logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Pashupata Brahma Upanishat

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  paashupatabrahmopanishhat.h

  paashupatabrahmavidyaasa.nvedyaM paramaaksharam.h .
  paramaanandasaMpuurNa.n raamachandrapadaM bhaje ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  hariH AUM .. atha ha vai svayaMbhuurbrahmaa prajaaH sR^ijaaniiti kaamakaamo jaayate
  kaameshvaro vaishravaNaH . vaishravaNo brahmaputro vaalakhilyaH svayaMbhuvaM 
  paripR^ichchhati jagataa.n kaa vidyaa kaa devataa jaagratturiiyayorasya ko devo yaani 
  tasya vashaani kaalaaH kiyatpramaaNaaH kasyaaj~nayaa ravichandragrahaadayo bhaasante
  kasya mahimaa gaganasvaruupa etadaha.n shrotumichchhaami naanyo jaanaati
  tvaM bruuhi brahman.h . svayaMbhuuruvaacha kR^itsnajagataaM maatR^ikaa vidyaa 
  dvitrivarNasahitaa dvivarNamaataa trivarNasahitaa . chaturmaatraatmako~Nkaaro mama 
  praaNaatmikaa devataa . ahameva jagattrayasyaikaH patiH . mama vashaani sarvaaNi
  yugaanyapi . ahoraatraadayo matsa.nvardhitaaH kaalaaH . mama ruupaa 
  ravestejashchandranakshatragrahatejaa.nsi cha . gagano mama trishaktimaayaasvaruupaH 
  naanyo madasti . tamomaayaatmako rudraH saatvikamaayaatmako vishhNuu 
  raajasamaayaatmako brahmaa . 
  indraadayastaamasaraajasaatmikaa na saatvikaH ko.api aghoraH
  sarvasaadhaaraNasvaruupaH . samastayaagaanaa.n rudraH pashupatiH kartaa . 
  rudro yaagadevo vishhNuradhvaryurhotendro devataa yaj~nabhug 
  maanasaM brahma maaheshvaraM brahma maanasa.n ha.nsaH 
  so.aha.n ha.nsa iti . tanmayayaj~no naadaanusa.ndhaanam.h . 
  tanmayavikaaro jiivaH . paramaatmasvaruupo ha.nsaH . antarbahishcharati
  ha.nsaH . antargato.anakaashaantargatasuparNasvaruupo ha.nsaH . 
  shhaNNavatitattvatantuvadvyakta.n chitsuutratrayachinmayalakshaNa.n
  navatattvatriraavR^ita.n brahmavishhNumaheshvaraatmakamagnitrayakalopeta.n 
  chidgranthibandhanam.h . advaitagranthiH yaj~nasaadhaaraNaa~NgaM
  bahirantarjvalana.n yaj~naa~NgalakshaNabrahmasvaruupo ha.nsaH .
  upaviitalakshaNasuutrabrahmagaa yaj~naaH . brahmaa~NgalakshaNayukto
  yaj~nasuutram.h . tadbrahmasuutram.h . yaj~nasuutrasaMba.ndhii brahmayaj~naH .
  tatsvaruupo.a~Ngaani maatraaNi mano yaj~nasya ha.nso yaj~nasuutram.h .
  praNavaM brahmasuutraM brahmayaj~namayam.h . praNavaantarvartii ha.nso 
  brahmasuutram.h . tadeva brahmayaj~namayaM mokshakramam.h . 
  brahmasandhyaakriyaa manoyaagaH . sandhyaakriyaa manoyaagasya lakshaNam.h .
  yaj~nasuutrapraNavabrahmayaj~nakriyaayukto braahmaNaH . brahmacharyeNa
  haranti devaaH . ha.nsasuutracharyaa yaj~naaH . ha.nsapraNavayorabhedaH .
  ha.nsasya praarthanaastrikaalaaH . trikaalastrivarNaaH . tretaagnyanusandhaano yaagaH .
  tretaagnyaatmaakR^itivarNo~Nkaaraha.nsaanusandhaano.antaryaagaH . 
  chitsvaruupavattanmaya.n turiiyasvaruupam.h . antaraaditye jyotiHsvaruupo ha.nsaH .
  yaj~naa~NgaM brahmasaMpattiH . brahmapravR^ittau tatpraNavaha.nsasuutreNaiva
  dhyaanamaacharanti . provaacha punaH svayaMbhuvaM pratijaaniite brahmaputro
  R^ishhirvaalakhilyaH . ha.nsasuutraaNi katisa.nkhyaani kiyadvaa pramaaNam.h .
  hR^idyaadityamariichiinaaM pada.n shhaNNavatiH . chitsuutraghraaNayoH svarnirgataa
  praNavadhaaraa shhaDa~NguladashaashiitiH . vaamabaahurdakshiNakaThyorantashcharati
  ha.nsaH paramaatmaa brahmaguhyaprakaaro naanyatra viditaH . jaananti te.amR^itaphalakaaH .
  sarvakaala.n ha.nsaM prakaashakam.h . praNavaha.nsaantardhyaanaprakR^iti.n vinaa na muktiH .
  navasuutraanparicharchitaan.h . te.api yadbrahma charanti . antaraaditye na j~naataM
  manushhyaaNaam.h . jagadaadityo rochata iti j~naatvaa te martyaa vibudhaastapana
  praarthanaayuktaa aacharanti .
  vaajapeyaH pashuhartaa adhvaryurindro devataa ahi.nsaa
  dharmayaagaH paramaha.nso.adhvaryuH paramaatmaa devataa 
  pashupatiH brahmopanishhado brahma . svaadhyaayayuktaa 
  braahmaNaashcharanti . ashvamedho mahaayaj~nakathaa . 
  tadraaj~naa brahmacharyamaacharanti . sarveshhaaM 
  puurvoktabrahmayaj~nakramaM muktikramamiti brahmaputraH 
  provaacha . udito ha.nsa R^ishhiH . svayaMbhuustirodadhe . rudro
  brahmopanishhado ha.nsajyotiH pashupatiH praNavastaarakaH sa eva.n veda . 
  ha.nsaatmamaalikaavarNabrahmakaalaprachoditaa .
  paramaatmaa pumaaniti brahmasaMpattikaariNii .. 1..
  adhyaatmabrahmakalpasyaakR^itiH kiidR^ishii kathaa .
  brahmaj~naanaprabhaasandhyaakaalo gachchhati dhiimataam.h .
  ha.nsaakhyo devamaatmaakhyamaatmatattvaprajaa katham.h .. 2..
  antaHpraNavanaadaakhyo ha.nsaH pratyayabodhakaH .
  antargatapramaaguuDha.n j~naananaala.n viraajitam.h .. 3..
  shivashaktyaatmaka.n ruupa.n chinmayaanandaveditam.h .
  naadabindukalaa triiNi netra.n vishvavicheshhTitam.h .. 4..
  triya~Ngaani shikhaa triiNi dvitraaNaa.n sa.nkhyamaakR^itiH .
  antarguuDhapramaa ha.nsaH pramaaNaannirgataM bahiH .. 5..
  brahmasuutrapada.n j~neyaM braahma.n vidhyuktalakshaNam.h .
  ha.nsaarkapraNavadhyaanamityukto j~naanasaagare .. 6..
  etadvij~naanamatreNa j~naanasaagarapaaragaH .
  svataH shivaH pashupatiH saakshii sarvasya sarvadaa .. 7..
  sarveshhaa.n tu manastena prerita.n niyamena tu .
  vishhaye gachchhati praaNashcheshhTate vaagvadatyapi .. 8..
  chakshuH pashyati ruupaaNi shrotra.n sarva.n shR^iNotyapi .
  anyaani kaani sarvaaNi tenaiva preritaani tu .. 9..
  sva.n sva.n vishhayamuddishya pravartante nirantaram.h .
  pravartakatva.n chaapyasya maayayaa na svabhaavataH .. 10..
  shrotramaatmani chaadhyasta.n svayaM pashupatiH pumaan.h .
  anupravishya shrotrasya dadaati shrotrataa.n shivaH .. 11..
  manaH svaatmani chaadhyastaM pravishya parameshvaraH .
  manastva.n tasya sattvastho dadaati niyamena tu .. 12..
  sa eva viditaadanyastathaivaaviditaadapi .
  anyeshhaamindriyaaNaa.n tu kalpitaanaamapiishvaraH .. 13..
  tattadruupamanu praapya dadaati niyamena tu .
  tatashchakshushcha vaakchaiva manashchaanyaani khaani cha .. 14..
  na gachchhanti svaya.njyotiHsvabhaave paramaatmani .
  akartR^ivishhayapratyakprakaasha.n svaatmanaiva tu .. 15..
  vinaa tarkapramaaNaabhyaaM brahma yo veda veda saH .
  pratyagaatmaa para.njyotirmaayaa saa tu mahattamaH .. 16..
  tathaa sati kathaM maayaasaMbhavaH pratyagaatmani .
  tasmaattarkapramaaNaabhyaa.n svaanubhuutyaa cha chidghane .. 17..
  svaprakaashaikasa.nsiddhe naasti maayaa paraatmani .
  vyaavahaarikadR^ishhTyeya.n vidyaavidyaa na chaanyathaa .. 18..
  tattvadR^ishhTyaa tu naastyeva tattvamevaasti kevalam.h .
  vyaavahaarika dR^ishhTistu prakaashaavyabhichaaritaH .. 19..
  prakaasha eva satata.n tasmaadadvaita eva hi .
