logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirupanthanallure - Nothanka Millathar

6.10 thiruppan^thaNain^allUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  97 n^OthaN^ka millAthAr n^Akam pUNTAr

  n^UlpUNTAr n^UlmElO rAmai pUNTAr
  pEythaN^ku n^ILkATTil n^aTTa mATip

  piRaichUTuny chaTaimElOr punaluny chUTi
  AthaN^ku paiN^kuzalAL pAkaN^ koNTAr

  analkoNTAr an^thivAy vaNNaN^ koNTAr
  pAthaN^ka n^IRERRAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.1
  98 kATalAR karuthAthAr kaTaln^any chuNTAr

  kaLiRRurivai meypOrththAr kalana thAka
  OTalAR karuthAthAr oRRi yUrAr

  uRupiNiyuny cheRupakaiyu moRRaik kaNNAR
  pITulAn^ thanaicheyvAr piTava mon^thai

  kuTamuzavaN^ koTukoTTi kuzalu mON^kap
  pATalA rATalAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.2
  99 pUthap paTaiyuTaiyAr poN^ku n^UlAr

  puliththO luTaiyinAr pOrER RinAr
  vEthath thozilAr virumpa n^inRAr 

  virichaTaimEl veNthiN^kaT kaNNi chUTi
  Othath tholikaTalvAy n^anycha muNTAr

  umparO Tampon nulaka mANTu
  pAthath thoTukazalAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.3
  100 n^IrulAny chaTaimuTimEl thiN^ka LERRAr

  n^eruppERRAr aN^kaiyil n^iRaiyu mERRAr
  UrelAm paliyERRAr arava mERRAr

  olikaTal vAyn^anycham miTaRRi lERRAr
  vArulA mulaimaTavAL pAka mERRAr

  mazuvERRAr mAnmaRiyOr kaiyi lERRAr
  pArulAm pukazERRAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.4
  101 thoNTar thozuthEththuny chOthi yERRAr

  thuLaN^kA maNimuTiyAr thUya n^IRRAr
  iNTaich chaTaimuTiyAr Imany chUzn^tha 

  iTupiNakkAT TATalA rEman^ thORum
  aNTaththuk kappuRaththAr Athi yAnAr

  arukkanA yArazalAy aTiyAr mElaip
  paNTai vinaiyaRuppAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.5
  102 kaTamannu kaLiyAnai yurivai pOrththAr

  kAnappEr kAthalAr kAthal cheythu
  maTamannu maTiyArtham manaththi nuLLAr

  mAnurithOL michaiththOLAr maN^kai kANa
  n^aTamanni yATuvAr n^Akam pUNTAr

  n^AnmaRaiyO TARaN^kam n^avinRa n^AvAr
  paTamannu thirumuTiyAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.6
  103 muRRA mathichchaTaiyAr mUva rAnAr

  mUvulaku mEththum muthalva rAnAr
  kaRRAr paravuN^ kazalAr thiN^kaL

  kaN^kaiyAL kAthalAr kAmpEy thOLi
  paRRAkum pAkaththAr pAlveN NIRRAr

  pAnmaiyA lUzi ulaka mAnAr
  paRRAr mathileriththAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.7
  104 kaNNamarum n^eRRiyAr kATTAr n^ATTAr

  kanamazuvAT koNTathOr kaiyAr chennip
  peNNamaruny chaTaimuTiyAr pEron RillAr

  piRappilAr iRappilAr piNiyon RillAr
  maNNavarum vAnavarum maRRai yOrum

  maRaiyavarum van^thethirE vaNaN^ki yEththap
  paNNamarum pATalAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.8
  105 ERERi yEzulaku mEththa n^inRAr

  imaiyavarkaL eppozuthu miRainycha n^inRAr
  n^IRERu mEniyAr n^Ila muNTAr

  n^eruppuNTAr aN^kai yanalu muNTAr
  ARERu chenniyAr Anany chATi

  analumizum aivA yaravu mArththAr
  pARERu veNTalaiyAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.9
  106 kallUr kaTimathilkaL mUnRu meythAr

  kArONaN^ kAthalAr kAthal cheythu
  n^allUrAr nyAnaththAr nyAna mAnAr

  n^AnmaRaiyO TARaN^kam n^avinRa n^AvAr
  mallUr maNimalaiyin mEli run^thu

  vALarakkar kOnRalaiyai mALach cheRRup
  pallUr palithirivAr paiN^ka NERRAr

  paliyERRAr pan^thaNai n^allU rArE.

  6.10.10

  iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - pachupathIchuvarar,
  thEviyAr - kAmpannathOLiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika