logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-5 - Romanized


nIsATi daivamendulEdani marulukOHNTirA (telUgu)

Raga: shrIraHnjani / Tala: rUpakam

P: nIsATi daivamendulEdani marulukOHNTirA nI dAnarA nannelarA mrOkkerA

C: vAdavAdyamarulella vamri svarUpametti vAsudEvugarvamaNaci varusagA namaru shrIpuravAsa dAsa cidvilAsa valmIkEsha jagadIsha nImIda nE migula valapu sOlapu dalupu gOlupu manambutO nijambugA bayaludEri hOyalumIri celimikOrivalacinAnu birAna bahu varAlOsagu


rudrakOpajAta vIrabhadramAshrayE sadA hRdayE

Raga: rudrapriya / Tala: rUpakam

P: rudrakOpajAta vIrabhadramAshrayE sadA hRdayE

A: bhadrakALI ramaNam bhava haraNam bhadra pradAna nipuNa caraNam rudrAkSa mAlikAbharaNam kSudrAdi nivAraNam bhakta bharaNam shrI

C: vijita vidhi hara harihayam vIrAdhivIra mabhayam rajata parvatAshrayam ravi vidhu tEjOmayam gajamukha gaNEsha rakSam ajavadana dakSa shikSam nijarUpa dAna dakSam nija guruguha svapakSam


shrI vaTuka nAtha shiva saHnjAta dayAkara

Raga: dEvakriya / Tala: mishra cApu

P: shrI vaTuka nAtha shiva saHnjAta dayAkara Damaru bhAsvara

A: dEva dEvakriyA shakti sahita bhakta vihitabhUvalaya rakSaNa vicakSaNa bhUta bhEtALAdi rakSaNa

C: kAla kAla bhairava brahma kapAla shUladharaphAla nayana kSEtrapAla sadguNa shIla bhayaHNkara jvAlAmukha hAlAhala mUlAshana kOlAhala nIlakaNTha subAla guruguha lOla lIlAjAla pAlaya


kAlabhairavam bhajEhamanisham

Raga: bhairavam / Tala: Adi

P: kAlabhairavam bhajEhamanisham kAshIpuravAsam bhUtEsha

A: shUla cakra pAsha daNDa hastam shOkamOhavAraNaprashastam

C: nAradAdinuta shyAmagAtram nAgayajHnasUtram vicitram krUratara pApadaNDanacaturam guruguha priyakaram digambaram vArijAsanAsya kRndanam vAHnchitArthaphaladAna cintanam dhIrataram vidhikapAladharaNam dEvarAjasEvitAbjacaraNam


pIta varNa bajE

Raga: shankaraabharaNam / Tala: tishra Eka

pItavarNa bhajE bhairavam bhUta vEtALa samsEvyamAnam

pIta vastram suvarNapradam vItarAgam guruguhAtmajam

 


sundaramUrtimAshrayAmi shiva bhUsurakulAbDhicandram

Raga: Takka / Tala: rUpakam

P: sundaramUrtimAshrayAmi shiva bhUsurakulAbdhicandram karuNAsAndram

C: kandarpa viDambana vigraha kAntim kAmakrOdhAdi rahitOpashAntim mandasmita mRdugadanam mANikya rucira sadanam kunda mukuLa nibharadanam guruguha mOdita gadanam


Back to dIkshitar shiva kritis

Related Content

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-2 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-3 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-4 - Romanized

Muthuswamy Dikshithar - Shiva Kritis - Romanized