logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

11th Thirumurai - Part-2 - Romanized Version

Part - 2

     11th tirumuRai collections of nampi ANTAr nampi -part II
   (826-1419 pAcurams of paTTinattup piLLaiyAr & nampi ANTAr nampi)
           (in tamil script, TSCII format)

         pathinOrAn^ thirumuRai (n^ampiyANTAr n^ampi thokuppu)
           iraNTAm pAkam - pAchuraN^kaL 826-1419
        ( paTTinaththup piLLaiyAr & n^ampiyANTAr n^ampi aruLiyathu )

   poruL aTakkam
   11. paTTinaththup piLLaiyAr pAchuraN^kaL
   11.1 kOyil n^AnmaNimAlai 40 (826 - 865)
   11.2 thirukkazumala mummaNik kOvai 30 (866 - 895)
   11.3 thiruviTaimaruthUr mummaNikkOvai 30 (896 - 925)
   11.4 thiruEkampamuTaiyAr thiruvan^thAthi 100 (926 - 1025)
   11.5 thiruvoRRiyUr orupA orupaqthu 10 (1026 - 1035)

   12. n^ampiyANTAr n^ampi pAchuraN^kaL
   12.1 thirun^AraiyUr vin^Ayakar thiruiraTTaimaNimAlai 20 (1036-1055)
   12.2 kOyil thiruppaNNiyar viruththam 70 (1056 - 1125)
   12.3 thiruththoNTar thiruvan^thAthi 90 (1126 - 1215)
   12.4 ALuTaiyapiLLaiyAr thiruvan^thAthi 101 (1216 - 1316)
   12.5 ALuTaiyapiLLaiyAr thiruchchaNpai viruththam 11 (1317 - 1327)
   12.6 ALuTaiyapiLLaiyAr thirumummaNikkOvai 30 (1328 - 1357)
   12.7 ALuTaiyapiLLaiyAr thiruvulAmAlai 1 1358
   12.8 ALuTaiyapiLLaiyAr thirukkalampakam 49 (1359 - 1407)
   12.9 ALuTaiyapiLLaiyAr thiruththokai 1 1408
   12.10 thirun^Avukkarachu thEvar thiruEkAthachamAlai 11 (1409 - 1419)

    ------------------------------------------------------------

            11. paTTinaththup piLLaiyAr pAchuraN^kaL

11.1 paTTinaththup piLLaiyAr aruLich cheytha
   kOyil n^AnmaNimAlai (826 - 865)

826. pUmEl ayanaRiyA mOlip puRaththathE
   n^AmE pukazn^thaLavai n^ATTuvOm -pAmEvum
   Eththukan^thAn thillai iTaththukan^thAn ampalaththE
   kUththukan^thAn koRRak kuTai.                     1
827  kuTaikoNTiv vaiyam elAN^kuLir viththeri poRRikirip
   paTaikoN TikaltheRum pArththivar AvathiR paimpoR konRaith
   thoTaikoNTa vArchaTai ampalath thAnthoNTark kEvalcheythu
   kaTaikoNTa pichchaikoN TuNTiN^ku vAzthal kaLippuTaiththE.          2
828  kaLivan^ thamuthURik kalmanaththai ellAm
      kachiyum paTicheythu kaNTaRivAr illA
   veLivan^ thaTiyEn manampukun^tha thenRAl
      virichaTaiyum veNNIrum chevvAnam enna
   oLivan^tha ponniRamum tholn^aTamum kATTum
      uTaiyAn uyarthillai ampalamon RallAl
   eLivan^ thinippiRarpAl chenRavarkkup poykoN
      TiTaimiTain^tha punmoziyAl ichchaiyurai yOmE.           3
829  uraiyin varaiyum poruLin aLavum
   iruvakaip paTTa ellaiyum kaTan^thu
   thammai maRan^thu n^innai n^inaippavar
   chemmai manaththinum thillaiman Rinumn^aTam
   ATum ampala vANa n^ITu .........(5)

   kunRak kOmAn thanthirup pAvaiyai
   n^Ila mEni mAlthiruth thaN^kaiyaith
   thirumaNam puNarn^tha nyAnRu peruman^in
   thAthaviz konRaith thArum Ethamil
   vIra veLviTaik koTiyum pOril ....(10)

   thazaN^kum thamarukap paRaiyum muzaN^kolith
   theyvak kaN^kai ARum poythIr
   viraiyAk kaliyenum ANaiyum n^irain^irai
   Ayiram vakuththa mAyiru maruppin
   veNNiRach cheN^kaN vEzamum paNNiyal ......(15)

   vaithikap puraviyum vAna n^ATum
   maiyaRu kanaka mErumAl varaiyum
   cheyvayal thillai yAkiya tholperum pathiyumenRu
   orupathi nAyiran^ thirun^eTu n^Amamum
   urimaiyiR pATith thirumaNap pan^tharuL .......(20)

   amarar munpukun^ thaRuku chAththin^in
   thamarpeyar ezuthiya varin^eTum puththakaththu
   ennaiyum ezutha vENTuvan n^innaruL
   ANai vaippiR kANoNA aNuvum
   vAnuRa n^imirn^thu kATTum (25)
   kAnilvAl n^uLampum karuTanA thalinE.                 4
830. Athariththa mAlum aRin^thilanen RaqthaRin^thE
   kAthaliththa n^AyERkum kATTumE - pOthakath thOl
   kampalaththAn n^ILn^Aka kaN^kaNaththAn thenpuliyUr
   ampalaththAn chempon aTi.                     5
831. aTiyonRu pAthalam EziRkum appuRam paTTathippAl
   muTiyonRiv aNTaN^kaL ellAm kaTan^thathu muRRumveLLaip
   poTiyonRu thOLeTTuth thikkin puRaththana pUN^karumpin
   cheTiyonRu thillaichchiR Rampalath thAnthan thirun^aTamE.           6
832  n^aTamATi Ezulakam uyyak koNTa
      n^AyakarE n^AnmaRaiyOr thaN^ka LoTum
   thiTamATa mathilthillaik kOyil koNTa
      chelvarE umatharumai thErA viTTIr
   iTamATi irun^thavaLum vilakkA viTTAl
      enpOlvArk kuTann^iRka iyalva thanRu
   thaTamAlai muTichAyththup paNin^tha vAnOr
      thanychuNTA yaN^karun^thI n^anychuN TIrE.                7
833. n^anychumiz pakuvAy venychina mAchuNam
   thanmuthal murukka n^enmuthaR chUzn^tha
   n^IrchchiRu pAmputhan vAykkethir van^tha
   thEraiyai vavvi yAN^ku yAmmun
   karuviTai van^tha orun^AL thoTaN^ki .....(5)

   maRavA maRali muRaipiRaz pEzvAy
   ayilthalai anna eyiRRiTaik kiTan^thAN^ku
   aruLn^ani inRi oruvayi ROmpaRkup
   palluyir chekuththu vallithin arun^thi
   ayarththanam irun^thum pOlum peyarththun^inRu .........(10)

   eNTOL vIchik kaNTOr urukath
   tholleyil uTuththa thillai mUthUr
   ATum ampalak kUththanaip
   pATuthal paravuthal paNithalO ilamE.                  8
834  ilavithazvAy vIzvAr ikazvAr avartham
   kalavi kaTaikkaNiththum kANEn - ilakumoLi
   ATakanychEr ampalaththE ALuTaiyAr n^inRATum
   n^ATakaN^kaN TinpAna n^An.                      9
835  n^AnE piRan^tha payanpaTaith thEnayan n^AraNanem
   kOnE enaththillai ampalath thEn^inRu kUththukan^tha
   thEnE thiruvuLLa mAkiyen thImaiyel lAmaRuththuth
   thAnE pukun^thaTi yEnmanath thEvan^thu chan^thikkavE.              10
836  chan^thu punaiya vethumpi malaraNai thaN^ka veruvi ilaN^ku kalaiyoTu
      chaN^ku kazala n^iRain^tha ayalavar thanychol n^aliya melin^thu kiLiyoTu
   pan^thu kazalkaL maRan^thu thaLirpurai paNTai n^iRamum izan^thu n^iRaiyoTu
      paNpu thavira anaN^kan avanoTu n^aNpu peruka viLain^tha inaiyana
   n^an^thi muzavu thazaN^ka malaipeRu n^aN^kai makiza aNin^tha aravukaL
      n^anychu piziya muranRu muyalakan n^ain^thu n^arala alain^tha pakirathi
   an^thi mathiyo TaNin^thu thilain^akar ampon aNiyum araN^kin n^aTan^avil
      aN^kaN arachai aTain^thu thozuthivaL anRu muthale thirinRu varaiyumE.    11
837  varaiyonRu n^iRuvi aravonRu piNiththuk
   kaTalthaTa vAka miTaloTum vAN^kith
   thiNTOL ANTa thaNTA amararkku
   amirthuNA aLiththa muthuperuN^ kaTavuL
   kaTaiyukany chenRa kAlaththu n^eTun^ilam .....(5)

   Azip parappil Azvathu poRAathu
   anychEl enRu chenychEl Akiththan
   theyva utharaththuch chiRuchelup puraiyil
   peLavam EzE paTTathu peLavaththOTu
   ulaku kuzaiththoru n^AaL uNTathum .....(10)

   ulaka mUnRum aLan^thuzi AN^kavan
   IraTi n^irampiRRum ilavE thEril
   uraippOrk kalla thavankuRai vinRE
   inaiya nAkiya thanimuthal vAnavan
   kEzal thiruvuru Aki Azaththu .....(15)

   aTukkiya Ezum eTuththanan eTuththeTuththu
   Uzi Uzi kIzuRak kiLaiththum
   kANpathaR kariyan^in kazalum vENTupu
   n^ikila lOkamum n^eTumaRaith thokuthiyum
   akila charAcharam anaiththum uthaviya ........(20)

   ponniRak kaTavuL anna mAkik
   kaNTi lAthan^in kathirn^eTu muTiyum
   IN^kivai koNTu n^IN^kAthu virumpich
   chiRiya pothuvil maRuvinRi viLaN^ki
   EvaruN^ kANa ATuthi athuvenakku .........(25)

   athichayam viLaikkum anRE athichayam
   viLaiyAthu mozin^tha then^thai vaLaiyAthu
   kallinum valithathu n^allithiR chellAthu
   thAnchiRi thAyinum uLLiTai n^irampa
   vAnpoy achcham mAyA Achai ........(30)

   miTain^thana kiTappa iTampeRal arumaiyil
   aivar kaLvar vallithiR pukun^thu
   maNmakan thikiriyil eNmaTaN^ku chuzaRRa
   ATupu kiTan^tha pITil n^enychaththu
   n^uzain^thanai pukun^thu thazain^than^in chaTaiyum ..........(35)

   cheyya vAyum maiyamar kaNTamum
   n^eRRiyil thikazn^tha oRRai n^ATTamum
   eTuththa pAthamum thaTuththacheN^ kaiyum
   puLLi ATaiyum oLLithin viLaN^ka
   n^ATakam ATuthi n^ampa kUTum .........(40)

   vEtham n^Ankum vizupperu munivarum
   Athi n^inthiRam Athalin mozivathu
   periyathiR periyai enRum anRE
   chiRiyathiR chiRiyai enRum anRE
   n^iRaiporuL maRaikaL n^Ankumn^in aRaikazal .........(45)

   iraNToTum aRivinil Arththu vaiththa
   maRaiyavar thillai manRukiza vOnE.                  12
838. kizavarumAy n^OymUppuk kIzppaTTuk kAmath
   thuzavarumpOy OyumA kaNTOm - mozitheriya
   vAyinAl ippOthE manRil n^aTamATum
   n^AyanAr enRu¨ppOm n^Am.                    13
839  n^Amaththi nAlenthan n^Aththiruth thEnn^aRai mAmalarchEr
   thAmaththi nAlun charaNpaNi yEnchArva thenkoTun^An
   vAmaththi lEyoru mAnaith thariththoru mAnaivaiththAy
   chEmaththi nAlun thiruththillai chErvathOr chen^n^eRiyE.          14
840. n^eRitharu kuzalai aRalenparkaL n^izalezu mathiyam n^uthalenparkaL
      n^ilavinum veLithu n^akaiyenparkaL n^iRamvaru kalacham mulaiyenparkaL
   aRikuva tharithiv viTai yenparkaL aTiyiNai kamala malarenparkaL
      avayavam inaiya maTamaN^kaiyar azakiyar amaiyum avarencheya
   maRimazu vuTaiya karanenkilar maRaliyai muniyum aranenkilar
      mathipothi chaTila tharanenkilar malaimakaL maruvu puyanenkilar
   cheRipozil n^ilavu thilaiyenkilar thirun^aTam n^avilum iRaiyenkilar
      chivakathi aruLum arachenkilar chilarn^ara kuRuvar aRivinRiyE.      15
841  aRivil ozukkamum piRithupaTu poyyum
   kaTumpiNith thokaiyum iTumpai ITTamum
   inaiyana palacharak kERRi vinaiyenum
   thonmI kAman uyppa an^n^ilaik
   karuvenum n^eTun^akar oruthuRai n^Iththaththup .....(5)

   pulanenum kONmIn alaman^thu thoTarap
   piRappenum peruN^kaTal uRappukun^ thalaikkum
   thuyarththirai uvaTTil peyarppiTam ayarththuk
   kuTumpam ennum n^eTuN^kal vIzththu
   n^iRaiyenum kUmpu murin^thu kuRaiyA ........(10)

   uNarvenum n^eTumpAy kIRip puNarum
   mAyap peyarppaTu kAyach chiRaikkalam
   kalaN^kupu kavizA munnam alaN^kal
   mathiyuTan aNin^tha pothiyaviz chaTilaththup
   paiyara vaNin^tha theyva n^Ayaka .....(15)

   tholleyil uTuththa thillai kAvala
   vampalar thumpai ampala vANan^in
   aruLenum n^alaththAr pUTTith
   thiruvaTi n^eTuN^karai chErththumA cheyyE.                 16
842. cheyya thirumEnich chiRRam palavarukken
   thaiyal vaLaikoTuththal chAlumE - aiyanthEr
   chEyE varumaLavil chin^thAtha mAththiramE
   thAyE n^amathukaiyil chaN^ku.                      17
843. chaN^kiTath thAniTath thAnthana thAkach chamain^thoruththi
   aN^kiTath thALthillai ampalak kUththaR kavirchaTaimEl
   koN^kiTath thArmalark konRaiyen RAyeN^kai n^Iyumoru
   paN^kiTath thAnvallai yElillai yElun pachappoziyE.           18
844. ozin^tha theN^kaLuRa venko lOeriyil onna lArkaLpuram munnorn^AL
   vizan^the rin^thuthuka LAka venRicheytha villi thillain^akar pOliyAr
   chuzin^tha un^thiyil azun^thi mEkalai thoTakka n^inRavar n^aTakkan^on^
   thazin^tha chin^thaiyinum van^tha thAkilumor chin^thai yAyoziva thallavE.     19
845  allal vAzkkai vallithiR cheluththaRkuk
   kaiththEr uzan^thu kArvarum enRu
   viththu vithaiththum viNpArth thirun^thum
   kiLaiyuTan thavirap poruLuTan koNTu
   muLaimuthir paruvaththup pathiyena vazaN^kiyum ....(5)

   aruLA vayavar ampiTai n^aTan^thum
   iruLuRu pavvath then^thiraN^ kaTAayth
   thunRuthiraip parappiR kunRupArth thiyaN^kiyum
   ARRal vEn^tharkkuch chORRukkaTan pUNTum
   thALuzan^ thOTiyum vALuzan^ thuNTum ....(10)

   aRiyA oruvanaich cheRivan^thu theruTTiyum
   choRpala punain^thum kaRRana kazaRiyum
   kuTumpap pAcham n^eTun^thoTarp pUTTi
   aivar ain^thiTath thIrppa n^oythil
   piRan^thAN^ kiRan^thum iRan^thAN^ku piRan^thum .......(15)

   kaNaththiTaith thOnRik kaNaththiTaik karakkum
   koppuT cheykai oppin minpOl
   ulappil yOnik kalakkaththu mayaN^kiyum
   n^eyyeri vaLarththup peymukiR peyaltharum
   theyva vEthiyar thillai mUthUr .........(20)

   ATakap pothuvil n^ATakam n^aviRRum
   kaTavuT kaNNuthal n^aTamuyan ReTuththa
   pAthap pOthum pAypulip paTTum
   mIthiyAth thachaiththa veLLeyiR Raravum
   chEyuyar akalath thAyiraN^ kuTumi ..........(25)

   maNikiTan^ thimaikkum orupE rAramum
   aruLpothin^ thalarn^tha thiruvAy malarum
   n^eRRiyil thikazn^tha oRRai n^ATTamum
   kaN^kai vazaN^kum thiN^kaL vENiyum
   kaNNiTaip poRiththu manaththiTai azuththiyAN^ku ........(30)

   uLmakizn^ thuraikka uRuthavany cheythanan
   n^Anmukan pathaththin mEln^ikaz pathan^thAn
   uRuthaR kariyathum uNTO
   peRuthaR kariyathOr pERupeR RERkE.                 20
846  peRROr piTikkap pizaiththuch cheviliyarkaL
   chuRROTa OTith thozAn^iRkum - oRRaikkaim
   mAmaRukach chIRiyachiR RampalaththAn mAnthErpOm
   kOmaRukiR pEthaik kuzAm.                     21
847  pEthaiyeN^ kEyinith thERiyuy vALpira manthanakkuth
   thAthaithan thAthaiyen REththum pirAnthaN pulichaippirAn
   kOthaiyan^ thAmaththaN konRai koTAninRu kollaeNNi
   Uthaiyum kArum thuLiyoTum kUTi ulAviyE.               22
848  ulavu chalathi vAzviTam amarar thozavu NAena
   n^ukarum oruvar Uziyin iRuthi oruvar Aziya
   pulavu kamazka rOTikai uTaiya punithar pUchurar
   pulichai yalarchey pOthaNi pozilin n^izalin vAzvathOr
   kalava mayila nArchuruL kariya kuzali nArkuyil
   karuthu moziyi nArkaTai n^eTiya viziyi nArithaz
   ilavil azaki yAriTai koTiyin vaTivi nArvaTi
   vezuthum arumai yArena thithaya muzuthum ALvarE.              23
849  ALenap puthithinvan^ thaTain^thilam aththan^in
   thALin Eval thalaiyin iyaRRi
   vazivazi van^tha marapinam mozivathun
   ain^thezuth thavaiem chin^thaiyiR kiTaththi
   n^anavE pOla n^AToRum pazakik ......(5)

   kanavilum n^aviRRum kAthalEm vinaikeTak
   kETpathu n^inperuN^ kIrththi mITpathu
   n^inneRi allAp punneRi paTarn^tha
   mathiyil n^enychaththai varain^thu n^ithiyena
   aruththichey thiTuva thuruththira chAthanam .......(10)

   kAlaiyum mAlaiyum kAlpeyarth thiTuvathun
   Alayam valam varu thaRkE chAlpinil
   kaikoTu kuyiRRuva thaiya n^innathu
   kOyil palpaNi kuRiththE OyAthu
   uruki n^inninain^ tharuvi chOrak ...........(15)

   kaNNiR kANpathev vulakinum kANpanaellAm
   n^IyEyAki n^inRathOr n^ilaiyE n^AyEn
   thalaikoTu chArvathun charaNvazi allAl
   alaikaTal piRazinum aTAthE athanAl
   poyththava vETar kaiththakap paTuththaRku .........(20)

   vanychach chollin vArvalai pOkkich
   chamayap paTukuzi chamaiththAN^ kamaivayin
   mAnuTa mAkkaLai valiyap pukuththum
   AnA virathath thakappaTuth thAzththu
   vaLaivuNar venakku varumO uLartharu .........(25)

   n^uraiyun^ thiraiyum n^oppuRu koTpum
   varaiyil chIkara vAriyum kuraikuTal
   peruththum chiRuththum piRaN^kuva thOnRi
   eNNila vAki iruN^kaTal aTaN^kum
   thanmai pOlach charAcharam anaiththum ......(30)

   n^inniTaith thOnRi n^inniTai aTaN^kumn^I
   onRinum thOnRAy onRinum aTaN^kAy
   vAnOrk kariyAy maRaikaLuk keTTAy
   n^AnmaRai yALar n^aTuvupuk kaTaN^kich
   chempon thillai mUthUr .......(35)
   ampalath thATum umpar n^AyakanE.                   24
850  n^Ayanaiya ennaip poruTpaTuththi n^ankaLiththuth
   thAyanaiya nAyaruLum thampirAn - thUyavirai
   menRuzAy mAloTayan thETa viyanthillai
   manRuLE ATum maNi.                        25
851  maNivAy mukizppath thirumukam vErppaam manRukkellAm
   aNiyAy aruLn^aTam ATum pirAnai aTain^thurukip
   paNiyAy pulanvazi pOmn^enycha mEyinip paiyappaiyap
   piNiyAyk kaTaivazi chAthiyel lOrum piNamennavE.           26
852  ennAm inimaTa varalAy cheykuva thinamAy vaNTukaL malarkiNTith
   thennA enamural pozilchUz thillaiyuL aranAr thirumuTi aNithAmam
   thannAl allathu thIrA thenniTar thakaiyA thuyirkaru mukilERi
   minnA n^inRathu thuLivA Taiyumvara vIchA n^inRathu pEchAyE.         27
853  pEchu vAzi pEchu vAzi
   AchaiyoTu mayaN^ki mAchuRu manamE
   pEchu vAzi pEchu vAzi
   kaNTana maRaiyum uNTana malamAm
   pUchina mAchAm puNarn^thana piriyum ......(5)

   n^iRain^thana kuRaiyum uyarn^thana paNiyum
   piRan^thana iRakkum periyana chiRukkum
   onRon Roruvazi n^illA anRiyum
   chelvamoTu piRan^thOr thEchoTu thikazn^thOr
   kalviyiR chiRan^thOr kaTun^thiRal mikun^thOr ......(10)

   koTaiyiR polin^thOr paTaiyiR payinROr
   kulaththin uyarn^thOr n^alaththinin van^thOr
   enaiyareN^ kulaththinar iRan^thOr anaiyavar
   pErum n^inRila pOlum thErin
   n^Iyumaq thaRithi yanRE mAyap .....(15)

   pEyththEr pOnRu n^Ipparum uRakkaththuk
   kanavE pOnRum n^anavuppeyar peRRa
   mAya vAzkkaiyai mathiththuk kAyaththaik
   kallinum valithAk karuthip pollAth
   thanmaiyar izivu chArn^thanai n^Iyum ........(20)

   n^anmaiyiR thirin^tha punmaiyai yAthalin
   azukkuTaip pulanvazi izukkaththin ozuki
   vaLaivAyth thUNTilin uLLirai vizuN^kum
   panmIn pOlavum
   minnupu viLakkaththu viTTil pOlavum .............(25)

   AchaiyAm parichath thiyAnai pOlavum
   Ochaiyin viLin^tha puLLup pOlavum
   vIchiya maNaththin vaNTu pOlavum
   uRuva thuNarAch cheRuvuzich chErn^thanai
   n^uNNUl n^URRuth thankaip paTukkum ..........(30)

   aRivil kITaththu n^un^thuzi pOla
   Achaich chaN^kilip pAchath thoTarppaTTu
   iTarkezu manaththinO TiyaRRuva thaRiyAthu
   kuTarkezu chiRaiyaRaik kuRaN^kupu kiTaththi
   kaRavai n^inain^tha kanRena iraN^ki ......(35)

   maRavA manaththu mAchaRum aTiyArkku
   aruLchuran^ thaLikkum aRputhak kUththanai
   maRaiyavar thillai manRuL ATum
   iRaiyavan enkilai enn^inain^ thanaiyE.                 28
854  n^inaiyAr meliyAr n^iRaiyaziyAr vALAp
   punaivArkkuk konRai pothuvO - anaivIrum
   mechchiyE kANa viyanthillai yAnaruLen
   pichchiyE n^ALaip peRum.                     29
855  peRukinRa eNNili thAyarum pERuRum yAnumennai
   uRukinRa thunpaN^kaL Ayira kOTiyum oyvoTunychen
   RiRukinRa n^ALkaLum Akik kiTan^tha iTukkaNellAm
   aRukin Ranathillai ALuTai yAnchempon ampalaththE.            30
856  ampalavar aN^kaNar aTain^thavar thamakkE
   anpuTaiyar ennumithen Anaiyai uriththuk
   kampalam uvan^tharuLu vIrmathanan vEvak
   kaNTaruLu vIrperiya kAthalaRi yAthE
   vampalar n^iRain^thuvachai pEchaoru mATE
   vATaiuyir IramaNi mAmaiyum izan^then
   kompala marun^thakaimai kaNTuthaka vinRik
   konRaiyaru LIrkoTiyir enRaruLu vIrE.               31
857. aruLu vAzi aruLu vAzi
   purichaTaik kaTavuL aruLu vAzi
   thOnRuzith thOnRi n^ilaithavak kaRaN^kum
   puRpathach chevviyin makkaL yAkkaikku
   n^inaippinuN^ kaTithE iLamai n^Ikkam ...(5)

   athaninuN^ kaTithE mUppin thoTarchchi
   athaninuN^ kaTithE kathumena maraNam
   vANAL paruki uTampai vaRithAkki
   n^ANAL payinRa n^alkAk kURRam
   inaiya thanmaiya thithuvE ithanai .....(10)

   enathenak karuthi ithaRkenRu thoTaN^kich
   cheythana chilavE cheyvana chilavE
   cheyyA n^iRpana chilavE avaRRiTai
   n^anRenpa chilavE thIthenpa chilavE
   onRinum paTAthana chilavE enRivai .....(15)

   kaNaththiTai n^inain^thu kaLippavum kaluzpavum
   kaNakkil kOTith thokuthi avaithAm
   onRon RuNarvuzi varumO anaiththum
   onRA uNarvuzi varumO enRonRum
   theLivuzith thERal chellEm aLiya ......(20)

   manaththin cheykai maRRithuvE n^IyE
   ariyai chAlaem peruma therivuRil
   uNTAyth thOnRuva yAvaiyum n^IyE
   kaNTanai avain^inaik kANA athuthAn
   n^invayin maRaiththOy allai unnai .......(25)

   mAyAy manninai n^IyE vAzi
   manniyum chiRumaiyiR karan^thOy allai
   perumaiyiR periyOy peyarththum n^IyE
   perukiyum chENiTai n^inROy allai
   thErvOrkkuth thamminum aNiyai n^IyE ........(30)

   n^aNNiyum iTaiyonRin maRain^thOy allai
   iTaiyiTTu n^innai maRaippathum illai
   maRaippinum athuvum
   n^IyE yAki n^inRathOr n^ilaiyE, aqthAnRu
   n^inaipparuN^ kATchi n^innilai ithuvE .......(35)

   n^inaippuRuN^ kATchi emn^ilai athuvE
   inin^ani irappathon RuTaiyam manammaruNTu
   punmaiyin n^inaiththup pulanvazi paTarinum
   n^invayin n^inain^thE mAkuthal n^invayin
   n^inaikkumA n^inaikkap peRuthal anaiththonRum ........(40)

   n^IyE aruLal vENTum vEymuthir
   kayilai pullena eRivichumpu vaRithAka
   impar uyya ampalam poliyath
   thiruvaLar thillai mUthUr
   arun^aTaN^ kuyiRRum AthivA navanE.                   32
858  vAnOr paNiya maNiyA chanaththirukkum
   AnAtha chelvath tharachanRE - mAln^Akam
   pan^thippAr n^inRATum paimponnin ampalaththE
   van^thippAr vENTAtha vAzvu.                    33
859  vAzvAka vumthaN^kaL vaippAka vummaRai yOrvaNaN^ka
   ALvAy thiruththillai ampalath thAyunnai anRionRaith
   thAzvAr aRiyAch chaTulan^any chuNTilai yAkilanRE
   mALvAr chilaraiyan ROtheyva mAka vaNaN^kuvathE.             34
860  vaNaN^kumiTai yIrvaRithu valliyiTai yALmEl
   mArachara mAripozi yappeRu manaththO
   TuNaN^kivaL thAnumeli yappeRum iTarkkE
   Uthaiyeri thUviyula vappeRu maTuththE
   piNaN^kiara vOTuchaTai ATan^aTa mATum
   piththarena vumithayam iththanaiyum OrIr
   aNaN^kuveRi yATumaRi yATumathu Irum
   maiyalaiyum allalaiyum allathaRi yIrE.                 35
861  IravE riththAr vazaN^ku chaTilaththuk
   kuthikoL kaN^kai mathiyinmI thachaiya
   vaNTiyaN^ku varaippin eNthOL chelva
   orupAl thOTum orupAl kuzaiyum
   irupAR paTTa mEni en^thai .....(5)

   ollolip pazanath thillai mUthUr
   ATakap pothuvil n^ATakam n^aviRRum
   imaiyA n^ATTath thoruperuN^ kaTavuL
   vAnavar vaNaN^kum thAthai yAnE
   mathumazai poziyum puthuman^ thAraththuth ....(10)

   thEniyaN^ koruchiRaik kAnakath thiyaRRiya
   theyva maNTapath thaivakai amaLich
   chiN^kam chumappa ERi maN^kaiyar
   imaiyA n^ATTath thamaiyA n^Okkath
   thammArpu parukach chemmAn^ thirukkum .....(15)

   AnAch chelvaththu vAnOr inpam
   athuvE eythinum eythuka kathumenath
   theRucho lALar uRuchinan^ thiruki
   eRRiyum Irththum kuRRam koLIi
   Irn^thum pOzn^thum eRRupu kuTain^thum ........(20)

   vArn^thum kuRaiththum mathan^Ayk kIn^thum
   chekkural peythum thIn^Ir vAkkiyum
   puzukkuTai azuvath thazukkiyal chERRup
   panneTuN^ kAlam azuththi innA
   varaiyil thaNTaththu mARAk kaTun^thuyar .........(25)

   n^irayany chErinum chErka uraiyiTai
   EnOr ennai AnAthu virumpi
   n^allan eninum enka avarE
   allan eninum enka n^illAth
   thiruvoTu thiLaiththup peruvaLany chithaiyAthu ........(30)

   inpath thazun^thinum azun^thuka allAth
   thunpan^ thuthaiyinum thuthaika munpil
   iLamaiyoTu pazakik kazimUppuk kuRukAthu
   enRum irukkinum irukka anRi
   inRE iRakkinum iRakka onRinum ........(35)

   vENTalum ilanE veRuththalum ilanE
   ANTakaik kurichiln^in aTiyaroTum kuzumith
   theyvak kUththumn^in cheyya pAthamum
   aTaiyavum aNukavum peRRa
   kiTaiyAch chelvam kiTaiththa lAnE.                  36
862  AnERE pOn^thAl azivuNTE anpuTaiya
   n^AnEthAn vAzn^thiTinum n^anRanRE - vAnON^ku
   vAmAN pozilthillai manRaip poliviththa
   kOmAnai iththeruvE koNTu.                    37
863  koNTalvaN Naththavan n^Anmukan
   in^thiran kOmakuTath
   thaNTarmiN Tiththozum ampalak
   kUththanuk kanpucheyyA
   miNTarmiN Tiththiri vArenak
   kennini n^Anavanthan
   thoNTar thoN Tarkkuth thozumpAyth
   thiriyath thoTaN^kinanE.                      38
864  thoTara n^araiththaN^ka munpuLa vAyina thozilkaL maRuththonRum onRi yiTAthoru
      chuLivu thalaikkoNTu punpulai vArikaL thuLaiyozu kakkaNTu chin^thanai OyvoTu
   n^aTaikeTa muRkoNTa peNTir poRAvoru n^aTalai n^amakkenRu van^thana pEchiTa
      n^aliyiru maRkanychi uNTi veRAvizu n^araka uTaRkanpu koNTalai vEnini
   miTaloTi yappaNTi laN^kaiyar kOnoru viralin amukkuNTu paNpala pATiya
      viraku chevikkoNTu munpuLa thAkiya vekuLi thavirththanRu ponRi yiTAvakai
   thiTamaruL vaikkuny chezunychuTar URiya theLiyamu thaththin kozunychuvai n^ITiya
      thilain^aka riRchempon ampala mEviya chivanai n^inaikkun^ thavanychathu rAvathE. 39
865  chathurmukan than^thaikkuk kathirviTu kaTavuL
   Azi koTuththa pEraruL pORRi
   muyaRchiyoTu paNin^tha iyakkarkO nukku
   mAn^ithi iraNTum AnAp peruvaLaththu
   aLakai onRum thaLarvinRi n^iRuviya .....(5)

   chelvaN^ koTuththa chelvam pORRi
   thALn^izal aTain^tha mANik kAka
   n^ANmuRai piRazAthu kONmuRai valiththup
   pathaiththuvaruN^ kURRaip paTimichaith theRikka
   uthaiththuyir aLiththa uthavi pORRi ....(10)

   kulaikulai kulain^tha n^ilaiyAth thEvar
   paTupEr avalam iTaiyinRi vilakkik
   kaTalviTam arun^thina karuNai pORRi
   thavirAch chIRRath thavuNar mUveyil
   ollanal koLuvi orun^oTi poTipaTa ......(15)

   villonRu vaLaiththa vIram pORRi
   pUmen karumpoTu poTipaTa n^ilaththuk
   kAmanaip pArththa kaNNuthal pORRi
   theyva yALi kaimuyanRu kiziththenak
   kariyon Ruriththa peruviRal pORRi .......(20)

   paNTu perumpOrp pArththanuk kAkak
   koNTu n^aTan^tha kOlam pORRi
   viraRpatham onRil veLLimalai eTuththa
   arakkanai n^eriththa ANmai pORRi
   vilaN^kal viNTu vizun^thena munnAL ........(25)

   chalan^tharan thaTin^tha thaNTam pORRi
   thAthaiyai eRin^tha vEthiyach chiRuvaRkup
   parikalaN^ koTuththa thiruvuLam pORRi
   n^inmuthal vazipaTath thanmakan thaTin^tha
   thoNTar manaiyil uNTal pORRi .......(30)

   veNNey uNNa eNNupu van^thu
   n^an^thA viLakkai n^un^thupu peyarththa
   thAvupul elikku mUvula kALa
   n^oythinil aLiththa kaivaLam pORRi
   poN^kuLai azalvAyp pukaivazi oruthanich ......(35)

   chiN^kaN^ konRa chEvakam pORRi
   varimiTaR ReRuzvali maNiyuku pakuvAy
   urakam pUNTa oppanai pORRi
   kaN^kaiyum kaTukkaiyum kalan^thuzi orupAl
   thiN^kaL chUTiya chenychaTai pORRi .......(40)

   kaTavuL iruvar aTiyum muTiyum
   kANTal vENTak kanaRpizampAki
   n^INTu n^inRa n^ILam pORRi
   Alam pilkun^in chUlampORRi
   kURuthaR kariyan^in ERu pORRi .......(45)

   Eka veRpan makizum makaT kiTap
   pAkaN^ koTuththa paNpu pORRi
   thillai mAn^akar pORRi thillaiyuT
   chempon ampalam pORRi ampalath
   thATum n^ATakam pORRi enRAN^ku .........(50)

   enRum pORRinum enthanak kiRaiva
   ARRal illai Ayinum
   pORRi pORRin^in polampU aTikkE.                40

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

11.2 paTTinaththup piLLaiyAr aruLich cheytha
   thirukkazumala mummaNik kOvai (866 - 895)

866 thiruvaLar pavaLap peruvarai maNan^tha
   marakatha valli pOla orukURu
   imaiyach chelvi piriyAthu viLaN^kap
   pAythiraip paravai mImichai mukizththa
   alaikathirp parithi Ayiran^ thokuththa ...(5)

   varanmuRai thiriyAthu malarmichai irun^thenak
   kathirviTu n^inmukaN^ kANthoRum kANthoRum
   muthirA iLamulai muRRAk kozun^thin
   thirumukath thAmarai chevviyin malaran^in
   thaiyal vANuthal theyvach chiRupiRai ...(10)

   iLan^ilAk kANthoRum oLiyoTum puNarn^than^in
   chevvAyk kumutham chevvi cheyyan^in
   cheN^kaik kamalam maN^kai vanamulai
   amirtha kalacham amaivin En^tha
   malaimakaL thanAthu n^ayanak kuvaLain^in ....(15)

   polivinoTu malara maRaiyOr
   kazumala n^eRin^inRu poliya
   n^Akar n^ATu mImichai mithan^thu
   mImichai ulakaN^ kIzmuthal thAzn^thiN^ku
   onRA van^tha kunRA veLLaththu ....(20)

   ulakammUn Rukkum kaLaikaN Aki
   muthalil kAlam inithu vIR Rirun^thuzith
   thAthaiyoTu van^tha vEthiyach chiRuvan
   thaLarn^aTaip paruvaththu vaLarpachi varuththa
   annA yOven Razaippamun ninRu ....(25)

   nyAna pOnakath tharuLaTTik kuzaiththa
   AnAth thiraLai avanvayin aruLa
   an^thaNan munin^thu than^thAr yArena
   avanaik kATTuvan appa vAnAr
   thOo TuTaiya cheviyan enRum ...(30)

   pIi TuTaiya pemmAn enRum
   kaiyil chuTTik kATTa
   aiyan^I veLippaT TaruLinai AN^kE.                1
867 aruLin kaTalaTiyEn anpennum ARu
   poruLin thiraLpukali n^Athan - iruLpukuthum
   kaNTaththAn enpAraik kAthaliththuk kaithozuvAr
   aNTaththAr n^AmAr athaRku.                   2
868 AraNam n^AnkiRkum appA lavanaRi yaththuNin^tha
   n^AraNan n^Anmuka nukkari yAnn^aTu vAyn^iRain^tha
   pUraNan en^thai pukalip pirAnpozil aththanaikkum
   kAraNan an^thak karaNaN^ kaTan^tha karupporuLE.             3
869 karumuthal thoTaN^kip perun^AL ellAm
   kAmam vekuLi kaziperum poyyenum
   thUymaiyil kuppai tholaivinRik kiTan^thathai
   arithin ikazn^thu pOkkip poruthiRan
   maiyiruL n^iRaththu mathanuTai aTuchinath ...(5)

   thaivakaik kaTAvum yAppavizth thakaRRi
   anpukoTu mezuki aruLviLak kERRith
   thunpa iruLaith thuran^thu munpuRam
   meyyenum vithAnam viriththu n^oyya
   kIzmaiyil thoTarn^thu kiTan^thaen chin^thaip .....(10)

   pAzaRai unakkup paLLiyaRai yAkkich
   chin^thaith thAmaraich chezumalarp pUn^thavichu
   en^thain^I irukka iTTanan in^tha
   n^eTun^ila vaLAkamum aTukathir vAnamum
   aTaiyap paran^tha AthiveL Laththu .....(15)

   n^uraiyenach chithaRi iruchuTar mithappa
   varaipaRith thiyaN^kum mArutham kaTuppa
   mAlum piramanum muthaliya vAnavar
   kAlam ithuvenak kalaN^kA n^inRuzi
   maRRavar uyyap paRRiya puNaiyAy ......(20)

   mikan^ani mithan^tha pukali n^Ayaka
   aruLn^ani churakkum piraLaya viTaN^kan^in
   chelvach chilampu mellena mizaRRa
   amaiyAk kATchi imaiyak
   kozun^thaiyum uTanE koNTiN^ku .......(25)

   ezun^tharu Laththakum emperu mAnE.                 4
870 mAnum mazuvum thirumiTaRRil vAzumiruL
   thAnum piRaiyum thariththirukkum - vAnavarkku
   veLLaththE thOnRik kazumalaththE vIRRirun^then
   uLLaththE n^inRa oLi.                     5
871 oLivan^tha vApoy manaththiruL n^IN^kaen uLLaveLLath
   theLivan^tha vAvan^thu thiththiththa vAchin^thi yAthathoru
   kaLivan^tha vAanpu kaivan^tha vAkaTai chAramaiyath
   theLivan^tha vAn^aN^ kazumala vANartham innaruLE.             6
872 aruLpazuth thaLiththa karuNai vAnkani
   ArA inpath thIrAk kAthal
   aTiyavark kamirtha vAri n^eTun^ilai
   mATak kOpurath thATakak kuTumi
   mazaivayiRu kizikkum kazumala vANan^in ...(5)

   vazuvAk kATchi muthirA iLamulaip
   pAvaiyuTan irun^tha parama yOki
   yAnon RuNarththuvan en^thai mEnAL
   akila lOkamum anan^tha yOniyum
   n^ikilamum thOnRan^I n^inain^than^AL thoTaN^ki ....(10)

   enaippala yOniyum n^inaipparum pEthaththu
   yArum yAvaiyum enakkuth thaniththanith
   thAya rAkiyum than^thaiya rAkiyum
   van^thi lAthavar illai yAnavar
   than^thaiyar Akiyum thAyar Akiyum .....(15)

   van^thi rAthathum illai mun^thu
   piRavA n^ilanum illai avvayin
   iRavA n^ilanum illai piRithil
   ennaith thinnA uyirkaLum illaiyAn avai
   thammaith thinnA thozin^thathum illai anaiththE ....(20)

   kAlamum chenRathu yAnithan mElini
   iLaikkumA RilanE n^AyEn
   n^an^thAch chOthin^in anychezuththu n^avilum
   than^thiram payinRathum ilanE than^thiram
   payinRavarp payinRathum ilanE Ayinum ......(25)