  advaitamiti choktishcha prakaashaavyabhichaarataH .. 20.. 
  prakaasha eva satata.n tasmaanmauna.n hi yujyate .
  ayamartho mahaanyasya svayameva prakaashitaH .. 21..
  na sa jiivo na cha brahmaa na chaanyadapi ki.nchana .
  na tasya varNaa vidyante naashramaashcha tathaiva cha .. 22..
  na tasya dharmo.adharmashcha na nishhedho vidhirna cha .
  yadaa brahmaatmaka.n sarva.n vibhaati tata eva tu .. 23..
  tadaa duHkhaadibhedo.ayamaabhaaso.api na bhaasate .
  jagajjiivaadiruupeNa pashyannapi paraatmavit.h .. 24..
  na tatpashyati chidruupaM brahmavastveva pashyati .
  dharmadharmitvavaartaa cha bhede sati hi bhidyate .. 25..
  bhedaabhedastathaa bhedaabhedaH saakshaatparaatmanaH .
  naasti svaatmaatirekeNa svayamevaasti sarvadaa .. 26..
  brahmaiva vidyate saakshaadvastuto.avastuto.api cha .
  tathaiva brahmavijj~naanii ki.n gR^ihNaati jahaati kim.h .. 27..
  adhishhThaanamanaupamyamavaa~Nmanasagocharam.h .
  yattadadreshyamagraahyamagotra.n ruupavarjitam.h .. 28..
  achakshuHshrotramatyartha.n tadapaaNipada.n tathaa .
  nitya.n vibhu.n sarvagata.n susuukhma.n cha tadavyayam.h .. 29..
  brahmaivedamamR^ita.n tatpurastaad\-
     brahmaanandaM parama.n chaiva pashchaat.h .
  brahmaanandaM parama.n dakshiNe cha 
     brahmaanandaM parama.n chottare cha .. 30..
  svaatmanyeva svaya.n sarva.n sadaa pashyati nirbhayaH .
  tadaa mukto na muktashcha baddhasyaiva vimuktataa .. 31..
  eva.nruupaa paraa vidyaa satyena tapasaapi cha .
  brahmacharyaadibhirdharmairlabhyaa vedaantavartmanaa .. 32..
  svashariire svaya.njyotiHsvaruupaM paaramaarthikam.h .
  kshiiNadoshhaH prapashyanti netare maayayaavR^itaaH .. 33..
  eva.n svaruupavij~naana.n yasya kasyaasti yoginaH .
  kutrachidgamana.n naasti tasya saMpuurNaruupiNaH .. 34..
  aakaashameka.n saMpuurNa.n kutrachinna hi gachchhati .
  tadvadbrahmaatmavichchhreshhThaH kutrachinnaiva gachchhati .. 35..
  abhakshyasya nivR^ittyaa tu vishuddha.n hR^idayaM bhavet.h .
  aahaarashuddhau chittasya vishuddhirbhavati svataH .. 36..
  chittashuddhau kramaajj~naana.n truTyanti granthayaH sphuTam.h .
  abhakshyaM brahmavij~naanavihiinasyaiva dehinaH .. 37..
  na samyagj~naaninastadvatsvaruupa.n sakala.n khalu .
  ahamanna.n sadaannaada iti hi brahmavedanam.h .. 38..
  brahmavidgrasati j~naanaatsarvaM brahmaatmanaiva tu .
  brahmakshatraadika.n sarva.n yasya syaadodana.n sadaa .. 39..
  yasyopasechanaM mR^ityusta.n j~naanii taadR^ishaH khalu .
  brahmasvaruupavij~naanaajjagadbhojyaM bhavetkhalu .. 40..
  jagadaatmatayaa bhaati yadaa bhojyaM bhavettadaa .
  brahmasvaatmatayaa nityaM bhakshita.n sakala.n tadaa .. 41..
  yadaabhaasena ruupeNa jagadbhojyaM bhaveta tat.h .
  maanataH svaatmanaa bhaataM bhakshitaM bhavati dhruvam.h .. 42..
  svasvaruupa.n svayaM bhu~Nkte naasti bhojyaM pR^ithak svataH .
  asti chedastitaaruupaM brahmaivaastitvalakshaNam.h .. 43..
  astitaalakshaNaa sattaa sattaa brahma na chaaparaa .
  naasti sattaatirekeNa naasti maayaa cha vastutaH .. 44..
  yoginaamaatmanishhThaanaaM maayaa svaatmani kalpitaa .
  saakshiruupatayaa bhaati brahmaj~naanena baadhitaa .. 45..
  brahmavij~naanasaMpannaH pratiitamakhila.n jagat.h .
  pashyannapi sadaa naiva pashyati svaatmanaH pR^ithak.h .. 46.. 
  ityupanishhat.h ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
  svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
  iti paashupatabrahmopanishhatsamaaptaa ..

Related Content