logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Koyil - Mankul Mathithavazum

6. 02 kOyil - pukkathiruththANTakam
 


thiruchchiRRampalam

11 maN^kul mathithavazum mATa vIthi

mayilAppi luLLAr maruka luLLAr
koN^kiR koTumuTiyAr kuRRA laththAr

kuTamUkki luLLArpOyk koLLam pUthUrth
thaN^ku miTamaRiyAr chAla n^ALAr

tharuma puraththuLLAr thakka LUrAr
poN^kuveN NIRaNin^thu pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.1
12 n^Aka maraikkachaiththa n^ampa rin^n^AL

n^anipaLLi yuLLArpOy n^allUrth thaN^kip
pAkap pozuthellAm pAchUrth thaN^kip

parithi n^iyamaththAr panni run^AL
vEthamum vELvip pukaiyu mOvA

virin^Ir mizalai ezun^AL thaN^kip
pOkamum poyyAp poruLu mAnAr

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.2
13 thuRaN^kATTi yellAm viriththAr pOlun^

thUmathiyum pAmpu muTaiyAr pOlum
maRaN^kATTi mummathilu meythAr pOlum

man^thiramun^ than^thiramun^ thAmE pOlum
aRaN^kATTi an^thaNarkkan RAla n^Izal

aRamaruLich cheytha aranA rin^n^AL
puRaN^kAT TeriyATip pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.3
14 vArERu vanamulaiyAL pAka mAka

mazuvALkai yEn^thi mayAnath thATich
chIrERu thaNvayalchUz Otha vElith

thiruvAnychi yaththAr thirun^aL LARRAr
kArERu kaNTaththAr kAmaR kAyn^tha

kaNviLaN^ku n^eRRiyAr kaTaln^any chuNTAr
pOrERu thAmERip pUthany chUzap
puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.4
15 kArAr kamazkonRaik kaNNi chUTik

kapAlaN^kai yEn^thik kaNaN^kaL pATa
UrA riTumpichchai koNTu zalum 

uththama rAyn^inRa oruva nArthAny
chIrAr kazalvaNaN^kun^ thEva thEvar

thiruvArUrth thirumUlath thAna mEyAr
pOrAr viTaiyERip pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.5
16 kAthAr kuzaiyinar kaTTaN^ kaththAr

kayilAya mAmalaiyAr kArO NaththAr
mUthAyar mUthAthai yillAr pOlum

muthalu miRuthiyun^ thAmE pOlum
mAthAya mAthar makiza vanRu

manmathavEL thannuTalaN^ kAyn^thA rin^n^AT
pOthAr chaTaithAzap pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.6
17 iRan^thArkku menRum iRavA thArkkum 

imaiyavarkkum EkamAy n^inRu chenRu
piRan^thArkku menRum piRavA thArkkum 

periyAnRan perumaiyE pEcha n^inRu
maRan^thAr manaththenRum maruvAr pOlum

maRaikkAT TuRaiyum mazuvAT chelvar
puRan^thAz chaTaithAzap pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.7
18 kulAveN TalaimAlai yenpu pUNTu 

kuLirkonRaith thAraNin^thu kollE RERik
kalAveN^ kaLiRRurivaip pOrvai mUTik 

kaiyO TanalEn^thik kATu RaivAr
n^ilAveN mathiyurinycha n^INTa mATam 

n^iRaivayalchUz n^eyththAna mEya chelvar
pulAlveN TalaiyEn^thip pUthany chUzap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.8
19 chan^thiththa kOvaNaththar veNNUl mArpar

chaN^karanaik kaNTIrO kaNTO min^n^AL
pan^thiththa veLviTaiyaip pAya vERip

paTuthalaiyi lenkolO En^thik koNTu
van^thiN^ken veLvaLaiyun^ thAmu mellAm

maNiyArUr n^inRan^thi koLLak koLLap
ponRi maNiviLakkup pUtham paRRap

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.9
20 pAthaN^kaL n^allAr paravi yEththap

paththimaiyAR paNicheyyun^ thoNTar thaN^kaL
EthaN^kaL thIra irun^thAr pOlum

ezupiRappum ALuTaiya Icha nArthAm
vEthaN^ka LOthiyOr vINai yEn^thi

viTaiyonRu thAmERi vEtha kIthar
pUthaN^kaL chUzap puliththOl vIkkip

puliyUrchchiR RampalamE pukkAr thAmE.

6.2.10
21 paTTuTuththuth thOlpOrththup pAmpon RArththup

pakavanAr pAriTaN^kaL chUza n^aTTany
chiTTarAyth thIyEn^thich chelvAr thammaith 

thillaichchiR RampalaththE kaNTO min^n^AL
viTTilaN^ku chUlamE veNNU luNTE 

Othuvathum vEthamE vINai yuNTE
kaTTaN^kaN^ kaiyathE chenRu kANIr

kaRaichEr miTaRReN^ kapAli yArkkE.

6.2.11


thiruchchiRRampalam

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika