logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvirattanam - Chelvap Punarketilavira

6. 07 thiruvIraTTAnam - kAppuththiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  64 chelvap punaRkeTila vIraTTamuny 

  chiRREma mumperun^thaN kuRRAlamun^
  thillaichchiR Rampalamun^ thenkUTalun^

  thennAnaik kAvuny chirAppaLLiyum
  n^allUrun^ thEvan kuTimarukalum

  n^allavarkaL thozuthEththu n^AraiyUruN^
  kallalaku n^eTumpuruvak kapAlamEn^thik 

  kaTTaN^kath thOTuRaivAr kAppukkaLE.

  6.7.1
  65 thIrththap punaRkeTila vIraTTamun^

  thirukkOval vIraTTam veNNeyn^allUr
  Arththaruvi vIzchunain^Ir aNNAmalai 

  aRaiyaNi n^allUrum aran^eRiyum
  EththuminkaL n^IrEththa n^inRaIchan

  iTaimaru thinnampar Ekampamum
  kArththayaN^ku chOlaik kayilAyamuN^

  kaNNuthalAn thannuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.2
  66 chiRaiyAr punaRkeTila vIraTTamun^

  thiruppA thirippuliyUr thiruvAmAththUr
  thuRaiyAr vanamunika LEththan^inRa 

  chORRuth thuRaithuruththi n^eyththAnamum
  aRaiyAr punalozuku kAvirichUz 

  aiyAR Ramuthan pazanamn^alla
  kaRaiyAr pozilpuTaichUz kAnappEruN^ 

  kazukkunRun^ thammuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.3
  67 thiraiyAr punaRkeTila vIraTTamun^

  thiruvArUr thEvUr thirun^ellikkA
  uraiyAr thozan^inRa oRRiyUrum

  OththUrum mARpERum mAn^thuRaiyum
  varaiyA raruvichUz mAn^athiyum

  mAkALaN^ kEthAram mAmEruvuN^
  karaiyAr punalozuku kAvirichUz 

  kaTampan^ thuRaiyuRaivAr kAppukkaLE.

  6.7.4
  68 chezun^Irp punaRkeTila vIraTTamun^

  thiripurAn^ thakan^thennAr thEvIchcharaN^
  kozun^Ir puTaichuzikkuN^ kOTTukkAvuN^ 

  kuTamUkkuN^ kOkaraNaN^ kOlakkAvum
  pazin^Irmai yillAp panaN^kATTUrum

  panaiyUr payaRRUr parAyththuRaiyuN^
  kazun^Ir mathuviriyuN^ kALiN^kamuN^

  kaNapathIch charaththArthaN^ kAppukkaLE.

  6.7.5
  69 theyvap punaRkeTila vIraTTamuny

  chezun^thaN piTavUruny chenRun^inRu
  pavvan^ thiriyum paruppathamum

  paRiyalUr vIraTTam pAvan^Acham
  mavvan^ thiraiyum maNimuththamum

  maRaikkATum vAymUr valanychuziyuN^
  kavvai varivaNTu paNNEpATuN^ 

  kazippAlai thammuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.6
  70 theNNIrp punaRkeTila vIraTTamuny

  chikkAli vallan^ thiruvETTiyum
  uNNIrAr ETakamum URalampar
  uRaiyUr n^aRaiyUr araNan^allUr
  viNNAr viTaiyAn viLamarveNNi
  mIyachchUr vIzi mizalaimikka
  kaNNAr n^uthalAr karapuramuN^
  kApAli yAravarthaN^ kAppukkaLE.

  6.7.7
  71 theLLum punaRkeTila vIraTTamun^ 

  thiNTIch charamun^ thiruppukalUr
  eLLum paTaiyAn iTaiththAnamum

  EyIch charamun^al lEmaN^kUTal
  koLLu milayaththAr kOTikAvuN^ 

  kuraN^kaNil muTTamuN^ kuRumpalAvuN^
  kaLLarun^thath theLLiyA ruLkiyEththuN^

  kArONan^ thammuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.8
  72 chIrAr punaRkeTila vIraTTamun^
  thirukkATTup paLLi thiruveNkATum
  pArAr paravunychIrp painynyIliyum 
  pan^thaNai n^allUrum pAchUrn^allam
  n^IrAr n^iRaivayalchUz n^inRiyUrum

  n^eTuN^kaLamum n^elveNNey n^elvAyiluN^
  kArAr kamazkonRaith thArArkkenRuN^

  kaTavUril vIraTTaN^ kAppukkaLE.

  6.7.9
  73 chin^thum punaRkeTila vIraTTamun^

  thiruvAny chiyamun^ thirun^aLLARum
  an^thaN pozilpuTaichUz ayOkan^thiyum 

  AkkUru mAvUru mAnpaTTiyum
  en^tham perumAR kiTamAvathu 

  iTaichchuramum en^thai thalaichchaN^kATuN^
  kan^thaN^ kamazuN^ karavIramuN^

  kaTampUrk karakkOyil kAppukkaLE.

  6.7.10
  74 thEnAr punaRkeTila vIraTTamun^

  thiruchchempon paLLithirup pUvaNamum
  vAnOr vaNaN^kum maNanychEriyum

  mathilunychai mAkALam vAraNAchi
  EnOrka LEththum vekuLIchcharam 

  ilaN^kAr paruppathaththO TENArchOlaik
  kAnAr mayilAr karumAriyuN^

  kaRaimiTaRRAr thammuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.11
  75 thirun^Irp punaRkeTila vIraTTamun^

  thiruvaLappUr theRkERu chiththavaTam
  varun^Ir vaLamperuku mAnirupamum

  mayilAppil manninAr manniyEththum
  perun^Ir vaLarchaTaiyAn pENin^inRa

  piramapurany chuziyal peNNAkaTaN^
  karun^Ila vaNTaraRRuN^ kALaththiyuN^

  kayilAyan^ thammuTaiya kAppukkaLE.

  6.7.12

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika