logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvathikaivirattanam - Chanthiranai Makankaiththiraiyai

6. 04 thiruvathikaivIraTTAnam - aTaiyALaththiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  33 chan^thiranai mAkaN^kaith thiraiyAl mOthach 

  chaTAmakuTath thiruththumE chAma vEthak
  kan^tharuvam virumpumE kapAla mEn^thu 

  kaiyanE meyyanE kanaka mEnip
  pan^thaNavu melviralAL pAka nAmE

  pachuvERu mEparama yOki yAmE
  ain^thalaiya mAchuNaN^koN TaraiyArk kummE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.1
  34 ERERi yEzulakum uzithar vAnE

  imaiyavarkaL thozuthEththa irukkin RAnE
  pARERu paTuthalaiyiR palikoL vAnE

  paTavaravan^ thaTamArpiR payilvith thAnE
  n^IRERu chezumpavaLak kunRop pAnE

  n^eRRimEl oRRaikkaN n^iRaivith thAnE
  ARERu chaTaimuTimER piRaivaith thAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.2
  35 muNTaththiR polin^thilaN^ku mEni yAnE

  muthalAki n^aTuvAki muTivA nAnE
  kaNTaththil veNmaruppin kARai yAnE

  kathan^AkaN^ koNTATuN^ kATchi yAnE
  piNTaththin iyaRkaikkOr peRRi yAnE

  perun^ilan^Ir thIvaLiA kAcha mAki
  aNTaththuk kappAlAy ippA lAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.3
  36 cheyyanE kariyanE kaNTam paiN^kaN 

  veLLeyiRRA TaravanE vinaikaL pOka
  veyyanE thaNkonRai milaiththa chennich 

  chaTaiyanE viLaN^kumazuch chUla mEn^thuN^
  kaiyanE kAlaN^kaL mUnRA nAnE

  karuppuviR RanikkoTumpUN kAmaR kAyn^tha
  aiyanE paruththuyarn^tha AnER RAnE

  avanAki lathikaivI raTTa nAmE.

  6.4.4
  37 pATumE yoziyAmE n^AlvE thamum

  paTarchaTaimEl oLithikazap paniveN TiN^kaL
  chUTumE araithikazath thOlum pAmpuny 

  chuRRumE thoNTaivAy umaiyOr pAkaN^
  kUTumE kuTamuzavam vINai thALaN^

  kuRun^aTaiya chiRupUtham muzakka mAkkUth
  thATumE an^thaTakkai analEn^ thummE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.5
  38 oziththiTumE uLkuvAr uLLath thuLLa 

  uRupiNiyuny cheRupakaiyum oRRaik kaNNAl
  viziththiTumE kAmanaiyum poTiyA vIza

  veLLap punaRkaN^kai chenychaTaimEl
  iziththiTumE Ezulakun^ thAnA kummE

  iyaN^kun^ thiripuraN^ka LOram pinAl
  aziththiTumE AthimA thavaththu LAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.6
  39 kuzalOTu kokkaraikaith thALam mon^thai

  kuRaTpUtham munpATath thAnA TummE
  kazalATu thiruviralAR karaNany cheythu

  kanavinkaN thiruvuruvan^ thAnkAT TummE
  ezilArun^ thOLvIchi n^aTamA TummE

  Imap puRaN^kATTil Eman^ thORum
  azalATu mEyaTTa mUrththi yAmE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.7
  40 mAlAki mathamikka kaLiRu thannai 

  vathaicheythu maRRathanin urivai koNTu
  mElAluN^ kIzAlun^ thOnRA vaNNam

  vempulAl kaikalakka meypOrth thAnE
  kOlAlam paTavarain^aT Taravu chuRRik

  kuraikaTalaith thiraiyalaRak kaTain^thu koNTa
  AlAla muNTiruNTa kaNTath thAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.8
  41 chemponAR cheythazaku peythAR pOluny

  chenychaTaiyem perumAnE theyva n^ARum
  vampinAr malarkkUn^tha lumaiyAL kAthal 

  maNavALa nEvalaN^kai mazuvA LanE
  n^ampanE n^AnmaRaikaL thozan^in RAnE 

  n^aTuN^kAthAr puramUnRum n^aTuN^kach cheRRa
  ampanE aNTakO charaththu LAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.9
  42 ezun^thathirai n^athiththuvalai n^anain^tha thiN^kaL 

  iLan^ilAth thikazkinRa vaLarcha TaiyanE
  kozumpavaLach cheN^kanivAyk kAmak kOTTi 

  koN^kaiyiNai amarporuthu kOlaN^ koNTa
  thazumpuLavE varaimArpil veNNU luNTE

  chAn^thamoTu chan^thanaththin aLaRu thaN^ki
  azun^thiyachen^ thiruvuruvil veNNIR RAnE

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.10
  43 n^eTiyAnum n^Anmukanum n^ETik kANA 

  n^INTAnE n^Eroruva rillA thAnE
  koTiyERu kOlamA maNikaN TanE

  kolvEN^kai athaLanE kOva NavanE
  poTiyERu mEniyanE aiyam vENTip 

  puvalOkan^ thiriyumE purin^U lAnE
  aTiyArai amarulakam ALvik kummE 

  avanAkil athikaivI raTTa nAmE.

  6.4.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika