logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Maharaja Swathi Thirunal Shiva Kritis Lyrics

 

S. No

Song

Temple

Ragam

Talam

 1.  

kalayE pArvati

Suchindram

Shankarabharanam

Chapu

 1.  

vandE mahEshvaram

Suchindram

Arabhi

Chapu

 1.  
pAhi tarakSu purAlaya santatam Vaikom Jaganmohini Adi
 1.  

pAhi tarakSu purAlaya mAmayi

Vaikom

Anandabhairavi

Adi

 1.  

parama bhadra

Thiruvaiyaru

Dvijavandhi

Adi

 1.  

krpa katAKSam

Thiruvaiyaru

Mohanam

Jampa

 1.  
pAlaya mAm dEva Srikanteshwaram Purnachandrika Adi
 1.  

panca bANa tanUhara

Srikanteshwaram

Purvikalyani

Adi

 1.  

pAlaya mAmayi

Srikanteshwaram

Khamas

Adi

 1.  

paramAnanda naTana

Srikanteshwaram

Kedharam

Adi

 1.  

vishvEshvar darshan

Varanasi

Danashri

Rupakam

 1.  

shankara shrIgiri

-

Gauri (Hamsanandi)

Adi

 1.  

shambhO satatam

-

Kapi

Adi

 1.  

nrtyati nrtyati

-

Shankarabharanam

Adi

 1.  

pArvatI nAyaka

-

Bhupalam

Adi

 1.  

adri sutAvara

-

Kalyani

Adi

 1.  

bhagavAn samayOyam

-

Asaveri

Adi

 1.  

jagadIsha pancashara

-

Nadanamakriya

Adi

 1.  
mAmava jagadIshvara - Saraswati Manohari Adi


kalayE pArvati

raagam: shankarAbharaNa
taaLam: cApu

pallavi
kalayE pArvatI nAtham karuNAvAsam

anupallavi
vala shAsanAdi vibudha vandyamAna pAda pAthOjam

caraNam 
1.
makuTa virAjita gangam pUrNa mahita krpAmrtA pAngam
nikara manO mOhanAngam kara nIraja shObhi kurangam
prakaTi tAmara vairi bhangam vara bAhu valayita bhujangam kAma
mangaLanka mangaLm rangam hara mati brdhu vrUSabha varENya turangam
2.
mallikA mukuLAbha radanam sOma manjima mada hara vadanam shashva
dulla sada calEndra sadanam krpA dUrita sEvaka kadanam
mallAkSi mAnasa madanam bahu mAnya carita pAriSada nandanam
kalya nayana vilasadanam kusha kanadu daya danala shalabhita madanam
3.
shashadhara shObhi jaTAntam sarva shamala hrdi paTu pAdAntam pAda
vishacita ghOra krtAntam muni vimala hrdayAmbuja bhAntam
visharaNa bhava sankaTAngam guha vighnEsha vilasadu pAntam ati
vishada sitOpala kAntam lOka vidita shucIndra purAkhya nishAntam

vandE mahEshvaram

raagam: Arabhi
taaLam: cApu

pallavi
vandE mahEshvaram indu kalAdharam vAgIshAdi vinuta vaibhavam

anupallavi
danda shuka nikara dAma shObhitagaLam nandanIya sucIndra nagara nAyakam Isham

caraNam 
1.
bhAsita dviguNitOrusita bhAsam vara paranjAtArtha Tanta krta vAsam purO-
lasita shamyakam pAlitadAsam budha laghu pApa haramati mrdu hAsam carma-
vAsanam bhUta samvrtam vAsava sucikarama sadrsha mahimAnam ambikApraNEsham
2.
harihara suta guha parivrtam matangAnana pOSakama viratam vrSavara
nija vAhana sEvitam mrdu vacana nanditAshESa surajAtam lOka-
sharaNyam gangAdharam shAnta yOginishEvyam smaraNIya padayugam sAmbam shubhakaram
3.
madana dAhaka bhAlatala nEtram tripura mArutOragam dEvanutipAtram vidhu-
vadanam vAsuki kaTi sUtram kunda radanamalankrta rAjata gOtram lOkam
udita rathOtsavam mOhanatama rUpam padanata sadyam shrI padmanAbha tOSiNam

pAhi tarakShapurAlaya santataM

raagam: jaganmOhini
taaLam: Adi

pa:
pAhi tarakShapurAlaya santataM
pAvanasucharita mAM

a:
dehi me tAvakasavAM mahanIyaguNavAsa mAM

cha:
1.
pAlisunikara dInabandhA pAdanatashubhakaraNa
kAlakAla sadA pAhi devadeva kavAdivasa charaNa
2.
phAlataTarAjitanR^eta kAmAntaka parijanakAmadAna nipuNa
nIlakaNTha pAlaya mAM nikhilaruvanasharaN
3.
pAdanatamunimAnasamohanIya bhAsurataramR^iduhAsa
vedAntAgamavedyAbilanijaravanditapadasArasa
4.
mandAkinIdhar devesha parilasa mama hR^idi vigatadoSha
kundadyutivilasitaradana vyomakesha
5.
vAraya pApanikaraM dAsabhavAdhipATananirupama lola
bhUrikR^ipAvAsApAMga gaurIkAnta bAlachandraruchira phAla
6.
pUjaladharapavana vR^iShabhayAna parijibudhasAla
sArasanAbharaNasevaka sadAnukula


pAhi tarakSu purAlaya mAmayi

raagam: Anandabhairavi
taaLam: Adi

pallavi
pAhi tarakSu purAlaya mAmayi pAvanatara carita

anupallavi
dEhi tavAnghrI payOjaratim mama dInadayApara dEva purAntaka

caraNam 
1.
phAla nayana shala bhIkrta manmata pANi virAjita kuranga parashvada
kAla mahAdava vArida nirupama kanja rucira caraNa shaila sutA mukha pankaja madhukara
sAmaja carmadukUla jagannuta nIlakaNTha ripu pannaga samudaya nIlakaNTha jagadIshvara jayajaya
2.
nAgavarENya vibhUSita kandhara nArada shuka sanakAdi niSEvita bhAgadEya bhrta lOka nayana
pada bhavya guNa nivAsa vAgadhIpAnisha vandita shubhapada vArijadaLa nibha nEtra yugAvyaya
rAga vinindita bimba phalAdhara rAjata giri varavAsa mahEshvara
3.
kAmita varadAya kAmita bhuja bala kalyANa girivara kArmuka vilasita bhIma bhIma bhava kaladhi
tAraka suragaNa bhIkarAsura damana sOma kalAncita shEkhara natajana shOka timira samudAya dinEshvara 
rAmaNIyaka nikEta vrSAsana rAjarAjasakha shankara santatam

parama bhadra

raagam: dvIjavanti
taaLam: cEmpaT

pallavi
parama bhadra panca nadIsha praNata citta nivAsa

anupallavi
caraNa sharaNam agatim janamEnam cAru krpArdra kaTAkSENa sakrt-sanapayam hrdaya santApam prashamaya

caraNam 
1.
tvAmaham jagatam sharaNyamupAsya ma-sahya samsrtibAdhAm
anubhavAmaiti yadidam tam kim vA samucitam bhUmidhara sharAsana
vicitratara bhUta bhautika shrSTi vidhAtur-mAmakIna durita karma
samudayam akhilamapi vidhUya sapadi parama kSEmama kaliyutam
bata tava lOkEshvarsya shaktirArya nO vA
2.
kAla kUTamudIkSya dishi dishi kAndishikEshukila surEshu
lIlaya kabalayitva tam tribhuvanam samrakaitam nIlakaNTha
nikhila lOka bhayahara nirupamAdbhuta sumahAnubhava
bhala nayana paramEshvara kincidapAngma vIkSaNa sAdhyE
madIya pAlanEdya kah prayAsa iha nrpAla mahita su-mahA shaktEstava
3.
mrtyu pAsha kalitam munIndrA patyama vitumAshulingAn-nirgatya sadayam
aparAdhinam tam ghanarusha sannigrhya atyanta bhItam avanatam tAm apAnga
vIkSaNa pAtramakArshih nitya sudhada bOdharUpa vibudha stutya carita niravadhi
ghanatara bhava mrtyucakitam atidInam tAvaka bhrtyamimamupEkSitumucitam vA
4.
antarA tat svarUpam spuTamAdarENa darshayitva vibhrAnta cittam mAm ghana
bhava pAsha muktm mA vitanushe kim tavOdEti nA karuNA mayi hanta duSTa
duhkkham vArayitum dantinam vitIrya sulabhamati samudaya gamana bhairAvata
sannibham antatah sarvAjna mahEsha kim angkusha pradAnAya vivAdaha
5.
sAdaram tvat kaTAkSa lEsha sambhavas-cEdakhilam dhukkam suditam syAda
yathA candhyam sUryOdayAnamtaram AdidEva vimala bhAva parama shivAkhil-
amarEshvara vEdavE (dya) bhAlasImni vidhinA likhitam durAkSara nikaram
janmAdi duhkkha sanjanakam mAmapi nishUdaya pramOdamaciramAtanu


krpa katAKSam

raagam: mOhana
taaLam: jhampa

pallavi
krpa kaTAkSamkartum mayi bata kimEvamIshvara paAng mukhOsi

anupallavi
apAra tApatrayENa sutarAm tapAmi pancanadIshvara niravadhi

caraNam 
1.
ghOra bhIma bhavAmburAshima paramEtam tartum tvAm shruti
sAra vEdyamavinjAya kathankAram aham parishaknOmi
agAra tanaya dAra dhana parivAra mukha sambhAritamimam
samsAram anisham vicArya sakalam asAramiti sahasA sanyasya
mAra vIra shAmsana janakAdi vicaraNIya m amalam tarArtham udAra
mandaram vijmAtum pada sArasam tava sharaNam gatavati
2.
vEdavEDya sadA nu tava shubha pAda bhajana parAyaNEsmin khEdam
ati mAtanuSE cEdiha kO dEvh sharaNam mE sAdaram samupEtya savidham khEdam
akhilamapOhya samadhi kamOdham akalyAshu vi-phala vivAda vacanamidam
tavam astu hrdi dEvam akhilEsham tvAm bhAgyOdayEna su-parivarNya shuka
sanakAdi sEvya divya mUrtim sAkSAtkAramEva cirakAlam vAcchati
3.
tOya jAsana gEya vilasadamEya guNa samudAya bhaktavidhEya jagatAdhEya taraNOpAya
pari vilasadAdbudhAdhEya hEya dEhAtma matim sampadi vidhUya paramam tava cid-rUpamayi
mama karAmala kavada pAyarahitam sadA vidhAya gEyarUpa bhagavAn shrI gaurInAyakEndu
shEkhara niravadhi-kAshraya kalayitum avasaramiti bhUya Evam anudinam-AkAkSati

 

pAlaya mAm dEvadEva

raagam: pUrNacandrikA
taaLam: Adi

pallavi

pAlaya mAm dEvadEva pArvatIjanE

anupallavi

bhAlanEtra pAthOjapAda shrIkaNThEsha (ciTtasvara sAhitya) sArasa bhava vinuta samara vidhUta sura karuNavasa bHuta lOkaikanAtha rajata shaila bhUSaNa

caraNam

pUrNacandrika nibhAnga
1: bhUdarasharAsa samadhika shubbhada jaya jaya

caraNam 2

dIpta tara niTila nayana madana tanudAhaka

caraNam 3

kSIradhimatanE sura surAri kalitE garALa dahana kAndisIka nikhila jagada vanara chitAshana

caraNam 4

sAmrAjyakara pApa rAshihara bhUryArtha janapAla vibhO muni suta bhayahara
phaNi gaNa bharaNa parama bhadra guNa vrSabhavAha bhasitalEpa purahara

 


panca bANa tanUhara

raagam: pUrvikalyANi
taaLam: Adi

pallavi
panca bANa tanUhara pAhi shambhO santatam

anupallavi
cincanatE krpayAmE khEdamapOhayEsha

caraNam 
1.
hEma girisha rAsana hEramba janaka bhakta kAmita dana nirata kAmasEvita
sOma pOtadhara tuhina bhUmidhara sudhAkAnta shyAmarucigaLarAji sarpahAra purAntaka
2.
kAla pAsha krtAvrti kAtaram rukaNTusUnu pAlana hatak-krtAnta bhadra dAyaka
bhAlatala shObhi nEtra bhasma liptAkhila gAtra shUla parashvadapANE shObhana vrSabhavAha
3.
shrIkaNTEshamara krta kSIra vAridhi madanE bhIkarakALa kUTantvam pItavAnahO
shrIkara nAma nivaha cEdOhara tara kAntE nAkEshanata shrI padmanAbha sEvakAnukUla


pAlaya mAmayi

raagam: khamAs
taaLam: Adi

pallavi
pAlaya mAmayi bhO shrIkaNThEshapAlana shIla vibhO shrIkaNThEsaha

anupallavi
kAlakAla santatam kEvalAnanda rUpamALasA priyakara mauktika maNihAra

caraNam 
1.
dArita ripu nikara lOka nAtha tApasa hrdi vihAra sura gaNayAcanayA
sAgaramathanaja bhUri bhaya dAyaka garaLa gaLanacaNa
2.
vAsava krtanamana dInabandhO vArija sharadaLana bhAsura tara
mrdu hAsa rAjitamukha shashadhara kalA shObhi sundaratara maulE
3.
nIraja sama caraNa gaurIkAnta bharita karuNa nayana suravara
kamita dAyaka parama pankajanAbha padasEva kapAla


paramAnanda naTana

raagam: kEdAra
taaLam: Adi

pallavi
paramAnanda naTana mAm pAhi paramAnanda naTana

anupallavi
dhru kiTa tOm tOm dhru kiTa tOm tOm dhru kiTa tOm tOm takatadhingiNa tOmidi

caraNam 
1.
kamalAsana sEvya kAmAntaka kuru mE hara kushalam shamala
bhUta dhara kulisha pannaga vimala bhUSaNa vidara mudamayi
2.
pura vArida pavana mAm pAlaya saridIsha gabhIra
karuNayAva sucarita suravara giri varAlaya parama puruSa
3.
naLInAyata nayana shrIkaNTEsha phAla lOcana dEva
jalajanAbha su-caraNa nata ghana kaluSa nAshana kalita nata sukha


vishvEshvar darshan

raagam: dhanashree
taaLam: cowtaaL (Hindustani) or roopakam

pallavi - staayi
vishvEshvar darsan kar cal man tum kAsI

anupallavi
vishvEshvara darsan jab kInhO bahu prEma sahit
kATi karuNa nidhAn janan maraNa phAsI

antara 
1.
bahtI jinkI purI mO gangA pay kE samAn vA kE taT ghAt ghAt bhar rahE sanyAsI
2.
bhasma ang bhuj trishUl ur mE lasE nAg mAl girijA ardhang dharE tribhuvan jin dAsI
3.
padmanAbh kamalanayan trinayan shambhu mahEsh bhaj lE in dO svarUp rahiyE avinAshI

shankara shrIgiri

raagam: gauri
taaLam: Adi

pallavi
shankara shrIgiri nAtha prabhukE nrtta virAjita citrasa bhAmE

caraNam 
1.
bhasma trinEtra khalE ruNDamAlA bhUtanakE sanga nAcata bhrngI
2.
tvanana tanana nanana ghumgu bAjE dEva munI sabha gagana virAjE
3.
dhrukuTaddhIm tadhIm tAdhIdhrunna bAjE kOTamayanajA
4.
tA tai takiTa taka shruti gati rAjE padmanAbha mana kamala virAjE

shambhO satatam

raagam: karNATakakApi
taaLam: Adi

pallavi
shambhO satatam pAhi krpArasa sAgara sAmba vibhO

anupallavi
jambhArAdi mukhAkhila nirjara santatAnata padAmburuhAvyaya

caraNam 
1.
nAga vibhUSita mangaLamUrtE nAradAdi muni sannuta kIrtE
vAga mrdAhata bhakta janArthE vArija samamukha sadguNapUrtE
2.
bAhu parikalita parashu kuranga bhAsura vrSabhAdhIsha turanga
sAhasa parasura vairi vibhanga sarvalOka nayanAdhi harAnga
3.
rAjata girivara kalpitakhEla rati varadAha jagatraya pAla
bhrAjita sOma kalOpamabhAla padmanAbha sahajAdrta lIla


nrtyati nrtyati

raagam: shankarAbharaNa
taaLam: Adi

pallavi
nrtyati nrtyati sAmbashivO dhrkTa tOm dhrkTa tOm dhrkTa tOm dhrkTa tOm iti

caraNam 
1.
pAda shObhi maNi nUpura viracita bhAvuka khaNa khaNa raNitamuditamati
rAdarENa purUhuta kalitavarahAri vENuruta lOla mauliriha
2.
nandikEshvara suvAdi taDamaruga nandanIya Dumu Dumurava parasura
sundarIkara vilOLita cAmara vrnda Esashi shusOma dharOpada
3.
pApahIna muni sEvita padayuga padmanAbha sahajApatira sharaNa
tApa dAraNa parOyama nindita dhanya shIla nivahOgiri shObahu

pArvatI nAyaka

raagam: bauLi
taaLam: Adi

pallavi
pArvatI nAyaka pAhi mAm phAla lOcana pArvatI nAyaka

anupallavi
sarva lOkaika nAtha sarasija daLa nEtra sarva shamkuru mama shankara santatam

caraNam 
1.
gangA nirmita jaTAbharada kSamakha hara garaLa kalitagaLa karadhrta mrgavara
tunga bala matanga ditija bhanjana kara tuhinakara shEkhara vinihata pancashara
2.
bhAnu shashi radAngayuta bhUmirada shambhO bhAsamAna mErucApa hE tvam bhO
dIna rakSaNa karutEhata puravara vibhO dEvadarvI karakrta bhUSaNa prabhO
3.
punnAga vanavAsa kutuka gOpatE puruhUta sutavara dAna vilAsa purapatE
kinnatarE mayi kuru dayAm surapatE khEdamAshu nAshaya mAmakam bhUtapatE

adri sutAvara

raagam: kalyANi
taaLam: Adi

pallavi
adri sutAvara kalyANa shaila sharAsana mAmava shambhO

anupallavi
bhadrApAradayAmbu nidhEvara pannagAbharaNa lOka sharaNAnisham

caraNam 
1.
dEva nadI samalankrta nijajaTa dInalOkapari pAlaka su-vimala
bhAvayOgi hrdayAmbu janilayasu dhAvatAta mrdu hasita vibhO
(madhyamakAlam)
pAvanAnupama carita nivArita pApajAla vidhu dhaugha vinatapada
sEvakAkhila viSAda haraNacaNa cittayOnita hanAdi mahitapara
2.
shIta bhAnu brdu kAvatamsa ripu jAtavAridara mAruta nirupam
vIta mOhamada kaitava paTutama bhUta vrnda parivrta savita
(madhyamakAlam)
bhUtanAma nikarAshrta janaghana puNya jAla rajatAdri krta nilaya
bhUti dAyaka manOjnya suguNa hari sUti pAshu padasAyakada satatam
3.
ghOrapura vipina tAva mrkaNDuku mAra bhIti vinivAraNa sharadija
sAra sArasa daLOpama lOcana sAmajA jinadu kUla vibhO
(madhyamakAlam)
pUritA shtra manOrada shankara bhAradIdha sura nAyaka sEvita
nAradAdi muni gIta carita padmanAbha sEvaka janAlu kUlapara


bhagavAn samayOyam

raagam: asAvEri
taaLam: cempat

pallavi
bhagavAn samayOyam mayi bhadra kaTAkSam sakrt kartum

anupallavi
nagajAbhUSita vAmatanO pannaga rAjalanjkrta sarvAnga

caraNam 
1.
cAru kalAnidhi lalita kalApa cAmIkara bhU dhara varacApa
mAra vIra krta kOpATOpa mahitA vimala vijnAna svarUpa
dArita ghana dakSa kandhara brndAra kAli rakSa nipuNa
murAri krtakaTAkSa amrta rasa pUra bharita bhIkSa
nAradAdyudAra pakSa vara parivAra shArada nIrada nibha sharIra
vArita vinata janAkhila shOka pUrita vAncita sakala shrIka
bhUri tarApa jala nidhinauka dhrta kOmaLa padanALIka
2.
bhIma gajAsura ghana mada haraNa bhIta vinata jana vipaduddvarana sAmaja vara
carmAmbara bharaNa sakala lOka sampUjita caraNadhAma nidhi nivAsa darakundAbha
mandahAsa jagadabhi rAma mukha vikAsa atyanta ramaNIya vilAsa bhIma bhava virAmakara
suparva su-lalAma padam lalAma vilasadaLika haimavati mOhana divyAnga amita dayA
rasavilAsada pAnga kOmaLakara parikalita kuranga kuru mudam mama vrSabha turanga
3.
kailAsAcala viharaNa lOla kara kamala kalita Damaruka shUla bhAla vilasita
jvalana jvAla lIlA kabalita sumahAkSvEla kAla mada vidAra avita mrkaNDu muni kumAra
druhiNa kapAla kaNThahAra Ashrita hrta padma shubha vihAra hEli ghana rAgAli haraNa
caNa nija mauli simhakElI dhrta saridvara hEla nirmita vishva virOcana nALikAri jvalana
vilOcana vElA tIrtha bhavArthi vimOcana vinA tvAm mama na gatih-kAcana


jagadIsha pancashara

raagam: nAdanAmakriyA
taaLam: Adi

pallavi
jagadIsha pancashara sUdana nigamAgama vEdya paripAlaya mAm

caraNam 
1.
yOgijAta hrdayAbha sadanAdbhuta nAgabhUSaNa paripAlaya mAm
2.
pAda vinata bhavakhEda daLana caNa sAdhu sEvita paripAlaya mAm
3.
pura jalada pavana purandarAdi su-pUjita caraNa paripAlaya mAm
4.
girijA su-hrdaya kuvalaya shashAnka karuNAvAsa paripAlaya mAm
5.
jalajanAbha pada naLina bhajanaradAkhila shubhada paripAlaya mAm

 

mAmava jagadIshvara


raagam: sarasvatimanOhari
taaLam: Adi

pallavi

mAmava jagadIshvara mAnasAkAnta

anupallavi

sama bhuvana sharaNa saka pAda vinata kAma dAna catura kamanIyatarA pAnga

caraNam 1

vala sutanAdi dEva vrnda sEvita cAru jalaruha madahara caraNayuga mAm pAhi
su-lalita maNihAra shObhi cAru kandara kalaya mama kushalam kamanIya mOhanAnga

caraNam 2

taruNa vidhu phAlaturaga divya vAhana sarasijAstra sundara shva-nikara parivrta
karuNArasa nilaya khalamaNI mallAntaka parilasa mama hrdi pankajadaLa lOcana

caraNam 3

nArada mukha munigEya carita vinivArida caraNa natapAtaka
sArasanAbhAnujAsam mOhana nirupama surucira mrduhAsa samsara pOta

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvaiyaru

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaiyaru - Arar Thiripurank

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaiyaru - Matharppirai - K

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvaiyaru - Ochai Oliyela Ma

Tyagaraja - Shiva Kritis