logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukkazippalai - Unutuththi Yonpathu Vachal

6.12 thirukkazippAlai - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  117 UnuTuththi yonpathu vAchal vaiththu 

  oLLelumpu thUNA vurOma mEyn^thu
  thAmeTuththa kUrai thavirap pOvAr

  thayakkam palapaTaiththAr thAma raiyinAr
  kAneTuththu mAmayilka LAluny chOlaik 

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  vAniTaththai yUTaRuththu vallaich chellum 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.1
  118 muRaiyArn^tha mummathilum poTiyAch cheRRu

  munnumAyp pinnumAy mukka Nen^thai
  piRaiyArn^tha chaTaimuTimER pAmpu kaN^kai

  piNakkan^thIrth thuTanvaiththAr periya n^anychuk
  kaRaiyArn^tha miTaRRaTaN^kak kaNTa en^thai

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  maRaiyArn^tha vAymoziyAn mAya yAkkai

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.2
  119 n^eLivuNTAk karuthAthE n^imalan Rannai 

  n^inaiminkaL n^iththalumn^E rizaiyA LAya
  oLivaNTAr karuN^kuzali yumaiyAL thannai 

  orupAkath thamarn^thaTiyA ruLki yEththak
  kaLivaNTAr karumpozilchUz kaNTal vElik 

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  vaLiyuNTAr mAyak kurampai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.3
  120 poTin^ARu mEniyar pUthip paiyar

  puliththOlar poN^karavar pUNa n^Ular
  aTin^ARu kamalaththar ArU rAthi

  Ananychu mATumA thiraiyi nArthAN^
  kaTin^ARu pUnychOlai kamazn^thu n^ARuN^ 

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  maTin^ARu mEniyim mAyam n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.4
  121 viNNAnAy viNNavarkaL virumpi van^thu

  vEthaththAy kIthaththAy viravi yeN^kum
  eNNAnAy ezuththAnAy kaTalE zAnAy

  iRaiyAnAy emmiRaiyE yenRu n^iRkuN^
  kaNNAnAy kArAnAy pAru mAnAy

  kazippAlai yuLLuRaiyuN^ kapAlap panAr
  maNNAnAy mAyak kurampai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.5
  122 viNNappa vichchA thararka LEththa

  virikathirOn erichuTarAn viNNu mAkip
  paNNappan paththar manaththu LEyum 

  pachupathi pAchupathan thEcha mUrththi
  kaNNappan kaNNappak kaNTu kan^thAr

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  vaNNap piNimAya yAkkai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.6
  123 piNampulku pIRaR kurampai meyyAp 

  pEthap paTukinRa pEthai mIrkAL
  iNampulku chUlaththar n^Ila kaNTar

  eNTOLar eNNiRain^tha kuNaththi nAlE
  kaNampullan karuththukan^thAr kAnychi yuLLAr

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  maNampulku mAyak kurampai n^IN^ka

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.7
  124 iyalpAya Ichanai en^thai than^thai

  enchin^thai mEvi yuRaikin RAnai
  muyalvAnai mUrththiyaith thIrththa mAna 

  thiyampakan thirichUlath thanna kaiyan
  kayalpAyuN^ kaNTalchUz vuNTa vElik 

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  mayalAya mAyak kurampai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.8
  125 cheRRathOr manamozin^thu chin^thai cheythu

  chivamUrththi yenRezuvAr chin^thai yuLLAl
  uRRathOr n^OykaLain^thiv vulaka mellAN^

  kATTuvAn uththamanRA nOthA thellAN^
  kaRRathOr n^Ulinan kaLiRu cheRRAn

  kazippAlai mEya kapAlap panAr
  maRRithOr mAyak kurampai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.9
  126 poruthalaN^kal n^INmuTiyAn pOra rakkan

  puTpakan^thAn poruppinmI thOTA thAka
  irun^ilaN^kaL n^aTukkeytha eTuththi Tuthalum

  En^thizaiyAL thAnveruva iRaivan n^Okkik
  karathalaN^kaL kathirmuTiyA Ranychi nOTu 

  kAlviralA lUnRu kazippA laiyAr
  varuthalaN^ka mAyak kurampai n^IN^ka 

  vazivaiththArk kavvaziyE pOthu n^AmE.

  6.12.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - pAlvaNNan^Athar,
  thEviyAr - vEthan^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika