavuny chelavu mAki

  mARAthen nuLLath thirun^thAr pOlum
  en^tha miTarthIrkka vallAr pOlum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.9
  168 konRaiyaN^ kUviLa mAlai thannaik 

  kuLirchaTaimEl vaiththukan^tha koLkai yArum
  n^inRa anaN^kanai n^IRA n^Okki 

  n^eruppuruva mAyn^inRa n^imala nArum
  anRav varakkan alaRi vIza 

  aruvaraiyaik kAlA lazuththi nArum
  enRu miTupichchai ERRuN pArum

  iTaimaruthu mEviya Icha nArE.

  6.16.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - maruthIchar,
  thEviyAr - n^alamulain^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika