logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruamathur - Vannankal Thampati

6.9 thiruAmAththUr - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  87 vaNNaN^kaL thAmpATi van^thu n^inRu 

  valicheythu vaLaikavarn^thAr vakaiyAl n^ammaik
  kaNNampAl n^inReythu kanalap pEchik

  kaTiyathOr viTaiyERik kApA liyAr
  chuNNaN^kaL thAN^koNTu thuthaiyap pUchith

  thOluTuththu n^UlpUNTu thOnRath thOnRa
  aNNalAr pOkinRAr van^thu kANIr

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.1
  88 ven^thArveN poTippUchi veLLai mAlai 

  virichaTaimER RAnychUTi vINai yEn^thik
  kan^thAran^ thAmuralAp pOkA n^iRkak

  kaRaichEr maNimiTARRI rUrE thenREn
  n^on^thArpOl van^thena thillE pukku

  n^uTaN^kE riTaimaTavAy n^ammUr kETkil
  an^thA maraimalarmEl aLivaN TiyAzchey 

  AmAththUr enRaTikaL pOyi nArE.

  6.9.2
  89 kaTTaN^kan^ thAmonRu kaiyi lEn^thik

  kaTiya viTaiyERik kApA liyAr
  iTTaN^kaL thAmpEchi illE pukku

  iTumpaliyum iTakkoLLAr pOvA rallar
  paTTimaiyum paTiRumE pEchA n^inRAr

  pArppAraip parichazippAr pOlkin RArthAm
  aTTiya chilpaliyuN^ koLLAr viLLAr

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.3
  90 pachain^thapala pUthaththar pATa lATal

  paTan^Akak kachchaiyar pichchaik kenRaN^
  kichain^thathO riyalpinar eriyin mEni 

  imaiyAmuk kaNNinar n^AlvE thaththar
  pichain^thathiru n^IRRinar peNNOr pAkam 

  pirivaRiyAp pinynyakanAr theNNIrk kaN^kai
  achain^tha thirumuTiyar aN^kaith thIyar

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.4
  91 uruLuTaiya thErpuravi yOTum yAnai

  onRAluN^ kuRaivillai Urthi veLLE
  RiruLuTaiya kaNTaththar chen^thI vaNNar

  imaiyavarkaL thozuthEththum iRaiva nArthAm
  poruLuTaiya rallar ilaru mallar

  puliththO luTaiyAkap pUthany chUza
  aruLuTaiya aN^kOthai mAlai mArpar

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.5
  92 vIRuTaiya ERERi n^IRu pUchi

  veNthOTu peythiTaN^kai vINai yEn^thik
  kURuTaiya maTavALOr pAkaN^ koNTu

  kuzaiyATak koTukoTTi koTTA van^thu
  pARuTaiya paTuthalaiyOr kaiyi lEn^thip

  palikoLvA rallar paTiRE pEchi
  ARuTaiya chaTaimuTiyem maTikaL pOlum

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.6
  93 kaiyOr kapAlaththar mAnin ROlar

  karuththuTaiyar n^iruththarAyk kANpAr munnE
  cheyya thirumEni veNNI RATith

  thikazpun chaTaimuTimEl thiN^kaL chUTi
  meyyoru pAkath thumaiyai vaiththu 

  mEvAr thiripuraN^kaL vEvach cheythu
  aiyanAr pOkinRAr van^thu kANIr

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.7
  94 onRAluN^ kuRaivillai Urthi veLLE 

  RoRRiyUr ummUrE uNarak kURIr
  n^inRuthAn encheyvIr pOvI rAkil

  n^eRRimER kaNkATTi n^iRaiyuN^ koNTIr
  enRun^thAn ivvakaiyE iTarchey kinRIr

  irukkumUr iniyaRin^thOm Ekam pamO
  anRiththAn pOkinRIr aTika LemmO

  TazakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.8
  95 kallalaku thAN^koNTu kALath thiyAr

  kaTiyaviTai yERik kANak kANa
  illamE thAmpukuthA iTumin pichchai

  enRAruk kethirezun^thEn eN^kuN^ kANEn
  chollAthE pOkinRIr ummU rEthu

  thuruththi pazanamO n^eyththAnamO
  allalE cheythaTikaL pOkin RArthAm

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.9
  96 mazuN^kalA n^IRATum mArpar pOlum

  maNimizalai mEya maNALar pOluN^
  kozuN^kuvaLaik kOthaik kiRaivar pOluN^

  koTukoTTi thALa muTaiyAr pOluny
  chezuN^kayi lAyaththeny chelvar pOlun^

  thennathikai vIraTTany chErn^thAr pOlum
  azuN^kinAr aiyuRavu thIrppAr pOlum

  azakiyarE AmAththUr aiya nArE.

  6.9.10

  iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
  chuvAmipeyar - AmAththIchuvarar,
  thEviyAr - azakiyan^Ayakiyammai.

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika