logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirunallur - Ninainthurukum Atiyarainaiya

6.14 thirun^allUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  137 n^inain^thurukum aTiyArai n^aiya vaiththAr

  n^illAmE thIvinaikaL n^IN^ka vaiththAr
  chinan^thiruku kaLiRRurivaip pOrvai vaiththAr

  chezumathiyin thaLirvaiththAr chiRan^thu vAnOr
  inan^thuruvi maNimakuTath thERath thuRRa

  inamalarkaL pOthavizn^thu mathuvAyp pilki
  n^anain^thanaiya thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.1
  138 ponnalaththa n^aRuN^konRai chaTaimEl vaiththAr

  puliyuriyin athaLvaiththAr punalum vaiththAr
  mannalaththa thiraLthOLmEl mazuvAL vaiththAr

  vArkAthiR kuzaivaiththAr mathiyum vaiththAr
  minnalaththa n^uNNiTaiyAL pAkam vaiththAr

  vEzaththi nurivaiththAr veNNUl vaiththAr
  n^annalaththa thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.2
  139 thOTERum malarkkonRai chaTaimEl vaiththAr

  thunnerukkin vaTamvaiththAr thuvalai chin^thap
  pATERu paTuthiraika LeRiya vaiththAr

  panimaththa malarvaiththAr pAmpum vaiththAr
  chETERu thirun^uthanmEl n^ATTam vaiththAr

  chilaivaiththAr malaipeRRa makaLai vaiththAr
  n^ATERu thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.3
  140 villaruLi varupuruvath thoruththi pAkam 

  poruththAki virichaTaimE laruvi vaiththAr
  kallaruLi varichilaiyA vaiththAr UrAk 

  kayilAya malaivaiththAr kaTavUr vaiththAr
  chollaruLi yaRan^Alvark kaRiya vaiththAr

  chuTuchuTalaip poTivaiththAr thuRavi vaiththAr
  n^allaruLAR RiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.4
  141 viNNiriyun^ thiripuraN^ka Leriya vaiththAr

  vinaithozuvArk kaRavaiththAr thuRavi vaiththAr
  kaNNeriyAR kAmanaiyum poTiyA vaiththAr

  kaTikkamala malarvaiththAr kayilai vaiththAr
  thiNNeriyun^ thaNpunalu muTanE vaiththAr

  thichaithozuthu michaiyamarar thikazn^thu vAzththi
  n^aNNariya thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.5
  142 uRRulavu piNiyulakath thezumai vaiththAr

  uyirvaiththAr uyirchelluN^ kathikaL vaiththAr
  maRRamarar kaNamvaiththAr amarar kANA

  maRaivaiththAr kuRaimathiyam vaLara vaiththAr
  cheRRamali yArvamoTu kAma lOpany 

  chiRavAtha n^eRivaiththAr thuRavi vaiththAr
  n^aRRavarchEr thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.6
  143 mARumalain^ thAraraNa meriya vaiththAr

  maNimuTimE laravaiththA raNikoL mEni
  n^IRumalin^ theriyATal n^ilava vaiththAr 

  n^eRRimER kaNvaiththAr n^ilaiyam vaiththAr
  ARumalain^ thaRuthiraika LeRiya vaiththAr

  ArvaththA laTiyamarar parava vaiththAr
  n^ARumalarth thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.7
  144 kulaN^kaLmikum alaikaTalkaL nyAlam vaiththAr

  kurumaNichE raravaiththAr kOlam vaiththAr
  ulaN^kiLarum aravaththin uchchi vaiththAr 

  uNTaruLi viTamvaiththAr eNTOL vaiththAr
  n^ilaN^kiLarum punalkanaluL anilam vaiththAr

  n^imirvichumpin michaivaiththAr n^inain^thA rin^n^AL
  n^alaN^kiLarun^ thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.8
  145 chenRuruLuN^ kathiriraNTum vichumpil vaiththAr

  thichaipaththum irun^ilaththil thirun^tha vaiththAr
  n^inRaruLi yaTiyamarar vaNaN^ka vaiththAr

  n^iRaithavamum maRaiporuLum n^ilava vaiththAr
  konRaruLik koTuN^kURRam n^aTuN^ki yOTak 

  kuraikazaRchE vaTivaiththAr viTaiyum vaiththAr
  n^anRaruLun^ thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.9
  146 pAmpurinychi mathikiTan^thu thiraika LEN^kap

  panikkonRai chaTaivaiththAr paNichey vAnOr
  Amparichu thamakkellAm aruLum vaiththAr

  aTuchuTalaip poTivaiththAr azakum vaiththAr
  Ompariya valvinain^Oy thIra vaiththAr

  umaiyaiyoru pAlvaiththAr ukan^thu vAnOr
  n^Amparavun^ thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.10
  147 kulaN^kiLarum varuthiraika LEzum vaiththAr

  kurumaNichEr malaivaiththAr malaiyaik kaiyAl
  ulaN^kiLara eTuththavanROL muTiyum n^Ova 

  oruviralA luRavaiththAr iRaivA venRu
  pulamputhalum aruLoTupOr vALum vaiththAr

  pukazvaiththAr purin^thALAk koLLa vaiththAr
  n^alaN^kiLarun^ thiruvaTiyen RalaimEl vaiththAr

  n^allUrem perumAnAr n^alla vARE.

  6.14.11

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - periyANTEchuvarar,
  thEviyAr - thiripurachun^thariyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika