logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Munram Thirumurai - Part-2 - Romanized version

Thirugnanachampantha SvamikaL Arulicheitha
Thevarap Pathikangal
Mundram Thirumurai Irandam pakuthi
Padalkal ( 714 - 1347 ) & Pircherkkai Padalkal (1 - 33)
Romanized version


3.124.7
thiruchchiRRampalam
Back to Table of Contents


3.125 thirun^allUrpperumaNam 

paN - an^thALikkuRinychi 
thiruchchiRRampalam

1337 kallUrp perumaNam vENTA kazumalam
pallUrp perumaNam pATTumey yAyththila
chollUrp perumaNany chUTala rEthoNTar
n^allUrp perumaNa mEyan^am pAnE.
3.125.1
1338. tharumaNa lOthanychEr thaNkaTal n^iththilam
parumaNa lAkkoNTu pAvain^al lArkaL
varumaNaN^ kUTTi maNanycheyum n^allUrp
perumaNath thAnpeNNOr pAkaN^koN TAnE.
3.125.2
1339. anpuRu chin^thaiya rAki aTiyavar
n^anpuRu n^allUrp perumaNam mEvin^in
RinpuRum en^thai iNaiyaTi yEththuvAr
thunpuRu vArallar thoNTuchey vArE.
3.125.3
1340. valliyan^ thOluTai yArppathu pOrppathu
kolliyal vEzath thuriviri kOvaNam
n^alliya lArthozu n^allUrp perumaNam
pulkiya vAzkkaiyem puNNiya nArkkE.
3.125.4
1341. ERukan^ thIriTu kATTeri yATiveN
NIRukan^ thIrn^irai yArviri thEnkonRai
n^ARukan^ thIrthiru n^allUrp perumaNam
vERukan^ thIrumai kURukan^ thIrE.
3.125.5
1342. chiTTappaT TArkkeLi yAncheN^kaN vETTuvap
paTTaN^kaT Tunychenni yAnpathi yAvathu
n^aTTakkoT TATTaRA n^allUrp perumaNath
thiTTappaT TAloththI rAlempi rAnIrE.
3.125.6
1343. mEkaththa kaNTaneN thOLanveN NIRRumai
pAkaththan pAypulith thOloTu pan^thiththa
n^Akaththan n^allUrp perumaNath thAnn^alla
pOkaththan yOkaththai yEpurin^ thAnE.
3.125.7
1344. thakkirun^ thIranRu thALAl arakkanai
ukkirun^ tholka uyarvaraik kIziTTu
n^akkirun^ thIrinRu n^allUrp perumaNam
pukkirun^ thIremaip pOkkaru LIrE.
3.125.8
1345. Elun^thaN TAmarai yAnum iyalpuTai
mAlun^tham mANpaRi kinRilar mAmaRai
n^Alun^tham pATTenpar n^allUrp perumaNam
pOlun^thaN^ kOyil purichaTai yArkkE.
3.125.9
1346. Athar amaNoTu chAkkiyar thAnychollum
pEthaimai kETTup piNakkuRu vIrvammin
n^Athanai n^allUrp perumaNam mEviya
vEthana thALthoza vITeLi thAmE.
3.125.10
1347. n^aRumpoziR kAziyuL nyAnacham pan^than
peRumpatha n^allUrp perumaNath thAnai
uRumporu LARchonna voNTamiz vallArk
kaRumpazi pAvam avalam ilarE.
3.125.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chivalOkaththiyAkEchar,
thEviyAr - n^aN^kaiyumain^Ayakiyammai.


thiruchchiRRampalam

Back to Table of Contents


piRchErkkai

1. thiruviTaivAy
 

 

(ippathikam 1917 il thiruviTaivAyk kalveTTininRu eTukkappaTTathu.)
thiruchchiRRampalam

1 maRiyAr karaththen^thaiyam mAthumai yOTum
piRiyAtha pemmAn uRaiyum iTamenpar
poRivAy varivaNTuthan pUmpeTai pulki
veRiyAr malaril thuyilum viTaivAyE.
1.1
2. ovvAtha enpE izaiyA oLimaulich
chevvAnmathi vaiththavar chErviTa menpar
evvAyilum ETalar kOTalam pOthu
vevvAy aravam malarum viTaivAyE.
1.2
3. karaiyArkaTal n^anychamu thuNTavar kaN^kaith
thiraiyArchaTaith thIvaNNar chErviTa menpar
kuraiyArmaNi yuN^kuLir chan^thamuN^ koNTu
viraiyAr punalvan^ thiziyum viTaivAyE.
1.3
4. kUchath thazalpOl viziyA varukURRaip
pAchath thoTumvIza uthaiththavar paRRAm
vAchak kathirchchAli veNchA maraiyEpOl
vIchak kaLiyannam malkum viTaivAyE.
1.4
5. thiripuram mUnRaiyuny chen^thazal uNNa
eriyampu eythakunRa villiiTa menpar
kiriyun^ tharumALikaich chULikai thanmEl
viriyuN^ koTivAn viLichey viTaivAyE.
1.5
6. kiLLai moziyALai ikazn^thavan muththIth
thaLLith thalaithakkanaik koNTavar chArvAm
vaLLi maruN^kul n^eruN^kum mulaichchevvAy
veLLain^ n^akaiyAr n^aTanychey viTaivAyE.
1.6
7. pAthath tholi pAriTam pATan^aTanychey
n^Athath tholiyar n^avilum iTamenpar
kIthath tholiyuN^ kezumum muzavOTu
vEthath tholiyum payilum viTaivAyE.
1.7
8. eNNAtha arakkan uraththai n^eriththup
paNNAr tharupATal ukan^thavar paRRAm
kaNNAr vizaviR kaTivIthikaL thORum
viNNOr kaLumvan^ thiRainychum viTaivAyE.
1.8
9. puLvAy piLan^thAn ayanpU muTipAtham
oLvAn n^ilan^thETum oruvark kiTamAn^
theLvAr punaRcheN^ kazun^Ir mukaithannil
viLvAy n^aRavuNTu vaNTAr viTaivAyE.
1.9
10. uTaiyEthu milAr thuvarATai yuTuppOr
kiTaiyA n^eRiyAn kezumum iTamenpar
aTaiyAr puramvEva mUvark karuLcheytha
viTaiyAr koTiyAn azakAr viTaivAyE.
1.10
11. ARum mathiyumpothi vENiyan UrAm
mARil perunychelvam maliviTai vAyai
n^ARum poziRkAziyar nyAnacham pan^than
kURun^ thamizvallavar kuRRamaR ROrE.
1.11


thiruchchiRRampalam
Back to Table of Contents


2. thirukkiLiyannavUr 

paN - kauchikam 
[chiththAn^tham-malar 5 ithaz 11 (1932) thalaippu ETTilirun^thu eTukkappaTTathu.]
thiruchchiRRampalam

12 thArchi Rakkum chaTaikkaNi vaLLalin
chIrchi Rakkum thuNaippatham unnuvOr
pErchi Rakkum perumozi uyvakai
Erchi Rakkum kiLiyanna vUranE.
2.1
13. vanmai cheyyum vaRumaivan^ thAlumE
thanmai yillavar chArpirun^ thAlumE
punmaik kanniyar pUchaluR RAlumE
n^anmai yuRRa kiLiyanna vUranE.
2.2
14. panni n^inRa panuval akaththiyan
unni n^inRu uRuththum chukaththavan
manni n^Akam mukaththavar Othalum
munnil n^inRa kiLiyanna vUranE.
2.3
15. anpar vENTum avaiyaLi chOthiyAn
vanpar n^enychil maruvalil lAmuthaR
thunpan^ thIrththuch chukaN^koTu kaNNuthal
inpan^ thEkkuN^ kiLiyanna vUranE.
2.4
16. cheyyum vaNNany chiriththup purammichai
peyyum vaNNap perun^thakai yAnathOr
uyyum vaNNamiN^ kunnaruL n^OkkiTa
meyyum vaNNak kiLiyanna vUranE.
2.5
17. eNpe RAvinaik kEthuchey n^innaruL
n^aNpu RAppavam iyaRRiTil an^n^eRi
maNpo RAmuzuch chelvamum malkumAl
puNpo RAthaki Liyanna vUranE.
2.6
18. mUva rAyinum mukkaNNa n^innaruL
mEvu RAthuvi lakkiTaR pAlarO
thAvu RAthuna thain^thezuth thunniTa
thEva rAkkuN^ kiLiyanna vUranE.
2.7
19. thiram mikuththa chaTaimuTi yAnvarai
uram mikuththa irAvaNan kINTalum
n^iram mikuththu n^eriththavan OthalAl
varam mikuththa kiLiyanna vUranE.
2.8
20. n^Ithi yuRRiTum n^Anmukan n^AraNan
pEtha muRRup pirin^thaza lAyn^imir
n^Athan uRRana n^anmalar pAyiruk
kItham ERRa kiLiyanna vUranE.
2.9
21. maN^kai yarkkara chOTuku lachchiRai
poN^ka zaRchuram pOkkenap pUziyan
chaN^kai mARRich chamaNaraith thAzththavum
iN^ku raiththa kiLiyanna vUranE.
2.10
22. n^iRaiya vAzkiLi yannavUr Ichanai
uRaiyum nyAnacham pan^thanchol chIrinai
aRaiya n^inRana paththumval lArkkumE
kuRaiyi lAthu koTumai thavirvarE.
2.11


thiruchchiRRampalam
Back to Table of Contents


3. thirumaRaikkATu 

paN - kolli 
(pinnar kiTaikkap peRRa thirunyAnachampan^tha chuvAmikaL thEvAram.)
thiruchchiRRampalam

23 viTaiththavar puraN^kaL mUnRum virichilai muniya vAN^kip 
paTaiththozil purin^thu n^inRa paramanE parama yOkI 
kaTaiththalai pukun^thu n^inROm kalimaRaik kATa marn^thIr
aTaiththiTuN^ kathavu thannai yappaTith thALi nAlE.
3.1
24. muTaiththalaip palikoL vAnE mukkaNA n^akka mUrththi
maTaiththalaik kamalam ON^kum vayalmaRaik kATa marn^thAy
aTaiththiTuN^ kathavai enRiN^ kaTiyanEn cholla vallE
aTaiththanai thEvi thannO TemmaiyAL ukakku mARE.
3.2
25. koN^kaNa malarkaL mEvuN^ kuLirpozil imayap pAvai
paN^kaNA vuruvi nAlE parumaNi yumizum vemmaich
cheN^kaNAr aravam pUNTa thikazmaRaik kATa marn^thAy
aN^kaNA ithuvan ROthAn emmaiyAL ukakku mARE.
3.3
26. iruLiTai miTaRRi nAnE ezilmaRaip poruTkaL ellAn^
theruLpaTa munivark kIn^tha thikazmaRaik kATa marn^thAy
maruLuTai manaththa nEnum van^thaTi paNin^thu n^inRErk
karuLathu puriva thanRO emmaiyAL ukakku mARE.
3.4
27. peruththakai vEzan^ thannaip piLiRiTa urichey thAnE
maruththikaz pozilkaL chUzn^tha mAmaRaik kATa marn^thAy
karuththila nEnum n^inRan kazalaTi paNin^thu n^inREn
aruththiyai aRiva thanRO emmaiyAL ukakku mARE.
3.5
28. cheppamar koN^kai mAthar cheRivaLai koLLun^ thEchO
Toppamar palikoL vAnE oLimaRaik kATa marn^thAy
appamar chaTaiyi nAnE aTiyanEn paNiyu kan^tha
appanE aLaviR chOthI aTimaiyai ukakku mARE.
3.6
29. mathithunRum ithazi maththam manniya chenni yAnE
kathiyonRum ERRi nAnE kalimaRaik kATa marn^thAy
vithiyonRu pAvin mAlai kETTaruL viyakkun^ thanmai
ithuvanRO ulakin n^ampi emmaiyAL ukakku mARE.
3.7
30. n^IchanAm arakkan RiNTOL n^erithara viralAl UnRun^
thEchanE nyAna mUrththI thirumaRaik kATa marn^thAy
Achaiyai yaRukka uyn^thiT TavanaTi parava meyyE
IchanArk kALa thAnAn enpathai aRivith thAyE.
3.8
31. maithikaz uruvi nAnum malaravan RAnum meymmai
eythumA RaRiya mATTAr ezilmaRaik kATa marn^thAy
poythanai yinRi n^innaip pORRinArk karuLaich chErach
cheythanai yenakku n^Iyin RaruLiya thiRaththi nAlE.
3.9
32. maNTalath thamaNar poyyun^ thErarkaL moziyum mARak
kaNTanai yakaLa enRum kalimaRaik kATa marn^thAy
thaNTiyaith thAnA vaiththAn, ennumath thanmai yAlE
eNTichaik kaRiya vaiththAy ikkatha vaTaippith thanRE.
3.10
33. mathamuTaik kaLiRu cheRRa mAmaRaik kATTu LAnaik
kathavaTaith thiRamuny cheppik kaTipoziR kAzi vEn^than
thakavuTaip pukazin mikka thamizkezu virakan chonna
pathamuTaip paththum vallAr 
paramanuk kaTiyar thAmE.
3.11


thiruchchiRRampalam
mUnRAm thirumuRai muRRum.

Back to Table of Contents

thirunyAnachampan^thachuvAmikaL aruLichcheytha
thEvArap pathikaN^kaL mUnRu thirumuRaiyum muRRuppeRRathu.


Please send your corrections

 

Related Content

Thiruvasagam Part-1 - Romanized version

Irandam Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Irandam Thirumurai - Part-2 - Romanized version

Munram Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Thirugnanasambandar Thevaram - 3.004 - Thiruvavaduthurai - I