logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Dakshinamoorthy Dhyana Mantra Sadasiva Brahmendral


vaTasyAdhah kanchitkarakamalachinmudramachalam
niTalAksham sUkshmam munivaragaNAsEvyacharaNam
chidAnandAkAram madanahara mApUrNam amalam
sadA dhyAyE dantah paramasivamAchAryavapusham 

 

kailAsashikharE ramie kamanIyamaNi prabhE
vaTadrumataTE nityam nivasantam jagatgurum

 

dakshiNAmurthy mIshAnam dadhatam mouna muttamam
vyAlambitajaTAkOtIghaTitArthakalAdharam

 

phAlabhUtilakIbhUta ruchirAmbhOjalOchanam
kAruNyarasapUraika pUritAkshayugAmbujam

 

shuktikAkArasankAsha karNadvandvapuTOjwalam
maNidarpaNadarpaghna kapOlaphalaka prabham

 

navachampakapushpAbha nAsAdanDavirAjitam
darahAsalasanmugdha mukOnnidrasarOruham

 

dADimIbIjasandOha sandEhadaradAvaLim
bimbasambhramadhikkAri madhurAdhanamanjulam

 

grIvOdArashriyOdasta kambusaubhAghyasantatim
shritakalpalatIbhUta bhujavallI chatushtayam

 

vidyAmudrAkshamAlaika lasatpANiyugAmbujam
vINApusOjwalOddAma karadvandvasarOruham

 

nigUDhajatruvibhrAji vipulOttungavakshasam
AvartanAbhisubhagam trivalIlalitOdaram

 

vishankaTishrONi karabhOrudvayOjwalam
chArujAnuyugam valgu janghAyugalaranjitam

 

gUDhagulphAruNanakha vrAta dIdhitishObhitam
dashAngulIdalOdAra padadvandvasarOruham

 

dakshiNOruparinyasta savyapAdAmbusamudbhavam
apasavyapadAmbhOja bhanjitApasmaram param

 

yOgapaTTAbhirAmam tam yOgibrindanishEvitam
pATIrakundachandrAbha pANDrAngaikabhAsuram

 


chandanAgarukarpUra charchitAvavOjwalam
mandArachampakAshOka mallikAdambabhUshitam

 

taTidvalayasankAsha maNikunDala manDitam
kanakAngadakEyUra hAragraivEyakOjwalam

 

pratyuptadivyamANikya prasphuranmEkhalAvritam
kalinisvanamanjIra padakankaNaranjitam

 

trailOkyAdbhutasaundarya paripAkamanOharam
kandarpakOTilAvanya garvanirvApaNakritim

 

kanjAsanamahEndrAdi kalitAnghrisarOruham
dEvakinnaragandharva samstutOdAravaibhavam

 

sakritprapanna lOkougha sarOruhAdivAkaram
samsArAshIvishAlIDha mritasanjIvanoushadham

 

paramAdvaitavijnAna mahOdadhisudhAkaram
ajnAnadhvAtasantAna mArtAnDOdAramanDalam

 

anantabhavakAntAra dahanOgradavAnalam
mOhAnalalasajwAlA jAlakIlAlasAgaram

 

samsArasaurasantApa santaptOdArabhUruham
panchAksharadalOllAsi praNavAmbujashaTpadam

 

shaTtrishattatvasOpAnasvAtma prAsAdabhUpatim
dakshAdhwaravibhEttAram shikshitAndhakaduhsthitim

 

dAritAntakadaurAtmyam daLitAsura santatim
lIlavIjitakandarpam hAlAhaladharam harim

 

pAlitAkhilabhaktaugham vElAtItaguNarNavam
bhringAvaLIkAlakanTham mangaLAdhAramadbhutam

 

gangAdharam vrishArUDham sangItarasashEvadhim
bhasmOddhULitasarvAngam bhavarOgabhishagvaram

 

bhavAnIbhavanAgamyam bhaktachittApahAriNam
nAsAnchalahitAbjAksham nAgAbharaNabhUshitam

 

vasAnam charma vaiyAghram vairAgyabharamandharam
vINAnAdAnusandhAna vikasadvadanAmbujam

 

vishwAtItasukhAmbhOja vilasadbhramarAgriyam
samsArasarpasandashTa janajAngavikOttamam

 

mahAdEvam mahAtmAnam mahAyOgIshwarEshwaram
shashwataishwaryasampUrNam shankaram lOkashankaram

 

kAraNam jagatAmEka manEkAkArabhAsuram
kAlatrayAparicchedyam kArakagrAmavarjitam

 

nissImaparamAnanda nijadhAmani sansthitam
nigamAntaika samsiddha shuddhavidyaika gOcharam

 

avidyAkAryanirmuktam avAngmAnasagOcharam
advayAnandavijnAnaghanam paramapAvanam

 

AdimadhyAntarahita apOhitaguNatrayam
avEdyam jagatAm hridya mAntarAntara mavyayam

 

niravadyam nirAbhAsam nishkriyam nirupadravam
nirvikalpam nirATankam nissangam nissamIhitam

 

nistraiguNyaphalam kinchi nnirvANasukhasAgaram
nirdvandvAnanda sandOham asandEham anUpamam

 

nirguNam nishkaLam nityam nirvikAram niranjanam
nIrAgam nirupAsangam nirahamAram aksharam

 

nishprapancham nirAlambak nirAkAram nirAshrayam
avabOdha rasaikAtmyam dhyAyEt AdimadEshikam

 

==phalasruti==

 

Iti shrI dakshiNamurthy dhyAnam paramapAvanam
putrapautrAyurArOgyamahAsampatpradAyakam

 

chatushshashTikalAvidyA pradam pApapraNAshanam
aNimAdimahAsiddhividhAnachaturam shubham

 

kshayagulmapramEhAdi vyadhInA mEkabhEshajam
bhaktijnAnaviraktInAm nidAnam muktisAdhanam

 

brahmAdidEvavandyAya sarvalOkAshrayAya tE
dakshiNmUrtirUpAya sankarAya namo namah

 

saraNam taruNendu shekharah
saraNam mE girirAjakanyakA
saraNam punarEva tA vubhou
saraNam nAnya dumaipi daivatam

 

iti shri sadAsivEndra saraswati krita DakshiNAmUrthi dhyAnam sampUrNam

Related Content