logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukkarukavur - Kurukam Vayiramankuru

6.15 thirukkarukAvUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  148 kurukAm vayiramAN^ kURu n^ALAN^ 

  koLLuN^ kizamaiyAN^ kOLE thAnAm
  parukA amuthamAm pAlin n^eyyAm 

  pazaththin irathamAm pATTiR paNNAm
  orukA lumaiyALOr pAka numAm

  uLn^inRa n^AviR kuraiyA TiyAN^
  karuvA yulakukku munnE thOnRuN^ 

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.1
  149 viththAm muLaiyAkum vErE thAnAm

  vENTu muruvamAm virumpi n^inRa
  paththA maTiyArkkOr pAN^ka numAm

  pAln^iRamu mAmparany chOthi thAnAn^
  thoththA mamararkaNany chUzn^thu pORRath 

  thOnRAthen nuLLaththi nuLLE n^inRa
  kaththAm aTiyERkuk kANA kATTuN^ 

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.2
  150 pUththAnAm pUvin n^iRaththA numAm

  pUkkuLAl vAchamAy manni n^inRa
  kOththAnAN^ kOlvaLaiyAL kURa nAkuN^

  koNTa chamayaththAr thEva nAki
  EththAthArk kenRu miTarE thunpam 

  IvAnA mennenychath thuLLE n^inRu
  kAththAnAN^ kAlan aTaiyA vaNNaN^ 

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.3
  151 iravanAm elli n^aTamA TiyAm

  eNTichaikkun^ thEvanAm ennu LAnAm
  aravanAm allal aRuppA numAm

  AkAcha mUrththiyAm AnE RERuN^
  kuravanAN^ kURRai yuthaiththAn RAnAN^

  kURAtha vanychak kuyalark kenRuN^
  karavanAN^ kATchik keLiyA numAN^ 

  kaNNAN^ karuvU ren^thai thAnE.

  6.15.4
  152 paTaiththAnAm pArai yiTan^thA nAkum

  parichon RaRiyAmai n^inRAn RAnAm
  uTaiththAnAm onnAr puraN^kaL mUnRum 

  oLLazalAl mUTTi yorukki n^inRu
  aTaiththAnAny chUlam mazuvOr n^Akam 

  achaiththAnAm AnERon RUrn^thA nAkuN^
  kaTaiththAnAN^ kaLLa maRivAr n^enychiR 

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.5
  153 mUlanAm mUrththiyAm munnE thAnAm

  mUvAtha mEnimuk kaNNi nAnAny
  chIlanAny chErn^thA riTarkaL thIrkkuny 

  chelvanAny chenychuTarkkOr chOthi thAnAm
  mAlanAm maN^kaiyOr paN^ka nAkum

  manRATi yAmvAnOr thaN^kaT kellAN^
  kAlanAN^ kAlanaik kAyn^thA nAkuN^

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.6
  154 araichE raravanAm Alath thAnAm

  Athirai n^ALAnAm aNTa vAnOr
  thiraichEr thirumuTith thiN^ka LAnAn^

  thIvinai n^Achanen chin^thai yAnAm
  uraichE rulakaththA ruLLA numAm

  umaiyALOr pAkanAm Otha vElik
  karaichEr kaTaln^anychai yuNTA nAkuN^

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.7
  155 thuTiyAn^ thuTiyin muzakkan^ thAnAny

  cholluvAr chollellAny chOthip pAnAm
  paTithAnAm pAva maRuppA nAkum

  pAln^IRRa nAmparany chOthi thAnAN^
  koTiyAnAN^ kURRai yuthaiththA nAkuN^

  kURAtha vanychak kuyalark kenRuN^
  kaTiyAnAN^ kATchik kariyA nAkuN^

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.8
  156 viTTuruvaN^ kiLarkinRa chOthi yAnAm

  viNNavarkkum aRiyAtha chUza lAnAm
  paTTuruva mAlyAnaith thOlkIN TAnAm

  palapalavum pANi payinRAn RAnAm
  eTTuruva mUrththiyAm eNthO LAnAm

  ennuchchi mElAnAm empi rAnAN^
  kaTTuruvaN^ kaTiyAnaik kAyn^thA nAkuN^

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.9
  157 poRuththirun^tha puLLUrvAn uLLA nAki

  uLLirun^thaN^ kuLn^Oy kaLaivAn RAnAych
  cheRuththirun^tha mummathilkaL mUnRum vEvach 

  chilaikuniyath thImUTTun^ thiNmai yAnAm
  aRuththirun^tha kaiyAnAm an^thAr alli 

  irun^thAnai oruthalaiyaith theriya n^Okkik
  kaRuththirun^tha kaNTa muTaiyAn pOluN^

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.10
  158 oRuththAnAm onnAr puraN^kaL mUnRum 

  oLLazalai mATTi yuTanE vaiththu
  iRuththAnAm eNNAn muTikaL paththum

  ichain^thAnAm innichaikaL kETTA nAkum
  aRuththAnAm anychum aTakki yaN^kE 

  AkAya man^thiramu mAnA nAkuN^
  kaRuththAnAN^ kAlanaik kAlAl vIzak

  kaNNAN^ karukAvU ren^thai thAnE.

  6.15.11

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - mullaivanEchuvarar,
  thEviyAr - karumpanaiyALammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika