logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Hansa Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Hansa Upanishad
  ha.nsopanishhat.h - 15

  ha.nsaakhyopanishhatproktanaadaaliryatra vishramet.h .
  tadaadhaara.n niraadhaaraM brahmamaatramahaM mahaH ..
  AUM puurNamada iti shaantiH ..
  gautama uvaacha .
  bhagavansarvadharmaj~na sarvashaastravishaarada .
  brahmavidyaaprabodho hi kenopaayena jaayate .. 1..
  
  sanatkumaara uvaacha .
  vichaarya sarvavedeshhu mata.n j~naatvaa pinaakinaH .
  paarvatyaa kathita.n tattva.n shR^iNu gautama tanmama .. 2..
  
  anaakhyeyamida.n guhya.n yoginaa.n koshasa.nnibham.h .
  ha.nsasyaakR^itivistaaraM bhuktimuktiphalapradam.h .. 3..
  
  atha ha.nsaparamaha.nsanirNaya.n vyaakhyaasyaamaH .
  brahmachaariNe shaantaaya daantaaya gurubhaktaaya .
  ha.nsaha.nseti sadaa dhyaayansarveshhu deheshhu vyaapya vartate ..
  yathaa hyagniH kaashhTheshhu tileshhu tailamiva ta.n viditvaa
  mR^ityumatyeti .
  gudamavashhTabhyaadhaaraadvaayumutthaapyasvaadhishhThaa.n triH
  pradikshiNiikR^itya maNipuuraka.n cha gatvaa anaahatamatikramya
  vishuddhau
  praaNaannirudhyaaj~naamanudhyaayanbrahmarandhra.n dhyaayan.h
  trimaatro.ahamityeva.n sarvadaa dhyaayan.h . atho
  naadamaadhaaraadbrahmarandhraparyanta.n shuddhasphaTikasa~Nkaasha.n
  sa vai brahma paramaatmetyuchyate .. 1..
  
  atha ha.nsa R^ishhiH . avyaktaa gaayatrii chhandaH . paramaha.nso
  devataa . ahamiti biijam.h . sa iti shaktiH .
  so.ahamiti kiilakam.h . shhaT.h sa~Nkhyayaa
  ahoraatrayorekavi.nshatisahasraaNi shhaT.h shataanyadhikaani
  bhavanti .
  suuryaaya somaaya nira~njanaaya niraabhaasaaya tanu suukshmaM
  prachodayaaditi agniishhomaabhyaa.n vaushhaT.h
  hR^idayaadya~Nganyaasakaranyaasau bhavataH . eva.n kR^itvaa hR^idaye
  ashhTadale ha.nsaatmaana.n dhyaayet.h . agniishhomau
  pakshaavo~NkaaraH shiro bindustu netraM mukha.n rudro rudraaNii
  charaNau baahuu kaalashchaagnishchobhe paarshve bhavataH .
  pashyatyanaagaarashcha shishhTobhayapaarshve bhavataH . eshho.asau
  paramaha.nso bhaanukoTipratiikaashaH . yeneda.n vyaaptam.h .
  tasyaashhTadhaa vR^ittirbhavati . puurvadale puNye matiH aagneye
  nidraalasyaadayo bhavanti yaamye kruure matiH nairR^ite paape
  maniishhaa vaaruNyaa.n kriiDaa vaayavye gamanaadau buddhiH saumye
  ratipriitiH iishaane dravyaadaanaM madhye vairaagya.n kesare
  jaagradavasthaa karNikaayaa.n svapna.n li~Nge sushhuptiH padmatyaage
  turiiya.n yadaa ha.nso naade liino bhavati tadaa
  turyaatiitamunmananamajapopasa.nhaaramityabhidhiiyate . eva.n sarva.n
  ha.nsavashaattasmaanmano ha.nso vichaaryate . sa eva japakoTyaa
  naadamanubhavati eva.n sarva.n ha.nsavashaannaado dashavidho jaayate
  . chiNiiti prathamaH . chi~nchiNiiti dvitiiyaH .
  ghaNTaanaadastR^itiiyaH . sha~NkhanaadashchaturthaH .
  pa~nchamatantriinaadaH . shhashhThastaalanaadaH . saptamo veNunaadaH
  . ashhTamo mR^ida~NganaadaH . navamo bheriinaadaH .
  dashamo meghanaadaH . navamaM parityajya dashamamevaabhyaset.h .
  prathame chi~nchiNiigaatra.n dvitiiye gaatrabha~njanam.h . tR^itiiye
  khedana.n yaati chaturthe kampate shiraH ..
  pa~nchame sravate taalu shhashhThe.amR^itanishhevaNam.h . saptame
  guuDhavij~naanaM paraa vaachaa tathaashhTame ..
  adR^ishya.n navame deha.n divya.n chakshustathaamalam.h . dashame
  paramaM brahma bhavedbrahmaatmasa.nnidhau ..
  tasminmano viliiyate manasi sa~Nkalpavikalpe dagdhe puNyapaape
  sadaashivaH shaktyaatmaa sarvatraavasthitaH svaya.njyotiH shuddho
  buddho nityo nira~njanaH shaantaH prakaashata iti ..
  iti vedapravachana.n vedapravachanam.h .. 2..
  
  AUM puurNamada iti shaantiH ..
  iti ha.nsopanishhatsamaaptaa ..

Related Content

Garbha Upanishad

Sharabha Upanishat

Rudrahrudaya Upanishad

Pashupata Brahma Upanishat

Panchabrahma Upanishat