logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sharabha Upanishat

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  sharabhopanishhat.h

  sarva.n santyajya munayo yadbhajantyaatmaruupataH .
  tachchhaarabha.n tripaadbrahma svamaatramavashishhyate ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .
  bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .
  vyashema devahita.n yadaayuH .
  svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvadevaaH .
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  atha hainaM paippalaado brahmaaNamuvaacha bho bhagavan.h
  brahmavishhNurudraaNaaM madhye ko vaa adhikataro dhyeyaH
  syaattattvameva no bruuhiiti .  
  tasmai sa hovaacha pitaamahashcha
     he paippalaada shR^iNu vaakyametat.h . 
  bahuuni puNyaani kR^itaani yena 
     tenaiva labhyaH parameshvaro.asau . 
  yasyaa~Ngajo.aha.n haririndramukhyaa 
     mohaanna jaananti surendramukhyaaH .. 1..
  prabhu.n vareNyaM pitaraM mahesha.n 
     yo brahmaaNa.n vidadhaati tasmai .
  vedaa.nshcha sarvaanprahiNoti chaagrya.n
     ta.n vai prabhuM pitara.n devataanaam.h .. 2..
  mamaapi vishhNorjanaka.n devamiiDyaM
     yo.antakaale sarvalokaansa.njahaara .. 3..
  sa ekaH shreshhThashcha sarvashaastaa sa eva varishhThashcha .
  yo ghora.n veshhamaasthaaya sharabhaakhyaM maheshvaraH .
  nR^isi.nha.n lokahantaara.n sa.njaghaana mahaabalaH .. 4..
  hari.n harantaM paadaabhyaamanuyaanti sureshvaraaH .
  maavadhiiH purushha.n vishhNu.n vikramasva mahaanasi .. 5..
  kR^ipayaa bhagavaanvishhNu.n vidadaara nakhaiH kharaiH .
  charmaambaro mahaaviiro viirabhadro babhuuva ha .. 6..
  sa eko rudro dhyeyaH sarveshhaa.n sarvasiddhaye . yo brahmaNaH pa~nchavakrahantaa 
  tasmai rudraaya namo astu .. 7..
  yo visphuli~Ngena lalaaTajena sarva.n jagadbhasmasaatsa.nkaroti .
  punashcha sR^ishhTvaa punarapyarakshadeva.n svatantraM prakaTiikaroti .
  tasmai rudraaya namo astu .. 8..
  yo vaamapaadena jaghaana kaala.n ghoraM pape.atho haalahala.n dahantam.h .
  tasmai rudraaya namo astu .. 9..
  yo vaamapaadaarchitavishhNunetrastasmai dadau chakramatiiva hR^ishhTaH .
  tasmai rudraaya namo astu .. 10..
  yo dakshayaj~ne surasa~Nghaanvijitya 
     vishhNuM babandhoragapaashena viiraH .
  tasmai rudraaya namo astu .. 11..
  yo liilayaiva tripura.n dadaaha 
     vishhNu.n kavi.n somasuuryaagninetraH .
  sarve devaaH pashutaamavaapuH 
    svaya.n tasmaatpashupatirbabhuuva .
  tasmai rudraaya namo astu .. 12..
  yo matsyakuurmaadivaraahasi.nhaa\-
     nvishhNu.n kramanta.n vaamanamaadivishhNum.h .
  viviklavaM piiDyamaana.n sureshaM
     bhasmiichakaara manmatha.n yama.n cha .
  tasmai rudraaya namo astu .. 13..
  evaM prakaareNa bahudhaa pratushhTvaa 
     kshamaapayaamaasurniilakaNThaM maheshvaram.h .
  taapatrayasamudbhuutajanmamR^ityujaraadibhiH .
  naavidhaani duHkhaani jahaara parameshvaraH ..14..
  evaM mantraiH praarthyamaana aatmaa vai sarvadehinaam.h .
  sha~Nkaro bhagavaanaadyo raraksha sakalaaH prajaaH .. 15..
  yatpaadaambhoruhadvandvaM mR^igyate vishhNunaa saha .
  stutvaa stutyaM maheshaanamavaa~Nmanasagocharam.h .. 16..
  bhaktyaa namratanorvishhNoH prasaadamakarodvibhuH .
  yato vaacho nivartante apraapya manasaa saha .
  aanandaM brahmaNo vidvaanna bibheti kadaachaneti .. 17..
  aNoraNiiyaanmahato mahiiyaa\-
     naatmaasyajantornihito guhaayaam.h .
  tamakratuM pashyati viitashoko 
     dhaatuHprasaadaanmahimaanamiisham.h .. 18..
  vasishhThavaiyaasakivaamadeva\-
     viri~nchimukhyairhR^idi bhaavyamaanaH .
  sanatsujaataadisanaatanaadyai\-
     riiDyo mahesho bhagavaanaadidevaH .. 19..
  satyo nityaH sarvasaakshii mahesho
     nityaanando nirvikalpo niraakhyaH .
  achintyashaktirbhagavaangiriishaH
     svaavidyayaa kalpitamaanabhuumiH .. 20..
  atimohakarii maayaa mama vishhNoshcha suvrata .
  tasya paadaambujadhyaanaaddustaraa sutaraa bhavet.h .. 21..
  vishhNurvishvajagadyoniH svaa.nshabhuutaiH svakaiH saha .
  mamaa.nshasaMbhavo bhuutvaa paalayatyakhila.n jagat.h .. 22..
  vinaasha.n kaalato yaati tato.anyatsakalaM mR^ishhaa .
  AUM tasmai mahaagraasaaya mahaadevaaya shuuline .
  maheshvaraaya mR^iDaaya tasmai rudraaya namo astu .. 23..
  eko vishhNurmahadbhuutaM pR^ithagbhuutaayanekashaH .
  trii.nllokaanvyaapya bhuutaatmaa bhu~Nkte vishvabhugavyayaH .. 24..
  chaturbhishcha chaturbhishcha dvaabhyaaM pa~nchamireva cha .
  huuyate cha punardvaabhyaa.n sa me vishhNuH prasiidatu .. 25..
  brahmaarpaNaM brahma havirbrahmaagnau brahmaNaa hutam.h .
  brahmaiva tena gantavyaM brahmakarmasamaadhinaa .. 26..
  sharaa jiivaastada~Ngeshhu bhaati nitya.n hariH svayam.h .
  brahmaiva sharabhaH saakshaanmokshado.ayaM mahaamune .. 27..
  maayaavashaadeva devaa mohitaa mamataadibhiH .
  tasya maahaatmyaleshaa.nsha.n vaktu.n kenaapya shakyate .. 28..
  paraatparataraM brahma yatparaatparato hariH .
  paraatparataro hiishastasmaattulyo.adhiko na hi .. 29..
  eka eva shivo nityastato.anyatsakalaM mR^ishhaa .
  tasmaatsarvaanparityajya dhyeyaanvishhNvaadikaansuraan.h .. 30..
  shiva eva sadaa dhyeyaH sarvasa.nsaaramochakaH .
  tasmai mahaagraasaaya maheshvaraaya namaH .. 31..
  paippalaadaM mahaashaastra.n na deya.n yasya kasyachit.h .
  naastikaaya kR^itaghnaaya durvR^ittaaya duraatmane .. 32..
  daaMbhikaaya nR^isha.nsaaya shaThaayaanR^itabhaashhiNe .
  suvrataaya subhaktaaya suvR^ittaaya sushiiline .. 33..
  gurubhaktaaya daantaaya shaantaaya R^ijuchetase .
  shivabhaktaaya daatavya.n brahmakarmoktadhiimate .. 34..
  svabhaktaayaiva daatavyamakR^itaghnaaya suvratam.h .
  na daatavya.n sadaa gopya.n yatnenaiva dvijottama .. 35..
  etatpaippalaadaM mahaashaastra.n yo.adhiite shraavayeddvijaH
  sa janmamaraNebhyo mukto bhavati . yo jaaniite so.amR^itatva.n 
  cha gachchhati . garbhavaasaadvimukto bhavati . suraapaanaatpuuto
  bhavati . svarNasteyaatpuuto bhavati . brahmahatyaatpuuto
  bhavati . gurutalpagamanaatpuuto bhavati . sa sarvaanvedaanadhiito
  bhavati . sa sarvaandevaandhyaato bhavati . sa samastamahaapaatako\-
  papaatakaatpuuto bhavati . tasmaadavimuktamaashrito bhavati .
  sa satata.n shivapriyo bhavati . sa shivasaayujyameti . na sa
  punaraavartate na sa punaraavartate . brahmaiva bhavati . ityaaha
  bhagavaanbrahmetyupanishhat.h ..
  AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .
  bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
  sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .
  vyashema devahita.n yadaayuH .
  svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
  svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu .
  
  AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
  iti sharabhopanishhatsamaaptaa ..
  
 •  

Related Content

Sarabha Upanishat - R A Sastri

திருவான்‌மியூர்ச்‌ சிவபெருமான்‌ பதிகம்‌ - வண்ணச்சரபம்‌ தண்டப

அருணைப் பதிற்றுப்பத்து  அந்தாதி  (வண்ணச்சரபம்  தண்டபாணி சுவா

திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகம் (வண்ணச்சரபம்  தண்டபாணி சுவாமிக