logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukketilavata - Veerattanam - Chunnaven - Chanthanach

Thirunavukkarasar Thevaram - Thirukketilavata - Veerattanam - Chunnaven - Chanthanach 


4.02 thirukkeTilavaTavIraTTAnam*
*thiruvathikaivIraTTAnam enpathum ithu

paN - kAn^thAram
thiruchchiRRampalam

11 chuNNaveN chan^thanach chAn^thu^ny

chuTarth thiN^kaT chULAmaNiyum
vaNNa urivai yuTaiyum

vaLarum pavaLa n^iRamum
aNNal araNmura NERum

akalam vaLAya aravum
thiNNan keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.1
12 pUNTathOr kEzal eyiRum

ponRikaz Amai puraLa
n^INTathiN TOLvala^ny chUzn^thu

n^ilAkkathir pOlaveN NUluN^
kANTaku puLLin chiRakuN^

kalan^thakaT TaN^kak koTiyum
INTu keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.2
13 oththa vaTaththiLa n^Akam

uruththira paTTa miraNTum
muththu vaTakkaN Tikaiyum

muLaiththezu mUvilai vElu^ny
*chiththa vaTamum athikaich

chENuyar vIraTTa^ny chUzn^thu
thaththuN^ keTip punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.
(*) chiththavaTam enpathu iththalaththukkuch ÿchamIpaththiliruppathu.ÿ

4.2.3
14 maTamAn maRipoR kalaiyum

mazupAm porukaiyil vINai
kuTamAl varaiya thiNTOLuN^

kunichilaik kUththin payilvum
iTamAl thazuviya pAkam

irun^ila nERRa chuvaTun^
thaTamAr keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.4
15 palapala kAmaththa rAkip

pathaiththezu vArmanath thuLLE
kalamalak kiTTuth thiriyuN^

kaNapathi yennuN^ kaLiRum
valamEn^ thiraNTu chuTarum

vAnkayi lAya malaiyum
n^alamAr keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthenRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.5
16 karan^thana koLLi viLakkuN^

kaRaN^ku thuTiyin muzakkum
paran^tha pathineN kaNamum

payinRaRi yAthana pATTum
araN^kiTai n^UlaRi vALar

aRiyap paTAthathOr kUththum
n^iran^tha keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.6
17 kolaivari vEN^kai athaLuN^

kulavO TilaN^kupoR ROTum
vilaipeRu chaN^kak kuzaiyum

vilaiyil kapAlak kalanum
malaimakaL kaikkoNTa mArpum

maNiyArn^ thilaN^ku miTaRum
ulavu keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.7
18 ATal purin^tha n^ilaiyum

araiyil achaiththa aravum
pATal payinRa palpUtham

pallA yiraN^koL karuvi
n^ATaR kariyathOr kUththum

n^ankuyar vIraTTa^ny chUzn^thu
OTuN^ keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.8
19 chUzu maravath thukilun^

thukilkizi kOvaNak kILum
yAzin moziyavaL a^nycha

a^nychA tharuvarai pOnRa
vEza muriththa n^ilaiyum

viripozil vIraTTa^ny chUzn^thu
thAzuN^ keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai
a^nycha varuvathu millai.

4.2.9
20 n^arampezu kaikaL piTiththu

n^aN^kai n^aTuN^ka malaiyai
uraN^kaLel lAN^koN TeTuththAn

onpathum onRum alaRa
varaN^kaL koTuththaruL cheyvAn

vaLarpozil vIraTTa^ny chUzn^thu
n^irampu keTilap punalum

uTaiyA roruvar thamarn^Am
a^nychuva thiyAthonRu millai

a^nycha varuvathu millai.

4.2.10


ippathikam chamaNarkaLEviya yAnai a^nychumpaTi Othi aruLiyathu.

thiruchchiRRampalam

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika