logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized

abhayAmbA nAyaka varadAyaka

Raga: kEdAragauLa / Tala: Adi

P: abhayAmbA nAyaka varadAyaka AtmarUpa prakAshakAvAva

A: ubhayAtmaka prapaHnca vyApaka OHNkAra svarUpAvakAshaka shubhakara shashi shEkhara karuNAkara sundara shaHNkara bhakta vashaHNkara

C: nIlakaNThapUjita nirvikalpa nIlakaNTha bhava satya saHNkalpa kAlakAla sakala vishvavikalpa jAlamUla kOTi brahmakalpa kapAla mAla shUladhara guruguha jAlalIla phAlalOcana lOka pAla varadAna shIla shArddUla cEla karuNAlavAla rati lOla


abhayAmbA nAyaka harisAyaka

Raga: Ananda bhairavi / Tala: Adi

P: abhayAmbA nAyaka harisAyaka AtmarUpa prakAshaka avAva

A: ubhayAtmaka prapaHnca prakAsha dhIHNkArasvarUpAvakAshaka shubhakara kAvErI tIrasthita sundara gaurImAyUranAtha

C: nAgaliHNga bhaktAbhISTaprada nAdabindu kalArUpAspada AgamAdisannuta pallavapada Ananda bhairavI yutapada bhOgamOkSa vitaraNa dhurINatara bhUsurAdi samsEvita shaHNkara tyAgarAja guruguhasaHNgavakara tApatrayahara dayAsudhAkara


AdipurIshvaram sadA bhajEham

Raga: Arabhi / Tala: Adi

P: AdipurIshvaram sadA bhajEham tripura sundarI samEta vara guruguha janakam vandita muni samUham

C: vidhi hari pUjita tyAga rAjAHNgam Aditya kOTi prakAsha liHNgam nandi pUjita svayambU liHNgam nAgakavacadharasaikataliHNgam


agastIshvaram ArAdhayEham

Raga: lalita / Tala: mishra cApu

P: agastIshvaram ArAdhayEham haram saccidAnanda vallIsham

A: jagajjIvEshAkaram janana vilayakaram nagajAhlAdakaram nandIsham shaHNkaram

C: jalanidhipAnArtham kalashajEnArccitamjalajanAbhAdi nutam jAhna vIdharam satatam kalikalmaSApaham kamanIya vigrahamsulalita guruguhajanakamrakSitadhanikam jalaruhApta candrAgni dRsham jaTAjUTamIshAdrIsham valaripu vanditajagadIsham vAHnchitartthadAyakam anisham


akhilANDEshvarO rakSatu

rAgam: shuddhasAveri - tALam: rUpakam

pallavi

akhilANDeshvaro rakShatu mAM
harihayAdipUjitassatatam

samaShTi caraNam

akhilANDeshvarisahitAnandayuto
Ashritajanakalpataro AraktavarNashobhito
sukhataro akhaNDaikarasapUrNo
akhilabhuvanasAkShiNo saccidAnandarUpiNo
sadguruguhaprabodhino


akSaya liHNga vibhO svayambhO

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: mishra cApu

P: akSaya liHNga vibhO svayambhO akhilANDa kOTi prabhO pahi shambO

A: akSarasvarUpa amita pratApa ArUDha vRSa vAha jagan mOha dakSa shikSaNa dakSatara sura lakSaNa vidhi vilakSaNa lakSya lakSaNa bahu vicakSaNa shudha bhakSaNa gurukaTAkSa vikSaNa

C: badarIvanamUla nAyikA sahita bhadrakALIsha bhakta vihita madana janakAdi dEvamahita mAyAkArya kalanA rahita sadaya guruguha tAta guNAtIta sAdhujanOpEta shaHNkara navanIta hRdaya vibhAta tumburu saHNgIta hrIm kAra sambhUta hEmagiri nAtha sadAshrita kalpaka mahIruha padAmbuja bhava ratha gaja turaga padAdi samyuta caitrOtsava sadAshiva saccidAnandamaya


AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi

Raga: kEdAram / Tala: mishra cApu

P: AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi shivakAmavallIsham

A: bhAnukOTi kOTisaHNkAsham bhukti muktiprada daharAkAsham dInajana samrakSaNa caNam divyapataHnjali vyAghrapAda darshitakuHnjitAbjacaraNam

C: shItAmshu gaHNgAdharam nIlakandharam shrI kEdArAdi kSEtrAdhAram bhUtEsham shArddUlacarmAmbaram cidambaram bhUsura trisahasra munIshvaram vishvEshvaram navanItahRdayama sadayaguruguhamAdyam vEdavEdyam vItarAgiNamapramEyAdvaitapratipAdyam saHNgItavAdya vinOdatAHNDavajAta bahutara bhEdacOdyam


AnandEshvarENa samrakSitOham

Raga: Ananda bhairavi / Tala: mishra cApu

P: AnandEshvarENa samrakSitOham nityAnanda rUpOsmi brahmAnanda rUpOsmi

A: jHnAnapradAna guruguharUpa cidAnanda nAtha svarUpa prakAshEna

C: avayavatrayAtItEna nityEna avasthAtrayasAkSiNAdi shuddhEna bhava paHncakOsha vyatiriktEna buddhEna shiva saccidAnandarUpENa muktEna shravaNa manana nididhyAsana samAdhi niSTha parOkSAnubhava svamAtrAvashESita prakAshamAna mahEshvarENa

English

I am protected by Anandeshvarena, and hence am of the nature of eternal joy, and of the form of supreme bliss, Brahman.

The Lord of the form of Guruguha, who bestows knowledge, He is knowledge which is eternal bliss and is self-luminous.

He is beyond the three stages of bodies and eternal existence: gross, subtle, and causal. He is the witness to the three states: waking, dreaming, and deep sleep. He is pure. He transcends the five Kosas constituting the world, as well as the three types of miseries. He is knowledge. He is Shiva, who is of the form of Sat Cit Ananda, existence knowledge bliss, and is free. Hearing, thinking, meditating on Him with concentration, one will have the experience of directly visualizing Him within oneself. He is Maheshvara, the effulgent one.


arddhanArIshvaraM ArAdhayAmi satatam

Raga: kumudakriya / Tala: rUpakam

P: arddhanArIshvaraM ArAdhayAmi satatam atri bhRgu vasiSThAdi munibRnda vanditam shrI

A: arddhayAma alaHNkAra vishESaprabhAvam arddhanArIshvarI priya karam abhayakaram shivam

C: nAgEndra maNi bhUSitam nandituragArOhitam shrI guruguhapUjitam kumudakriyA rAganutam AgamAdi sannutam anantavEda ghOSitam amarEshAdisEvitam AraktavarNashObhitam

English

I offer my prayers to Lord Arddhanarishvara incessantly. He is surrounded by a host of eminent sages, such as Atri, Bhrigu, and Vasishta.

He has the glory of being exceptionally decorated during the time of Arddha Jama worship. He delights Arddhanarishvari. He is Shiva, offering refuge to his devotees.

He is adorned with the precious gem Nagendramani, and is mounted upon the sacred bull. He is worshipped by the prosperous Guruguha, and is extolled by the melody of Kumudakriya. He is praised by all the Agamas, and is proclaimed by all the Vedas. He is venerated by Indra and others, and his form shines with the red hue.


aruNAcala nAtham smarAmi anIsham

Raga: sAraHNga / Tala: rUpakam

P: aruNAcala nAtham smarAmi anIsham apIta kucAmbA samEtam

A: smaraNAt kaivalyaprada caraNAra vindam taruNAditya kOTi shaHNkAshacidAnandam karuNArasAdi kandam sharaNAgata sura bRndam

C: aprAkRta tEjOmaya liHNgam atyadbhuta kara dhRta sAraHNgam apramEyamaparNAbja bhRHNgam ArUThOttuHNga vRSaturaHNgam viprOttama vishESAntaraHNgam vIra guruguha tAra prasaHNgam svapradIpa mauLividhRtagaHNgam svaprakAsha jita sOmAgni pataHNgam

English

I always contemplate upon Lord Arunachalanatha, who is in the company of Apitakuchamba.

His lotus feet bestow total salvation, even from just remembering them. He is knowledge and bliss, shining like crores of suns. He is the embodiment of sentiments such as mercy, etc. A host of celestials has sought refuge in Him.

He is of the form of extraordinarily lustrous Linga, and holds a marvellous deer in His hand. He is like the bee hovering over the lotus-like Aparna-Parvati. He is seated on a majestic bull. He especially dwells in the hearts of noble Bhusuras. He is very much attached to brave Guruguha. He wears Ganga on His glorious head, and has conquered the moon, the sun and the fire with His natural brilliance.


bRhadIshakaTAkSENa prANinO jIvanti

Raga: jIvantikA / Tala: rUpakam

P: bRhadIshakaTAkSENa prANinO jIvanti ahamahamityAtmarUpa

C: mahadAdi pravRttEna mAyikAdi nivRttEna sahajAnanda sthitEna sadguruguha sannutEna


bRhadIshvarO rakSatu mAm hari

Raga: gAnasAmavarALi / Tala: rUpakam

P: bRhadIshvarO rakSatu mAm hari brahmEndrapUjita satatam

C: bRhannAyakIsahitAnandayutO bhrAnti svarUpa prapaHncAtItah sahaja gAnavarALivinutah sadAshivO vinatagaNEshaguruguhO


bRhadIshvaram bhajarE rE citta

Raga: nAgadhvani / Tala: Adi

P: bRhadIshvaram bhajarE rE citta brahmEndrAdi pUjitam shrI

A: bRhannAyakI manahpriyakaram bhakta janAvana bhayahara nipuNam

C: yOgirAjAdyarccita caraNam yugapadbhOgAdipradanipuNam nAgarAjavinutam nAgadhvani nAdabindu kalAspadam varanipuNam shrI guruguhOpacAriNam vicitranAmarUpaprapaHncadhAriNam vishvasRSTyAdikAraNam vishuddhacakrasthitam vinOdakAriNam


bRhadIshvarAya namastE

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: bRhadIshvarAya namastE brahmAnandAya balEshvarAya

A: bRhannAyakI manOllAsAya bhAsamAna carmAmbaradharAya

C: cAru candrashEkharAya cAru smita sarasIruhapadAya carAcarAtmaka prapaHncakAya sadguruguha sahita sadAshivAya karuNArasa pUritAya kaivalya pradAya taHnjapurIshvarAya harihayAdyamaravanditAya Arakta varNa shObhitAkArAya


candrashEkharam sadA bhajEham

kRti - candrashEkharam sadA bhajEham
rAga - mArga hindOLa
tAla - Adi

pallavI

candra-sEkharam sadA bhajEham
shAmbhavI-manOharam shaHNkaram (candrashEkharam)

anupallavi

indrAdi-dEva-sannutapadam
cintita-phala-prada-guruguha-nutam (candrashEkharam)

caraNa

aSTAdasha-vAdyAdi-priyam
ati-shuddha-maddaLa-vAdya-priyam
saHNgIta-shAstrAdi samyutam
sanmArga-hindOLa-rAga-nutam

madhyama kAla

aSTa-siddhi-dAyakam mukundam
aSTa-pAsha-hara-tIrttha-vaibhavam
Ananda-kandam-sOmAskandam
ajapAnaTanAnanda-vaibhavam (candrasEkharam)


caturdasha rAgamAlika

Ragas are as given for each section below. The tala is caturashra Eka (often given as Adi).


pallavI - shrI

shrIvishvanAtham bhajEham
caturdasha-bhuvana-rUpa-rAgamAlikAbharaNa-dharaNANtahkaRaNam

pallavI - ArabhI

shritajanasamsArabhItyApaham
AdhyAtmikAdi tApatraya-manobhItyApaham

anupallavI - gaurI

shrIvishAlAkSI-gaurIsham
sakala-niSkala-rUpa-saccidAnanda-maya-gaurIsham

anupallavI - nATa

citra-vishvanATaka-prakAsham
jagat-prakAshaka-bhAskara-shashAHNka-koTikoTi-prakAsham

anupallavI - gaula

govindAdi-vinuta-gaulANgam
kSIra-kunda-indu-karpurAdi-vijaya-bhasita-uddhULita-gaulANgam

anupallavI - mohana

guruguha-sammohanakara-liHNgam
paHncIkRta-paHncamahAbhUta-prapaHncAdi-mohanakara-liHNgam

viloma - mohana

viriHnci-viSNu-rudra-mUrTi-mayam

viloma - gaula

viSaya-paHncaka-rahitam abhayam

viloma - nATa

niratishayAsukhada-nipuNataram

viloma - gaurI

nigamasAram ishvaram-amaram

viloma - ArabhI

smaraharam paramashivam atulam

viloma - shrI

sarasa-sadaya-hRdayanilayam

caraNa - sAma

sadAshivam sAma-gAna-vinutam
prakRtyAdi-sapta-rUpa-sAma-gAna-vinutam

caraNa - lalita

sanmAtRam lalita-hRdaya-viditam
kAma-krodhAdi-rahita-lalita-hRdaya-viditam

caraNa - bhairava

cidAkasha-bharavam puraharam
vidhi-kapAla-trishUladhara-bhairavam puraharam

caraNa - sAraHNga

citsabheshvaram sAraHNgadharam
dArukAvana-tapodhana-kalpita-sAraHNgadharam

caraNa - shaHNkarAbharaNam

sadA-AshrayAmi-shaHNkarAbharaNam
cintitArtha-vitaraNam dhurINatara-mANikya-maya-shaHNkarAbharaNam

caraNa - kAmbhoji

sadgati-dAyaka-ambhoja-caraNam
dharmArthadi-nikhila-puruSArtha-prada-samarthatara-ambhoja-caraNam

caraNa - devakriyA

vadAnya-devakriyA-khelanam
sRSti-sthiti-vilaya-tirodhAna-anugraha-karaNa-kriyA-khelanam

caraNa - bhUpAla

vaidyaliHNga-bhUpAla-pAlanam
shrIpura-nirRti-bhAga-gart-tIra-sthita-vara-bhUpAla-pAlanam

viloma - bhUpAla

guruguhesha-suranaresham-anisham

viloma - devakriyA

kuja-budhAdigraha-gati-vihitam

viloma - kAmbhoji

varadam anala-ravi-shashi-nayanam

viloma - shaHNkarAbharaNam

vanaja-candra-sannibha-vadanam

viloma - sAraHNga

paramahamsam Anandanartanam

viloma - bhairava

patita-pAvana-kaRaNam madaharaNam

viloma - lalita

parataram parama-manolaya-jayam

viloma - sAma

parAdi-vAk-prakAsha-Anandamayam


Translation:

I worship the Lord of the Universe
Who wears in his heart the garland of ragas which have taken the form of the 14 worlds

(I worship Him) Who destroys the fear of worldly existence[1] for those who take refuge in Him
And who destroys the mental fear arising from the three afflictions[2], such as adhyatmika and others

(I worship Him) Lord of Vishalakshi-gauri[3]
Who as Lord of white hue[4] is pure existence, consciousness and bliss[5], in both His manifested and unmanifested forms[6]

(I worship Him) Who illuminates this varied and wonderful world which is but a drama
Who radiance is like an infinite number of Suns and Moons which illuminate this eternally changing world

(I worship Him) The white-limbed Shiva who is worshipped by Govinda[7]
Whose body is besmeared with holy ashes surpassing that of milk, jasmine, the Moon, camphor, etc.

(I worship Him) Who fascinates Guruguha[8]
Who by the five-fold combinations of the elements[9] forms the plurality of the phenomenal world

Who is a combination of the forms of Brahma, Vishnu and Rudra[10]
Who is fearless and untouched by the five senses[11]
Who alone is capable of giving unsurpassed joy
Who is the essence of all Veda doctrine[12] and is immortal
Who is the most auspicious and without peer, the slayer of Smara[13]
Who always makes his abode in hearts filled with compassion and feeling

(I worship Him) As Sadashiva[14] who is worshipped by the saman music[15]
With its seven constituent forms, prakritis[16], etc.

(I worship Him) Who is only of blissful form, and who is known by those with tender hearts
Who is known by those with tender hearts and who are devoid of lust, anger and other vices[17]

(I worship Him) As Bhairava[18] who dwells in the void of the consciousness and who has destroyed the cities[19]
And Bhairava with his trident who holds the skull of Brahma[20] and destroys the cities

(I worship Him) Who holds the saranga and who dances in our inner consciousness[21]
Who holds the saranga created by the ascetics of Daruka forest[22]

(I worship Him) Always, Who is bedecked with auspicious ornaments
Who is the bestower of all our desires, whose auspicious ornaments are embedded with emeralds of the finest hue

(I worship Him) Whose lotus-foot gives moksa[23]
Whose lotus-foot is extremely capable of conferring all purusarthas[24]

(I worship Him) Who revels in the activities of the munificent gods
Who revels in the activities of creation, preservation, destruction, dissolution and the conferring of divine grace[25]

(I worship Him) Who is the protector of Vaidyalinga
Southwest of Sripura there is a place called Gartatira

Who is the Lord of Guha[27], the Gods and Kings
Who has ordained the movements of the planets, such as Mars, Mercury
Who is the bestower of gifts, whose eyes are Fire, Sun and Moon
Whose face is like the lotus and the Moon[28]
Who is the highest bliss, and who performs the dance of ecstasy[29]
Who purifies the downtrodden and Who banishes pride
Who is the Supremest Being and Who overrules our minds
Who generates the 4 phases of speech, vak, apra, etc.[30]


Notes:

 1. Belief in the transmigration of souls which wander through innumerable births and deaths seeking life's ultimate goal, moksa (liberation)
 2. ref. to the three kinds of pain; "These are: (1) the intrinsic (adhyatmika), (2) the extrinsic (adibhautika), and (3) the divine or superhuman (adhidaivika). Of these, the intrinsic is two-fold, bodily and mental. Bodily pain is caused by the disorder of the several humours, wind, bile, and phlegm; and mental pain is due to desire, wrath, avarice, affection, fear, envy, grief, and the non-perception of particular objects.... The extrinsic are caused by men, beasts, birds, reptiles, and inanimate things; and the superhuman ones are due to the evil influence of planets and the various spirits." [Samkhya-Karika, see Radhakrishnan, 1957]
 3. ref. to Shiva's consort Parvati, 'the fair one with large eyes'
 4. Shiva's body is covered with white ashes derived from having vanquished Kama, the God of desire, with his eye of fire.
 5. ref. to 'the three attributes of Brahman' in Vedanta philosophy: sat (existence), cit (consciousness), and ananda (bliss). Each of these is treated separately in the carana section: sat appears in the lalita raga, cit in the saranga raga, and ananda in saranga of the viloma section.
 6. ref. to the 'dual aspect' of Brahman, the ultimate source from which all gods and creatures eminate. Muttusvami Dikshitar was a follower of the smarta-Brahman tradition (those who do worship based on smrti) which "while believing in the fundamental truth of advaita (non-duality) and nirguna-Brahman (the non-corporeal form of Brahman), accepted also the saguna-Brahman the corporeal form as manifested in a number of deity forms. These were intended to afford suitable means or supports for worship for men with a diversity of equipment and disposition." [V. Raghavan, 1975] For smarta Brahmans one of the five deities may be selected by a family as the principle deity for home worship: Surya, Shiva, Devi (the Goddess), Vishnu, or Ganesha (the son of Shiva having the head of an elephant).
 7. The 'cow finder'; a name given to Krishna when he saved the people and cows of Ambadi
 8. The pen name of Muttusvami Dikshitar
 9. ref. to the five primordial elements: prthvi (earth), ap (water), tojas (heat/light), vayu (air) and akasha (ether, the subtle and ethereal substance pervading the whole universe) [Aitreya Upanishad III.5.3]
 10. (lit. 'formidable') The name of Shiva as one of the trinity (trimurti)
 11. "Devoid of sound, touch, sight, taste or smell, with neither beginning nor end, Brahman is imperishable." [Katha Upanishad III.15]
 12.  
 13. Alternate name for Kama
 14. 'everlasting' or 'eternal' Shiva; one of the five aspects of parama-Shiva ('highest Shiva'); see [25]
 15. Chants of the Samaveda, the most sacred of all music
 16. prakriti (lit 'primary substance', 'original') constitutes the basic intoned verse of the Saman chant. From this seven vikriti ('alterations' or 'modifications') are realized.
 17. Various sources define these differently. The following instruction is offerred for rulers for shaking the aggregate of the 'six enemies': "restraint of the organs of sense, on which success in study and discipline depends, can be enforced by abandoning lust (kama), anger (krodha), greed (lobha), vanity (mana), infatuation (mada), and excessive pleasure (harsa)." [Kautiliya Arthashastra I.6.1]
 18. The terrible form of Shiva who takes pleasure in destruction
 19. ref. to tripura ('three cities'), the three principle regions of the world: svarga (heaven), akasha (space between heaven and earth) and prthvi (earth). Having been overrun by the demons (asuras) the gods appealed to Shiva to destroy tripura. For this purpose he armed himself: the earth became his chariot, the mountain Mandara his bow, and Vishnu his arrow. All other beings of the worlds of the gods became parts of his chariot with Brahma as charioteer. Thus Shiva destroyed tripura and all its inhabitants. [Mahabharata 8.24]
 20. As a result of an argument with Brahma, Shiva in the form of Bhairava cut off one of his five heads. Brahma then cursed Shiva that he should beg for food while carrying his skull in his hand. [Shiva Purana 3.8]
 21. Shiva is sometimes represented holding a 'deer' in his hand. This symbolizes the peace and tranquility of the hermitage, the dwelling place of the ascetics and their wives of darukavana, the Pine Forest, referred to in the second line of verse. Saranga however also means 'bow', and this interpretation is equally valid since it conforms to the alternating scheme of shruti and smriti. Saranga furthermore evokes the imagery of 'bow and arrow' which in shruti texts is associated with probing the 'inner consciousness': "Taking as bow the mighty weapon furnished by the Upanishads, fix on it the arrow rendered sharp by constant meditation. And having drawn it with the mind absorbed in His thought, penetrate the mark, the imperishable Brahman." [Mundaka Upanishad II.3]
 22. The traditional location of the Pine Forest is considered to be in the vicinity of Chidambaram, Tanjore district.
 23. The lotus is the symbol of creation. It is the source from which all beings originate. It first grew from the navel of Vishnu and from this came forth Brahma. As the same time the lotus is associated with Lakshmi, the consort of Vishnu, for she is the lotus goddess who worships at his feet. The foot has therefore become symbolic of the highest object of worship. Similarly with regard to the iconographical description of Shiva as the 'king of dancers' (nataraja), Heinrich Zimmer says "The fear-not gesture (abhaya-mudra), bestowing protection and peace... points downward to the uplifted foot. This foot signifies Release and is the refuge and salvation (moksa) of the devotee. It is to be worshipped for the attainment of union with the Absolute (Brahman)."
 24. The four goals of worldly existence: dharma (righteousness), artha (material wealth), kama (pleasure) and moksa (liberation)
 25. The five aspects of parama-Shiva; these are accordingly represented in their personal forms as the gods Brahma, Vishnu, Rudra, Aghora and Sadashiva
 26. ref. to Miradas Vaidyalinga Mudaliar, Dikshitar's patron
 27. In the context of this line the composer is referring to himself.
 28. Shiva is also nataraja (King of the dancers). 108 different varieties of dance are attributed to him. Some of these are gentle and calm, others are fierce and terrible. The anandanartanam referred to is the tandaya dance which is performed at the end of the cosmic cycle.
 29. ref. to the four phases of speech production;

cidambara naTarAjamUrTim

Raga: tanukIrtti / Tala: mishra cApu

P: cidambara naTarAjamUrTimcintayAmi atanukIrttim

C: madambA shivakAmIpatim madanajanaka mahita pashupatim vadanakamala guruguha vinutim


cidambaranaTarAjamAshrayEham shivakAmIpatim citsabhApatim

Raga: kEdAram / Tala: Adi

P: cidambaranaTarAjamAshrayEham shivakAmIpatim citsabhApatim

C: cidambaravihAram shaHNkaram cidAnandakaram guruguhavaram kEdArEshvaram vishvEshvaram kamalApatinutapadam shashidharam


cidambarEshvaram cintayAmi

Raga: bhinnaSaDjam / Tala: Adi

P: cidambarEshvaram cintayAmi shrI shivAnanda gaHNgAdharam mRgadharam

A: cidAnanda naTana prakAsham shivakAmavallI manah priyakaram

C: vAsukipramukhAdyupAsitam vAsudEva guruguhAdi vanditam bhaskara shashishEkharam trinEtram bhinnaSadja rAganuta prasiddham


cintaya mA kanda mUlakandam

Raga: bhairavi / Tala: rUpakam

P: cintaya mA kanda mUlakandam cEtah shrI sOmAskandam

A: santatam akhaNDa saccitAnandam samrAjyaprada caraNAravindam

C: maHNgaLakara mandahAsa vadanam mANikyamaya kAHncIsadanam aHNga saundarya vijita madanam antaka sUdanam kunda radanam uttuNga kamanIya vRSaturaHNgam bhairavI prasaHNgam guruguhAntaraHNgam pRthvIliHNgam

English

Oh mind, meditate on Shri Somaskanda, seated under the mango tree.

He is eternal. He is uninterrupted Saccidananda. He has the lotus feet captable of bestowing Samrajya.

He has an auspicious face, and lives in Kanchi, which is like the precious gems Carbuncle-Manikya. His body's splendor surpasses that of Cupid. One who destroyed the Antaka, his teeth are like jasmine buds. He has the beautiful, tall bull as His vehicle, is Bhairavi's beloved, and stays in the inner self of Guruguha. He manifests as Prithavilinga.


cintayE mahAliHNgamUrTim

Raga: pharaju / Tala: Adi

P: cintayE mahAliHNgamUrttim cidrUpa sphUrttim sukIrttim

A: santatam madhyArjunapuravAsam bRhatkucAmbA sahavAsam antaraHNga bhaktajanAnAm ati samIpa Rju mArga darshitam antakAntakam AditArakam hatyAdi pApaharam puraharam

C: pAkashAsanAdi dEvabRndam pAlita dAsajanAdi mukundam shOkAdiharaNa padAravindam shubhakaram karuNA rasakandam shrI kamalApura sOmAskandam cidambarEshvara naTanAnandam shrI kALIsha bhairava spandam shiva svAmishaila guruguhaskandam


Back to dIkshitar shiva kritis

Related Content

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-2 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-3 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-4 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-5 - Romanized

Muthuswamy Dikshithar - Shiva Kritis - Romanized