logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Tirunavukarasu thayvaram - Koyil - Ariyanai Anthanarthany

6. 01 kOyil - periya thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  1 ariyAnai an^thaNarthany chin^thai yAnai 

  arumaRaiyi nakaththAnai aNuvai yArkkun^
  theriyAtha thaththuvanaith thEnaip pAlaith 

  thikazoLiyaith thEvarkaLthaN^ kOnai maRRaik
  kariyAnai n^Anmukanaik kanalaik kARRaik 

  kanaikaTalaik kulavaraiyaik kalan^thu n^inRa
  periyAnaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.1
  2 kaRRAnaik kaN^kaivAr chaTaiyAn Rannaik

  kAvirichUz valanychuziyuN^ karuthi nAnai
  aRRArkkum alan^thArkkum aruLchey vAnai 

  ArUrum pukuvAnai aRin^thO manRE
  maRRArun^ thannoppA rillA thAnai

  vAnavarka Leppozuthum vaNaN^ki yEththap
  peRRAnaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.2
  3 karumAnin uriyathaLE uTaiyA vIkkik 

  kanaikazalkaL kalan^tholippa analkai yEn^thi
  varumAnath thiraLthOLkaL maTTith thATa

  vaLarmathiyany chaTaikkaNin^thu mAnEr n^Okki
  arumAna vANmukaththA Lamarn^thu kANa

  amararkaNam muTivaNaN^ka ATu kinRa
  perumAnaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.3
  4 arun^thavarkaL thozuthEththum appan Rannai

  amararkaLtham perumAnai aranai mUvA
  marun^thamarark karuLpurin^tha main^than Rannai

  maRikaTaluN^ kulavaraiyum maNNum viNNun^
  thirun^thoLiya thArakaiyun^ thichaika LeTTun^ 

  thirichuTarkaL OriraNTum piRavu mAya
  perun^thakaiyaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.4
  5 arun^thuNaiyai aTiyArtham allal thIrkkum

  arumarun^thai akalnyAlath thakaththuL thOnRi
  varun^thuNaiyuny chuRRamum paRRum viTTu

  vAnpulankaL akaththaTakki maTavA rOTum
  porun^thaNaimEl varumpayanaip pOka mARRip

  pothun^Ikkith thanain^inaiya vallOrk kenRum
  perun^thuNaiyaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.5
  6 karumpamarum mozimaTavAL paN^kan Rannaik 

  kanavayirak kunRanaiya kATchi yAnai
  arumpamarum pUN^konRaith thArAn Rannai 

  arumaRaiyO TARaN^ka mAyi nAnaich
  churumpamaruN^ kaTipozilkaL chUzthen nArUrch 

  chuTarkkozun^thaith thuLakkillA viLakkai mikka
  perumporuLaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.6
  7 varumpayanai ezun^arampi nOchai yAnai

  varaichilaiyA vAnavarkaL muyanRa vALi
  arumpayanyche yavuNarpura meriyak kOththa

  ammAnai alaikaTaln^any chayinRAn Rannaich
  churumpamaruN^ kuzalmaTavAr kaTaikkaN n^OkkiR

  thuLaN^kAtha chin^thaiyarAyth thuRan^thO ruLLap
  perumpayanaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.7
  8 kArAnai Irurivaip pOrvai yAnaik

  kAmarupUN^ kachchiyE kampan Rannai
  ArEnu maTiyavarkaT kaNiyAn Rannai

  amararkaLuk kaRivariya aLavi lAnaip
  pArOrum viNNOrum paNiya n^aTTam 

  payilkinRa paranychuTaraip paranai eNNil
  pErAnaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.8
  9 muRRAtha pAlmathiyany chUTinAnai

  mUvulakun^ thAnAya muthalvan Rannaich
  cheRRArkaL puramUnRuny cheRRAn Rannaith

  thikazoLiyai marakathaththaith thEnaip pAlaik
  kuRRAlath thamarn^thuRaiyuN^ kuzakan Rannaik

  kUththATa vallAnaik kOnai nyAnam
  peRRAnaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.9
  10 kAroLiya thirumEnich cheN^kaN mAluN^ 

  kaTikkamalath thirun^thayanuN^ kANA vaNNany
  chIroLiya thazaRpizampAy n^inRa thollaith 

  thikazoLiyaich chin^thaithanai mayakkan^ thIrkkum
  EroLiyai irun^ilanum vichumpum viNNum 

  EzulakuN^ kaTan^thaNTath thappAl n^inRa
  pEroLiyaip perumpaRRap puliyU rAnaip

  pEchAtha n^ALellAm piRavA n^ALE.

  6.1.10

  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika