logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruvasagam Part-1 - Romanized version

 


thiruchchiRRambalam

 

 

 

1. chivaburANam

(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu
thaRchiRappup pAyiram)

n^amachchivAya vAzga n^Adhan thAL vAzga
imaippozudhum en n^enychil n^IN^gAdhAn thAL vAzga
kOgazi ANDa kurumaNidhan thAL vAzga
Agamam Agin^inRu aNNippAn thAL vAzga
Egan an^Egan iRaivan aDivAzga 5

vEgam keDuththANDa vEn^dhan aDivelga
piRappaRukkum pinynyagandhan peygazalgaL velga
puRaddhArkkuch chEyOn than pUN^gazalgaL velga
karaN^guvivAr uLmagizum kOngazalgaL velga
chiramguvivAr ON^guvikkum chIrOn kazal velga 10

Ichan aDibORRi en^dhai aDibORRi
thEchan aDibORRi chivan chEvaDi pORRi
n^EyaththE n^inRa n^imalan aDi pORRi
mAyap piRappu aRukkum mannan aDi pORRi
chIrAr perun^dhuRai n^am thEvan aDi pORRi 15

ArAdha inbam aruLum malai pORRi
chivan avan enchin^dhaiyuL n^inRa adhanAl
avan aruLAlE avan thAL vaNaN^gich
chin^dhai magizach chiva purANam thannai
mun^dhai vinaimuzudhum Oya uraippan yAn. 20

kaN n^udhalAn thangaruNaik kaNgATTa van^dhu eydhi
eNNudhaRku eTTA ezil Argazal iRainychi
viN n^iRain^dhum maN n^iRain^dhum mikkAy, viLaN^gu oLiyAy,
eN iRan^dhu ellai ilAdhAnE n^in perumchIr
pollA vinaiyEn pugazumARu onRu aRiyEn 25

pullAgip pUDAyp puzuvAy maramAgip
pal virugamAgip paRavaiyAyp pAmbAgik
kallAy manidharAyp pEyAyk kaNaN^gaLAy
val achurar Agi munivarAyth thEvarAych
chellAa n^inRa ith thAvara chaN^gamaththuL 30

ellAp piRappum piRan^dhu iLaiththEn, emberumAn
meyyE un pon aDigaL kaNDu inRu vIDu uRREn
uyya en uLLaththuL ON^gAramAy n^inRa
meyyA vimalA viDaippAgA vEdhaN^gaL
aiyA enavON^gi Azn^dhu aganRa n^uNNiyanE 35

veyyAy, thaNiyAy, iyamAnanAm vimalA
poy Ayina ellAm pOy agala van^dharuLi
mey nyAnam Agi miLir kinRa meych chuDarE
enynyAnam illAdhEn inbap perumAnE
anynyAnam thannai agalvikkum n^al aRivE 40

Akkam aLavu iRudhi illAy, anaiththu ulagum
AkkuvAy kAppAy azppAy aruL tharuvAy
pOkkuvAy ennaip puguvippAy n^in thozumbin
n^ARRaththin n^EriyAy, chEyAy, n^aNiyAnE
mARRam manam kaziya n^inRa maRaiyOnE 45

kaRan^dha pAl kannaloDu n^eygalan^dhAR pOlach
chiRan^dhaDiyAr chin^dhanaiyuL thEnURi n^inRu
piRan^dha piRappu aRukkum eN^gaL perumAn
n^iRaN^gaL Or ain^dhu uDaiyAy, viNNOrgaL Eththa
maRain^dhirun^dhAy, emberumAn valvinaiyEn thannai 50

maRain^dhiDa mUDiya mAya iruLai
aRambAvam ennum arum kayiRnAl kaTTi
puRamdhOl pOrththu eN^gum puzu azukku mUDi,
malam chOrum onbadhu vAyil kuDilai
malaN^gap pulan ain^dhum vanychanaiyaich cheyya, 55

vilaN^gu manaththAl, vimalA unakku
kalan^dha anbAgik kachin^dhu uL urugum
n^alam thAn ilAdha chiRiyERku n^algi
n^ilam thanmEl van^dhu aruLi n^ILgazalgaL kATTi,
n^AyiR kaDaiyAyk kiDan^dha aDiyERkuth 60

thAyiR chiRan^dha thayA Ana thaththuvanE
mAchaRRa chOdhi malarn^dha malarchchuDarE
thEchanE thEn AramudhE chivaburAnE
pAchamAm paRRu aRuththup pArikkum AriyanE
n^Echa aruLburin^dhu n^enychil vanycham keDap 65

pErAdhu n^inRa peruN^garuNaip pOrARE
ArA amudhE aLavilAp pemmAnE
OrAdhAr uLLaththu oLikkum oLiyAnE
n^IrAy urukki en AruyirAy n^inRAnE
inbamum thunbamum illAnE uLLAnE 70

anbarukku anbanE yAvaiyumAy illaiyumAy
chOdhiyanE thunniruLE thOnRAp perumaiyanE
AdhiyanE an^dham n^aDuvAgi allAnE
Irththu ennai ATkoNDa en^dhai perumAnE
kUrththa mey nyAnaththAl koNDu uNarvAr thamgaruththil 75

n^Okkariya n^OkkE n^uNukkariya n^uN uNarvE
pOkkum varavum puNarvum ilAp puNNiyanE
kAkkum en kAvalanE kANbariya pEr oLiyE
ARRinba veLLamE aththA mikkAy n^inRa
thORRach chuDar oLiyAy chollAdha n^uN uNarvAy 80

mARRamAy vaiyagaththin vevvERE van^dhu aRivAm
thERRanE thERRath theLivE en chin^dhanai uL
URRAna uNNAr amudhE uDaiyAnE
vERRu vigAra viDakku uDambin uLgiDappa
ARREn em aiyA aranE O enRu enRu 85

pORRip pugazn^dhirun^dhu poygeTTu mey AnAr
mITTu iN^gu van^dhu vinaippiRavi chArAmE
kaLLap pulakkurambaik kaTTu azikka vallAnE
n^aL iruLil n^aTTam payinRu ADum n^AdhanE
thillai uL kUththanE thenbANDi n^ATTAnE 90

allal piRavi aRuppAnE O enRu
chollaRku ariyAnaich chollith thiruvaDikkIz
cholliya pATTin poruL uNarn^dhu cholluvAr
chelvar chivaburaththin uLLAr chivan aDikkIzp
pallOrum Eththap paNin^dhu. 95


thiruchchiRRambalam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

2. kIrththith thiru agaval

 


(thillaiyil aruLiyadhu - n^ilaimaNDila AchiriyappA) thillai mUdhUr ADiya thiruvaDi
pal uyir ellAm payinRanan Agi
eNil palguNam ezilbeRa viLaN^gi
maNNum viNNum vAnOr ulagum
thunniya kalvi thORRiyum aziththum 5

ennuDai iruLai ERaththuran^dhum
aDiyAr uLLaththu anbu mIdhUrak
kuDiyAk koNDa koLgaiyum chiRappum
mannum mAmalai magEn^dhiram adhanil
chonna Agamam thORRuviththu aruLiyum 10

kallA Taththuk kalan^dhu inidhu aruLi
n^allA LODu n^ayappuRavu eydhiyum
panychap paLLiyil pAlmozi thannoDum
enychAdhu INDum inaruL viLaiththum
kirAdha vEDamoDu kinychuga vAyavaL 15

virAvu koN^gai n^aldhaDam paDin^dhum
kEvEDar Agik keLiRadhu paDuththum
mAvETTu Agiya Agamam vAN^giyum
maRRavai thammai magEn^dhiraththu irun^dhu
uRRa aim mugaN^gaLAL paNiththu aruLiyum 20

n^an^dham pADiyil n^An maRaiyOnAy
an^dhamil AriyanAy amarn^dhu aruLiyum
vERu vERu uruvum vERuvERu iyaRkaiyum
n^URu n^u|Ru Ayiram iyalbinadhu Agi
ERu uDai Ichan ippuvaniyai uyyak 25

kURu uDai maN^gaiyum thAnum van^dharuLik
kudhiraiyaik koNDu kuDan^ADu adhanmigaik
chadhurbaDath chAththAyth thAn ezun^dharuLiyum
vElam puththUr viTTERu aruLik
kOlam polivu kATTiya koLgaiyum 30

tharppaNam adhanil chAn^dham puththUr
vilboru vEDaRku In^dha viLaivum
mokkaNi aruLiya muzuththazal mEni
chokkadhu Agak kATTiya thonmaiyum
ariyoDu piramaRku aLavu aRi oNNAn 35

n^ariyaik kudhirai Akkiya n^anmaiyum
ANDugoNDaruLa azaguRu thiruvaDi
pANDiyan thanakkup parimAviRRu
INDu kanagam ichaiyap peRA adhu
ANDAn emgOn aruLvazi iruppath 40

thUNDu chOdhi thORRiya thonmaiyum
an^dhaNan Agi ANDugoNDaruLi
in^dhira nyAlam kATTiya iyalbum
madhuraip perun^al mAn^agar irun^dhu
kudhiraich chEvagan Agiya koLgaiyum 45

AN^gadhu thannil aDiyavarkku Agap
pAN^gAy maN chuman^dharuLiya parichum
uththara kOcha maN^gaiyuL irun^dhu
viththaga vEDaN^ kATTiya iyalbum
pUvaNam adhanil polin^dhu irun^dhu aruLith 50

thUvaNa mEni kATTiya thonmaiyum
vAdha vUrinil van^dhu inidhu aruLip
pAdhach chilamboli kATTiya paNbum
thiru Ar porun^dhuRaich chelvan Agik
karu Ar chOdhiyil karan^dha kaLLamum 55

pUvaNam adhanil polin^dhu inidhu aruLip
pAvam n^Acham Akkiya parichum
thaNNIrp pan^dhal chayambeRa vaiththu
n^aln^Irch chEvagan Agiya n^anmaiyum
virun^dhinan Agi veNgADu adhanil 60

kurun^dhin kIz anRirun^dha koLgaiyum
paTTa maN^gaiyil pAN^gAy irun^dhu aN^gu
aTTa mAchiththi aruLiya adhuvum
vEDuvan Agi vENDu uruk koNDu
kADu adhu thannil karan^dha uLLamum 65

meyk kATTiTTu vENDu uruk koNDu
thakkAn oruvan Agiya thanmaiyum
Ori Uril ugan^dhu inidhu aruLi
pArirum pAlagan Agiya parichum
pANDUr thannil INDa irun^dhum 70

thEvUrth thenbAl thigazdharu thIvil
kOvAr kOlam koNDa koLgaiyum
thEn amar chOlaith thiru ArUril
nyAnam thannai n^algiya n^anmaiyum
iDaimarudhu adhanil INDa irun^dhu 75

paDimap pAdham vaiththa apparichum
Egam paththil iyalbAy irun^dhu
pAgam peNNODu Ayina parichum
thiruvAnychiyaththil chIrbeRa irun^dhu
marudhUr kuzaliyoDu magizn^dha vaNNamum 80

chEvagan Agith thiNchilai En^dhip
pAvagam palabala kATTiya parichum
kaDambUr thannil iDambeRa irun^dhum
IN^gOy malaiyil eziladhu kATTiyum
aiyARu adhanil chaivan Agiyum 85

thuruththi thannil aruththiyODu irun^dhum
thiruppanai Uril viruppan Agiyum
kazumalam adhanil kATchi koDuththum
kazukkunRu adhanil vazukkAdhu irun^dhum
puRambayam adhanil aRambala aruLiyum 90

kuRRAlaththuk kuRiyAy irun^dhum
an^dhamil perumai azal uruk karan^dhu
chun^dhara vEDaththu orumudhal uruvugoNDu
in^dhira nyAlam pOlavan^dhu aruLi
evvevar thanmaiyum thanvayiL paDuththu 95

thAnE Agiya thayAbaran em iRai
chan^dhira thIbaththuch chAththiran Agi
an^dhiraththu izin^dhu van^dhu azagu amar pAlaiyuL
chun^dharath thanmaiyoDu thudhain^dhu irun^dharuLiyum
man^dhira mAmalai magEn^dhira veRpan 100

an^dham il perumai aruL uDai aNNal
em thamai ANDa parichu adhu pagarin
ARRal adhuvuDai azagamar thiru uru
n^IRRuk kODi n^imirn^dhu kATTiyum
Unam thannai oruN^guDan aRukkum 105

Anan^ thammE ARA aruLiyum
mAdhil kURUDai mApperum karuNaiyan
n^Adhap perumbaRai n^avinRu kaRaN^gavum
azukku aDaiyAmal ANDugoNDu aruLbavan
kazuk kaDai thannaik kaikkoNDu aruLiyum 110

mUlam Agiya mummalam aRukkum
thUya mEnich chuDarviDu chOdhi
kAdhalan Agik kazun^Ir mAlai
El uDaiththAga ezilbeRa aNiththum
ariyoDu piramaRku aLavu aRiyAdhavan 115

parimAvin michaip payinRa vaNNamum
mINDu vArAvazi aruL puribavan
pANDi n^ADE pazambadhi Agavum
pakthi chey aDiyAraip parambaraththu uyppavan
uththara kOcha maN^gai Ur Agavum 120

Adhi mUrththigaLukku aruLburin^dhu aruLiya
thEva thEvan thirup peyar Agavum
iruLa kaDin^dhu aruLiya nba Urdhi
aruLiya perumai aruLmalai yAgavum
epperun^ thamaiyum evvevar thiRamum 125

apparichu adhanAl ANDugoNDaruLi
n^AyinEnai n^alammali thillaiyuL
kOlam Ardharu podhuvinil varugaena
Ela ennai IN^gu ozith tharuLi
anRu uDan chenRa aruLbeRum aDiyavar 130

onRa onRa uDan kalan^dhu aruLiyum
eydha van^dhilAdhAr eriyil pAyavum
mAladhu vAgi mayakkam eydhiyum
pUdhalam adhanil puraNDuvIzn^dhu alaRiyum
kAlvichaiththu ODik kaDalbuga maNDi 135

n^Adha n^Adha enRu azudhu araRRi
pAdham eydhinar pAdham eydhavum
padhanychalik karuLiya paraman^ADaga enRa
idham chalippeydha n^inRu EN^ginar EN^gavum
ezilbeRum imayaththu iyalbUDai ambon 140

polidharu puliyUrp podhuvinil n^aDam n^avil
kanidharu chevvAy umaiyoDu kALikku
aruLiya thirumugaththu azagu uRu chiRun^agai
iRaivan INDiya aDiyava rODum
polidharu puliyUr pukku inidhu aruLinan 145

olidharu kailai uyargiza vOnE

thiruchchiRRambalam
- - - - - - -- - -- - - - - - -- - --- thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

3. thiruvaNDap pagudhi


( thillaiyil aruLayadhu - iNaik kuRaL AchiriyappA)
aNDap pagudhiyin uNDaip piRakkam
aLappu arum thanmai vaLap peruN^ kATchi
onRanukku onRu n^inRezil pagarin
n^URRu oru kODiyin mElbaDa virin^dhana
iln^uzai kadhirin thun aNup puraiyach 5

chiRiya Agap periyOn theriyin
vEdhiyan thogaiyoDu mAlavan migudhiyum
thORRamum chiRappum IRRoDu puNariya
mAppEr Uziyum n^Ikkamum n^ilaiyum
chUkkamoDu thUlaththuch chURai mArudhaththu 10

eRiyadhu vaLiyin
koTkap peyarkkum kuzagan muzuvadhum
paDaippOn paDaikkum pazaiyOn paDaiththavai
kAppOn kAkkum kaDavuL, kAppavai
kAppOn, karappavai karudhAk 15

karuththuDaik kaDavuL, thiruththagum
aRuvagaich chamayaththu aRuvagai yOrkkum
vIDubERAy n^inRa viNNOr pagudhi
kIDam puraiyum kizavOn, n^AL thoRum
arukkanin chOdhi amaiththOn, thiruththagu 20

madhiyil thaNmai vaith thOn, thiNdhiRal
thIyil vemmai cheydhOn, poydhIr
vAnil kalappu vaiththOn, mEdhagu
kAlin Ukkam kaNDOn, n^izal thigaz
n^Iril inchuvai n^igazn^dhOn, veLippaDa 25

maNNil thiNmai vaiththOn, enRu enRu
enaip pala kODi enaip pala piRavum
anaiththu anaiththu avvayin aDaiththOn. adhAnRu
munnOn kANga, muzudhOn kANga
thann^Er llOn thAnE kANga 30

Enam thol eyiRu aNin^dhOn kANga
kAnam puliyuri araiyOn kANga
n^IRROn kANga, n^inaidhoRum n^inaidhoRum
ARREn kANga, an^dhO keDuvEn
innichai vINaiyil ichaiththOn kANga 35

annadhu onRu av vayin aRn^dhOn kANga
paraman kANga, pazaiyOn kANga
piramanmAl kANAp periyOn kANga
aRpudhan kANga, an^Egan kANga
choRpadhaN^ kaDan^dha thollOn kANga 40

chiththamum chellAch chETchiyan kANga
paththi valaiyil paDuvOn kANga
oruvan enRum oruvan kANga
viribozil muzudhAy virin^dhOn kANga
aNuththarum thanmaiyil aiyOn kANga 45

iNaippu arum perumaiyil Ichan kANga
ari adhil ariya ariyOn kANga
karuvi epporuLum vaLarppOn kANga
n^Ul uNarvu uNarA n^uNNiyan kANga
mElODu kIzAy virin^dhOn kANga 50

an^dhamum Adhiyum aganROn kANga
pan^dhamum vIDum paDaippOn kANga
n^iRpadhuny chelvadhum AnOn kANga
kaRpadhum iRudhiyum kaNDOn kANga
yAvarum peRa uRum Ichan kANga 55

thEvarum aRiyAch chivanE kANga
peNAN alienum peRRiyan kANga
kaNNAl yAnum kaNDEn kANga
aruLn^ani churakkum amudhE kANga
karuNaiyin perumai kaNDEn kANga 60

puvaniyal chEvaDi thINDinan kANga
chivan ena yAnum thERinan kANga
avan enai ATkoNDu aruLinan kANga
kuvaLaik kaNNi kURan kANga
avaLun^ thAnum uDanE kANga 65

paramA nan^dham pazam kaDa ladhuvE
karumA mugilil thOnRith
thiruvAr perun^dhuRai varaiyil ERith
thiruththagu minoLi thichaidhichai viriya
aimbulam pan^dhanai vALaravu iriya 70

vem thuyar kODai mAththalai karappa
n^IDu ezil thOnRi vAL oLi miLira
emdham piRaviyil kObam migun^dhu
murachu ERin^dhu mApperuN^ karuNaiyil muzaN^gip
pUppurai anychali kAn^dhaL kATTa 75

enychA innaruL n^uNdhuLi koLLach
chenychuDar veLLam thichaidhichai theviTTa varaiyuRak
kEdhak kuTTam kaiyaRa vON^gi
irumuch chamayaththu oru pEyth thErinai
n^Irn^ichai tharavarum n^eDuN^gaN mAngaNam 80

thavapperu vAyiDaip parugith thaLarvoDum
avapperun^ thAbam n^IN^gAdhu achain^dhana
AyiDai vAnap pEriyARRu agavayin
pAyn^dhu ezun^dhu inbam perunychuzi koziththuch
chuziththu emban^dham mAk karaiborudhu alaiththiDiththu 85

Uz Uz ON^giya n^aN^gaL
iruvinai mAmaram vEr paRiththu ezun^dhu
uruva aruLn^Ir OTTA aruvaraich
chan^dhin vAnchiRai kaTTi maTTaviz
veRimalark kuLavAy kOli n^iRaiyagil 90

mAppugaik karaichEr vaNDuDaik kuLaththin
mIkkoL mElmEl magizdhalin n^Okki
aruchchanai vayal uL anbuviththu iTTuth
thoNDa uzavar Arath than^dha
aNDaththu arumbeRal mEgan vAzga 95

karumbaNak kachchaik kaDavuL vAzga
arumdhavargagu aruLum Adhi vAzga
achcham thavirththa chEvagan vAzga
n^ichchalum IrththAT koLvOn vAzga
chUziruL thunbam thuDaippOn vAzga 100

eydhinarkku Aramudhu aLippOn vAzga
kUriruL kUththoDu kunippOn vAzga
pEramaith thOLi kAdhalan vAzga
EdhilArgagu Edhilem iRaivan vAzga
kAdhalarkku eyppinil vaippu vAzga 105

n^achchu aravu ATTiya n^amban pORRi
pichchu emai ERRiya periyOn pORRi
n^IRRoDu thORRa vallOn pORRi n^ARRichai
n^aDappana n^aDAayk kiDappana kiDAay
n^iRpana n^iRIich 110

cholbadham kaDan^dha thollOn
uLLath thuNarchchiyiR koLLavum paDAan
kaNmudhal pulanAR kATchiyum illOn
viNmudhal pUdham veLippaDa vaguththOn
pUvil n^ARRam pOnRuyarn^ theN^gum 115

ozivaRa n^iRain^dhu mEviya perumai
inRu enakku eLivan^dhu aruLi
azidharum Akkai oziyachcheydha oNboruL
inRenak keLivan^dhu irun^dhanan pORRi
aLidharum Akkai cheydhOn pORRi 120

URRirun^dha thuLLaN^ kaLippOn pORRi
ARRA inbam alarn^dhalai pORRi
pORRA Akkaiyaip poRuththal pugalEn
maragadhak kuvAal mAmaNip piRakkam
minoLi koNDa ponnoLi thigazath 125

thichaimugan chenRu thEDinarkku oLiththum
muRaiyuLi oRRi muyanRavarkku oLiththum
oRRumai koNDu n^Okkum uLLaththu
uRRavar varun^dha uRaippavarkku oLiththum
maRaiththiRam n^Okki varun^dhinarkku oLiththum 130

iththan^ thiraththil kANDum enRu irun^dhOrkku
aththan^ thiraththil avvayin oLiththum
munivu aRa n^Okki n^anivarak keLavi
ANenath thOnRi aliyenap peyarn^dhu
vALn^udhal peNena oLiththum chENvayin 135

aimbulan chelaviDuththu aruvarai thoRumbOyth
thuRRavai thuRan^dha veRRu uyir Akkai
arun^dhavar kATchiyuL thirun^dha oLiththum
onRu uNDillai yenRaRi voLiththum
paNDE payildhoRum inRE payildhoRum 140

oLkkum chOranaik kaNDanam
Armin Armin n^ANmalarp piNaiyalil
thALdhanai iDumin
chuRRumin chUzmin thoDarmin viDEnmin
paRRumin enRavar paRRumuRRu oLiththum 145

thann^Er illOn thAnE Ana thanmai
en n^Er anaiyOr kETkavan^dhu iyambi
aRaigUvi ATkoNDaruLi
maRaiyOr kOlam kATTi aruLalum
ulaiyA anbu enbu uruga OlamiTTu 150

alaigaDal thiraiyil Arththu Arththu ON^gith
thalai thaDumARA vIzn^dhuburaN TalaRip
piththarin mayaN^gi maththarin madhiththu
n^ATTavar maruLavum kETTavar viyappavum
kaDaikkaLiRu ERRAth thaDamberu madhaththin 155

ARREn Aga avayavam chuvaidharu
kORREn koNDu cheydhanan
ERRAr mUdhUr eziln^agai eriyin
vIzviththu AN^gu anRu
aruTperun^ thIyin aDiyOm aDikkuDil 160

oruththarum vazAmai yoDukkinan
thaDakkaiyin n^ellik kaniyenak kAyinan
cholluvadhu aRiyEn vAzi muRaiyO
thariyEn n^AyEn thAn enaich cheydhadhu
theriyEn AA cheththEn aDiyERku 165

aruLiyadhu aRiyEn parugiyum ArEn
vizuN^giyum olla killEn
chezun^dhaN pARkaDal thiraiburai viththu
uvarkkaDal n^aLLumn^r uLagam thadhumba
vAkku iRan^dhu amudham mayirkkAl thORum 170

thEkkiDach cheydhanan koDiyEn Undhazai
kurambai thORum n^Ay uDal agaththE
kurambaigoNDu indhEn pAyththi n^irambiya
aRpudham Ana amudha thAraigaL
eRputh thuLaidhoRum ERRinan uruguvadhu 175

uLLam koNDOr uruchchey thAN^gu enakku
aL URu Akkai amaiththanan oLLiya
kannaR kanidhEr kaLiRu enak kaDaimuRai
ennaiyum iruppadhu Akkinan ennil
karuNai vAndhEn kalakka 180

aruLoDu parA amudhu Akkinan
piraman mAl aRiyAp peRRi yOnE
thiruchchiRRambalam

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

4. pORRith thiruagaval

 


(thillaiyil aruLiyadhu - n^ilaimaNDila AchiriyappA)
n^Anmugan mudhalA vAnavar thozudhu eza
Ir aDiyAlE mUvulagu aLan^dhu
n^Al thichai munivarum aimbulan malarap
pORRi chey kadhirmuDith thirun^eDumAl anRu
aDimuDi aRiyum Adharavu adhanil
kaDum muraN Enam Agimun kalan^dhu
Ezdhalam uruva iDan^dhu pin eyththum
Uzi mudhalva chayachaya enRu
vazuththiyum kANA malaraDi iNaigaL
vazuththudhaRku eLidhAy vAr kaDal ulaginil 10

yAnai mudhalA eRumbu IRAya
Unam il yOniyin uLvinai pizaiththum
mAnuDap piRappinuL mAdhA udharaththu
Inam il kirumich cheruvinil pizaiththum
oru madhith thAnRiyin irumaiyil pizaiththum
irumadhi viLaivin orumaiyil pizaiththum
mummadhi thannuL ammadham pizaiththum
Ir iru thiN^gaLil pEr iruL pizaiththum
anychu thiN^gaLil munychudhal pizaiththum
ARu thiN^gaLil URu alar pizaiththuma 2

Ezu thiN^gaLil thAz puvi pizaiththum
eTTuth thiN^gaLil kaTTamum pizaiththum
onbadhil varudharu thunbamum pizaiththum
thakka thachamadhi thAyoDu thAnbaDum
thukka chAgaram thuyar iDaippizaiththum
ANDugaL thORum aDain^dhu akkAlai
INDiyum iruththiyum enaippala pizaiththum
kAlai malamoDu kaDumbagal pachi n^ichi
vELai n^iththirai yAththirai pizaiththum
karumguzal chevvAy veLn^agaik kArmayil 30

oruN^giya chAyal n^eruN^gi uL madharththuk
kachchu aRa n^imirn^dhu kadhirn^dhu mun paNaiththu
eyththu iDaivarun^dha ezun^dhu puDaibaran^dhu
Irkku iDaibOgA iLamulai mAdhardham
kUrththa n^ayanak koLLaiyil pizaiththum
piththa ulagar perum thuRaip parappinuL
maththam kaLiRu enum avAviDaip pizaiththum
kalvi ennum palgaDal pizaiththum
chelvam ennum allalil pizaiththum
n^alguravu ennum tholliDam pizaiththum 40

pulvarambu Aya paladhuRai pizaiththum
theyvam enbadhOr chiththam uNDAgi
munivu ilAdhadhu Or poruL adhu karudhalum
ARu kODi mAyA chakthigaL
vERu vERu tham mAyaigaL thoDaN^gina
Aththam AnAr ayalavar kUDi
n^Aththigam pEchi n^Aththazumbu ERinar
chuRRam ennup tholbachuk kuzAN^gaL
paRRi azaiththup padhaRinar perugavum
viradhamE param Aga vEdhiyarum 50

charadham AgavE chAththiram kATTinar
chamaya vAdhigaL thamdham thaN^gaLE
amaivadhu Aga araRRi malain^dhanar
miNDiya mAyA vAdham ennum
chaNDa mArudham chuzin^dhu aDiththuth thAarththu
ulOgAya thamenum oL thiRappAmbin
kalA pEdhaththa kaDuviDam eydhi
adhil perumAyai enaippala chUzavum
thappAmE thAm piDiththadhu chaliyAth
thazaladhu kaNDa mezugu adhu pOlath 60

thozudhu uLam urugi azudhu uDalgambiththu
ADiyum alaRiyum pADiyum paraviyum
koDiRum pEdhaiyum koNDadhu viDAdhena
paDiyE Agi n^al iDaiaRA anbin
pachumaraththu ANi aRain^dhAl pOlak
kachivadhu perugik kaDal ena maRugi
agam kuzain^dhu anugulamAy mey vidhirththuch
chagam pEy enRu thammaich chirippa
n^AN adhu ozin^dhu n^ADavar paziththurai
pUN adhu Agak kONudhal inRich 70

chadhur izan^dhu aRimAl koNDu chArum
kadhiyadhu paramA adhichayam Agak
kaRRA manam enak kadhaRiyum padhaRiyum
maRRu Or theyvam kanavilum n^inaiyAdhu
arubaraththu oruvan avaniyil van^dhu
kurubaran Agi aruLiya perumaiyaich
chiRumai enRu igazAdhE thiruvaDi iNaiyaip
piRivinai aRiyA n^izal adhu pOla
mun pinnAgi muniyAdhu aththichai
enbu n^ain^dhu urugi n^ekku n^ekku EN^gi 80

anbu enum ARu karai adhu puraLa
n^anbulan onRi n^Adha enRu araRRi
urai thaDumARi urOmam chilirppa
karamalar moTTiththu irudhayam malarak
kaNgaLi kUra n^uN thuLi arumba
chAyA anbinai n^ALdhorum thazaippavar
thAyE Agi vaLarththanai pORRi
mey tharu vEdhiyan Agi vinaigeDak
kaidharavalla kaDavuL pORRi
ADaga madhurai arachE pORRi 90

kUDal ilaN^gu kurumaNi pORRi
then thillai manRinuL ADi pORRi
nRu enakku Ar amudhu AnAy pORRi
mUvar n^AnmaRai mudhalvA pORRi
chEvAr velgoDich chivanE pORRi
pin Ar uruva vigirdhA pORRi
kal n^Ar uriththa kaniyE pORRi
kAvAy kanagak kunRE pORRi
AvA endhanakku aruLAy pORRi
paDaippAy kAppAy thuDaippAy pORRi 100

iDaraik kaLaiyum en^dhAy pORRi
Icha pORRi iRaivA pORRi
thEchap paLiN^gin thiraLE pORRi
araichE pORRi amudhE pORRi
virai chEr charaNa vigirdhA pORRi
vEdhi pORRi vimalA pORRi
Adhi pORRi aRivE pORRi
kadhiyE pORRi kaniyE pORRi
n^adhi n^Er n^enychaDai n^ambA pORRi
uDaiyAy pORRi uNarvE pORRi 110

kaDaiyEn aDimai kaNDAy pORRi
aiyA pORRi aNuvE pORRi
chaivA pORRi thalaivA pORRi
kuRiyE pORRi kuNamE pORRi
n^eRiyE pORRi n^inaivE pORRi
vAnOrkku ariya marun^dhE pORRi
EnOrkku eLiya iRaivA pORRi
mUvEz chuRRamum muraN uRu n^aragu iDai
AzAmE aruL arachE pORRi
thOzA pORRi thuNaivA pORRi 120

vAzvE pORRi en vaippE pORRi
muththA pORRi mudhalvA pORRi
aththA pORRi aranE pORRi
uraiuNarvu iRan^dha oruva pORRi
virigaDal ulagin viLaivE pORRi
arumaiyil eLiya azagE pORRi
karumugi lAgiya kaNNE pORRi
manniya thiruvaruL malaiyE pORRi
ennaiyum oruva nAkki iruN^gazal
chenniyil vaiththa chEvaga pORRi 130

thozudhagai thunban^ thuDaippAy pORRi
azivilAr Anan^dha vAri pORRi
azivilum Avadhum kaDan^dhAy pORRi
muzuvadhum iRan^dha mudhalvA pORRi
mAnn^Er n^Okki maNALA pORRi
vAnagaththu amarar thAyE pORRi
pAriDai ain^dhAyp paran^dhAy pORRi
n^IriDai n^AngAy n^igazn^dhAy pORRi
thIyiDai mUnRAyth thigazn^dhAy pORRi
vaLiyiDai iraNDAy magizn^dhAy pORRi 140

veLiyiDai onRAy viLain^dhAy pORRi
aLibavar uLLadhadhu amudhE pORRi
kanavilum thEvarkku ariyAy pORRi
n^anavilum n^AyERku aruLinai pORRi
iDaimarudhu uRaiyum en^dhAy pORRi
chaDaIDaik kaN^gai thariththAy pORRi
ArUr amarn^dha arachE pORRi
chIr Ar thiruvaiyARA pORRi
aNNAmalai em aNNA pORRi
kaN Ar amudhak kaDalE pORRi 150

Egambaththu uRai en^dhAy pORRi
pAgam peN uru AnAy pORRi
parAyth thuRai mEviya paranE pORRi
chirAppaLLi mEviya chivanE pORRi
maRRu Or paRRu iN^gu aRiyOn pORRi
kuRRAlaththu em kUththA pORRi
kOgazi mEviya kOvE pORRi
IN^gOy malai en^dhAy pORRi
pAN^gu Ar pazanaththu azagA pORRi
kaDambUr mEviya viDaN^gA pORRi 160

aDain^dhavarkku aruLum appA pORRi
iththi thannin kIz irumUvarkku
aththikku aruLiya arachE pORRi
thennADuDaiya chivanE pORRi
en n^ATTavarkkum iRaivA pORRi
Enak kuruLaikku aruLinai pORRi
mAnak kayilai malaiyAy pORRi
aruLiDa vENDum ammAn pORRi
iruL keDa aruLum iRaivA pORRi
thaLarn^dhEn aDiyEn thamiyEn pORRi 170

kaLam koLak karudha aruLAy pORRi
anychEl enRu iN^gu aruLAy pORRi
n^anychE amudhA n^ayan^dhAy pORRi
aththA pORRi aiyA pORRi
n^iththA pORRi n^imalA pORRi
paththA pORRi pavanE pORRi
periyAy pORRi pirAnE pORRi
ariyAy pORRi amalA pORRi
maRaiyOr kOla n^eRiyE pORRi
muRaiyO thariyEn mudhalvA pORRi 180

uRavE pORRi uyirE pORRi
chiRavE pORRi chivamE pORRi
manychA pORRi maNALA pORRi
panychu Er aDiyAn paN^gA pORRi
alan^dhEn n^AyEn aDiyEn pORRi
ilaN^gu chuDar em IchA pORRi
chuvaiththalai mEviya kaNNE pORRi
kuvaippadhi malin^dha kOvE pORRi
malai n^ADu uDaiya mannE pORRi
kalai Ar arigEchariyAy pORRi 190

thirukkazuk kunRil chelvA pORRi
poruppu amar pUvaNaththu aranE pORRi
aruvamum uruvamum AnAy pORRi
maruviya karuNai malaiyE pORRi
thuriyamum iRan^dha chuDarE pORRi
therivu aridhu Agiya theLivE pORRi
thELA muththach chuDarE pORRi
AL AnavargaLukku anbA pORRi
ArA amudhE aruLA pORRi
pEr Ayiram uDaip pemmAn pORRi 200

thALi aRugin thArAy pORRi
n^IL oLi Agiya n^iruththA pORRi
chan^dhanach chAn^dhin chun^dhara pORRi
chin^dhanaikku ariya chivamE pORRi
man^dhira mAmalai mEyAy pORRi
en^dhamai uyyak koLvAy pORRi
pulimulai pul vAykku aruLinai pORRi
alaigaDal mI michai n^aDan^dhAy pORRi
karum kuruvikku anRu aruLinai pORRi
irum pulan pulara ichain^dhanai pORRi 210

paDi uRap payinRa pAvaga pORRi
aDiyoDu n^aDu IRu AnAy pORRi
n^aragoDu chuvarkka n^Anilam pugAmal
paragadhi pANDiyaRku aruLinai pORRi
ozavaRa n^iRain^dha oruva pORRi
chezu malarch chivaburaththu arachE pORRi
kazu n^Ir mAlaik kaDavuL pORRi
thozuvAr maiyal thuNippAy pORRi
pizaippu vAyppu onRu aRiyA n^AyEn
kuzaiththa cholmAlai koNDaruL pORRi 220

purambal eriththa purANa pORRi
param param chOdhip paranE pORRi
pORRi pORRi puyaN^gap perumAn
pORRi pORRi purANa kAraNa
pORRi pORRi chaya chaya pORRi 225

thiruchchiRRambalam

- - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

5. thiruchchadhagam

 


(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu)

 

 

1. mey uNardhal

 


(kaTTaLaik kaliththuRai)

meydhAn arumbi vidhir vidhirththu
un virai Ar kazaRku en
kaidhAn thalai vaiththuk kaNNIr
thadhumbi vedhumbi uLLam
poydhAn thavirn^dhu unnaip pORRi
chaya chaya pORRi ennum
kaidhAn n^egiza viDEn uDaiyAy
ennaik kaNDu koLLE. 5

koLLEn puran^dhAn mAl ayan vAzvu kuDigeDinum
n^aLLEn n^inadhu aDiyAroDu allAl n^aragam puginum
eLLEn thiruaruLAlE irukkap peRin iRaivA
uLLEn piRa theyvam unnai allAdhu eN^gaL uththamanE. 6

uththaman aththan uDaiyAn aDiyE n^inain^dhu urugi
maththam manaththoDu mAl ivan enna manam n^inaivil
oththana oththana cholliDa Ur thirin^dhu evarum
tham tham manaththana pEcha enynyAnRu koL chAvadhuvE. 7

chAva mun n^AL thakkan vELvith thagar thinRu n^anycham anychi
Ava en^dhAy enRu avidhA iDum n^ammavar avarE
mUvar enRE embirAnoDum eNNi viN ANDu maNmEl
thEvar enRE iRumAn^dhu enna pAvam thiradhavarE. 8

thavamE purin^dhilan thaNmalar TTumuTTAdhu iRainychEn
avamE piRan^dha aruvinaiyEn unakku anbar uLLAm
chivamE peRum thiru eydhiRRilEn n^in thiruvaDikku Am
pavamE aruLu kaNDAy aDiyERku embarambaranE. 9

paran^dhu pal Aymalar TTu muTTAdhu aDiyE iRainychi
iran^dha ellAm emakkE peRalAm enRum anbar uLLam
karan^dhu n^illAk kaLvanE n^indhAn vArchuzaRku anbu enakkum
n^iran^dharamAy aruLAy n^innai Eththa muzuvadhumE. 10

muzuvadhum kaNDavanaip paDaith
thAn muDichAyn^dhu munnAL
chezu malar koNDu eN^gum thEDa ap
pAlan ippAl embirAn
chuzudhoDu kATTiDai n^ADagam
ADik kadhi iliyAy
uzuvaiyin thOl uDuththu un maththam
mEl koNDu uzidharumE. 11

uzidharu kAluN^ kanalum punaloDu maNNuviNNum
izidharu kAlamek kAlam varuvadhu van^dhadhaRpin
uzidharu kAlaththa unnaDi yEncheydha valvinaiyak
kazidharu kAlamu mAyavai kAththemmaik kAppEvanE. 12

pavanem pirAnbani mAmadhik kaNNiviN NOrberumAn
chivanem pirAnennai ANDugoNDAn en chiRumaigaNDum
avanem pirAnenna n^AnaDi yEnenna ipparichE
puvanem pirAndheri yumbarichAva thiyambugavE. 13

pugavE thagEnunak kanbaruL yAnenbol lAmaNiyE
thagavE yenaiyunak kATkoNDa thanmaiyep punmaiyarai
migavE uyarththiviN NOraip paNiththiaN NAvamudhE
n^agavE thagumem pirAnennai n^Icheydha n^ADagamE. 14

 

2. aRivuRuththala

 


(tharavu kochchagak kalippA )

n^ADagaththAl un aDiyAr pOl n^aDiththu n^An n^aDuvE
vIDu agaththE pugun^dhiDuvAn migapperidhum viraiginREn
ADagam chIr maNikkunRE iDai aRA anbu unakku en
UDu agath thEn^inRu urugath than^dharuL em uDaiyAnE. 15

yAn Edhum piRappu anychEn iRappu adhanukku ena kaDavEn
vAn Eyum peRal vENDEn maN ALvAn madhiththum irEn
thEnEyum malarkkonRaich chivanE emberumAnem
mAnE un aruL peRum n^AL enRu enRE varun^dhuvanE. 16

varun^dhuvann^in malarppAdham avaigANbAn n^AyaDiyEn
irun^dhu n^alam malar punaiyEn EththEn n^Aththazumbu ERap
porun^dhiya pon chilai kuniththAy aruL amudham puriyAyEl
varun^dhuvan aththamiyEn maRRu ennEn^An AmARE. 17

AmARUn thiruvaDikkE agamguzaiyEn anbu urugEn
pUmAlai punain^dhu EththEn pugazn^dhu uraiyEn puththELirk
kOmAn n^in thirukkOyil thUgEn mezugEn kUththu ADEn
chAm ARE viraikkinREn chadhurAlE chArvOnE. 18

vAnAgi maNNAgi vaLiAgi oLiAgi
UnAgi uyirAgi uNmaiyumAy inmaiyumAy
kOnAgi yAn enadhu enRu avaravaraik kUththATTu
vAnAgi n^inRAyai en cholli vAzththuvanE. 19

vAzththuvadhum vAnavargaL thAm vAzvAn manam n^inbAl
thAzththuvadhum thAm uyarn^dhu thammai ellAm thoza vENDik
chUzththa madhugaram muralum thArOyai n^Ay aDiyEn
pAzththa piRappu aRuththiDuvAn yAnum unnaip paravuvanE. 20

paravuvAr imaiyOrgaL pADuvana n^AlvEdham
kuravuvAr kuzal maDavAn kURu uDaiyAL oru pAgam
viravuvAr mey anbin aDiyArgaL mEnmEl un
aravuvAr kazal iNaigaL kANbArO ariyAnE. 21

ariyAnE yAvarakkum ambaravA ambalaththu em
periyAnE chiRiyEnai ATkoNDa peygazal kIz
viraiArn^dha malardhUvEn viyan^dhu alaREn n^ayan^dhUrugEn
thirayEn n^An AmARuen chAvEn n^An chAvEnE. 22

vEnil vEL malarkkaNaikkum veL n^agai chevvAykkariya
pAnal Ar kaNNiyarkkum padhaiththu urugum pAz n^enychE
Un elAm n^inRu urugap pugun^dhu ANDAn inRubOy
vAn uLAn kANAy n^I mALA vAzginRAyE. 23

vAzginRAy vAzAdha n^enychamE valvinaippaTTu
AzginRAy AzAmal kAppAnai EththAdhE
chUzginRAy kEDu unakkuch cholginREn palgAlum
vIzginRAy n^I avalak kaDal Aya veLLaththE. 24

 

3. chuTTaRuththal

 


(eN chIr Achiriya viruththam)

veLLam thAz virichaDaiyAy viDaiyAy viNNOr
perumAnE enakkETTu veTTa n^enychAyp
paLLam thAz uRu punalil kIz mEl Agap
padhaiththu urugum ava n^iRka ennai ANDAykku
uLLamdhAL n^inRu uchchi aLavum n^enychAy
urugAdhAl uDambu ellAm kaNNAy aNNA
veLLamdhAn pAyAdhAl n^enycham kal Am
kaN iNaiyum maram Am thI vinaiyinERkE. 25

vinaiyilE kiDan^dhEnaip pugun^dhu n^inRu
pOdhun^An vinaik kEDan enbAy pOla
inaiyan n^An enRu unnai aRiviththu ennai
ATkoNDu embirAn AnAykku irumbin pAvai
anaiya n^An pADEn n^inRu ADEn an^dhO
alaRiDEn ulaRiDEn Avi chOrEn
munaivanE muRaiyO n^An AnavARu
muDivu aRiyEn mudhal an^dham AyinAnE? 26

Ayan^An maRaiyanum n^IyE Adhal
aRin^dhu yAn yAvarinum kaDaiyEn Aya
n^AyinEn Adhalaiyum n^Okkik kaNDum
n^AdhanE n^An unakku Or anban enbEn
AyinEn AdhalAl ANDu koNDAy
aDiyAr thAm illaiyE anRi maRRu Or
pEyanEn idhurAn n^inberumai anRE
emberumAn en chollip pEchugEnE. 27

pEchin thAm IchanE en^dhAy en^dhai
perumAnE enRu enRE pEchp pEchip
pUchindhAn thirumEni n^iRaip pUchi
pORRi emberumAnE enRu pinRA
n^EchaththAl piRappu iRappaik kaDan^dhAr thammai
ANDAnE avA veLLam kaLvanEnai
mAchu aRRa maNikkunRE en^dhAy an^dhO
ennai n^I ATkoNDa vaNNam thAnE. 28

vaNNamdhAn chEyadhu anRu veLidhE anRu
an^Egan Egan aNu aNuvil iRan^dhAy enRu aN^gu
eNNamdhAn thaDumARi imaiyOr kUTTam
eydhumARu aRiyAdha en^dhAy un than
vaNNamdhAn adhu kATTi vaDivu kATTi
malarkkizalgaL avaigATTi vazi aRREnaith
thiNNamdhAn piRavAmal kAththu ATkoNDAy
emberumAN en chollich chin^dhukkEnE. 29

chin^dhanai n^indhanakku Akki n^AyinEn than
kaN inai n^in thiruppAdhap pOdhukku Akki
van^dhanaiyum ammalarkkE Akki vAkku un
maNivArththaikku Akki aimbulangaL Ara
van^dhanai ATkoNDu uLLE pugun^dhu vichchai
mAl amudhap perum kaDalE malaiyE unnaith
than^dhanai chen^ thAmaraikkADu anaiya mEnith
thanchchuDarE iraNDumil ththaniyanERkE. 30

thaniyEnan perum piRavip peLavaththu evvam
thaDam thiraiyAl eRRuNDu paRRu onRu inRik
kaniyain^Er thuvarvAyAr ennum kAlAl
kalakkuNDu kAma vAn chuRavin vAyppaTTu
ini ennE uyyum ARa enRu enRu eNNi
anychu ezuththin paNai piDiththuk kiDakkinREnai
munaivanE mudhal an^dham illA mallaR
karaigATTi ATkoNDAy mUrkkanERkE. 31

kETTu Arum aRiyAdhAn kEDu onRu illAn
kiLai ilAn kELAdhE ellAm kETTAn
n^ATTArgan viziththiruppa nyAlaththu uLLE
n^Ayinukku thavichu iTTu n^AyinERkE
kATTAdhana ellAm kATTip pinnum
kELAdhAna ellAm kETpiththu ennai
mITTEyum piRavAmal kAththu ATkoNDAn
emberumAn cheydhiTTa vichchaidhAnE. 32

vichchaidhAn idhu oppadhu uNDO kETkin
migugAdhal aDiyArdham aDiyan Akki
achcham thIrththu ATkoNDAn amudham URi
agam n^egavE pugun^dhu ANDAn anbu kUra
achchan AN peN ali AgAcham Agi
Ar azal Ay an^dham Ay appAl n^inRa
chechchai malA puraiyum mEni eN^gaL
chivaberumAn emberumAn thEvA kOvE. 33

thEvarkkO aRiyAdha thEva thEvan
chezum pozilgaL payan^dhu kAththu azikkum maRRai
mUvar kOnAy n^inRa mudhalvan mUrththi
mUdhAdhai mAdhu ALum pAgaththu en^dhai
yAvar kOn ennaiyum van^dhu ANDu koNDAn
yAm Arkkum kuDi allOm yAdhum anychOm
mEvinOm avan aDiyAr aDiyarODum
mEnmElum kuDain^dhu ADi ADuvOmE. 34

 

4. Athma chuththi

 


(aRuchIr Achiriya viruththam)

ADuginRilai kUththu uDaiyAn kazaRku anbu ilai enburugip
pADuginRilai padhaippadhum cheygilai paNigilai pAdhamalar
chUDuginRilai chUTTuginRadhum ilai thuNai ili piNa n^enychE
thEDuginRilai theruvudhORu alaRilai cheyvadhonRu aRiyEnE 35

aRivu ilAdha enaippugun^dhu ANDu koNDu aRivadhai aruLimEl
n^eRielAm pulam Akkiya en^dhaiyaip pan^dhanai aRup pAnaip
miRivu ilAdha in aruL kaN peRRirun^dhum mARi ADudhi piNa n^enychE
kiRi elAm migak kIzppaDuththAy keDuththAy ennaik keDumARE. 36

mARin^inRu enaik keDak kiDan^dhanaiyai em midhi ilimaDa n^enychE
thERun^inRilam ini unaich chikkanek chivan avan thiraN^ kOL mEl
n^IRu n^inRadhu kaNDanai Ayinum n^ekkilai ikkAyam
kIRu n^inRilai keDuvadhu un parichu idhu kETkavum killEnE. 37

kiRRavA manamE keDuvAy uDaiyAn aDi n^AyEnai
viRRu elAm miga ALvadhaRku uriyavan viraimalar thirup pAdham
muRRu ilA iLan^dhaLir pirin^dhirun^dhu n^I uNDana ellAm
aRRavARum n^in aRivum n^inberumaiyum aLavu aRuk killEnE. 38

aLavu aRuppadhaRku ariyavan imaiyavarkku
aDiyavarkku eLiyAn n^am
kaLavu aRuththu n^inRu ANDamai karuththinuL
kachin^dhu uNarn^dhu irun^dhEyum
uLa kaRuththu unai n^inain^dhu uLam perum kaLan
cheydhadhum ilai n^enychE
paLagu aRuththu aDaiyAn kazal paNin^dhilai
paragadhi puguvAnE. 39

puguva thAvadhum pOdhara villadhum ponnagar pugappOdhaR
kuguva thAvadhum en^dhaiyem pirAnennai yANDavan chuzaRkanbu
n^eguva thAvadhum n^iththalum amudhoDu thEnoDu pAlgaTTi
miguva thAvadhum inRenin maRRidhaR kencheygEn vinaiyEnE. 40

vinaiyen pOluDai yArbiRa rAruDai yAnaDi n^AyEnaith
thichaiyin pAgamum pirivadhu thirukkuRip panRumaR RadhaNAlE
munaivan pAdhan^an malarbirin^ thirun^dhumn^AnmuTTilEn thalaigIREn
inaiyan pAvanai yirumbugal mananychevi yinnadhen RaRiyEnE. 41

Ona yAvarum eydhiDa luRRamaR Rinna then RaRiyAdha
thEnai Ann^eyaik karumbin in thERalaich chivanaiyen chivalOgak
kOnai mAnana n^Okkidhan kURanaik kuRugilEn n^eDuN^gAlam
Unai yAnirun^ thOmbugin REngeDu vEnuyi rOyAdhE. 42

Oyvi lAdhana uvamanil iRan^dhana oNmalarth thALdhan^dhu
n^Ayi lAgiya kulaththinuN^ kaDaippaDum ennain^an neRigATTith
thAyi lAgiya innaruL purin^dhaen thalaivanai n^anigANEn
thIyil vIzgilEn thiNvarai uruLgilEn chezuN^gaDal puguvEnE. 43

vEnil vEngaNai kiziththiDa madhigeDum adhudhanai n^inaiyAdhE
mAnn^i lAviya n^Okkiyar paDin^iDai maththiDu thayirAgith
thEnn^i lAviya thiruvaruL purin^dhaven chivanagar pugappOgEn
Unil Aviyai OmbudhaR poruTTinum uNDuDuth thirun^dhEnE. 44

 

5. kaimmARu koDuththal

(kaliviruththam) irugai yAnaiyai oththirun^ thennuLak
karuvai yAngaNDi lEn kaNDa thevvamE
varuga venRu paNiththanai vAnuLOrkku
oruva nEgiRRi lEngiRpan uNNavE. 45

uNDOr oNboru LenRuNar vArkkelAm
peNDir ANali yenRaRi yoNgilai
thoNDa nERkuLLa vAvan^dhu thOnRinAy
kaNDuN^ kaNDilEn ennagaN mAyamE. 46

mElai vAnava rummaRi yAdhadhOr
kOla mEyenai ATkoNDa kUththanE
nyAla mEvichum pEyivai van^dhubOm
kAla mEyuLai yenRugol kANbadhE. 47

kANa lAmbara mEgaT kiRan^dhadhOr
vANi lAp poru LEyiN^gor pArppenap
pANa LEnbaDiR RAkkaiyai viTTunaip
pUNu mARRi yEn pulan pORRiyE. 48

pORRi yenRum puraNDum pugazn^dhumn^inRu
ARRan mikkAn pAlazaik kinRilEn
ERRu van^dhedhir thAmaraith thALuRuN^
kURRa mannadhor koLgaiyen koLgaiyE. 49

koLLuN^ killenai yanbariR kUyppaNi
kaLLum vaNDum aRAmalark konRaiyAn
n^aLLuN^ kIzaLum mEluLum yAvuLum
eLLum eNNeyum pOln^inRa en^dhaiyE. 50

en^dhai yAyem pirAnmaRRum yAvarkkun^
than^dhai thAydham pirAndhanak kadhilAn
mun^dhi yennuL pugun^dhanan yAvaruny
chin^dhai yAlum aRivaruny chelvanE. 51

chelvam n^algura vinRiviN NOrbuzup
pulvaram pinRi yArkkum arumboruL
ellai yilgazal kaNDum pirin^dhanan
kalva kaimanath thEnbaTTa kaTTamE. 52

kaTTaRuththenai yANDugaN NAran^IRu
iTTa anbaro TiyAvaruN^ kANavE
paTTi maNDabam ERRinai ERRinai
eTTi nODiraN Tum aRi yEnaiyE. 53

aRiva nEyamu thEaDi n^AyinEn
aRiva nAgak koNDO enai ANDadhu
aRivi lAmaiyan REgaNDa thANDan^AL
aRiva nOvalla nAru LIchanE. 54

6. an^ubOgachuththi

 


(aRuchIr Achiriya viruththam)

IchanEyen emmAnE yen^dhai perumAn enbiRavi
n^AchanE n^An yAdhumen RallAp pollA n^AyAna
n^IchanEnai ANDAykku n^inaikka mATTEn kaNDAyE
thEchanEam palavanE cheyva thonRum aRiyEnE. 55

cheyva thaRiyAch chiRun^AyEn chemboR pAdha malargANAp
poyyAr peRumbE Raththanaiyam peRudhaR kuriyEn poyyilA
meyyar veRiyAr malarppAdham mEvak kaNDuN^ kETTirun^dhum
poyya nEnn^An uNDuDuththiN^ kiruppa thAnEn pOrERE. 56

pOrEREn^in ponnagarvAy n^IbOn^dharuLi iruLn^Ikki
vArE RiLamen mulaiyALE TuDanvan^ tharuLa aruLbeRRa
chIrE RaDiyAr n^inbAdhany chErak kaNDuN^ kaNgeTTa
UrE RAyiN^ kuzalvENE koDiyAn uyirdhAn uLavAdhE. 57

ulavAk kAlan^ thavameydhi uRuppum veRuththiN^ kunaikkANbAn
palamA munivar n^anivADap pAvi yEnaip paNikkoNDAy
malamAk kurambai yidhumAykka mATTEn maNiyE unaikkANbAn
alavA n^iRkum anbilEn engoNDezugEn emmAnE. 58

mAnEr n^Okki umaiyAL paN^gA van^dhiN^ kATkoNDa
thEnE amudhE karumbin theLivE chivanE thendhillaik
kOnE undhan thirukkuRippuk kUDu vArn^in kazalgUDa
UnAr puzuknu TidhugAththiN^ kiruppa thAnEn uDaiyAnE. 59

uDaiyA nEn^inRanaiyuLgi uLLam urugum peruN^gAdhal
uDaiyA ruDaiyAy n^inbAdhany chErak kaNDiN^ kUrn^AyiR
kaDaiyA nEnn^eny churugAdhEn kallA manan^dhEn kachiyAdhEn
muDaiyA puzukkU TidhugAththiN^ kiruppa thAk muDiththAyE. 60

muDiththa vARum enRaikkE thakka thEmun naDiyAraip
piDiththa vARuny chOrAmaR chOra nEniN^ koruththivAy
thuDiththa vARuN^ thugiviRaiyE chOrn^dha vARum mugaN^guRuvEr
poDiththa vARu mivaiyuNarn^dhu kEDenRanakkE chUzn^dhEnE. 61

thEnaip pAlaik kannalin theLiyai oLiyaith theLin^dhArdham
Unai urukkum uDaiyAnai umba rAnai vambanEn
n^Anin naDiyEn n^Iyennai ANDA yenRAl aDiyERkuth
thAnuny chiriththE yaruLalAn^ thanmai yAmen thanmaiyE. 62

thanmai piRarA vaRiyAdha thalaivA pollA n^Ayana
punmai yEnai ANDaiyA puRamE pOga viDuvAyO
enmai n^Okku vAryArE enn^An cheygEn emberumAn
ponnE thigazun^ thirumEni en^dhA yeN^gup puguvEnE. 63

puguvE nenadhE n^inbAdham pORRum aDiyA ruLn^inRu
n^aguvEn paNDu thONOkki n^ANa millA n^AyinEn
n^eDuman pillai n^inaikkANa n^IyANDaruL aDiyEnun^
thaguva nEyen thanmaiyE en^dhAy an^dhO thariyEnE. 64

 

7. kAruNiyaththu iraN^gal

 


(aRuchIr Achiriya viruththam)

tharikkilEn kAya vAzkkai chaN^garA pORRi vAna
viruththaruna pORRi eN^gaL viDalaiyE pORRi oppil
oruththanE pORRi umbar thambirAn pORRi thillai
n^iruththanE pORRi eN^gaL n^inmalA pORRi pORRi. 65

pORRiyO n^amachchi vAya puyaN^gaLE mayaN^gu kinREn
pORRiyO n^amachchi vAya pugaliDam piRidhon Rillai
pORRiyO n^amachchi vAya puRamenap pOkkal kaNDAy
pORRiyO n^amachchi vAya chayachaya pORRi pORRi. 66

pORRiyen pOlum poyyar thammaiAT koLLum vaLLal
pORRin^in pAdham pORRi n^AdhanE pORRi pORRi
pORRi n^in karuNai veLLam pudhumadhup puvanam n^IrdhIk
kARRiya mAnan vAnam iruchuDark kaDaluLAnE. 67

kaDavuLE pORRi yennaik kaNDugoN TaruLu pORRi
viDavuLE urukki yennai ANDiDa vENDum pORRi
uDalidhu kaLain^dhiT Tollai umbardhan^ tharuLu pORRi
chaDaiyuLE kaN^gai vaiththa chaN^garA pORRi pORRi. 68

chaN^garA pORRi maRROr charaNilEn pORRi kOlap
poN^garA alguR chevvAy veNNaik kariya vATkaN
maN^gaiyOr paN^ga pORRi mAlviDai yUrdhi pORRi
iN^givvAz vARRa killEn embirAn iziththiTTEnE. 69

iziththanan ennai yAnE embirAn pORRi pORRi
paziththanan unnai ennai ALuDaip pAdham pORRi
pizaiththavai poRukkai ellAm periyavar kaDamai pORRi
oziththiDil vAzvu pORRi umbarn^ADa Tembi rAnE. 70

embirAn pORRi vAnath thavaravar ERu pORRi
kombarAr maruN^gul maN^gai kURaveN NIRa pORRi
chembirAn pORRi thillaith thiruchchiRRam palava pORRi
umbarA pORRi ennai ALuDai oruva pORRi. 71

oruvanE pORRi oppil appanE pORRi vAnOr
kuruvanE pORRi eN^gaL kOmaLak kozun^dhu pORRi
varuvaven Rennai n^inbAl vAN^giDa vENDum pORRi
tharugan^in pAdham pORRi thamiyanEn thIrththE. 72

thIrn^dhAn pAya anbark kavarinum anba pORRi
pErn^dhumen poymai yATkoNDaruLum perumai pORRi
vArn^dhan^any chayinRu vAnOrk kamudhamA vaLLal pORRi
Arn^dhan^in pAdham n^AyER karuLiDa vENDum pORRi. 73

pORRip puvanam n^IrdhIr kAloDu vAna mAnAy
pORRiyev vuyirkkun^ thORRam Agin^I thORRa millAy
pORRiyel lAvuyirakkum IRAyI Rinmai yAnAy
pORRiyaim pulangaL n^innaip puNargilAp puNarkkai yAnE. 74

 

8. Anan^dhaththu azuththal

 


(ezuchIr Achiriya viruththam)

puNarppadhu okka en^dhai ennai ANDu pUNa n^OkkinAy
puNarppadhu anRu idhu enRabOdhu n^innoDu ennoDu enidhu Am
puNarppadhu Aga anRu idhu Aga anbu n^ingazal kaNE
puNarppadhu adhu Aga am kanAL puN^gam Ana pOgamE. 75

pOgam vENDi vENDilEn puran^dharAadhi inbamum
Egan^in kazal iNai alAdhu ilEn embirAn
Agam viNDu kambam van^dhu kunychi anychalik kaNE
Aga en kai kaNgaL thArai ARu adhu Aga aiyanE. 76

aiya n^innadhu alladhu illai maRRu Or paRRu vanychanEn
poy kalan^dhadhu alladhu illai poymaiyEn enbirAn
mai kalan^dha anbar paN^ga van^dhu n^in kazal kaNE
mey kalan^dha anbar anbu enakkum AgavENDumE. 77

vENDum n^in kazal kaN anbu poymai thIrththu meymmaiyE
ANDu koNDu n^AyinEnai Ava enRu aruLu n^I
pUNDu koNDu aDiyanEnum pORRi pORRi enRum enRum
mANDu mANDu van^dhu van^dhu manna n^in vaNaN^gavE. 78

vaNaN^gum n^innai maNNum viNNum vEdham n^Angum Olam iTTu
uNaN^gum n^innai eydhal uRRu maRRu Or uNmai inmaiyin
vaNaN^giyAm viDaN^gEn enna van^dhu n^inRu aruLudhaRku
iNaN^gu koN^gai maN^gai paN^ga en kolO n^inaippadhE. 79

n^inaippadhu Aga chin^dhai chellum ellai Aya vAkkinAl
thinaith thanaiyum Avadhu illai chollal Ava kETpavE
anaiththu ulagum Aya n^innai aimbulangaL kANgilA
enaiththu enaiththu adhu eppuRaththu adhu en^dhai pAdham eydhavE. 80

eydhal Avadhu enRu n^innai embirAn ivvanychanERku
uydhal Avadhu un kaN anRi maRRu Or uNmai inmaiyil
paidhal Avadhu enRu pAdhugAththu iraN^gu pAviyERku
Idhu allAdhu n^ingaN onRum vaNNam illai IchanE. 81

IchanE n^I alladhu illai iN^gum aN^gum enbadhum
pEchinEn Or pEdham inmai pEdhaiyEn en embirAn
n^IchanEnai ANDugoNDa n^inmalA Or n^in alAl
thEchanE Or thEvar uNmai chin^dhiyAdhu chin^dhaiyE. 82

chin^dhai cheygai kELvi vAkkuch chIr il aimbulangaLAl
mun^dhai An kAlam n^innai eydhiDAdha mUrkkanEn
ven^dhu aiyA vizun^dhilEn en uLLam veLgi viNDilEn
en^dhai Aya n^innai innam eydhal uRRu iruppanE. 83

iruppu n^enycham vanychanEnai ANDu koNDa n^innadhAL
karuppumaTTu vAy maDuththu enaik kalan^dhu pOgavum
n^eruppum uNDu yAnum uNDu irun^dhadhu uNDadhu Ayinum
viruppum uNDu n^ingaN engaN enbadhu enna vichchaiyE. 84

 

9. Anan^dha paravaracham

(kalin^ilaiththuRai)

vichchuk kEDu poykku AgAdhu enRu iN^gu inai vaiththAy
ichchaikku AnAr ellArum van^dhu undhAL chErn^dhAr
achchaththAlE Azn^dhiDuginREn ArUr em
michchaith thEvA en n^An cheydhEn pEchAyE. 85

pEchappaTTEn n^in aDiyAril thirun^IRE
pUchappaTTEn pUdhalAl un aDiyAn enRu
EchappaTTEn inippaDuginRadhu amaidhalAl
AchaippaTTEn ATpaTTEn un aDiyEnE. 86

aDiyEn allEn kollO thAnenai ATkoNDu ilai kollO
aDiyAr AnAr ellArum van^dhu undhAL chErn^dhAr
cheDichEr uDalam idhu n^IkkamATTEn eN^gaL chvalOgA
kaDiyEn unnaik kaNNArak kANumARu kANEnE. 87

kANumARu kANEn unnai an^n^AL kaNDEnum
pANE pEchi en thannaip paDuththadhu enna pAnychOdhi
ANE peNNE Ar amudhE aththA cheththE pOyinEn
EN n^AN illA n^AyinEn engoNDu ezugEn emmAnE. 88

mAn n^Er n^Okki umaiyAL paN^gA maRai IRu aRiyA maRaiyAnE
thEnE amudhE chin^dhaikku ariyAy chiRiyEn pizai poRukkum
kOnE chiRidhE koDumai paRain^dhEn chivam mAn^agar kuRugap
pOnAr aDiyAr yAnum poyyum puRaREbOn^dhOmE. 89

puRamE pOn^dhOm poyyum yAnum mey anbu
peRavE vallEn allA vaNNam peRREn yAn
aRavE n^innaich chErn^dha aDiyAr maRRu onRu aRiyAdhAr
chiRavE cheydhu vazivan^dhu chivanE n^indhAn chErn^dhArE. 90

thArAy uDaiyAy aDiyERku undhAn iNai anbu
pOrA ulagam pukkAr aDiyAr puRamE pOn^dhEn yAn
Ur A milaikkak kuruTTu Amilaiththu iN^gu undhAn iNai anbukku
ArAy aDiyEn ayalE mayal koNDu azugEnE. 91

azugEn n^inbAl aLbAm manam Ay azal chErn^dha
mezugE annAr minAr pon Ar kazal kaNDu
thozudhE unnaith thoDarn^dhArODum thoDarAdhE
pazudhE piRan^dhEn en koNDu unnaip paNigEnE. 92

paNivAr piNi thIrn^dhu aruLip pazaiya aDiyArkku un
aNi Ar pAdham koDukki adhuvum aridhu enRAl
thiNi Ar mUN^gil anaiyEn vinaiyaip poDi Akkith
thaNi Ar pAdham van^dhu ollai thArAy poydhIr meyyAnE. 93

yAnE poy enn^enychum poy en anbum poy
AnAl vinaiyEn azudhAl unnaip peRalAmE
thEnE amudhE karumbin theLivE thiththikkum
mAnE aruLAy aDiyEn unai van^dhu uRumARE. 94

10. Anan^dha adhIdham

 


(eNchIr Achiriya viruththam)

mARu ilAdha mAk karuNai veLLamE
van^dhu mun^dhi n^inmalar koLdhAL inai
vERu ilAp padham parichu peRRa n^in
meymmai anbar un meymmai mEvinAr
IRu ilAdha n^I eLiyai Agi van^dhu
oLi chey mAnuDam Aga n^Okkiyum
kIRu ilAdha n^enychu uDaiyEn Ayinan
kaDaiyan n^Ayinan paTTa kIzmaiyE. 95

mai ilaN^gu n^al kaNNip paN^ganE
van^dhu ennaip paNigoNDa pinmazak
kai ilaN^gu pon kiNNam enRu alAl
ariyai enRu unaik karudhu kinREn
mey ilaN^gu veN n^IRRu mEniyAy
meymmai anbar un meymmai mEvinAr
poy ilaN^gu enaip pugudhaviTTu n^I
pOvadhO cholAy poruththam AvadhE. 96

poruththam inmaiyEn vanycham uNmaiyEn
pOdhaenRuenaip purin^dhu n^Okkavum
varuththam inmaiyEn vanycham uNmaiyEn
mANDilEn malark kamala pAdhanE
araththa mEniyAy aruL chey anbarum
n^Iyum aN^gu ezun^dharuLi iN^gu enai
iruththinAy muRaiyO en embirAn
vambanEn vinaikku iRudhi illaiyE. 97

illai n^in kazaRku anbu adhu en kaNE
Elam elum n^al kuzali paN^ganE
kallai mengani Akkum vichchai koNDu
ennai n^in kazaRku anban AkkinAy
ellai illai n^in karuNai embirAn
EdhugoNDu n^An Edhu cheyyinum
vallaiyE enakku innum un kazal
kATTi mITkavum maRu il vAnanE. 98

vAna n^ADarum aRi oNAdha n^I
maRaiyil IRum mun thoDar oNAdha n^I
Enai n^ADarum theri oNAdha n^I
ennai innidhAy ANDu koNDavA
Unai n^ADagam ADu viththavA
urugi n^An unaip paruga vaiththavA
nyAna n^ADagam ADu viththavA
n^aiya vaiyagaththu uDaiya vichchaiyE. 99

vichchu adhu inRiyE viLaivamu cheyguvAy
viNNum maNNagam muzudhum yAvaiyum
vaichchu vAN^guvAy vanychagap perum
pulaiyanEnai ungOyil vAyiliR
pichchanAkkinAy periya anbarukku
uriyan AkkinAy thAm vaLarkku thAm vaLarththadhu Or
n^achchu mAmaram Ayinum kolAr
n^Anum aN^ganE uDaiya n^AdhanE. 100

uDaiya n^AdhanE pORRi n^in alAl
paRRu maRRu enakku Avadhu onRu ini
uDaiyanE paNi pORRi umbarAr
tham parAbarA pORRi yArinum
kaDaiyan AyinEn pORRi en perum
karuNaiyALanE pORRi ennai n^in
aDiyan AkkinAy pORRi Adhiyum
an^dham AyinAy pORRi appanE. 101

appanE enakku amudhanE Anan^dhanE
agamn^ega aL URu thEn
oppanE unakku ariya anbaril
uriyanAy unaip paruga n^inRadhu Or
thuppanE chuDar muDiyanE thuNai
yALanE thozumbALar eyppanil
vaippanE enai vaippadhO cholAy
n^aiya vaiyagaththu eN^gaL mannanE. 102

manna embirAn varuga en enai
mAlum n^Anmugaththu oruvan yArinum
munna embirAn varuga en enai
muzudhum yAvaiyum iRudhi uRRa n^An
pinna embirAn varuga en enaip
pey kazaR kaN anbAy en n^AvinAl
panna embirAn varuga en enaip
pAva n^Acha n^in chIrgaL pADavE. 103

pADavEnDum n^An pORRi n^innaiyE
pADin^ain^dhuRain^dhuRugi n^ekkun^ekku
ADavEnDum n^An pORRi ambalath
thADun^ingazaRpOdhu n^AyinEn
kUDavENDum n^AnbORRi yippuzuk
kUDu n^Ikkenaip pORRi poyyelAm
vIDavENDum n^An pORRi vIDudhan^
tharuLu pORRin^in meyyar meyyanE. 104

thiruchchiRRambalam

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

6. n^Iththal viNNappam

 


(thirUththaragOchamaN^gaiyil aruLiyadhu- kaTTaLaik kaliththuRai)

kaDaiyava nEnak karuNaiyi nAR kalan^ thANDugoNDa
viDaiyava nEviT TiDudhigaNDAyviRal vEN^gaiyin thOl
uDaiyava nE mannum uththaragOchamaN^gaikkarachE
chaDaiyava nEdhaLarn^ thEnem pirAnennaith thAN^gikkoLLE, 105

koLLAr piLavaga lAththaDaN^ koN^gaiyar kovvaichchevvAy
viLLEn eninum viDudhigaNDAy vizuththozuppin
uLLEn puRamallEn uththara kOchamaN^ kaikkarachE
kaLLEn oziyavum kaNDugoNDANDadhek kAraNamE, 106

kAruRu kaNNiyar aimbulan ARRaN^ karaimaramAy
vEruRu vEnai viDudhigaNDAy viLaN^gun^dhiruvA
rUruRai vAymannum uththaragOchamaN^gaik karachE
vAruRu pUNmulai yALbaN^ga ennai vaLarppavanE, 107

vaLarginRa n^ingaruNaikkaiyil vAN^gavum n^IN^giyippAl
miLirginRa ennai viDudhigaNDAy veNmadhikkozun^dhonRu
oLirginRa n^ILmuDi uththaragOchamaN^gaikkarachE
theLiginRa ponnumin num annadhORRach chezunychuDarE, 108

cheziginRa thIppugu viTTilin chil moziyAril paln^AL
vizuginRa ennai viDudhi kaNDAy veRi vAy aRugAl
uzuginRa pUmuDi uththaragOchamaN^gaikku arachE
vazin^inRu n^in aruL Ar amudhu UTTa maRuththananE, 109

maRuththanan yAn un aruL aRiyAmaiyil en maNiyE
veRuththu enai n^I viTTiDudhi kaNDAy vinaiyin thogudhi
oRuththu enai ANDugoL uththara kOcha maN^gaikku arachE
poRuppAr anRE periyOr chiRun^AygaL tham poyyinaiyE, 110

poyyavanEnaip poruL ena ANDu onRu poththik koNDa
meyyavanE viTTiDudhi kaNDAy viDam uNmiDaRRu
maiyavanE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
cheyyavanE chivanE chiRiyEn pavam thIrppavanE, 111

thIrkkinRavARu en pizaiyai n^inchIr aruL engolenRu
vErkkinRa ennai viDudhi kaNDAy viravAr veruva
ArkkinRa thArviDai uththaragOcha maN^gaikku arachE
IrkkinRa anychoDu achcham vinaiyEnai irudhalaiyE, 112

irudhalaikkoLLiyan uLeRumbu oththu n^inaippirin^dha
viridhalaiyEnai viDudhi kaNDAy viyan mUvulagukku
orudhalaivA mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
porudharUumUvilaivEl valan En^dhip polibavanE, 113

poliginRa n^indhAL pugudhap peRRu Akkaiyaip pOkkap peRRu
meliginRa ennai viDudhi kaNDAy aLidhEr viLiri
oliginRa pUmbozil uththaragOcha maN^gaikku arachE
vali n^inRa thiNchilaiyAl eriththAy puram mARubaTTE, 114

mARubaTTu anychu enAna vanychippa yAnunmaNi malarththAL
vERubaTTEnai viDudhi kaNDAy vinaiyEn manaththE
URum maTTE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
n^IRubaTTE oLi kATTum ponmEni n^eDun^dhagaiyE, 115

n^eDun^dhagai n^I ennai ATkoLLa yAn aimbulangaL koNDu
viDum thagaiyEnai viDudhi kaNDAy viravAr veruva
aDumdhagai vElvalla uththaragOcha maN^gaikku arachE
kaDum thagaiyEn uNNum theLn^Ir amudhap peruN^gaDalE, 116

kaDalinuL n^Ay n^akki aN^gu un karuNaik kaDalin uLLam
viDal ariyEnai viDudhi kaNDAy viDal il aDiyAr
uDal ilamE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
maDalin maTTE maNiyE amudhE enmadhu veLLamE, 117

veLLaththuL n^AvaRRi AN^gu un aruL peRRuth thunbaththu inRum
viLLakkilEnai viDudhi kaNDAy virumbum aDiyAr
uLLaththu uLLAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
kaLLaththu uLERku aruLAy kaLiyAdha kaLi enakkE, 118

kaLivan^dha chin^dhaiyODu un kazal kaNDum kalan^dharuLa
veLivan^dhilEnai viDudhi kaNDAy meych chuDarukku ellAm
oLivan^dha pUmgazal uththaragOcha maN^gaikku arachE
aLivan^dha en^dhaibirAn ennai ALuDai en appanE, 119

ennai appA anychal enbavar inRi n^inRu eyththu alain^dhEn
minnai oppAy viTTiDudhi kaNDAy uvamikkin meyyE
unnai oppAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
annai oppAy enakku aththan oppAy en aruma poruLE, 120

poruLE thamiyEn pugal iDamE n^in pugaz igazvAr
veruLE enai viTTiDudhi kaNDAy meymmaiyAr vizuN^gum
aruLE aNi pozil uththaragOcha maN^gaikku arachE
iruLE veLiyE igam param Agi irun^dhavanE, 121

irun^dhu ennai ANDugoL viRRukkoL oRRivai ennin allAl
virun^dhinanEnai viDudhi kaNDAy mikka n^anychu amudhAy
arun^dhinanE mannum uththiragOcha maN^gaikku arachE
marun^dhinanE piRavip piNippaTTu maDaN^ginarkkE, 122

maDaN^gaen valvinaik kATTai n^inman aruL thIk koLuvum
viDaN^ga endhannai viDudhigaNDAy en piRaviyai vEr
oDuN^gaLain^dhu ANDugoL uththaragOcha maN^gaikku arachE
koDum karikkunRu uriththu anychuviththAy vanychik kombinaiyE, 123

kombar illAk koDibOla alaman^dhanan kOmaLamE
vembuginREnai viDudhigaNDAy viNNar n^aNNugillA
umbar uLLAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE
ambaramE n^ilanE anal kAloDu appu AnavanE, 124

Anaivem pOril kuRum thURu enappulanAl alaippuN
TEnai en^dhAy viTTiDudhi kaNDAy vinaiyEn manaththuth
thEnaiyum pAlaiyum kannalaiyum amuththaiyum oththu
Unaiyum enbinaiyum urukkAn^inRu oNmaiyanE, 125

oNmaiyanE thirun^IRRai uththULiththu oLi miLirum
veNmaiyanE viTTiDudhi kaNDAy mey aDiyavargaTku
aNmaiyanE enRum chEyAy piRarkku aRidhaRku aridhAm
peNmaiyanE thonmai ANmaiyanE alip peRRiyanE, 126

peRRadhu koNDu pizaiyE perukkich churukkum anbin
veRRu aDiyEnai viDudhi kaNDAy viDilO keDuvEn
maRRu aDiyEn thannaith thAN^gun^A illai envAzmudhalE
uRRu aDiyEn migath thERi n^inREn enakku uLLavanE, 127

uLLavE n^iRka illana cheyyum maiyal thuzani
veLLan alEnai viDudhi kaNDAy viyan mAththaDakkaip
poLLal n^al vEzaththu viriyAy pulan n^in kaN pOdhal oTTA
meLLanavE moykkum n^eykkuDam thannai eRumbu enavE, 128

eRumbiDai n^AN^gUz enappulanAl arippuNDu alan^dha
veRum thamiyEnai viDudhi kaNDAy veyya kURRu oDuN^ga
uRum kaDippOdhu avaiyE uNarvu uRRavar umbar umbar
peRum padhamE aDiyAr peyarAdha perumaiyanE, 129

perun^Ir aRach chiRumIn thuvaNDu AN^gu n^inaip pirin^dha
verun^Ir maiyEnai viDudhi kaNDAy viyan kaN^gai poN^gi
varumn^Ir maDuvuL malaichchiRu thONi vaDivin veLLaik
kurun^Ir madhibodhiyum chaDai vAnak kozu maNiyE, 130

kozumaNiyEr n^agai yArgoN^gaik kunRiDaich chenRugunRi
vizumaDi yEnai viDudhigaNDAy meym muzudhuN^gambiththu
azumaDi yAriDai yArththuvaith thATkoN TaruLiyennaik
kazumaNi yEyinanuN^ kATTugaNDAy n^in pulangazalE, 131

pulangaL thigaippikka yAnun^ thigaiththN^gor poyn^n^eRikkE
vilaN^gugin REnai viDudhigaNDAy viNNum maNNumellAy
kalaN^gumun^ n^Irn^any chamudhuchey thAykku karuNAgaranE
thulaN^guginREnaDi yEnuDaiyAyen thozugulamE, 132

kulaN^gaLain^ thAygaLain^ thAyennaik kuRRaN^goR RachchilaiyAm
vilaN^galen^ thAyviT TiDudhigaNDAybonnin minnugonRai
alaN^galan^ thAmarai mEniyip pAvoppi lAdhavanE
malaN^gaLaith thARkazal vandhayiriRporu maththuRavE, 133

maththaRu thaNdhayi riRpulan thIkkadhu vakkalaN^gi
viththaRu vEnai viDudhigaNDAy veNDalaiyilaichchik
koththaRu pOdhu milain^dhu kuDarn^eDu mAlaichuRRith
thaththaRu n^IRuDa nArach chenychAn^dhaNi chachchaiyanE, 134

chachchaiyanE mikka thaNbunal viNgAl n^ilamn^eruppAm
vichchaiyanE viTTiDudhigaNDAy veLiyAy kariyAy
pachchaiyanE cheyya mEniyane yoNbaDa aravak
kachchaiyanE kaDan^dhAydhaDan^dhALa aDaRkariyE, 135

aDaRkari pOlaimbulangaLukkanychi azin^dha ennai
viDaRkariyAy viTTiDudhi kaNDAy vizuththoNDargallAl
thoDaRkariyAy chuDar mAmaNiyE kaDu thIchchuzalak
kaDaRkari thAyezu n^anychamu thAkkuN^ kaRaikkaNDanE, 136

kaNDadhu cheydhu karuNaimaTTupparu kikkaLiththu
miNDuginREnai viDudhigaNDAy n^in viraimalarththAL
paNDudhan^dhARpOR paNiththup paNicheyak kUviththennaik
koNDenen^ thAygaLai yAy kaLaiyAya kudhugudhuppE, 137

kudhugudhuppinRi RenguRippEcheydhu n^inguRippil
vidhuvidhup pEnai viDudhigaNDAyvirai yArn^dhiniya
madhumadhup pOnRennai vAzaippazaththin manaN^ganiviththu
edhirvadhep pOdhu payilvi kayilaip parambaranE, 138

parambaranE n^inbazADi yAroDum enbaDiRu
virumbaranE viTTiDudhi kaNDAymen muyaRkaRaiyin
arumbara n^Ervaith thaNin^dhAy piRaviai vAyaravam
porumberu mAnvinai yEnmanam anychip podhumbuRavE, 139

podhumbuRu thIppOR pugain^dheriyappulan thIkkadhuva
vedhumbuRuvEnai viDudhi kaNDAy virai yAr n^aRavam
thadhumbuman^ thAraththil thAram payinRuman^ thammuralvaNDu
adhumbuN^ kozun^dhEn avirchaDai vAnath thaDalaraichE, 140

araichE aRiyAch chiRiyEn pizaikkanycha lenninallAl
viraichEr muDiyAy viDudhigaNDAy veN NagaikkaruN^gaN
thiraichEr maDan^dhai maNan^dha thiruppoR padhappuyaN^gA
varaichErn^ thaDarn^dhenna valvinai thAn van^ thaDarvanavE, 141

aDarbulanAl n^iR pirin^dhanychi anychol n^allAravardham
viDarviDa lEnai viDudhigaNDAy virin^ thEyeriyuny
chuDaranai yAy chuDu kATTarachE thozum parkkamudhE
thoDarvari yAm thamiyEn thani n^Ikkun^ thaniththuNaiyE, 142

thaniththuNai n^In^iRka yAn tharukkiththalai yAl n^aDan^dha
vinaiththuNai yEnai viDudhigaNDAy vinai yEnuDaiya
manaththuNai yEendhan vAzmudhalE enak keyppilvaippE
thinaiththuNai yEnum poREn thuyarAkkaiyin thiNvalaiyE, 143

valaiththalai mAnanna n^Okkiyar n^Okkin valaiyiRpaTTu
milaiththalain^ thEnai viDudhigaNDAy veNmadhiyin oRRaik
kalaiththalai yAy karuNAgaranE kayilAya mennum
malaiththalai vAmalai yAmmaNavALa en vAzmudhalE, 144

mudhalaich chev vAychchiyar vETkaiven^n^IriR kaDip pamUzgi
vidhAlach cheyvEnai viDudhigaNDAy viDak kUnmiDain^dha
chidhalaich cheygAyam poREn chivanE muRaiyO muRaiyO
thidhalaich cheybUNmulai maN^gaibaN^gA enchivagadhiyE, 145

kadhiyaDi yERkun kazaldhaRtharuLavum UngaziyA
vidhiyaDi yEnai viDudhigaNDAy veNdhalaimuzaiyiR
padhiyuDai vALarap pArththiRai paiththuch churuN^ga anychi
madhin^eDu n^IriR kuLiththoLik kunychaDai mannavanE, 146

mannavanE yonRu mARRiyAchchiRiyEn magizchchi
minnavanE viTTiDudhi kaNDAy mikka vEdhameyn^n^Ul
chonnavanE choR kazin^dhavanE kaziyAth thozumbar
munnavanE pinnum AnavanEyim muzudhaiyumE, 147

muzudhayil vERkaNNiyarennum mUrith thazalmuzudhum
vizudhanai yEnai viDudhigaNDAy n^inveRi malarththAL
thozudhuchelvAnn^aldhozumbariR kUTTiDu chOththembirAn
pazudhucheyvEnai viDEluDaiyAy uNnaip pADuvanE, 148

pADiRRilEn paNiyEn maNin^IyoLith thAykkuppachchUn
vIDiRRilEnai viDudhigaNDAy viyaR thAN^galaRith
thEDiRRilEn chivanevviDaththAnevar kaNDanarenRu
ODiRRilEn kiDan^dhuLLurugEn n^inRuzaiththananE, 149

uzaidharu n^Okkiyar koN^gaip palAppazath thIyinoppAy
vizaidharu vEnai viDudhigaNDAy viDin vElain^anychuN
mazaidharu kaNDan kuNamili mAniDan thEymadhiyan
pazaidharu mAbaranEnRen RaRaivan pazippinaiyE, 150

pazippiln^in pAdhap pazan^dhozum peydhi vizappaziththu
viziththirun^ thEnai viDudhigaNDAy veNmaNippaNilam
koziththuman^dhAra man^dhAgini n^un^dhumban^ thapperumai
thazichchiRai n^IriR piRaikkalany chEr tharu thAravanE, 151

thAragai pOlum thalaiththalai mAlaith thazalarappUN
vIraen thannai viDudhigaNDAy viDilennaimikkAr
AraDi yAnennin uththaragOcha maN^gaikkarachin
chIraDi yAraDi yAnenRu n^innaich chirippippanE, 152

chrippippin chIRum pizaippaith thozumbaiyum IchaR kenRu
virappippa nennai viDudhigaNDAy viDin veN^gariyin
urippichchan thOluDaip pichchann^anychUNbichchan UrchchuDugATTu
erippichchan ennaiyumALuDaip pichchanen REchuvanE, 153

Echinum yAnunnai yEththinum enbizaikkE kuzain^dhu
vEchaRu vEnai viDudhigaNDAy chembavaLa veRpin
thEgaDai yAyennai ALuDaiyAy chiR Ruyirk kiraN^gik
kAychina AlamuNDAy amudhuNNak kaDaiyavanE, 154

thiruchchiRRambalam

- - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

7. thiruvembAvai

 


(thiruvaNNAmalaiyil aruLiyadhu)

Adhiyum an^dhamum illA arumberuny
chOdhiyai yAmbADakkETTEyum vALdhaDaN^gaL
mAdhE vaLarudhiyO vancheviyO n^inchevidhAn
mAdhEvanvArgazalgaL vAzththiya vAzththolibOy
vIdhivAyk kETTalumE vimmivimmi meymaRan^dhu
pOdhAr amaLiyinmEl n^inRum puraNDu iN^N^an
EdhEnum AgAL kiDan^dhAL ennE ennE
IdhE en^dhOzi parichElOr embAvAy. 155

pAcham paranychOdhikku anbAy irAppagaln^Am
pEchumbO theppO(thu) ip pOdhAr amaLikkE
n^Echamum vaiththanaiyO n^ErizaiyAy n^ErizaiyIr
chIchi ivaiyuny chilavO viLaiyADi
Echu miDamIdhOr viNNOrgaL EththudhaRkuth
kUchum malarppAdham than^dharuLa van^dharuLum
thEchan chivalOgan thillaichchiR RambalaththuL
IchanArk kanbAryAm ArElOr embAvAy. 156

muththanna veNn^agaiyAy munvan^ thedhirezun^dhen
aththan Anan^dhan amudhan enRu aLLURith
thiththikkap pEchuvAy van^dhun kaDaidhiRavAy
paththuDaiyIr Ichan paza aDiyIr pAN^guDaiyIr
puththaDiyOm punmaidhIrththu ATkoNDAR pollAdhO
eththOn^in anbuDaimai ellOm aRiyOmO
chiththam azagiyAr pADArO n^anychivanai
iththanaiyum vENDum emakkElOr embAvAy. 157

oNNith thilan^agaiyAy innam pularn^dhinRO
vaNNak kiLimoziyAr ellOrum van^dhArO
eNNikkoNDuLLavA chollugOm avvaLavum
kaNNaith thuyinRavamE kAlaththaip pOkkAdhE
viNNuk korumarun^dhai vEdha virupporuLaik
kaNNukku iniyAnaip pADik kachin^dhuLLam
uNNekku n^inRuruga yAmmATTom n^IyEvan^dhu
eNNik kuRaiyil thuyilElOr embAvAy. 158

mAlaRiyA n^AnmuganuN^ kANA malaiyinai n^Am
pOlaRivOm enRuLLa pokkaN^ga LEbEchum
pAlARu thEnvAyp paDiRI kaDaidhiRavAy
nyAlamE viNNE piRavE aRivariyAn
kOlamum n^ammaiAT koNDaruLik kOdhATTuny
chIlamum pADich chivanE chivanEyen(Ru)
Olam iDinum uNarAy uNarAygAN
Elak kuzali parichElOr embAvAy. 159

mAnE n^I n^ennalai n^ALai van^dhuN^gaLai
n^AnE ezuppuvan enRalum n^ANAmE
pOna thichaibagarAy innam pularn^dhinRO
vAnE n^ilanE piRavE aRivariyAn
thAnEvan^ themmaith thalaiyaLiththu ATkoNDaruLum
vAnvAr kazalbADi van^dhOrkkun vAydhiRavAy
UnE urugAy unakkE uRum emakkum
EnOrkkun^ thaN^gOnaip pADElO rembAvAy. 160

annE ivaiyuny chilavO palavamarar
ennaRku ariyAn oruvan irunychIrAn
chinnaN^gaL kETpach chivanenRE vAydhiRappAy
thennA ennA munnam thIchEr mezuguoppAy
ennAnai enaraiyan innamudhuenRu ellAmum
chonnOmgEL vevvERAy innam thuyiludhiyO
vannenychap pEdhaiyarbOl vALA kiDaththiyAl
ennE thuyilin parichElOr embAvAy. 161

kOzi chilambuch chilambum kurugueN^gum
Ezil iyamba iyambumveN chaN^gueN^gum
kEzil paranychOdhi kEzil paraN^garuNai
kEzil vizupporuLgaL pADinOm kETTilaiyO
vAzIi thenna uRakkamO vAydhiRavAy
AziyAn anbuDaimai AmARum ivvARO
Uzi mudhalvanAy n^inRa oruvanai
EzaibaN^ kALanaiyE pADElOr embAvAy. 162

munnaip pazamboruTkum munnaip pazamboruLE
pinnaip pudhumaikkum pOththum ap peRRiyanE
unnaip pirAnAgap peRRavun chIraDiyOm
unnaDiyAr thALbaNivOm AN^gavarkkE pAN^gAvOm
annavarE emgaNavar Avar avarugan^th
chonna parichE thozumbAyp paNi cheydhOm
inna vagaiyE emakku emgOn n^algudhiyEl
enna kuRaiyum ilOmElAr embAvAy. 163

pAdhALam EzinumgIz choRkazivu pAdhamalar
pOdhAr punaimuDiyum ellAp poruLmuDivE
pEdhai orubAl thirumEni onRu allan
vEdhamudhal viNNOrum maNNum thudhiththAlum
Odha ulavA orudhOzan thoNDaruLan
kOdhil kulaththAn Ran kOyil piNAppiLLaigAL
EdhavanUr EdhavanbEr AruRRAr ArayalAr
Edhavaraip pADum parichElAr embAvAy. 164

moyyAr thaDam poygai pukku mugErennak
kaiyAR kuDain^dhu kuDain^dhUn kazalbADi
aiyA vaziyaDi yOm vAzn^dhOm kAN Ar azalbOR
cheyyA veNNIRADi chelva chiRumaruN^gul
maiyAr thaDaN^gaN maDan^dhai maNavALar
aiyAn^I ATkoNDu aruLum viLaiyATTin
uyvArgaL uyyum vagaiyellAm uyarn^dhozin^ thON^
eyyAmaR kAppAy emaiyElOr embAvAy. 165

Arththa piRavith thuyargeDan^Am ArththuADum
thIrththan n^aR Rillaich chiRRambalaththE thIyADum
kUththanivvAnum kuvalayamum ellAmum
kAththum paDaiththum karan^dhum viLaiyADi
vArththaiyum pEchi vaLaichilamba vArgalaigaL
Arpparavam cheyya aNi kuzalmEl vaNDArppap
pUththigazum poygai kuDain^dhUDaiyAn poRpAdham
Eththi irunychunain^Ir ADElOr embAvAy. 166

paiN^guvaLaik kArmalarAl cheN^gamalap paimbOdhAl
aN^gam kuruginaththAl pinnum aravaththAl
thaN^gaL malamgazuvu vAr van^dhu chArdhalinAl
eN^gaL pirATTiyum eN^gOnum pOnRu ichain^dha
poN^gum maDuvil pugappAyn^dhu pAyn^dhun^am
chaN^gam chilambach chilambu kalan^dhuArppap
koN^gaigaL poN^gap kuDaiyum punalboN^gap
paN^gayap pUmbunalbAyn^ thADElOr embAvAy. 167

kAdhAr kuzaiyADap paimbUN kalanADak
kOdhai kuzalADa vaNDin kuzAm ADach
chIdhap punalADich chiRRam palambADi
vEdhap poruLbADi apporuLA mAbADi
chOdhiththiRambADi chUzgonRaith thArbADi
Adhi thiRambADi an^dhamA mAbADip
pEdhiththu n^ammai vaLarththueDuththa peyvadhaidhan
pAdhath thiRambADi ADElOr embAvAy. 168

OrorugAl emberumAn enRenRE n^amberumAn
chIrorugAl vAy OvAL chiththam kaLigUra
n^IrorugAl OvA n^eDun^dhArai kaNbanippap
pArorugAl van^dhanaiyAL viNNOraith thAn paNiyAL
pEraraiyaRku iN^N^ganE piththuoruvar AmARum
Aroruvar ivvaNNam ATkoLLum viththagar thAL
vAruruvap pUNmulaiyIr vAyAra n^AmbADi
Eruruvap pUmbunalbAyn^dhu ADElOr embAvAy. 169

munnik kaDalaich churukki ezun^dhUDaiyAn
ennath thigazn^dhu emmai ALuDaiyAn iTTiDaiyin
pinnap polin^dhu embirATTi thiruvaDimEl
ponnany chilambil chilambith thiruppuruvam
ennach chilaigulavi n^an^dhammai ALuDaiyAL
thanniR parivilA eN^gOmAn anbarkku
munni yavann^amakku munchurakkum innaruLE
ennap poziyAy mazaiyElOr embAvAy. 170

cheN^ga NavanbAl thichaimugan pAl thEvargaL pAl
eN^gum ilAdhOr inbamn^am pAladhAk
koN^gUN churuN^guzali n^an^dhammaik kOdhATTi
iN^gun^am illaN^gaL thORum ezun^dharuLich
cheN^gamalap poRpAdham than^dharuLum chEvaganai
aN^gaL arachai aDiyON^gaTku Aramudhai
n^aN^gaL perumAnaip pADi n^alan^dhigazap
paN^gayap pUmbunal pAyn^dhu ADElOr embAvAy. 171

aNNAmalaiyAn aDikkamalam chenRiRainychum
viNNOr muDiyin maNiththogai vIRaRRARpOl
kaNNAr iravi kadhirvan^dhu kArgarappath
thaNNAr oLimayaN^gith thAragaigaL thAm agalap
peNNAgi ANAy aliyAyba piRaN^goLichEr
viNNAgi maNNAgi iththanaiyum vERAgith
kaNNAr amudhamAy n^inRAn kazalbADip
peNNE ip pUmbunalbAyn^dhu ADElOr embAvAy. 172

uN^gaiyiR piLLai unakkE aDaikkalamenRu
aN^gap pazanychol pudhukkum em achchaththAl
eN^gaL perumAn unakkenRu uraippOm kEL
eN^goN^gai n^innanbar allArdhOL chEraRka
eN^gai unakkallAdhu eppaNiyum cheyyaRka
kaN^gul pagaleN^gaN maRRonRum kANaRka
iN^gip parichE emakkeN^gOn n^algudhiyEl
eN^gezilen nyAyiRu emakkElOr embAvAy. 173

pORRi aruLuga n^in AdhiyAm pAdhamalar
pORRi aruLuga n^in an^dhamAm chen^dhaLirgaL
pORRi ellA uyirkkum thORRamAm poRpAdham
pORRi ellA uyirkkum pOgamAm pUN^gazalgaL
pORRi ellA uyirkkum IRAm iNaiyaDigaL
pORRi mAl n^Anmuganum kANAdha puNDarigam
pORRiyAm uyyAaT koNDaruLum ponmalargaL
pORRiyAm mArgazin^Ir ADElOr embAvAy. 174

thiruchchiRRambalam

- - - - - - - -- -- - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

8. thiru ammAnai

 


(thiruvaNNAmalaiyil aruLiyadhu - tharavu kochchagak kalippA)

cheN^gaN n^eDumAluny chenRiDan^dhuN^ kANbariya
poN^gu malarppAdham pUdhalaththE pOn^dharuLi
eN^gaL piRappaRuththiT Ten^dharamum ATkoNDu
theN^gu thiraLchOlaith thennan perun^dhuRaiyAn
aN^gaNan an^dhaNanAy aRaigUvi vIDaruLum
aN^garuNai vArgazalE pADudhuN^gAN ammAnAya 175

pArAr vichumbuLLAr pAdhALath thArbuRaththAr
ArAluN^ kANDaR kariyAR kariyAn emakkeLiya
pErALan thennan perun^dhuRaiyAn pichchERRi
vArA vaziyaruLi van^dhen uLambugun^dha
ArA amudhAy alaigaDalvAy mInvichiRum
pErAchai vAriyanaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 176

in^dhiranum mAlayanum EnOrum vAnOrum
an^dharamE n^iRkach chivanavani van^dharuLi
en^dharamum ATkoNDu thOTkoNDa n^IRRanAych
chin^dhanaiyai van^dharukkuny chIrAr perun^dhuRaiyAn
pan^dham paRiyap parimERkoNDAndhan^dha
an^dhamilA Anan^dham pADudhuN^gAN ammAnAy. 177

vAnvan^dha thEvargaLum mAlayanO Tin^dhiranum
kAnn^inRu vaRRiyum puRRezun^dhuN^ kANbariya
thAnvan^dhu n^AyEnaith thAybOl thalaiyaLiththiTTu
Unvan^dhurOmaN^gaL uLLE uyirppeydhu
thEnvan^dha mudhin theLivin oLivan^dha
vAnvan^dha vArgazalE pADudhuN^gAN ammAnAy. 178

kallA manaththuk kaDaippaTTa n^AyEnai
vallALan thennan perun^dhuRaiyAn pichchERRik
kallaip pichain^dhu kaniyAkkith thangaruNai
veLLath thazuththi vinaigaDin^dha vEdhiyanaith
thillai n^agarbukkuch chiRRam palammannum
ollai viDaiyAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 179

kETTAyO thOzi kiRicheydha vARoruvan
thITTAr madhilbuDaichUz thennan perun^dhuRaiyAn
kATTA thanavellAN^ kATTich chivaN^gATTith
thALdhA maraigATTith thangaruNaith thEn kATTi
n^ATTAr n^agaicheyya n^AmmElai vIDeydha
ALdhAngoNDANDavA pADudhuN^gAN ammAnAy. 180

OyAdhE uLguvAr uLLirukkum uLLAnaich
chEyAnaich chEvaganaith thennan perun^dhuRaiyin
mEyAnai vEdhiyanai mAdhirukkum pAdhiyanai
n^AyAna n^an^dhammai ATkoNDa n^Ayaganaith
thAyAna thaththuvanaith thAnE ulagEzum
AyAnai ALvAnap pADudhuN^gAN ammAnAy. 181

paNchuman^dha pADaR parichu paDaiththaruLum
peNchuman^dha pAgaththan pemmAn perun^dhuRaiyAn
viNchuman^dha kIrththi viyanmaNDa laththIchan
kaNchuman^dha n^eRRik kaDavuL kalimadhurai
maNchuman^dhu kUligoNDu akkOvAl moththuNDu
puNchuman^dha ponmEni pADudhuN^gAN ammAnAy. 182

thuNDap piRaiyAn maRaiyAn perun^dhuRaiyAn
koNDa purin^UlAn kOlamA UrdhiyAn
kaNDaN^ kariyAnchem mEniyAn veNNIRRAn
aNDamudha lAyinAn an^dhamilA Anan^dham
paNDaip parichE pazavaDiyArk kIn^dharuLum
aNDam viyappuRumA pADudhuN^gAN ammAnAy. 183

viNNALun^ thEvarkku mElAya vEdhiyanai
maNNALum mannavarkku mANbAgi n^inRAnaith
thaNNAr thamizaLikkun^ thaNbANDi n^ATTAnaip
peNNALum pAganaip pENu perun^dhuRaiyiR
kaNNAr kazalgATTi n^AyEnai ATkoNDa
aNNA malaiyAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 184

cheppAr mulaibaN^gan thennan perun^dhuRaiyAn
thappAmE thALaDain^dhAr n^enychurukkum thanmaiyinAn
appANDi n^ATTaich chivalOgam Akkuviththa
appAr chaDaiyappan Anan^dha vArgazalE
oppAga voppuviththa uLLaththA ruLLirukkum
appAlaik kappAlaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 185

maippoliyuN^ kaNNigEL mAlayanO Tin^dhiranum
eppiRavi yun^dhEDaUnnaiyun^dhan innaruLAl
ippiRavi ATkoNDu inippiRavA mEgAththu
meypporuTkaN thORRamAy meyyE n^ilaibERAy
epporuTthan^ thAnEyAy yAvaikkum vIDAgum
apporuLAm n^anychivanaip pADudhuN^gAn ammAnAy. 186

kaiyAr vaLaichilambak kAdhar kuzaiyADa
maiyAr kuzalburaLath thEnbAy vaNDolippach
cheyyAnai veNNI RaNin^dhAnaich chErn^dhaRiyAk
kaiyAnai eN^guny cheRin^dhAnai anbarkku
meyyAnai allAdhArk kallAdha vEdhiyanai
aiyA Ramarn^dhAnap pADudhuN^gAN ammAnAy. 187

AnaiyAyk kIDamAy mAnuDarAyth thEvarAy
Enaip piRavAyp piRan^dhiRan^ theyth thEnai
Unaiyum n^inRurukki envinaiyai oTTugan^dhu
thEnaiyum pAlaiyuN^ kannalaiyum oththiniya
kOnavanbOl van^dhennaith thandhozumbiR koNDaruLum
vAnavan puN^gazalE pADudhuN^gAN ammAnAy. 188

chan^dhiranaith thEyththaruLith thakkandhan vELviyinil
in^dhiranaith thOLn^eriththiT Techchan thalaiyarin^dhu
an^dharamE chellum alargadhirOn paldhagarththuch
chin^dhith thichaidhichaiyE thEvargaLai OTTugan^dha
chen^dhArp pozilbuDaichUz thennan perun^dhuRaiyAn
man^dhAra mAlaiyE pADudhuN^gAN ammAnAy. 189

UnAy uyirAy uNarvAyennuTkalan^dhu
thEnAy amudhamumAyth thIN^garumbin kaTTiyumAy
vAnO raRiyA vaziyemakkun^ than^dharuLum
thEnAr malarkkonRaich chEvaganAr chIroLichEr
AnA aRivAy aLaviRan^dha palluyirkkum
kOnAgi n^inRavA kURudhuN^gAN ammAnAy. 190

chUDuvEn pUN^gonRai chUDich chivandhiraLdhOL
kUDuvEn kUDimuyaN^gi mayaN^gin^inRu
UDuvEn chevvAyk kuruguvEn uLLurugith
thEDuvEn thEDich chivangazalE chin^dhippEn
vADuvEn pErththum alarvEn analEn^dhi
ADuvEn chEvaDiyE pADudhuN^gAN ammAnAy. 191

kiLivan^dha menmoziyAL kEzgiLarum pAdhiyAnai
veLivan^dha mAlayanum kANbariya viththaganaith
theLivan^dha thERAlach chIrAr perun^dhuRaiyil
eLivan^ thirun^dhiraN^gi eNNariya innaruLAl
oLivan^dhen uLLaththin uLLE oLi thigaza
aLivan^dha an^dhaNananaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 192

munnAnai mUvarkkum muRRumAy muRRukkum
pinnAnaip pinynyachunaip pENu perun^dhuRaiyin
mannAnai vAnavanai mAdhiyalum pAdhiyanaith
thennAnaik kAvAnaith theNbANDi n^ATTAnai
ennAnai ennappan enbArkkaT kinnamudhai
annAnai ammAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 193

peRRi piRarkkariya pemmAn perun^dhuRaiyAn
koRRak kudhiraiyinmEl van^dharuLith thannaDiyAr
kuRRaN^gaL n^Ikkik kuNaN^goNDu kOdhATTich
chuRRiya chuRRath thoDar vaRuppAn tholbugazE
paRRiyip pAchaththaip paRRaRan^Am paRRuvAn
paRRiyabE rAnan^dham pADudhuN^gAN ammAnAy. 194

thiruchchiRRambalam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

9. thiruppoR chuNNam

 


(thillaiyil aruLiyadhu - aRuchIr Achiriya viruththam)

muththun^al thAzambu mAlaidhUkki
muLaikkuDan^ thUbamn^al thIbamvaimmin
chakthiyum chOmiyum pArmagaLum
n^AmagaLODuballANDichaimin
chiththiyuN^ keLariyum pArppadhiyum
kaN^gaiyum van^dhu kavarigoNmin
aththan aiyARanammAnaibADi
ADappoR chuNNam iDiththun^AmE. 195

pUviyal vArchaDai embirARkup
poRRiruch chuNNam iDikkavENDum
mAvin vaDuvagi ranna kaNNIr
vammingaL van^dhuDan pADumingaL
kUvumin thoNDar puRan^ilAmE
kunimin thozumineN^ kOneN^gUththan
thEviyun^ thAnumvan^dhemmaiyALach
chembonchey chuNNam iDiththun^AmE. 196

chun^dhara n^IRaNan^ thummezugith
thUyabonchin^dhi n^idhin^irappi
in^dhiran kaRpagam n^ATTiyeN^gum
eziRchuDar vaiththuk koDiyeDumin
an^dhAr kOnayan thanberumAn
AziyAn n^Adhann^al vElandhAdhai
en^dharam ALumai yALgozun^aR
kEyn^dha poRchuNNam iDiththun^AmE. 197

kAchaNi mingaL ulakkaiyellAm
kAmbaNi mingaL kaRaiyuralai
n^EchamuDaiya aDiyavargaL
n^inRu n^ilAvuga enRuvAzththith
thEchamellAm pugazn^ thADuN^ kachchith
thiruvEgam panchemboR kOyilbADip
pAchavinaiyaip paRin^dhun^inRu
pADip poRchuNNam iDiththun^AmE. 198

aRugeDuppAr ayanummariyum
anRimaRRin^dhira nODamarar
n^aRumudhu thEvargaNaN^geLellAm
n^ammiRpin palladheDukka voTTOm
cheRivuDai mummadhil eydhavilli
thiruvEgam panchemboR kOyilbADi
muRuvaRchev vAyinIr mukkaN appaRku
ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 199

ulakkai palaochchu vArberiyar
ulagamelAmural pOrAdhenRE
kalakka aDiyavar van^dhun^inRAr
kANa ulagaN^gaL pOdhAdhenRE
n^alakka aDiyOmai ANDugoNDu
n^ANmalarp pAdhaN^gaL chUDan^dhan^dha
malaikku maruganaip pADippADi magizan^dhu
poRchuNNam iDin^dhun^AmE. 200

chUDagan^ thOLvarai Arppa Arppath thoNDar kuzAmezun^ thArppa Arppa n^ADavar n^an^dhammai Arppa Arppa
n^Amum avardhammai Arppa Arppap
pADaga mellaDi yArkku maN^gai
paN^ginan eN^gaL parAbaranukku
ADaga mAmalai annagOvuk
kADap poRchuNNam Tiththun^AmE. 201

vALdhaDaN^gaNmaDa maN^gain^allIr
varivaLai ArppavaN koN^gaiboN^gath
thOLdhiru muNDan^ thudhain^dhilaN^gach
chOththembi rAnenRu chollichcholli
n^ATkONDa n^ANmalarn^ pAdhaN^gATTi
n^AyiR kaDaippaTTa n^ammaiyimmai
ATkoNDa vaNNaN^gaL pADippADi
ADap poRchuNNam iDiththun^AmE. 202

vaiyagam ellAm uraladhAga
mAmEru ennum ulakkai n^ATTi
meyyanum manychaL n^iRaiya aTTi
mEdharu thennan perun^dhuRaiyAn
cheyya thiruvaDi pADippADich
chembon ulakkai valakkaibaRRi
aiyan aNidhillai vANanukkE
ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 203

muththaNi koN^gaigaL ADAaDa
moyguzal vaNDinam ADAaDach
chiththany chivanoDum ADAaDach
cheN^gayaR kaNbani ADAaDap
piththem pirAnoDum ADAaDap
piRavi piRaroDum ADAaDa
aththan karuNaiyo TADAaDa
ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 204

mADu n^agaivAL n^ilAveRippa
vAydhiRan^ thambava Lan^dhuDippap
pADumin n^an^dhammai ANDavARum
paNigoNDa vaNNamum pADippADith
thEDumin emberumAnaiththEDi
chiththaN^ kaLippath thigaiththuththERi
ADumin ambalath thADinAnuk
kADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 205

maiyan^ar kaNDanai vAnan^ADar
marun^dhinai mANikkak kUththandhannai
aiyanai aiyarbirAnain^ammai
agappaDuth thATkoN TarumaigATTum
poyyar tham poyyanai meyyar meyyaip
pOdharik kaNNinaip poRRoDiththOL
paiyara valgul maDan^dhain^allIr
pADip poRchuNNam iDiththun^AmE. 206

minniDaich chen^dhuvar vAykkaruN^gaN
veNNagaip paNNamar menmoziyIr
ennuDai AramudheN^gaLappan
emberumAn ima vAnmagaTkuth
thannuDaik kELvan magandhagappan
thamaiyanem aiyan thALgaL pADip
ponnuDaip pUNmulai maN^gain^allIr
poRRiruchchuNNam iDiththun^AmE, 207

chaN^gam araRRach chilambolippath
thAzguzal chUzdharu mAlaiyADach
cheN^gani vAyidhazun^dhuDippach
chEyizai yIr chivalOgam pADik
kaN^gai iraippa arAiraikkuN^
kaRRaich chaDaimuDi yAngazaRkE
poN^giya kAdhaliR koN^gai poN^gap
poRRiruchchuNNam iDiththun^AmE. 208

nyAnak karumbin theLiyaip pAgai
n^ADaR kariya n^alaththai n^an^dhAth
thEnaip pazachchuvai AyinAnaich
chiththam pugun^dhudhith thikkavalla
kOnaip piRappaRuth thANDugoNDa
kUththanai n^Aththazum pERavAzththip
pAnal thaDaN^gaN maDan^dhain^allIr
pADippoRchuNNam iDiththun^AmE. 209

Avagai n^Amum van^dhanbardhambO
TATcheyyum vaNNaN^gaL pADiviNmEl
thEvar kanAviluN^ kaNDaRiyAch
chemmalarp pAdhaN^gaL kATTuny chelvach
chEvagam En^dhiya velgoDiyAn
chivaberu mAn purany cheRRagoRRach
chEvagan n^AmaN^gaL pADippADich
chembon cheychuNNam iDiththun^AmE. 210

thEnaga mAmalark konRaibADich chivaburam pADith thiruchchaDaimEn
vAnaga mAmadhip piLLaibADi
mAlviDai pADi valakkaiyEn^dhum
Unaga mAmazuch chUlambADi
umbarum imbarum uyyAnRu
pOnaga mAgan^any chuNDalbADip
poRRichchuNNam iDiththun^AmE. 211

ayandhalai koNDucheNDADalbADi
arukkan eyiRu paRiththalbADi
kayan^dhanaik konRuri pOrththal pADik
kAlanaikkAlAl udhaiththalbADi
iyain^dhana muppuram eydhal pADi
Ezai aDiyOmai ANDugoNDa
n^ayan^dhanaip pADin^in RADiyADi
n^AdhaRkuch chuNNam iDiththun^AmE. 212

vaTTamalarkkonRai mAlaibADi
maththamumbADi madhiyambADich
chiTTargaL vAzun^dhen thillaibADich
chiRRam palaththeN^gaL chelvambADik
kaTTiya mAchuNakkachchaip pADik
kaN^gaNam pADik kaviththagaimmEl
iTTun^in RADum aravambADi
IchaRkuchchuNNam iDiththun^AmE. 213

vEdhamum vELviyum AyinArkku
meymmaiyum poymmaiyum AyinArkkuch
chOdhiya mAy iruL AyinArkkuth
thunbamumAy inbam AyinArkkup
pAdhiyu mAy muRRum AyinArkkup
pan^dhamu mAy vIDum AyinArkku
Adhiyum an^dhamum AyinArkku
ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 214

thiruchchiRRambalam

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

 

 

 

 

10. thirukkOththumbi

 


(thillaiyil aruLiyadhu- tharavu kochchagak kalippA)

pUvERu kOnum puran^dharanum poRpamain^dha
n^AvERu chelviyum n^AraNaNum n^An maRaiyum
mAvERu chOdhiyum vAnavarun^ thAmaRiyAch
chEvERu chEvaDikkE chenRudhAy kOththumbI. 215

n^AnAr en uLLamAr nyAnaN^ga LAr ennai yAraRivAr
vAnOr pirAnennai ANDilanEl madhimayaN^gi
UnA ruDaidhalaiyil uNbalidhEr ambalavan
thEnAr kamalamE chenRUdhAy kOththumbI. 216

thinaiththanai uLLadhOr pUvinil thEn uNNAdhE
n^inaiththoRum kANdhoRum pEchun^dhoRum eppOdhum
anaiththelum puLn^ega Anan^dhath thEn choriyum
kunippuDaiyAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 217

kaNNappan oppadhOr anbinmai kaNDabin
ennappan ennoppil ennaiyum ATkoNDaruLi
vaNNap paNiththennai vAvenRa vAn karuNaich
chuNNappon n^IRRaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 218

aththEvar thEvar avardhEva renRiN^N^an
poyththEvu pEchip pulambuginRa pUdhalaththE
paththEdhum illAdhen paRRaRan^An paRRin^inRa
meyththEvar thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 219

vaiththa n^idhibeNDir makkaLgulaN^ kalviyennum
piththa ulagiR piRappO TiRappennuny
chiththa vigArak kalakkam theLiviththa
viththagath thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 220

chaTTO n^inaikka manaththamudhAny chaN^garanaik
keTTEn maRappEnO kEDubaDAth thiruvaDiyai
oTTAdha pAvith thozumbarain^Am uruvaRiyOm
chiTTAy chiTTaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 221

onRAy muLaiththezun^ theththanaiyO kavaDuviTTu
n^anRAga vaiththennai n^Aychivigai ERRuviththa
endhAdhai thAdhaikkum emmanaikkun^ thamberumAn
kunRAdha chelvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 222

karaNaN^gaL ellAN^ kaDan^dhun^inRa kaRaimiDaRRan
charaNaN^ga LEchenRu chArdhalumE thAnenakku
maraNam piRappen RivaiyiraNDin mayakkaRuththa
karuNaik kaDalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 223

n^OyuRRu mUththun^An n^un^dhuganRA yiN^girun^dhu
n^AyuRRa chelvam n^ayan^dhaRiyA vaNNamellAn^
thAyuRRu van^dhennai ANDugoNDadhangaruNaith
thEyuRRa chelvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 224

vannenychak kaLvan manavaliyan ennAdhE
kaln^eny churukkik karuNaiyinAl ANDugoNDa
annany thiLaikkum aNidhillai ambalavan
ponnaN^ kazalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 225

n^AyEnaith thannaDigaL pADuviththa n^Ayaganaip
pEyEna thuLLap pizaiboRukkum perumaiyanaich
chIyEdhum illAdhen cheybaNigaL koNDaruLan^
thAyAna IchaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 226

n^Andhanak kanbinnai n^Anun^dhA num aRivOm
thAnennai ATkoNDa thellArun^ thAmaRivAr
Ana karuNaiyum aN^guRRE thAnavanE
kOnennaik kUDak kuLirn^dhUdhAy kOththumbI. 227

karuvAy ulaginuk kappuRamAy ippuRaththE
maruvAr malarkkuzal mAdhinoDum van^dharuLi
aruvAy maRaibayil an^dhaNanAy ANDugoNDa
thiruvAna thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 228

n^Anumen chin^dhaiyum n^Ayaganuk kevviDaththOm
thAnun^dhan thaiyalun^ thAzchaDaiyOn ANDilanEl
vAnun^ thichaigaLum mAgaDalum AyabirAn
thEnun^dhu chEvaDikkE chenRUdhAy kOththumbI. 229

uLLap paDAdha thirUruvai uLLudhalum
kaLLap paDAdha kaLivan^dha vAngaruNai
veLLap pirAnen pirAnennai vEREAT
koLLap pirAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 230

poyyAya chelvaththE pukkazun^dhi n^ALdhORum
meyyAk karudhikkiDan^dhEnai ATkoNDa
aiyAven AruyirE ambalavA enRavanRan
cheyyAr malaraDikkE chenRUdhAy kOththumbI. 231

thOlun^ thugiluN^ kuzaiyuny churuLdhODum
pAlveLLai n^IRum pachunychAn^dhum paiN^giLiyuny
chUlamun^ thokka vaLaiyu muDaiththonmaik
kOlamE n^Okkik kuLirn^dhUdhAy kOththumbI. 232

kaLvan kaDiyan kaladhiyivan ennAdha
vaLLal varavara van^dhozin^dhAn en manaththE
uLLath thuRadhuya ronRoziyA vaNNamellAn^
theLLuN^ kazalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 233

pUmEl ayanODu mAlum pugaliradhenRu
EmARi n^iRka aDiyEn iRumAkka
n^AymEl thavichTTu n^anRAyp poruTpaDuththa
thImEni yAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 234

thiruchchiRRambalam

 

 

Related Content

Ardhanari Nateshvara Stotram

HYMN 1 (civapurANam) Civan's way of Old (or) Civan's Course

HYMN II Kirttit Tiru Akaval Civan's Fame The Sacred Song Of

HYMN III Thiruvanndappahudi The Nature And Development Of T

Hymn IV Porrith Thiru Agaval The Sacred Agaval Of Praise.