logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-3 - Romanized


pAhimAm ratnAcalanAyaka

Raga: mukhAri / Tala: Adi

P: pAhimAm ratnAcalanAyaka bhaktajana shubhapradAyaka

A: mOhajArALakEshi varadhava muktiprada nata viriHnci mAdhava rOhiNIsha ravi vahninayana bhavarOgaharaNanipuNataracaraNa shiva

C: sadyOjAtAdi paHncamukhAri SaDvargarahita hRtsaHncArA vidyOdaya viyadAdi prapaHnca vikalpAtIta tatva vicAra vidyAtmaka shrI cakrAkAra vicitra navaratna girivihAra gadyAnuviddha padyAdivinuta gaHNgAdhara Agama sAra adyApyAryavamshajAta tUryajAti bhRtAkhaNDa kAvErI nadyOdakAbhiSikta sharIra anAdi guruguha kumAra mArahara


pAlayamAm bRhadIshvara pAlita bhuvanEshvara

Raga: nAyaki / Tala: rUpakam

P: pAlayamAm bRhadIshvara pAlita bhuvanEshvara

A: vilasita taHnjapurIshvara bRhannAyakI manOhara

C: dInajanAvana shaHNkara divAkarAgni shashi nEtrA dAnava sura sEvita varadAna nipuNa mahEshvara gAna vidhyApradEshvara mAnitaguruguha sOdara sannu tAnandakara paramEshvara shubhakara hara hara


pAlayamAm pArvatIsha

Raga: kannaDa / Tala: rUpakam

P: pAlayamAm pArvatIsha bhaktajanAvana ja gadIsha

A: malayadhvaja pANDyarAja pUjitapaHNkaja caraNa vallabhEsha guruguha shivasUnO bhayaharaNanipuNa

C: gAnAmRta rasapAna kalikalmaSavinAshana sanakAdimudita shambhO sadAnanda svayambhUh


paHncabhUta kiraNAvaLim candra mauLim

Raga: kiraNAvaLi / Tala: khaNDa Ekam

P: paHncabhUta kiraNAvaLim candra mauLim bhAvayAmi guruguha tAtam santatam

C: paHncIkRta prapaHncAtIta magaNitam phaNirAjAbhraraNam pallava jaya caraNam vAHnchita phalapradam bRhannAyakIsham bRhadIsham jagadIsham svayamprakAsham


paramEshvara jagadIshvara shaHNkarapAhimAm

Raga: nATa / Tala: Adi

P: paramEshvara jagadIshvara shaHNkarapAhimAm praNatArttihara shrI

A: purahara mRgadhara sundarEshvara dharmasamvarddhanI manOhara

C: paHncanadIshvara gaHNgAdharEshvara pannagAbharaNa bhaktajanAvana paHncabrahmahatyAdi pApahara para shivatatvArttha bOdhita catura paHncanadakSEtra prabhAkara pAlita guruguha bhavabhaya hara vIra kSEtrapAlanuta caraNa vicitra yamabhayAdi nivAraNa


paramEshvarENa pAlitOsmyaham

Raga: pUrvavarALi / Tala: Adi

P: paramEshvarENa pAlitOsmyaham

C: paramadayAkara guruguha varENa pArvatI manOllAsakaranEna paramashAnta svarUpAtmakEna pUrvavarAlirAgamuditEna


pArvatIpatim praNaumi satatam

Raga: hamsadhvani / Tala: Adi

P: pArvatIpatim praNaumi satatam AshritajanamandAram shashidharam

C: paravatarAjanuta padAmbujam bhadraprada kailAsavirAjam garvita tripurAdiharacaturam guruguhavandita shivashaHNkaram


pArvatIshvarENa rakSitOham

Raga: bhUSAvati / Tala: Adi

P: pArvatIshvarENa rakSitOham paramArtha tatvabOdhita shivEna

A: parvatarAjAtmjAramaNEna bhakta janAvana guruguha nutEna

C: gaHNgAdharEshvarENa varENa gandharvasEvita padAmbujEna sUryacandrAgni nayana vilAsEna kAryakAraNAtmaka prvRttEna paHNkajAsanAdyarccitapadEna paramshAntasvarUpAtmakEna saHNkaTaharaNEna sadAshivEna nitya shuddha buddha muktEna shrI


pashupatIshvaram praNaumi satatam

Raga: shivapantuvarALi / Tala: Adi

P: pashupatIshvaram praNaumi satatam pAlita bhaktam sadA bhajEham

A: pashcima kAshmiRa rAjavinutam pannagAbharaNadharam sushObitam

C: pAkashAsanAdi dEvabRndam paHncAnanam praNatamunibRndam parashiva tatvabOdhitAnandam varaguruguhanutam sOmAskadam shOkaharam shubhaphalapradakaram parashu mRgadharam shUlAdi dharam shuka shaunakAdi ghOSitashiva pantuvarAlirAgapriyamaticaturam


praNatArttiharam namAmi satatam

Raga: nAyaki / Tala: Adi

P: praNatArttiharam namAmi satatam paHncanada kSEtra prakAshitam

A: gAnanAyakAdi sakala sura nutam gIta vAdyAdi mudita manantam

C: vasanta Rtu mESa mAsOtsavam vIrakSEtra pAla prabhAvam vAsudEva nata sapta sthAnam vicitra yamabhayAdi nivAraNam vAsuki kArkkOTakAdi dharaNam vara dharma sam varddhanI ramaNam dAsajanAdi dhana dhAnya pradam dhIratara guruguha pUjitapadam


praNatArttiharAya namastE vara

Raga: sAmantAm / Tala: Adi

P: praNatArttiharAya namastE vara dharmasamvarddhanI sahitAya

C: praNata gaNapati guruguha tAtAya prasiddha kSEtrapAla sEvitAya ghRNi shashi vahni nayanAya nandituragAya cidAnandanAthAya paHncanadakSEtraprakAshakAya pAkashAsanuta padAmbujAya


rAjarAjEndra cOjha pratiSThitam

Raga: guNDakriya / Tala: tripuTa

P: rAjarAjEndra cOjha pratiSThitam bRhadIshvaram bhajarE shrI

C: rAjAdhirAja samArcitam ramaNIya hRdaya virAjitam rAjIvalOcana guruguha raHnjita guNDakriyA priyam rajarajendracOjhadharam rAjadharam bRhadIshvaram bhaja


rAmanAtham bhajEham

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: tishra Ekam

P: rAmanAtham bhajEham rAmacandra pUjitam

A: kAmita phala pradadEvam kOTitIrttha prabhAvam kumAra guruguha viditam kapi bRndAdi sannutam

C: sEtumadhya gandhamAdana parvatavihAram sadA parvatavarddhinImanOllAsakaram hastAmalaka natavaram hATakamaya hAradharam hatyAdipApaharam hamsasOhAkAram


sadAcalEshvaram bhAvayEham

Raga: bhUpALam / Tala: Adi

P: sadAcalEshvaram bhAvayEham camatkArapuragEhamgirijAmOham

A: sadAshrita kalpavRkSa samUham sharaNAgata dEvatAsamUham udAjyakRta nAmadhEyavAham cidAnandAmRtapravAham

C: camatkAra bhUpAlAdi prAsAdakaraNa nipuNa mahAliHNgam chAyArahita dIpa prakAsha garbhagRhamadhyaraHNgam samasta duhkhAdi hEtubhUta samsArasAgarabhayabhaHNgam shamadamOpavRtyAdisamyukta sAdhujanahRdayasarasijabhRHNgam kamalavijayakara vidhRtakuraHNgam karuNArasa sudhArNavataraHNgam kamalEshavinuta vRSabhaturaHNgam kamalavadana guruguhAntaraHNgam

English

I meditate on Lord Sadachaleshvara, he who has his abode in Chamatkarapura, and is the beloved one of Girija.

He who is the Kalpataru to those who seek refuge, he who is the savior of the group of celestials seeking protection, he who wears the significant name of one who was worshiped with a lamp lit with water instead of ghee, He is of the form of the nectar-like flow of pure consciousness and bliss.

The Lord Mahalinga, who skillfully protected with grace the king Chamatkara Bhupala, who resides in the midst of a sanctum sanctorum, wherein the shadows of the glowing lamps do not fall, he who breaks down the fear of this ocean-like mundane life, which is the cause for all kinds of sorrows, He is like the bee hovering in the lotus-like hearts of good people, who possess control over their minds and senses. He bears a deer in his hand, which conquers the lotus. He is the nectar-like ocean of mercy. The Lord who has the sacred bull as his vehicle, extolled by Vishnu, resides in the heart of lotus-faced Guruguha.


sadAshivamupAsmahE sham mudA

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: sadAshivamupAsmahE sham mudA cidAnanda rUpam sadAmudA

A: nidAgha dattAtrEya kapila vAma dEva vyAsa shukAdi vanditapadAmbhOja yugaLam varAbhaya pradAna kushalam bhakta vatsalam

C: carAcarAtmaka prapaHnca gEham surAsura sEvita vRSabha vAham murAri prabhRti dEva samUham parAshakti sammELana mOham purANa puruSam purAntakam shaHNkarAbharaNa bhAsamAna dEham nirAmayam nikhila shOkApaham parAtparam paramaguruguhamaham


sadAshivEna shaHNkarENa

Raga: sindhurAmakriya / Tala: Adi

P: sadAshivEna shaHNkarENa samrakSitOham hari brahmEndrAdi pUjitEna

A: sadAcArapravRttAtmakEna sanakAdi samshaya haraNEna shrI

C: himAdri rAjAtmajA ramaNEna hiraNya kuNDalAlaNkRtEna hInajAti kirAta pUjitEna hamsOllAsAnanda naTanEna kAmita phalada guruguhAtmajEna kalashOdbhava munibRnda nutEna sadyOjAtAdi paHncamukhEna sindurAma kriyA rAganutEna


sAmba sadAshivAya namAstE

Raga: kAmbhOji / Tala: Adi

P: sAmba sadAshivAya namAstE sadAnandAya sOmAskandAya

A: shAmbhavIhitAya shashi shEkharAya sadgati pradAyakAmbOja padAya

C: sAdhujanAvanAya shaHNkarAya sadguruguhAtmajAya varadAya sakalAgama sannuta varAya shrIdhara purandarAdi dikpAla sanandanAdi sakala dEva nutAya mAdhurya sudhA dhArAya mArkaNDEyAyuSprada nipuNatarAya


sarasa sauvIra rasavAdakaraNa

Raga: sauvIram / Tala: Adi

P: sarasa sauvIra rasavAdakaraNa samastatara pushpavanAdhipatE

C: haribrahmEndrAdyArAdhita hAlAsya sundarEshvara mUrtE guruguha bhava bahutara mUrtE guNatrayarahita shakti sphUrtE


shailEshvaram bhajarE rE citta

Raga: sumadyuti / Tala: Adi

P: shailEshvaram bhajarE rE citta shrI varada guruguha mudam vAraNa

C: shailAtmajA kAmAkSI ramaNam shiva kAHncIsadanam mRdu gadanam bila dvArAnta madhyasthitam bahukIrttita bhASAramaNanutam


shAlivATIshvaram bhajEham

Raga: dEvagAndhAri / Tala: Adi

P: shAlivATIshvaram bhajEham shAlivATi nagaravihAram

C: shailasutA kAntimatI lIlam shOkahara dhIram suramunipAlam vAlipUjita grISmamahOtsavam vidhIndrAdi guruguhanuta vaibhavam


shaHNkaramabhirAmImanOharam shashidharam

Raga: kamalAmanOhari / Tala: rUpakam

P: shaHNkaramabhirAmImanOharam shashidharam amRta ghaTEshvaram bhajEham shaHNkAbhiSEkagAtram saccidAnandamAtram

C: paNkajAsnAdi pUjitAbjapadam bhakta mArkaNDEyAyuSpradam bhayaHNkara ghOrarUpadhara yamanigrahAnugraham paHNkajamukha guruguha paripAlam kRpAlavAlam


shaHNkaranArAyaNam bhajEham

Raga: nArAyaNadEshAkSi / Tala: Adi

P: shaHNkaranArAyaNam bhajEham sadAshivam nArAyANadEshAkSi rAganutam

A: shaHNkaranArAyaNIpriyakaram sAdhujanAvana santOSakaram

C: shailarAjapUjita padAmbujam shArddUlacarmAmbarAdi dharam sUryacandrAgninayanam trinayanam shukashaunakAdi guruguhasEvitam kailAsagirivihAram shaHNkaram kapAlashUla mAlAdi dharam kAlaharam tripuraharam kalikalmaSApaham kAmitaphaladakaram


shiva kAyArOhaNEshAya namastE shrI

Raga: rudrapriya / Tala: rUpakam

P: shiva kAyArOhaNEshAya namastE shrI

C: shiva rAjadhAnI kSEtra sthita varadAbhayakarAya bhuvanatraya mOhitAya bhOga mOkSa vitaraNAya nIlAyatAkSI manOharAya guruguha muditAya


shivakAmEshvaram cintayAmyaham cidAnanda pUjitAmbhOruham

Raga: Arabhi / Tala: Adi

P: shivakAmEshvaram cintayAmyaham cidAnanda pUjitAmbhOruham

A: shiva kAmEshvarI manOharam shrI guruguha bhakta vashaHNkaram

C: nAdabindu kalArUpamanisham naTEshvaram bhAnukOTi sadRsham nandi turagArOhitam guruguha mahitam cidambarapurIvilasitam


shivakAmIpatim cintayEham shrI guruguha

Raga: nATakuraHnji / Tala: Adi

P: shivakAmIpatim cintayEham shrI guruguha pUjita padAmbhOruham

C: navakALI jita narttana dhIram nAda bindu kalA rUpa manisham abhinava purandarAdi sanakAdi sannuta bhAnukOTi saHNkAsham


shrI dakSiNAmUrtim sadA cintayEham

Raga: aThANA / Tala: khaNDa Ekam

P: shrI dakSiNAmUrtim sadA cintayEham sadAnanda vidyApradaguruguhakIrtim

C: vEdAnta bOdhakam vijaya cinmudrAHNkam nAdAnta vEditam nijasanakAdi nutam vadanAravinda vahni ravi shashi lOcanam vAsudEva kumAra mArahara nandanam


shrI dakSiNAmUrtimIsham

Raga: phEnadyuti / Tala: Adi

P: shrI dakSiNAmUrtimIsham citprakAsham praNaumi

A: vEdAntavEdyam nyagrOdhavRksha mUlavAsinam vallakInAdAnubhava mOdamamRta phEnadyutimandasmitamukhAmbujam

C: jananAdi khEda bhaHnjanacaturam jagadIndrajAlacamat kRtikaram munijanAdi nikhila samshayaharam mudrAkaram guruguhAkaram anAdyavidyA tamO bhAskaram AcArya shEkharam sundram manOvAgagOcara shashidharam mauninam madanaharam shaHNkaram

English

I bow down before the Lord Shri Dakshinamurti, he who is the awareness of the supreme spirit.

He is to be realized through Vedanta, and is seated under the banyan tree. He is enchanted by the music of Vallaki-Veena. His lotus face shines with a nectar-like smile.

He is adept at destroying the sorrow of birth, etc. He is smart in displaying the illusive nature of the universe, and detroys all the doubts of the sages and others through the silent exposition of Mudra. He is the source of Guruguha. He is the sun who removes the primordial darkness of Avidya ignorance. He is the master of masters, beautiful and beyond thought and speech, sports the crescent moon, observes silence, destroyed Cupid, and bestows auspiciousness.


shrI kALahastIsha shritajanAvana samIrAkAra mAm

Raga: husEni / Tala: jhampa

P: shrI kALahastIsha shritajanAvana samIrAkAra mAm pAhi rAjamauLE Ehi

A: pAkAri vidhi hari prANamaya kOshAnilAkAsha bhUmi salilAgni prakAsha shiva

C: jHnAna prasUnAmbikApatE bhaktAbhimAna dakSiNa kailAsavAsAbhISta dAna caturakaAbja dIna karuNAnidhE sUnasharasUdanAjHnAna hara pashupatE jHnAna guruguha saccidAnandamaya mUrttE hInajAti kirAtakEna pUjita kIrttE

English

O Lord of Kalahasti, You who protect those who take refuge in You, and are the form of Samira (air, one of the five elements), please protect me, oh Rajamauli.

You are the vital force of Indra, Brahma and Vishnu. You are the god of wind, Anila. You illumine ether (Akasha), earth (Bhumi), water (Salila), and fire (Agni).

You are the Lord of Jnanaprasunambika, and are enshrined in the Dakshinakailasa Kshetra, to the pride of devotees. Your lotus-like hands shower the desired boons on all those who pray to You. You are compassionate toward the afflicted, and destroyed Cupid-Manmatha and the Anjanan-ignorance. You are Pashupati, the Lord of all beings, and received the Jnanopadesha from Guruguha. You are the embodiment of Existence, Knowledge and Bliss. You have the fame of being worshiped by a low-caste hunter.


shrI mAtRbhUtam trishiragri nAtham

Raga: kannaDa / Tala: mishra cApu

P: shrI mAtRbhUtam trishiragri nAtham hRdi cintayE sugandhi kuntaLAmbA samEtam

A: sOmasakham nata shukasanakam naLa kAmAdi vijaya kamanIyAHNgam sOmam shirOdhRta sUrya gaHNgam kOmaLatara dhRta kuraHNgam guruguhAntaraHNgaliHNgam

C: vAsavAdi dEva vandita caraNam vaishya jAti strIvESa dharaNam vAsudEva mahitam bhavataraNam vAsanAdirahitAntahkaraNam dharahAsa tripurAdi haraNam vAsukipramukhAbharaNam bhAsamAna navAvaraNam dAsajana santOSa karaNam suvAsita nava javanti puSpa vikAsapriya hRdayam sadayam mAsa varSa pakSOtsava vibhavam sadAshivam paramashivam


shrI pArvatIparamEshvarau vandE

shrI pArvatI-paramEshvarau vandE
rAga - bauli (janya of mAyA-mALava gauLa)
tAla - Adi


I salute shrI pArvatI and paramEshvara[1,2]

cid-bimbau lIlA-vigrahau[3]
reflections of consciousness, (whose) idols are engaged in sport[4].

mamAbhIShta siddhayE
Deign to fulfil my desires.

C: ApAda-mastakAlaHNkArau
(The two) who are decorated from head to foot,

AdimaddhyAnta-rahitAkArau
(who are) without beginning or end,

sOpAna-mArga-mukhyAdhArau
the key authorities for the "ladder-path" or the "stepped-approach"[5]

sukhapradau gandharasAdhArau
who grant comfort, the substrata/ authorities for fragrance, aesthetic essence etc[5],

lOpAmudrEshArccita caraNau
whose feet are worshipped by Agastya,

lObha-mOhAdi-vAraNa-karaNau
destroyers of greed and ignorance,

pApApaha-paNDitatara-guru-guha-karaNau
removers of sin, creators of the scholarly guru-guha[6],

bhayaharaNau bhavataraNau
destroyers of fear, (those) who help us transcend worldly life.


Notes

  1. This composition of ShrI MuttusvAmi DIkshitar is in praise of the dieties at the temple of vEdAraNyam, on the south-east coast of Tamil Nadu, near TiruvAroor (Raghavan, 1975).
  2. The pallavi seems to have been inspired by the classic opening shlOka of KAlidAsa's Raghuvamsha (vAgarthAviva sampRktau) exalting the divine parents.
  3. "Bauli" features as a soochita rAga mudra in this epithet.
  4. Legend has it that the sage Agastya was unable to attend the wedding of Shiva and PArvatI in KailAsha and hence the celebrations were repeated for his benefit at VedAraNyam. lIlA-vigrahau probably refers to the act of giving sage Agastya darshan of the marriage (Srini Pichumani, pers. comm.).
  5. sOpAna-mArga and gandharasAdhArau are probably advaitic notions.
  6. guru-guha, the composer's signature, can also be literally taken to mean Lord ShaNmukha in this context.

shrI sAmbasivam cintayAmyaham

Raga: bilahari / Tala: Adi

P: shrI sAmbasivam cintayAmyaham ganEshavaraguruguhAdi vandita

C: bhUsurAdi pUjita mRducaraNam bhAgavata pramukhAdi rakSaNam vasupradam varadAbhayanipuNam vAsudEva kubErAdi bharaNam


shrI tyAgarAjasya bhaktO bhavAmi

Raga: rudrapriya / Tala: mishra cApu

P: shrI tyAgarAjasya bhaktO bhavAmi kiHncit jHnOpyatOham sarvajHnOvAsmi

A: kAtyAyanI mOhitasvarUpasya kAmAdi vRttiharaNa pratApasya bhUtyAbharaNAlaHNkRta gAtrasya buddha shuddha nityAnanda mAtrasya

C: amarEshAdi pUjita sAyaHNkAlasya ati shuddha maddaLAdi vAdya lOlasya nava nandyAdi bhakta jana pAlasya natasurAsura samhati jAlasya kamalakalhAra mAlasya kAHncana maNimaya cElasya kamanIya guruguha mUlasya kamalApura kRta lIlasya vimala rudra gaNikA narttana vinOda bhEda mOda karasya kamala viDambana karasya shaHNkarasya puraharasya harasya

English

May I become the devotee of Lord Tyagaraja. Then, though I am ignorant now, I shall become omniscient.

He whose form is fascinating to Goddess Katyayani, He is renowned for annihilating desires. He whose form is annointed with sacred ashes, He is the personification of intelligence, purity, and eternal bliss.

He is worshiped in the evenings by Lord Indra and others, enjoys the music of the Atishuddhamaddala drums, protects devotees such as Navanandis, and is surrounded by the worshiping Devas as well as Asuras. He who is adorned by garlands of lotus and lilies, wearing a garment of gold studded with gems, He is the progenitor of the handsome Guruguha, sports in Kamalapura, and delights in the various dances performed by the Rudra Ganikas. The beauty of His hands exceeds that of a lotus, he who is Shankara, the destroyer of Tripura, the great Hara.


shrI vaidyanAtham bhajAmi

Raga: aThANA / Tala: Adi

P: shrI vaidyanAtham bhajAmi shritajana vandita bAlAmbikEsham

A: dhavaLita vaidyanAtha kSEtram dayAsudhA sAgaram trinEtram avinAsha kaivalyAdi pradam Anandakara mUlAdi pradam

C: dEvarAjAdi pUjita padam divyAmbara dhara guruguha mudam kavijanAdinutasOmAskandam kamanIya nAdabindu kalAspadam


shrI valmIka liHNgam cintayE

Raga: kAmbhOji / Tala: khaNDa aTa

P: shrI valmIka liHNgam cintayE shivArddhAHNgam cintayE

A: shrI varadAyakam shrIpuranAyakam dEvatAdi vinuta divya vIthIviTaHNkam

C: kurukSEtra viriHnci yajHnOdbhava kArmuka dhara muraripu hata harihayAdyakhilAsura bhayOpadravaharaNacaNataram shaHNkaram sOmakulAmbikAmbhOja madhukaram guruguha janakam natajanakam kubEra sakham carmAmshukam surucira shirOdhRta shashAHNkam svayamprakAshakamtArakam

English

I meditate on Lord Valmikalinga, he who shares half of his body with goddess Parvati.

One who bestows auspicious boons, is the lord of Shripura, saluted by celestials, He is the divine Vithivitanka.

He is the destroyer of the fear and annoyance of Indra, of other celestials and of Vishnu who sports the bow, which emerged from the sacrifice performed by Brahma in Kurukshetra. Bestower of auspiciousness, holding deer in one hand, He is the honey bee hovering over the lotus-faced Parvati, born in the lunar dynasty. Progenitor of Guruguha, He is revered by Sanaka and other great sages. Friend of Kubera, He has elephant skin as his robe, and bears the crescent on his head. He is the self-luminous star.


shrI vAHncchanAtham bhajEham

Raga: suraTi / Tala: Adi

P: shrI vAHncchanAtham bhajEham shrI maHNgaLAmbA samEtam

A: shrI vANIshAdi pUjitapadam shrIkara kAshyAdhika phalapradam jIvEsha jagadbhEdApaham jIvan mukti vidEha muktidam

C: shItakiraNa ravi pAvaka nEtram shrIgandhAraNya kSEtram vibhUti rudrAkSAbharaNa gAtram bhUkailAsa sthiti pAtram nirdhUta pApAsIna bhairavam dhUrjaTimAditya vArOtsavam vIti hOtra mRgadharam parashivam vighnEshvara guruguha samudbhavam bhUtapatim bhavasAgaranAvam bhUsuraTIkAd IDitabhAvam pAtaka haraNa nipuNa munitIrtha prabhAvam prakRti svabhAvam


shvEtAraNyEshvaram bhajEham sadAbrahma

Raga: Arabhi / Tala: Adi

P: shvEtAraNyEshvaram bhajEham sadAbrahma vidyA nAyakI samEtam

A: vEdAgama vinuta vaibhavam vidhi guruguha sannuta prabhAvam

C: shvEtAraNya kSEtra vilasitam shvEtAmbarAdi dharam suranatam bhUtAdi sEvitam shaHNkaram shashidharam bhikSATana vESadharam


siddhIshvarAya namastE jagat prasiddhEshvarAya namastE

Raga: nIlAmbari / Tala: mishra cApu

P: siddhIshvarAya namastE jagat prasiddhEshvarAya namastE

A: buddhEshvarAya parAya varAya bhuktimuktipradacaturatarakarAya shuddhasatva guNAkarAya vishuddhacakra nilayAya nitya sukhatarakarAya shaHNkarAya

C: nirmalahRdayavihArAya harAya nIlAmbarAkArAya shrIkarAya carmAmbaradharAya canrashEkharAya shabdAdi paHncatanmAtrAdhArAya dharmAdyakhilapuruSArttha pradAyaka guruguhakumArAya karmajHnAna yOgasAkSAt kArAya vidaLita mArAya

English

I salute Lord Siddhishvara again and again. He is the one of great renown.

He is the foremost among the learned ones. He is supreme, with none his equal. His skillful hands dispense ephemeral and eternal bliss. He is Shankara, established in Vishuddhacakra, confering eternal bliss on his devotees.

He, the Hara destroyer of evils, resides in the hearts of the pious ones. His form is adorned with blue silk and always bestows good fortune. He is clad in tiger skin and is adorned with a crescent moon on his head. He is the source of the five subtle elements, such as sound, etc. He confers all the four values, beginning with Dharma. Guruguha is his progeny. He, who subdued Cupid, manifests through Karma, Jnana, and Yoga.


sOmasundarEshvaram bhajEham

Raga: shuddhavasantA / Tala: Adi

P: sOmasundarEshvaram bhajEham sOmAskandam nitya shuddha vasantOtsava vaibhavam

A: himAdrijA ramaNam bhavataraNam vAmdEvAdi vandita caraNam

C: karuNAmRtarasajalEshvaram varam kadambavanasthita kapAlEshvaram madhurApurivilasita mahEshvaram cidAnanda gaHNgAdharEshvaram varaguruguhEshvaram paramEshvaram vAHnchitArtha phaladAyakacaturam


stavarAjAdinuta bRhadIsha

Raga: stavarAjam / Tala: mishra cApu

P: stavarAjAdinuta bRhadIsha tArayAshu mAm dayAnidhE

C: bhavapAsha mOcana nipuNatara pArvatIsha bhaktapriyakara bhavaguruguhajanaka tripurahara bhukti muktivitaraNa catura


sundarEshvarAya namastE sadAnandAya sOma

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: rUpakam

P: sundarEshvarAya namastE sadAnandAya sOma

A: mandasmitAnanAya madhurApurI nilayAya mAdhavAdyamara vandita maHNgaLa varapradAya

C: bhAnukOTi prakAshAya bhAsamAna shashidharAya bhAratIsha pUjitAya bhadrakALI sEvitAya mInAkSI mOhitAya mOkSa sAkSAtkArAya mahAmantra svarUpAya gaNapati guruguha nutAya


Back to dIkshitar shiva kritis

Related Content

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-2 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-4 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-5 - Romanized

Muthuswamy Dikshithar - Shiva Kritis - Romanized