logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-2 - Romanized


dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: mishra jhampa

P: dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE cidAnanda pUrttE sadA mauna kIrttE

A: akSayasuvarNa vaTavRkSa mUla sthitE rakSa mAm sanakAdi rAja yOgi stutE rakSita sadbhaktE shikSitaduryuktE akSarAnuraktE avidyA viraktE

C: nikhilasamshaya haraNa nipuNa tara yuktE nirvikalpa samAdhi nidrA prasaktE akhaNDaikararapUrNArUDhashaktE aparOkSa nitya bOdhAnanda muktE sukhatara pravRttE svAjHnAna nivRttE svaguruguhOtpattE svAnubhOga tRptE


EkAmranAtham bhajEham

Raga: gamakakriya / Tala: Adi

P: EkAmranAtham bhajEham EkAnEka phalapradam shrI

A: OmkAra rUpam shivam OSadhimUlam varam kAlakAlam haram karmabhEdaharam jHnAnarUpasutam guruguhanutam

C: paHncAkSara mantrarUpam prasannarUpam prapaHncAtIta sadyOjAtAdi paHncamukham sumukham prakaTita kAmakOTi pIThasthitam prasiddha mUkAdinuta kAmAkSIsahitam


EkAmranAthAyanamastE EkAnEka phaladAya

Raga: vIravasantam / Tala: rUpakam

P: EkAmranAthAyanamastE EkAnEka phaladAya

A: pAkashAsanAdi dEvavanditAya varadAyamUka mukhya vAkpradAya mUlakanda muktidAya

C: kAmAkSI mOhitAya kAmita phalada nipuNAya kumAra guruguhAtmajAya karavidhRta kuraHNgAya kamajanaka pUjitAya kamanIya kandharAya kAHncIpuri vilasitAya kali kalmaSa vinAshAya


EkAmranAthAya namastE


rAgam: mukhAri - tALam: rUpakam

pallavi

ekAmranAthAya namaste namaste shrI

samaShTi caraNam

pAkashAsanAdisakaladevab.rndasannutAya
parashivatatvabodhitaparamashAntasvarUpAya
mUkamukhyavAkpradAya mUlakandamuktidAya
kAmAkShIsametAya gaNapatiguruguhasutAya


EkAmranAthEshvarENa samrakSitOham shrI

Raga: caturaHNgiNi / Tala: Adi

P: EkAmranAthEshvarENa samrakSitOham shrI

A: mUka mukhyavAkpradanipuNEna munigaNAdi guruguha sannutEna pAkashAsanAdi pUjita vara paHncAkSara svarUpENa

C: kAHncIpura vilasita prabhAvEna paHncabhUtAtmakEna shivEna vAHnchitArtthapradEna caturaHNga balEshvarI mOhitAkArENa


gaurIshAya namastE shrI

Raga: Arabhi / Tala: tripuTa

P: gaurIshAya namastE shrI guruguhAdi sannuta varAya

A: shauri vidhIndrAdi nutAya shaHNkarI prANanAthAya sUrijanOpAsitAya shUlAyudha dhara shObhitAya

C: shuka sanakAdi dEva hitAya sundara mAyUra nAthAya nirmala hRdaya vihArAya nitya shuddha buddha muktAya sakala niSkaLarUpAya carmAmbara dhara shashi shEkharAya sukhatara pravartakAya shuddha cakra nilayAya nityAya


gOkarNEshvara pAhi pAhimAm

Raga: saurASTram / Tala: Adi

P: gOkarNEshvara pAhi pAhimAm gOtrabhidAdi pUjita mUrtE sukIrtE

A: shrI kambu hEmagiri kArmuka dhara shrIpati shara dharaNIdhara purahara shOkahara hara shubha nikarAkara kOkanadapada guruguhAkara

C: bAla manDana tIrthatIravAsa bhAratIshanuta bhakta vishvAsa nIlalOhita vishvavilAsa nityAnandavallI manOllAsa pAHncAla saurASTra cOLadEsha pAla sEvitapAda mRkaNDubAla dIrghAyurArOgyaprada bAla shashidhara varada dakSiNa


hAlAsyanAtham smarAmi

Raga: darbAr / Tala: Adi

P: hAlAsyanAtham smarAmi kOlAhala mInAkSI samEtam

A: mUlAdi navAdhAra nAyakam munijanAdi bhakta vara dAyakam malayadhvajapura maNTapasthitam mahA gaNEsha guruguhAdiyutam

C: navanIta kALIpUjitam nandirUpAHnjanEyAdi nutam navAdyASADha mahOtsavam nata surAsura dEva prabhAvam


hATakEshvara samrakSa mAm tapta

Raga: bilahari / Tala: rUpakam

P: hATakEshvara samrakSa mAm tapta hATakamaya liHNga mUrtE trayAtmaka

A: pATalI pAdapa mUla prakAsha pAtALa bilahari hayAdyamaranuta hATakakSEtranivAsa hamsarUpacidvilAsakOTikOTicidAbhAsaguruguhamAnasOllAsa

C: dArukAvanastha tapOdhanAdyugra tapah prabhAva sambhava mUrtE mEru shRHNga madhya sthita shrInagara vihAra parAshakti sahita kIrtE mAruti nadyarjunAdi bharatAcAryairavEdita narttana sphUrttE cAru smita mukhAmbhOja shashidhara sarasIruha pada vidaLita bhaktArttE gaurIpatE pashupatE gaHNgAdhara jagatpatEshaurivinutabhUtapatE shaHNkarakailAsapatE

English

Oh Hatakeshvara, please protect me, you whose Linga form is like molten gold, and is of the form of the three gods, Trayatmaka.

He who shines under the Patali tree, and is worshiped by Indra and other gods in Patala, he who resides in Hataka Kshetra, sports as pure consciousness in the form of the swan Hamsa, and shines in the minds of crores and crores of beings, he delights the mind of Guruguha.

He who manifested before the great sages in the forest of Daruka, in response to their severe penance, He attained fame because of the company of Parashakti, and abides in the Srinagara, amidst the peaks of Meru. He whose cosmic dance is beyond the comprehension of the great Acharyas such as Anjaneya, Nandi, Aruna, Bharata, etc., He whose lotus-like face sports an elegant smile and is adorned with the moon, His lotus feet remove the miseries of the devotees. The Lord of Gauri, Lord of living beings and the elements, is adorned with Ganga. He is the Lord of the universe. He is Bhutapati, revered by Vishnu, and the auspicious one who resides in Kailasa.


jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi

Raga: yamunA kalyANi / Tala: tishra Ekam

P: jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi

A: ambujAsanAdi sakala dEva namana tumburunuta hRdaya tApOpashamana ambudhi gaHNgA kAvErI yamunA kambu kaNDyakhilANDEshvarI ramaNa

C: parvatajAprArtthitApaliHNgavibhO paHnca bhUta maya prapaHncaprabhO sarvajIva dayAkara shambhO sAmajATavi nilaya svayambhO sarva karuNA sudhAsindhO sharaNAgata vatsalArttha bandhO anirvacanIya nAda bindO nitya mauLi vidhRta gaHNgEndO nirvikalpaka samAdhi niSTha shiva kalpatarO nirvishESacaitanya niraHnjanaguruguhagurO

English

Oh Jambupati, protect me and give me the knowledge of the nectar of true bliss.

He is honored by Brahma and other celestials. He mitigates the affliction of the heart of Tumburu. He is of the form of water, the great ocean and the rivers such as Ganga, Kaveri, Yamuna. He is the beloved one of Akhilandeshvari, whose neck is as beautiful as a conch.

In deference to the prayers of goddess Parvati, the Lord manifested in the form of the Linga representing the element water. He is the Lord of the universe, which is made of five elements. He is Shambhu, who is compassionate toward all beings. He manifests of his own accord in the forest inhabited by elephants. He is the nectar-like ocean of mercy, and is the succour to those who take refuge in Him. He is the indescribable Nadabindu. He always holds the Ganga and the moon on His head. He is the Kalpaka tree, and is engaged in the desireless Samadhi, supreme consciousness. He is the father of the pure, faultless knowledge in the form of Guruguha.


jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi

Raga: yamunA kalyANi / Tala: tishra Ekam

P: jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi

A: ambujAsanAdi sakala dEva namana tumburunuta hRdaya tApOpashamana ambudhi gaHNgA kAvErI yamunA kambu kaNDyakhilANDEshvarI ramaNa

C: parvatajAprArtthitApaliHNgavibhO paHnca bhUta maya prapaHncaprabhO sarvajIva dayAkara shambhO sAmajATavi nilaya svayambhO sarva karuNA sudhAsindhO sharaNAgata vatsalArttha bandhO anirvacanIya nAda bindO nitya mauLi vidhRta gaHNgEndO nirvikalpaka samAdhi niSTha shiva kalpatarO nirvishESacaitanya niraHnjanaguruguhagurO

English

Oh Jambupati, protect me and give me the knowledge of the nectar of true bliss.

He is honored by Brahma and other celestials. He mitigates the affliction of the heart of Tumburu. He is of the form of water, the great ocean and the rivers such as Ganga, Kaveri, Yamuna. He is the beloved one of Akhilandeshvari, whose neck is as beautiful as a conch.

In deference to the prayers of goddess Parvati, the Lord manifested in the form of the Linga representing the element water. He is the Lord of the universe, which is made of five elements. He is Shambhu, who is compassionate toward all beings. He manifests of his own accord in the forest inhabited by elephants. He is the nectar-like ocean of mercy, and is the succour to those who take refuge in Him. He is the indescribable Nadabindu. He always holds the Ganga and the moon on His head. He is the Kalpaka tree, and is engaged in the desireless Samadhi, supreme consciousness. He is the father of the pure, faultless knowledge in the form of Guruguha.


kailAsa nAthEna samrakSitOham

Raga: kAmbhOji / Tala: mishra cApu

P: kailAsa nAthEna samrakSitOham kaivalya prada nipuNatarENa shrI

A: kailAsa giri vihArENa shaila rAjAtmajA mOhAkArENa

C: sadgatidAyakAmbhOja caraNEna cAru sharashcandra kalAdharaNEna sadguruguha sannutapadEna satya jHnAnAnandEna sanakAdi samshaya haraNEna cidAnanda hRdaya sthitEna


kailAsanAtham bhajEham

Raga: vEgavAhini / Tala: Adi

P: kailAsanAtham bhajEham kAmAdivRttim tyajEham

A: shailarAjAtmajApatim pashupatim shaHNkaram bhakta vashaHNkaram

C: vAlakhilyAdi pUjita gAtram vasupradanipuNatarakSEtram kAla kAma haraNa caraNa nEtram kamalEshAdi sannuti pAtram nIlakaNTha guruguhaputram nityAnanadam parama pavitram shUlapANimatyadbhutacitram svaprakAshajitavahni shashi mitram


kAmEshvarENa samrakSitOham

Raga: shrI / Tala: Adi

P: kAmEshvarENa samrakSitOham gaNapati guruguhAdi kAraNEna

A: kamalEsha kRta kanyakAdAnEna karuNAmRta rasapravAhEna kAmEshvarI pANigrahaNEna kAmAdi mukti yashaskENa

C: aruNa kiraNa kOTi prakAshEna aNimAdyaSTaishvarya pradEna bhErIvINAdi gAna lOlEna bhAgavata pramukhAdi nutEna varalAja hOmAdi pradakSiNa vasu mishrita puSpa varSitENa purANa puruSa puruhUtAdi pUjita ratnamaNTapasthita mudEna


kanaka sabhApatim bhajarE mAnasa

Raga: mALavashrI / Tala: Adi

P: kanaka sabhApatim bhajarE mAnasa kamanIya cidambara puri vilasitam

C: sanakasanandanAdi vinuta padam shivakAmEshvari manOllAsakaram dinakara candrAgni lOcanam dInArttiharam guruguha muditam


kAshivishvEshvara Ehi mAm pAhi

Raga: kAmbhOji / Tala: aTa

P: kAshivishvEshvara Ehi mAm pAhi karuNAnidhE sannidhEhi mudam dEhi

A: kAshIkSEtrasadRshAdhikaphalada garttatIravAsa bhakta vishvAsa dEshikakaTAkSENa darshita dEvAtAsArvabhauma mahAdEva dEvadEva dEvanuta dEvarAjapUjita dakSiNa

C: bhavarOgaharacatura vaidyAliHNgavibhO bhadradAyakAmbhOja kara vibhO kuvalayAdi paHncavadanasvayambhO kuSTharOgApaha gartta tIrttha shambhO ravi shashi vahni nEtra sucaritra vishAlAkSI kaLatra kavijanAdi sannuta pAtra kamanIya gAtra cinmAtra bhuvana bharaNa bhUta gaNapatE bhavahara nata vidhi shrIpatE shiva guruguhajanaka pashupatE navamaNi vilasita cit sabhApatE


kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa

Raga: dEvagAndhAram / Tala: rUpakam

P: kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa kali kalmaSApaham shiva rAjadhAni kSEtrasthitam

A: bhayApaham dikpAlakAdi vinuta mahEshvaram mAyAmaya jagadAdhAram guruguhOpacAram

C: nIlAyatAkSI manOllAsa karaNam nitya shuddha satva guNam bhuktimukti prada nipuNam pAlita bhaktam paHncAnanam praNata gajAnanam bAlacandrashEkharam bhavapAshamOcanam trinayanam


kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsamEtAya

Raga: kalyANi / Tala: mishra cApu

P: kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsamEtAya namastE namastE

A: tumburu nArada sannuta caraNAya uttuHNga kamanIya vRSabhArOhitAya ambudhi kAvErI tIrasthita sukhakarAya shaHNkarAya

C: kumAraguruguhapUjitAya umAramaNAya mahEshvarAya hEmagiripITha sthitAya carmAmbara shashi shEkharAya nirmala hRdaya vilasitAya nityashuddha buddha muktAya nityOtsava niraHnjanAya


kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsahitAya

rAgam: kedAram - tALam: rUpakam

pallavi

kumbheshvarAya namaste
shrImaN^gaLAmbAsahitAya

anupallavi

mAnitaguruguhavanditAya
kumbhajapUjitapaN^kajacaraNAya

caraNam

ambujAsanAdisannutanIlakaNThAya
kujabudhAdig.rhAdisaMhitAya
kuberapramukhAdyupAsitamukAmbujAya shaN^karAya


kumbhEshvarENa samrakSitOham

Raga: kalyANi / Tala: Adi

P: kumbhEshvarENa samrakSitOham kumbhajAdi muni pUjita varENa

C: kumbha mAsa makhA mahOtsavEna kAmakOTi pITha yati nutEna ibhavadana guruguhAnandEna indu dhara maHNgaLAmbAyutEna


kusumAkara shObhita shrIpura gEham

Raga: kusumAkaram / Tala: rUpakam

P: kusumAkara shObhita shrIpura gEham kumbhaja guruguhanatam bhAvayEham

C: hasanajita tripuram avanata muraharam abjashEkharam karuNAkaram haram bhasitOddhULana bharaNam pannaga valayAbharaNam asamAstra garvaharaNam agarAja sutAramaNam


mahAdEvEna pAlitOsmyaham

Raga: dEvamanOhari / Tala: Adi

P: mahAdEvEna pAlitOsmyaham mahanIya sAmrAjya pradEna

A: mahA kailAsa giri vihArENa mAnita guruguha sannuta padEna

C: paHncAkSara mantra svarUpENa pArvatI mannOllAsa karaNEna parashiva tatva bOdhita nipuNEna parama shAnta svarUpAtmakEna paHncabhUta prapaHncAtmakEna vAHnchita phalaprada catura tarENa paHncamahApApOpashamanEna paHNkajAsanuta gaHNgAdharENa


mahAliHNgEshvaram madhyArjuna

Raga: pharaju / Tala: rUpakam

P: mahAliHNgEshvaram madhyArjuna mahAliHNgEshvaram namAmi

C: mahAbrahmahatyAdi pApaharam kAlaharam puraharam shaHNkaram bRhatkucAmbAramaNam guruguhAntah karaNam bhavabhayaharanipuNam


mahAliHNgEshvarAya namastE shrI madhyArjunapuri

Raga: aThANA / Tala: Adi

P: mahAliHNgEshvarAya namastE shrI madhyArjunapuri vilasitAya

C: bRhatkucAmbA samEtAya krUra paHncahatyAdi pApa shamanAya brahmAdi guruguha pUjitAya mahAdEva jagadIshvara shivAya


marakata liHNgam cintayEham

Raga: vasanta / Tala: Adi

P: marakata liHNgam cintayEham mANikyavalyambAsamEtam

A: gaurIvallabha gaNEsha sannutam guruguhapUjita vRSArOhitam

C: mahAbilvavana madhyavihAram mAlAkapAla shUlAdidharam mahanIya sAmrAjyAdipradam mAnita vaishravaNAdi varadam


mArgasahAyEshvaram bhajEham

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: mishra cApu

P: mArgasahAyEshvaram bhajEham maraktavallI manOllAsakaram

C: durgA lakSmI bhAratIbhih pUjitam dINajanAdi bRndasEvitam dIrghAyuSprada kRpAlavAlam nirguNarasapUrNa sharIram nitya guruguhAnandavaram viriHncipura madhyavihAram vIrasihmatIrtthOpacAram


mAyUranAtham anisham bhajAmi

Raga: dhanyAshi / Tala: mishra cApu

P: mAyUranAtham anisham bhajAmi mAyAmayA dharaNIsham tyajAmi

A: kEyUrahArAdyalaHNkRta dEham kEkIpUjitAmravanagEham AyurArOgyaishvaryadam sAyujyAdi muktipradam

C: Aditya kOTiprakAsham nandikEshamapramEyam abhayAmbikEsham mahEsham mEdinyAdi paHnabhUtAvakAsham mInadhvajArim purArim vEdanuta guruguha nivAsam bhEdayuta vishva vilAsam mOdarUpa manOvilAsam nAdamaya navanavOllAsam


nAgAbharaNam nagajAbharaNam namAmi

Raga: nAgAbharaNam / Tala: Adi

P: nAgAbharaNam nagajAbharaNam namAmi bhayaharaNam bhavataraNam

C: bhOgirAjashayanArccita caraNam bhukti muktida prapaHncabharaNam yOgirAja guruguhaprakAsham tyAgarAjarUpam bRhadIsham


nAgaliHNgam bhajEham

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: rUpakam

P: nAgaliHNgam bhajEham anAdiliHNgam bhajEham shri

A: nAgavallI prasaHNgam nagajArddhAHNgam nandituraHNgam AgamashAstrapurANaprasaHNgam avidyAbhaHNgam atidhavaLAHNgam

C: sthUlasUkSmakAraNAtmaliHNgam sukhapradAyaka sundaraliHNgam mUlabhUtamaprAkRtaliHNgam munigaNASTanAgArccitaliHNgam nIlakaHNTha guruguhAntaraHNgam nityashuddhakaravidhRtakuraHNgam kAlaharam shirOvidhRta gaHNgam karuNApAHNgamvijitAnaHNgam


nAgaliHNgam namAmi satatam

Raga: mOhanam / Tala: Adi

P: nAgaliHNgam namAmi satatam nAmarUpa prapaHncAtIta liHNgam

A: nAgarAjamaNi bhUSita liHNgam shrInagarasthitavalmIkaliHNgam

C: AgamavEdAntasAraliHNgam Adi madhyAnta rahitaliHNgam mUla bhUta kAraNAtma liHNgam nIlakaNTha svayamprakAsha liHNgam nAgEndravinuta shaHNkara liHNgam nAradAdinuta nandituraHNgam vAgIsha varada guruguhavandita sundara shiva mOhanakaraliHNgam


nIlAcalanAtham bhajEham

Raga: sumadyuti / Tala: Adi

P: nIlAcalanAtham bhajEham nikhilalOka jagatprasiddhEshvaram

A: nIlAmbkA manOllAsakaram nirantaram bhakta vashaNkaram

C: indranIlaparvatasthitaprasiddham indrAdi pUjita vara pradam mAdhavAdyamarabRnda sannutam mAnita guruguha vandita varadam candrashEkharam kRpAkaram gaHNgAdharam shUlAdhidharam arjuna tapOmahita pAshupatAstra pradam tripurAdiharam


nIlakaNTha mahAdEva

Raga: vasanta / Tala: rUpakam

P: nIlakaNTha mahAdEva nikhilalOkalasatpratApa

A: bAlacandrashEkhara hara pArvatImanOhara

C: dhavaLita kailAsakSEtra sAmavEdagIta stOtra avani brahmakapAlakSEtra kAmadahana vishAlanEtra


nIlakaNTham bhajEham satatam

Raga: kEdAragauLa / Tala: rUpakam

P: nIlakaNTham bhajEham satatam nIrajAsanAdinutam

A: bAlakucAmbAsahitam bAlacandrasEvitam shIlaguruguhapUjitam shrIkadambavananAtham

C: akSayarUpAkhaNDa kAvErItIrOttarAbhimukham paHncamukham rakSitabhaktapramukham nakSatrEsha shEkharam nAmarUpa vicitratara dakSataramIshvaram kEdAragauLapriyakaram dakSiNakAshIpuram daNDitakAmatripuram dakSadhvaraharam haram dayAkaramkamalakaram


nIlakaNThAya namO namastE

Raga: nAda rAmakriya / Tala: mishra cApu

P: nIlakaNThAya namO namastE nikhilAgama sannuta varAya nIrajAsanAdi pUjitAya

A: pAlita dAsajana mukundAya pannagAbharaNa bhUSaNAya

C: bAlArkka shashi vahni nEtra dharAya bAlaguruguha sEvitAya bAlakucAmbA sahavAsAya bAla gIrvANa gIta nAdarAmakriyAmOditAya shrInAtha cidAnandasahitAya dakSiNakAshI sthitAya


niSadhAdi dEshAdhipatinuta

Raga: niSadham / Tala: mishra cApu

P: niSadhAdi dEshAdhipatinuta nIlakaNThEsha pAlayamAm

C: vRSabhavAhana vishvaOhana viSayavAsanAdi vidAraNa vIraguruguhOdaya kAraNa


Back to dIkshitar shiva kritis

Related Content

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-3 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-4 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-5 - Romanized

Muthuswamy Dikshithar - Shiva Kritis - Romanized