logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Vadakkunatha Stotram - Romanized


Please send your corrections

ampiLittellum piccakamAlayum
tumpamAlayum cArttiviLa~N~Nunna
ampil nalla tirumuTi kANaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        1

bAlacandranOTottu viLa~N~Nunna
phAladEshE viLa~N~Num nayanavum
lIlayOlunna cillIyugaLavum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        2

lIlakoNDu jagattine sR^iShTiccu
pAlanam ceytu samhariccITunna
nIlapatmasamAna nayana~N~NaL
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        3

cArutaila sumasamanAsayum
pAram minnunna bantavasanavum
nEre kANaNam dantAvalikaLum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        4

pannagapati kuNDhalabhangiyum
minnum gaNDhayugaLam mukhAmbujavum
munnilAmmARukANAyvarENamE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        5

kaNThashObhayum kALakUTAbhayum
kaNDAl kautukamERum tirumARum
kaNDAvU nIlakaNTha dayAnidhE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        6

eppOzum tirumARilaNiyunna
sarppamAlakaL ponmaNimAlakaL
puShpamAlakaL kANAy varENamE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        7

mAnum veNmazuvumabhayam param
mAnamenyE viLa~N~Num tR^ikkaikaLum
mAnasatArileppOzum tOnnaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        8

vishvamellAm praLayE layikkunna
vishvayOnE nin nallOrudaravum
nishpalam mama mAnasE tOnnaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.        9

nAgacarmmalasita kaTitaTam
nAgakAJNcIguNAJNcitashObhayum
nAgarAjakaranbham tuTa raNDum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       10

kAntikOlonna jAnuyugaLavum
kAmabANAdhikkotta kaNa~NkAlum
cantamERum puRavaTi nUpuram
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       11

pAdapa~NkajayugmasuShamayum
pAram shObha kalarum viralukaL
AdaravOTu nityam vaNa~N~NunnEn
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       12

bhasmabhUShitamAya tirumEni
bhaktiyOTe vaNa~N~NistutikkunnEn
asmadAdi manassil viLa~N~NNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       13

IshvarA nin maTiyil maruvunna
vishvamOhanasundaragAtriyAm
Ishvaritan kaTAkshamuNDAkENam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       14

oRRakkompanum tArakavairiyum
aRRamillAtta bhUtagaNa~N~NaLum
cuRRum ninnu stutippatum kANaNam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       15

tAril mAnini kAntan mukuntanum
sArasAsanan tAnum suranmArum
nAradAdi munikaL sEvippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       16

siddhacAraNa gandharvvaguhyaku -
siddhavidyAdharApsarOvR^indavum
baddhamOdam vaNa~N~Ni stutippatu
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       17

yaksharAkshasapannagakinnara -
rukshapaishAcadaityAdivIrarum
akshiNAnandam vAzttistutippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       18

bhUsuranmAr cuzalEyirunnuTan
bhAsuramAya vEdagaNam koNDum
vAsaramtORum vAztti stutippatum
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       19

veLLimAmalapOle viLa~N~Nunna
veLLakkALatannatbhutakAntiyum
uLLil kANAy varENam kR^ipAnidhE
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       20

tR^ikkazal kUppi vandikkum JNa~N~NaLe
nalkAruNyam kalarnnu dayAmbudhE
tR^ikkaNpArttaruLENamE santatam
tR^ishshivapErUr vAzum shivashambhO.       21

Related Content