logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvirattanam - Ellany Chivanennaninray

6. 05 thiruvIraTTAnam - pORRiththiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  44 ellAny chivanenna n^inRAy pORRi

  erichuTarAy n^inRa iRaivA pORRi
  kollAr mazuvAT paTaiyAy pORRi 

  kolluN^ kURRonRai uthaiththAy pORRi
  kallAthAr kATchik kariyAy pORRi

  kaRRA riTumpai kaLaivAy pORRi
  villAl viyanaraNam eythAy pORRi

  vIraTTaN^ kAthal vimalA pORRi.

  6.5.1
  45 pATTukkum ATTukkum paNpA pORRi 

  pallUzi yAya paTaiththAy pORRi
  OTTakaththE yUNA ukan^thAy pORRi 

  uLkuvAr uLLath thuRaivAy pORRi
  kATTakaththE ATal makizn^thAy pORRi

  kArmEka manna miTaRRAy pORRi
  ATTuvathOr n^Akam achaiththAy pORRi

  alaikeTila vIraTTath thALvAy pORRi.

  6.5.2
  46 mullaiyaN^ kaNNi muTiyAy pORRi

  muzun^IRu pUchiya mUrththi pORRi
  ellai n^iRain^tha kuNaththAy pORRi 

  Ezn^arampi nOchai paTaiththAy pORRi
  chillaich chiraiththalaiyil UNA pORRi

  chenRaTain^thAr thIvinaikaL thIrppAy pORRi
  thillaichchiR Rampala mEyAy pORRi

  thiruvIraT TAnaththeny chelvA pORRi.

  6.5.3
  47 chAmpar akalath thaNin^thAy pORRi

  thavan^eRikaL chAthiththu n^inRAy pORRi
  kUmpith thozuvArthaN^ kuRRE valaik 

  kuRikkoN TirukkuN^ kuzakA pORRi
  pAmpum mathiyum punalun^ thammiR 

  pakaithIrth thuTanvaiththa paNpA pORRi
  Ampal malarkoN TaNin^thAy pORRi

  alaikeTila vIraTTath thALvAy pORRi.

  6.5.4
  48 n^IRERu n^Ila miTaRRAy pORRi

  n^izalthikazum veNmazuvAL vaiththAy pORRi
  kURE RumaiyorupAR koNTAy pORRi

  kOLaravam ATTuN^ kuzakA pORRi
  ARERu chenni yuTaiyAy pORRi

  aTiyArkaT kAramutha mAnAy pORRi
  ERERa enRum ukappAy pORRi

  iruN^keTila vIraTTath then^thAy pORRi.

  6.5.5
  49 pATuvAr pATa lukappAy pORRi

  pazaiyARRup paTTIch churaththAy pORRi
  vITuvAr vITaruLa vallAy pORRi

  vEzath thuriveruvap pOrththAy pORRi
  n^ATuvAr n^ATaR kariyAy pORRi

  n^Akam araikkachaiththa n^ampA pORRi
  ATumA nain^thum ukappAy pORRi

  alaikeTila vIraTTath thALvAy pORRi.

  6.5.6
  50 maNTuLaN^ka ATal makizn^thAy pORRi

  mAlkaTalu mAlvichumpu mAnAy pORRi
  viNTuLaN^ka mummathilum eythAy pORRi

  vEzath thurimUTum vikirthA pORRi
  paNTuLaN^kap pATal payinRAy pORRi 

  pArmuzuthu mAya paramA pORRi
  kaNTuLaN^kak kAmanaimun kAyn^thAy pORRi

  kArkkeTilaN^ koNTa kapAli pORRi.

  6.5.7
  51 venychinaveL LERUrthi yuTaiyAy pORRi

  virichaTaimEl veLLam paTaiththAy pORRi
  thunychAp palithErun^ thOnRAl pORRi

  thozuthakai thunpan^ thuTaippAy pORRi
  n^anychoTuN^kuN^ kaNTaththu n^AthA pORRi

  n^AnmaRaiyO TARaN^ka mAnAy pORRi
  anycholAL pAkam amarn^thAy pORRi

  alaikeTila vIraTTath thALvAy pORRi.

  6.5.8
  52 chin^thaiyAy n^inRa chivanE pORRi

  chIparppa thanychin^thai cheythAy pORRi
  pun^thiyAyp puNTarikath thuLLAy pORRi

  puNNiyanE pORRi punithA pORRi
  chan^thiyAy n^inRa chathurA pORRi

  thaththuvanE pORRiyen thAthAy pORRi
  an^thiyAy n^inRa aranE pORRi

  alaikeTila vIraTTath thALvAy pORRi.

  6.5.9
  53 mukkaNA pORRi muthalvA pORRi

  murukavEL thannaip payan^thAy pORRi
  thakkaNA pORRi tharumA pORRi

  thaththuvanE pORRiyen thAthAy pORRi
  thokkaNA venRiruvar thOLkai kUppath 

  thuLaN^kA therichuTarAy n^inRAy pORRi
  ekkaNNuN^ kaNNilEn en^thAy pORRi

  eRikeTila vIraTTath thIchA pORRi.

  6.5.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika