logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Garbha Upanishad

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  Garbha Upanishad
  garbhopanishhat.h - 17

  yadgarbhopanishhadvedya.n garbhasya svaatmabodhakam.h .
  shariiraapahnavaatsiddha.n svamaatra.n kalaye harim.h ..
  AUM sahanaavavatviti shaantiH ..
  AUM pa~nchaatmakaM pa~nchasu vartamaana.n shhaDaashraya.n
  shhaDguNayogayuktam.h .
  tatsaptadhaatu trimala.n dviyoni
  chaturvidhaahaaramaya.n shariiraM bhavati ..
  pa~nchaatmakamiti kasmaat.h pR^ithivyaapastejovaayuraakaashamiti .
  asminpa~nchaatmake
  shariire kaa pR^ithivii kaa aapaH ki.n tejaH ko vaayuH kimaakaasham.h .
  tatra yatkaThina.n saa pR^ithivii yaddrava.n taa aapo yadushhNa.n
  tattejo yatsa~ncharati sa vaayuH yatsushhira.n tadaakaashamityuchyate ..
  tatra pR^ithivii dhaaraNe aapaH piNDiikaraNe tejaH prakaashane
  vaayurgamane aakaashamavakaashapradaane . pR^ithak.h shrotre
  shabdopalabdhau tvak.h sparshe chakshushhii ruupe jihvaa rasane
  naasikaa.a.aghraaNe upasthashchaanandane.apaanamutsarge buddhyaa
  buddhyati manasaa sa~Nkalpayati vaachaa vadati . shhaDaashrayamiti
  kasmaat.h madhuraamlalavaNatiktakaTukashhaayarasaanvindate .
  shhaDjarshhabhagaandhaaramadhyamapa~nchamadhaivatanishhaadaashcheti .
  ishhTaanishhTashabdasa.nj~naaH pratividhaaH saptavidhaa bhavanti .. 1..
  
  shuklo raktaH kR^ishhNo dhuumraH piitaH kapilaH paaNDura iti .
  saptadhaatumiti kasmaat.h yadaa devadattasya dravyaadivishhayaa
  jaayante .. paraspara.n saumyaguNatvaat.h shhaDvidho raso
  rasaachchhoNita.n shoNitaanmaa.nsaM maa.nsaanmedo medasaH
  snaavaa snaavno.asthiinyasthibhyo majjaa majj~naH shukra.n
  shukrashoNitasa.nyogaadaavartate garbho hR^idi vyavasthaa.n
  nayati . hR^idaye.antaraagniH agnisthaane pittaM pittasthaane
  vaayuH vaayusthaane hR^idayaM praajaapatyaatkramaat.h .. 2..
  
  R^itukaale saMprayogaadekaraatroshhita.n kalilaM bhavati
  saptaraatroshhitaM budbudaM bhavati ardhamaasaabhyantareNa piNDo
  bhavati maasaabhyantareNa kaThino bhavati maasadvayena shiraH
  saMpadyate maasatrayeNa paadapravesho bhavati . atha chaturthe maase
  jaTharakaTipradesho bhavati . pa~nchame maase pR^ishhThava.nsho bhavati .
  shhashhThe maase mukhanaasikaakshishrotraaNi bhavanti . saptame
  maase jiivena sa.nyukto bhavati . ashhTame maase sarvasaMpuurNo
  bhavati . pituu reto.atiriktaat.h purushho bhavati . maatuH
  reto.atiriktaatstriyo bhavantyubhayorbiijatulyatvaannapu.nsako
  bhavati . vyaakulitamanaso.andhaaH kha~njaaH kubjaa vaamanaa
  bhavanti . anyonyavaayuparipiiDitashukradvaidhyaaddvidhaa
  tanuH syaattato yugmaaH prajaayante .. pa~nchaatmakaH samarthaH
  pa~nchaatmakatejaseddharasashcha samyagj~naanaat.h dhyaanaat.h
  aksharamo~Nkaara.n chintayati . tadetadekaakshara.n j~naatvaa.ashhTau
  prakR^itayaH shhoDasha vikaaraaH shariire tasyaive dehinaam.h . atha
  maatraa.ashitapiitanaaDiisuutragatena praaNa aapyaayate . atha
  navame maasi sarvalakshaNasaMpuurNo bhavati puurvajaatiiH smarati
  kR^itaakR^ita.n cha karma vibhaati shubhaashubha.n cha karma vindati .. 3..
  
  naanaayonisahasraaNi dR^ishhTvaa chaiva tato mayaa .
  aahaaraa vividhaa bhuktaaH piitaashcha vividhaaH stanaaH ..
  jaatasyaiva mR^itasyaiva janma chaiva punaH punaH .
  aho duHkhodadhau magnaH na pashyaami pratikriyaam.h ..
  yanmayaa parijanasyaarthe kR^ita.n karma shubhaashubham.h .
  ekaakii tena dahyaami gataaste phalabhoginaH ..
  yadi yonyaaM pramu~nchaami saa.nkhya.n yoga.n samaashraye .
  ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h ..
  yadi yonyaaM pramu~nchaami taM prapadye maheshvaram.h .
  ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h ..
  yadi yonyaaM pramu~nchaami taM prapadye
  bhagavanta.n naaraayaNa.n devam.h .
  ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h .
  yadi yonyaaM pramu~nchaami dhyaaye brahma sanaatanam.h ..
  atha jantuH striiyonishata.n yonidvaari
  saMpraapto yantreNaapiiDyamaano mahataa duHkhena jaatamaatrastu
  vaishhNavena vaayunaa sa.nspR^ishyate tadaa na smarati janmamaraNa.n
  na cha karma shubhaashubham.h .. 4..
  
  shariiramiti kasmaat.h
  saakshaadagnayo hyatra shriyante j~naanaagnirdarshanaagniH
  koshhThaagniriti . tatra koshhThaagnirnaamaashitapiitalehyachoshhyaM
  pachatiiti . darshanaagnii ruupaadiinaa.n darshana.n karoti .
  j~naanaagniH shubhaashubha.n cha karma vindati . tatra triiNi
  sthaanaani bhavanti hR^idaye dakshiNaagnirudare gaarhapatyaM
  mukhamaahavaniiyamaatmaa yajamaano buddhiM patnii.n nidhaaya
  mano brahmaa lobhaadayaH pashavo dhR^itirdiikshaa santoshhashcha
  buddhiindriyaaNi yaj~napaatraaNi karmendriyaaNi havii.nshhi shiraH
  kapaala.n keshaa darbhaa mukhamantarvediH chatushhkapaala.n
  shiraH shhoDasha paarshvadantoshhThapaTalaani saptottara.n
  marmashata.n saashiitika.n sandhishata.n sanavaka.n snaayushata.n
  sapta shiraasataani pa~ncha majjaashataani asthiini cha ha
  vai triiNi shataani shhashhTishchaardhachatasro romaaNi koTyo
  hR^idayaM palaanyashhTau dvaadasha palaani jihvaa pittaprastha.n
  kaphasyaaDhaka.n shukla.n kuDavaM medaH prasthau dvaavaniyataM
  muutrapuriishhamaahaaraparimaaNaat.h . paippalaadaM mokshashaastraM
  parisamaaptaM paippalaadaM mokshashaastraM parisamaaptamiti ..
  
  AUM saha naavavatviti shaantiH ..
  iti garbhopanishhatsamaaptaa ..

Related Content

Irandam Thandhiram