logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvirattanam - Veriviravu kuvilanar

 

6. 03 thiruvIraTTAnam - EzaiththiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  22 veRiviravu kUviLan^aR RoN^ka lAnai 

  vIraTTath thAnaiveL LERRi nAnaip
  poRiyaravi nAnaippuL LUrthi yAnaip

  ponniRaththi nAnaip pukazthak kAnai
  aRithaR kariyachI rammAn Rannai

  athiyaraiya maN^kai amarn^thAn Rannai
  eRikeTilath thAnai iRaivan Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.1
  23 veLLikkun Ranna viTaiyAn Rannai

  vilvalAn vilvaTTaN^ kAyn^thAn Rannaip
  puLLi varin^Akam pUNTAn Rannaip

  ponpithirn^ thanna chaTaiyAn Rannai
  vaLLi vaLaiththOL muthalvan Rannai

  vArA vulakaruLa vallAn Rannai
  eLka iTupichchai ERpAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.2
  24 mun^thi yulakam paTaiththAn Rannai

  mUvA muthalAya mUrththi thannaich
  chan^thaveN TiN^kaL aNin^thAn Rannaith

  thavan^eRikaL chAthikka vallAn Rannaich
  chin^thaiyil thIrvinaiyaith thEnaip pAlaich

  chezuN^keTila vIraTTa mEvi nAnai
  en^thai perumAnai Ichan Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.3
  25 man^thiramum maRaipporuLu mAnAn Rannai

  mathiyamum nyAyiRuN^ kARRun^ thIyum
  an^tharamu malaikaTalu mAnAn Rannai 

  athiyaraiya maN^kai amarn^thAn Rannaik
  kan^tharuvany cheythiruvar kazalkai kUppik

  kaTimalarkaL palathUvik kAlai mAlai
  in^thiranum vAnavarun^ thozachchel vAnai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.4
  26 orupiRappi lAnaTiyai uNarn^thuN^ kANAr

  uyarkathikku vazithETip pOka mATTAr
  varupiRappon RuNarAthu mAchu pUchi

  vazikANA thavarpOlvAr manaththa nAki
  arupiRappai aRuppikkum athikai yUran 

  ammAnRan aTiyiNaiyE aNain^thu vAzA
  thirupiRappum veRuviyarAy irun^thAr choRkET

  TEzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.5
  27 ARERka valla chaTaiyAn Rannai

  anychanam pOlu miTaRRAn Rannaik
  kURERkak kURamara vallAn Rannaik

  kOlvaLaikkai mAtharAL pAkan Rannai
  n^IRERkap pUchum akalath thAnai

  n^inmalan Rannai n^imalan Rannai
  ERERka ERumA vallAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.6
  28 kuNTAkka nAyuzanRu kaiyi luNTu

  kuvimulaiyAr thammunnE n^ANa minRi
  uNTi yukan^thamaNE n^inRAr choRkET

  TuTanAki yuzithan^thEn uNarvon RinRi
  vaNTulavu konRaiyaN^ kaNNi yAnai

  vAnavarka LEththap paTuvAn Rannai
  eNTichaikku mUrththiyAy n^inRAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.7
  29 uRimuTiththa kuNTikaithaN^ kaiyiR RUkki

  UththaivAych chamaNarkkOr kuNTAk kanAyk
  kaRiviravu n^eychORu kaiyi luNTu

  kaNTArkkup pollAtha kATchi yAnEn
  maRithirain^Irp pavvan^any chuNTAn Rannai

  maRiththorukAl valvinaiyEn n^inaikka mATTEn
  eRikeTila n^ATar perumAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.8
  30 n^iRaivArn^tha n^IrmaiyAy n^inRAn Rannai

  n^eRRimER kaNNon RuTaiyAn Rannai
  maRaiyAnai mAchon RilAthAn Rannai

  vAnavarmEl malaraTiyai vaiththAn Rannaik
  kaRaiyAnaik kAthAr kuzaiyAn Rannaik

  kaTTaN^ka mEn^thiya kaiyi nAnai
  iRaiyAnai en^thai perumAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.9
  31 thollaivAn chUzvinaikaL chUzap pOn^thu

  thURRiyE nARRiyEn chuTarAy n^inRu
  vallaiyE iTarthIrththiN^ kaTimai koNTa 

  vAnavarkkun^ thAnavarkkum perumAn Rannaik
  kollaivAyk kurun^thochiththuk kuzalu mUthuN^ 

  kOvalanum n^AnmukanuN^ kUTi yeN^kum
  ellaikAN pariyAnai emmAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.10
  32 mulaimaRaikkap paTTun^I rATap peNkaL 

  muRaimuRaiyAl n^an^theyva menRu thINTith
  thalaipaRikkun^ thanmaiyarka LAki n^inRu

  thavamEyen Ravanycheythu thakka thOrAr
  malaimaRikkach chenRa ilaN^kaik kOnai 

  mathanaziyach cheRRachE vaTiyi nAnai
  ilaimaRiththa konRaiyan^ thArAn Rannai

  EzaiyE nAnpaN Tikazn^tha vARE.

  6.3.11

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika