logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruppunkur - Piravathe Thonriya Pemman

6.11 thiruppunkUr - thirun^ITUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  107 piRavAthE thOnRiya pemmAn Rannaip

  pENAthAr avarthammaip pENA thAnaith
  thuRavAthE kaTTaRuththa chOthi yAnaith

  thUn^eRikkun^ thUn^eRiyAy n^inRAn Rannaith
  thiRamAya eththichaiyun^ thAnE yAkith 

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^iRamA moLiyAnai n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.1
  108 pinRAnum munRAnu mAnAn Rannaip

  piththarkkup piththanAy n^inRAn Rannai
  n^anRAN^ kaRin^thavarkkun^ thAnE yAki 

  n^alvinaiyun^ thIvinaiyu mAnAn Rannaich
  chenRON^ki viNNaLavun^ thIyA nAnaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^inRAya n^ITUr n^ilAvi nAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.2
  109 illAnai evviTaththum uLLAn Rannai

  iniyan^inai yAthArk kinnA thAnai
  vallAnai vallaTain^thArk karuLum vaNNam

  mATTAthArk keththiRaththum mATTA thAnaich
  chellAtha chen^n^eRikkE chelvip pAnaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^ellAl viLaikazani n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.3
  110 kalainyAnaN^ kallAmE kaRpith thAnaik

  kaTun^arakany chArAmE kAppAn Rannaip
  palavAya vETaN^kaL thAnE yAkip

  paNivArkaT kaN^kaN^kE paRRA nAnaich
  chilaiyAR purameriththa thIyA Tiyaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^ilaiyAr maNimATa n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.4
  111 n^OkkAthE evvaLavum n^Okki nAnai

  n^uNukAthE yAthonRum n^uNuki nAnai
  AkkAthE yAthonRu mAkki nAnai

  aNukAthA ravarthammai aNukA thAnaith
  thEkkAthE theNkaTaln^any chuNTAn Rannaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^IkkAtha pEroLichEr n^ITu rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.5
  112 pUNalAp pUNAnaip pUchAch chAn^tha 

  muTaiyAnai muTain^ARum punka laththil
  UNalA vUNAnai yoruvar kANA 

  uththamanai yoLithikazum mEni yAnaich
  chENulAny chezumpavaLak kunRop pAnaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^INulA malarkkazani n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.6
  113 uraiyAr poruLuk kulappi lAnai

  oziyAmE evvuyiru mAnAn Rannaip
  puraiyAyk kanamAyAzn^ thAzA thAnaip

  puthiyanavu mAymikavum pazaiyAn Rannaith
  thiraiyAr punalchEr makuTath thAnaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^iraiyAr maNimATa n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.7
  114 kUraravath thaNaiyAnuN^ kuLirthaN poykai 

  malaravanuN^ kUTichchen RaRiya mATTAr
  Aroruva ravarthanmai yaRivAr thEvar

  aRivOmen pArkkellA maRiya lAkAch
  chIraravak kazalAnai n^izalAr chOlaith 

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^Iraravath thaNkazani n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.8
  115 kaiyelAm n^eypAyak kazuththE kiTTak

  kAln^imirththu n^inRuNNuN^ kaiyar chonna
  poyyelAm meyyenRu karuthip pukkup 

  puLLuvarA lakappaTA thuyyap pOn^thEn
  cheyyelAny chezuN^kamalap pazana vElith 

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^eythalvAyp punaRpaTappai n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.9
  116 ikazumA ReN^N^anE Ezai n^enychE

  ikazAthu paran^thonRAy n^inRAn Rannai
  n^akazamAl varaikkIziT Tarakkar kOnai 

  n^alanaziththu n^ankaruLich cheythAn Rannaith
  thikazumA mathakariyi nuripOrth thAnaith

  thiruppunkUr mEviya chivalO kanai
  n^ikazumA vallAnai n^ITU rAnai

  n^IthanE nennEn^An n^inaiyA vARE.

  6.11.10

  iththalaN^kaL chOzan^ATTiluLLana. thiruppunkUril,
  chuvAmipeyar - chivalOkan^Athar,
  thEviyAr - chokkan^Ayakiyammai.
  thirun^ITUril,
  chuvAmipeyar - chOman^AthEchuvarar, thEviyAr - vEyuRuthOLiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika