logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppurampayam - Kotimata Niteruvu

6.13 thiruppuRampayam - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  127 koTimATa n^ITeruvu kUTal kOTTUr

  koTuN^kOLUr thaNvaLavi kaNTi yUrum
  n^aTamATu n^anmarukal vaiki n^ALum 

  n^alamAku moRRiyU roRRi yAkap
  paTumAlai vaNTaRaiyum pazanam pAchUr

  pazaiyARum pARkuLamuN^ kaiviT Tin^n^AL
  poTiyERu mEniyarAyp pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.1
  128 muRRoruvar pOla muzun^I RATi

  muLaiththiN^kaL chUTimun^ n^Ulum pUNTu
  oRRoruvar pOla vuRaN^ku vEnkai 

  oLivaLaiyai yonRonRA eNNu kinRAr
  maRRoruva rillaith thuNai yenakku

  mAlkoNTAR pOla mayaN^ku vERkup
  puRRaravak kachchArththup pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.2
  129 AkAtha n^anychuNTa an^thi vaNNar

  ain^thalaiya mAchuNaN^koN TampoR ROLmEl
  EkAcha mAviTTO TonREn^ thivan^ 

  thiTuthiruvE paliyenRArk killE pukkEn
  pAkEthuN^ koLLAr paliyuN^ koLLAr

  pAviyEn kaNNuLLE paRRi n^Okkip
  pOkAtha vETaththar pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.3
  130 panmalin^tha veNTalai kaiyi lEn^thip

  panimukil pOlmEnip pavan^tha n^Athar
  n^enmalin^tha n^eyththAnany chORRuth thuRai

  n^iyaman^ thuruththiyum n^ITUr pAchchil
  kanmalin^ thON^ku kazun^Irk kunRaN^

  kaTanAkaik kArONaN^ kaiviT Tin^n^AL
  ponmalin^tha kOthaiyarun^ thAmu mellAm 

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.4
  131 cheththavarthan^ thalaimAlai kaiyi lEn^thich

  chiramAlai chUTich chivan^tha mEni
  maththakaththa yAnai yurivai mUTi

   

  maTavA LavaLOTu mAnon REn^thi
  aththavaththa thEvar aRupa thinmar 

  ARun^U RAyiravark kATal kATTip
  puththakaN^ kaikkoNTu puliththOl vIkkip

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.5
  132 n^anychaTain^tha kaNTaththar veNNI RATi

  n^alla puliyathaLmEl n^AkaN^ kaTTip
  panychaTain^tha melviralAL pAka mAkap

  parAyththuRai yEnenROr pavaLa vaNNar
  thunychiTaiyE van^thu thuTiyuN^ koTTath

  thuNNen Rezun^thirun^thEn cholla mATTEn
  punchaTaiyin mElOr punaluny chUTip

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.6
  133 maRiyilaN^ku kaiyar mazuvon REn^thi

  maRaikkATTE nenROr mazalai pEchich
  cheRiyilaN^ku thiNTOLmEl n^IRu koNTu

  thirumuNTa mAviTTa thilaka n^eRRi
  n^eRiyilaN^ku kUn^thalAr pinpin chenRu

  n^eTuN^kaN panichOra n^inRu n^Okkip
  poRiyilaN^ku pAmpArththup pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.7
  134 n^illAthE pallUrum palikaL vENTi 

  n^iraivaLaiyAr palipeyya n^iRaiyuN^ koNTu
  kollERuN^ kokkaraiyuN^ koTukoT TiyuN^

  kuTamUkki laN^koziyak kuLirthaN poykai
  n^allAlai n^allUrE thavirE nenRu 

  n^aRaiyUriR RAmun^ thavirvAr pOlap
  pollAtha vETaththar pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.8
  135 viraiyERu n^IRaNin^thO rAmai pUNTu

  veNthOTu peythiTaN^kai vINai yEn^thith
  thiraiyERu chennimEl thiN^kaL thannaith 

  thichaiviLaN^ka vaiththukan^tha chen^thI vaNNar
  araiyERu mEkalaiyAL pAka mAka 

  AriTaththi lATa lamarn^tha aiyan
  puraiyERu thAmERip pUthany chUzap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.9
  136 kOvAya in^thiranuL LiTTA rAkak 

  kumaranum vikkina vin^Aya kanum
  pUvAya pITaththu mEla yanum

  pUmi yaLan^thAnum pORRi chaippap
  pAvAya innichaikaL pATi yATip 

  pAriTamun^ thAmum paran^thu paRRip
  pUvArn^tha konRai poRivaN TArkkap

  puRampayamn^am mUrenRu pOyi nArE.

  6.13.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - chATchivarathan^Athar,
  thEviyAr - karumpannachollammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika