logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Hansa Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Hansa Upanishad
  ha.nsopanishhat.h - 15

  ha.nsaakhyopanishhatproktanaadaaliryatra vishramet.h .
  tadaadhaara.n niraadhaaraM brahmamaatramahaM mahaH ..
  AUM puurNamada iti shaantiH ..
  gautama uvaacha .
  bhagavansarvadharmaj~na sarvashaastravishaarada .
  brahmavidyaaprabodho hi kenopaayena jaayate .. 1..
  
  sanatkumaara uvaacha .
  vichaarya sarvavedeshhu mata.n j~naatvaa pinaakinaH .
  paarvatyaa kathita.n tattva.n shR^iNu gautama tanmama .. 2..
  
  anaakhyeyamida.n guhya.n yoginaa.n koshasa.nnibham.h .
  ha.nsasyaakR^itivistaaraM bhuktimuktiphalapradam.h .. 3..
  
  atha ha.nsaparamaha.nsanirNaya.n vyaakhyaasyaamaH .
  brahmachaariNe shaantaaya daantaaya gurubhaktaaya .
  ha.nsaha.nseti sadaa dhyaayansarveshhu deheshhu vyaapya vartate ..
  yathaa hyagniH kaashhTheshhu tileshhu tailamiva ta.n viditvaa
  mR^ityumatyeti .
  gudamavashhTabhyaadhaaraadvaayumutthaapyasvaadhishhThaa.n triH
  pradikshiNiikR^itya maNipuuraka.n cha gatvaa anaahatamatikramya
  vishuddhau
  praaNaannirudhyaaj~naamanudhyaayanbrahmarandhra.n dhyaayan.h
  trimaatro.ahamityeva.n sarvadaa dhyaayan.h . atho
  naadamaadhaaraadbrahmarandhraparyanta.n shuddhasphaTikasa~Nkaasha.n
  sa vai brahma paramaatmetyuchyate .. 1..
  
  atha ha.nsa R^ishhiH . avyaktaa gaayatrii chhandaH . paramaha.nso
  devataa . ahamiti biijam.h . sa iti shaktiH .
  so.ahamiti kiilakam.h . shhaT.h sa~Nkhyayaa
  ahoraatrayorekavi.nshatisahasraaNi shhaT.h shataanyadhikaani
  bhavanti .
  suuryaaya somaaya nira~njanaaya niraabhaasaaya tanu suukshmaM
  prachodayaaditi agniishhomaabhyaa.n vaushhaT.h
  hR^idayaadya~Nganyaasakaranyaasau bhavataH . eva.n kR^itvaa hR^idaye
  ashhTadale ha.nsaatmaana.n dhyaayet.h . agniishhomau
  pakshaavo~NkaaraH shiro bindustu netraM mukha.n rudro rudraaNii
  charaNau baahuu kaalashchaagnishchobhe paarshve bhavataH .
  pashyatyanaagaarashcha shishhTobhayapaarshve bhavataH . eshho.asau
  paramaha.nso bhaanukoTipratiikaashaH . yeneda.n vyaaptam.h .
  tasyaashhTadhaa vR^ittirbhavati . puurvadale puNye matiH aagneye
  nidraalasyaadayo bhavanti yaamye kruure matiH nairR^ite paape
  maniishhaa vaaruNyaa.n kriiDaa vaayavye gamanaadau buddhiH saumye
  ratipriitiH iishaane dravyaadaanaM madhye vairaagya.n kesare
  jaagradavasthaa karNikaayaa.n svapna.n li~Nge sushhuptiH padmatyaage
  turiiya.n yadaa ha.nso naade liino bhavati tadaa
  turyaatiitamunmananamajapopasa.nhaaramityabhidhiiyate . eva.n sarva.n
  ha.nsavashaattasmaanmano ha.nso vichaaryate . sa eva japakoTyaa
  naadamanubhavati eva.n sarva.n ha.nsavashaannaado dashavidho jaayate
  . chiNiiti prathamaH . chi~nchiNiiti dvitiiyaH .
  ghaNTaanaadastR^itiiyaH . sha~NkhanaadashchaturthaH .
  pa~nchamatantriinaadaH . shhashhThastaalanaadaH . saptamo veNunaadaH
  . ashhTamo mR^ida~NganaadaH . navamo bheriinaadaH .
  dashamo meghanaadaH . navamaM parityajya dashamamevaabhyaset.h .
  prathame chi~nchiNiigaatra.n dvitiiye gaatrabha~njanam.h . tR^itiiye
  khedana.n yaati chaturthe kampate shiraH ..
  pa~nchame sravate taalu shhashhThe.amR^itanishhevaNam.h . saptame
  guuDhavij~naanaM paraa vaachaa tathaashhTame ..
  adR^ishya.n navame deha.n divya.n chakshustathaamalam.h . dashame
  paramaM brahma bhavedbrahmaatmasa.nnidhau ..
  tasminmano viliiyate manasi sa~Nkalpavikalpe dagdhe puNyapaape
  sadaashivaH shaktyaatmaa sarvatraavasthitaH svaya.njyotiH shuddho
  buddho nityo nira~njanaH shaantaH prakaashata iti ..
  iti vedapravachana.n vedapravachanam.h .. 2..
  
  AUM puurNamada iti shaantiH ..
  iti ha.nsopanishhatsamaaptaa ..

Related Content

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Akshamalika Upanishad

Atharva Sikhopanishat

Atharvashikha Upanishad

Atharvashira Upanishad