   iyanRathOr pozuthin iTTathu malarAch
   chonnathu man^thira mAka ennaiyum
   iTarppiRappu iRappenum iraNTin
   kaTaRpa TAvakai kAththal n^inkaTanE.                7
873 kaTalAna kAmaththE kAlthAzvAr thunpam
   aTalAm upAyam aRiyAr - uTalAm
   muzumalaththai OrkilAr mukkaT perumAn
   kazumalaththaik kaithozA thAr.                  8
874 thozuvAL ivaLvaLai thORpAL
   ivaLiTark kEalarkoN
   TezuvAL ezukinRa thencheya
   vOen manaththirun^thum
   kazuvA maNiyaik kazumala
   vANanaik kaiyiRkoNTa
   mazuvA LanaikkaNTu van^thathen
   RAlOr vachaiyillaiyE.                    9
875 vachaiyil kATchi ichain^ani viLaN^ka
   munnAL n^ikazn^tha pannI rukaththu
   vERuvERu peyarin URin RiyanRa
   maiyaRu chiRappin theyvath thanmaip
   pukali n^Ayaka ikalviTaip pAka .......(5)
   amain^AN menthOL umaiyAL kozun^a
   kunRu kuniviththu vanthOL avuNar
   mUveyil eriththa chEvakath thEva
   iLan^ilA mukizkkum vaLarchaTaik kaTavuLn^in
   n^eRRiyil chiRan^tha oRRai n^ATTaththuk .......(10)

   kAmanai viziththa mAmuthu thalaiva
   vAnavar aRiyA Athi yAnE
   kallA manaththup pullaRivu thoTara
   maRan^thu n^Okkum veRun^thaN n^ATTaththuk
   kANthoRum kANthoRum ellAm yANTai ......(15)
   Ayinum piRavum ennathum piRarathum
   Avana palavum azivana palavum
   pOvathum varuvathum n^ikazvathum Akith
   theNNIr nyAlaththuth thiraNTa maNalinum
   eNNil kOTi enaippala vAki ......(20)
   illana uLavAy uLLana kANAp
   pannAL iruLvayiR paTTEn annathum
   anna thAthalin aTukkum athennenin
   kaTpulan theriyAthu koTpuRum oruvaRkuk
   kuzivazi yAki vazikuzi yAki .......(25)
   ozivin RonRin onRuthaTu mARa
   van^thAR pOla van^tha then^thain^in
   thiruvaruL n^ATTam karuNaiyin peRalum
   yAvaiyum enakkup poyyenath thOnRi
   mEvarum n^IyE meyyenath thOnRinai ....(30)
   Oviyap pulavan chAyalpeRa ezuthiya
   chiRpa vikaRpam ellAm onRith
   thavirAthu thaTavinar thamakkuch
   chuvarAyth thOnRum thuNivupOn RenavE.              10
876 enavE ezun^thirun^thAL encheyvAL innam
   chinavERu kATTuthirEl thIrum - inavEkap
   pAmpukali yAln^imirum pannAch chaTaimuTin^am
   pUmpukali yAnithazip pOthu.                  11
877 pOthum peRAviTil pachchilai uNTu punaluNTeN^kum
   Ethum peRAviTil n^enychuNTan REyiNai yAkach cheppum
   chUthum peRAmulai paN^karthen thONi purEcharvaNTin
   thAthum peRAtha aTiththA maraichenRu chArvathaRkE.            12

(pinvarum 13 muthal 30 muTiya uLLa pAchuraN^kaL pala achchup pirathikaLil kaNTavai. thiruchchirAppaLLi
thirumuRaikkalainyar viththuvAn thiru. paTTuchchAmi OthuvArAl eTuththuk koTukkap peRRavai.
mummaNikkOvai muppathu pATalkaLaik koNTathu enpathu ilakkaNam.)

878 chArn^thavarp purakkum IrnychaTaip peruma
   karuNai muthuveLLam peruku thirun^ayana
   kaivalam n^elliyaN^ kaniyathu pOlach
   chaivachith thAn^thath theyva Akamath¨
   varanmuRai pakarn^tha thirumalar vAya .....(5)

   pavaLavarai mIthil thavaLamin


   pavaLavarai mIthil thavaLamin ennach
   chepparu mArpaNi muppuri n^Ula
   pErikal ANavak kAriru Linukkum
   pinRoTar valvinai vanRoTa rinukkum
   mAyaimA mAyai AyapE yinukkum ...... (10)

   anychalen Ramaiththa kanychamen karathala
   arumaRaich chiraththum perumaimey anpar
   thuN^ka ithayaththum thaN^ku poRpAtha
   thunniya payOtharam minninam miTaithalin
   aLapparum perumai vaLaththinai viLaiththalin ......(15)

   chan^thira thilakam chin^thuram maruvalin
   uRukaN TIravan^ thuRumuzai uRuthalin
   chAthamuRai chuzIich chOthimI thamarthalin
   paNaiezu maravam piNaiyoTu mEvalin
   kAmarany chevvazi kAmarin eythalin ......(20)

   aLakai ethirenum AchaiyuR RuRaithali
   nATaka maruvi n^ITaRai peruthalin
   n^ATTiyath thOkai ITTamaN^ kaNaithalin
   akaththiyan mannum makaththuvam chivaNalin
   malaiyA chalamena n^ilaichEr mATa .......(25)

   mALikai chUzn^tha chULikaip purichai
   n^EmimAl varaienap pUmimI thilaN^kum
   kAzimA n^akaram thUzithE ramarn^tha
   amaiyA anpin umaiyAL kozun^a
   theriyan^An mukanpaNi periyan^A yakan^in ......(30)

   ponmalarp pAtham chennivaith thiRainychuthum
   mERpaTum ithayap pARkaTal n^aTuvuL
   paramparai thavaRA varamperu kuravan
   maruLaRa iraN^ki aruLiya kuRienum
   n^in^thaiyil kanaka man^tharam n^iRuvi ......(35)

   mANaRivennum thUNiTaip piNiththa
   n^Echam ennum vAchuki koLuvi
   mathiththal ennum mathiththalai unyaRRiya
   pErA inpach chIrA nan^tham
   peRalaRum amutham thiRanoTum peRRu .......(40)

   nyAnavAy koNTu mOnamAy uNTu
   piRappiRap pennum maRapperum payaththAl
   pannAT paTTa innAN^ kakaRRi
   ennaiyum thannaiyum maRan^thiT
   Tinpa mElI TeythuthaR poruTTE. ......(45)           13
879 poruLAchai peNNAchai pUvAchai ennum
   maruLAchai yAmAchai mARRith - theruLnyAna
   vEn^tharAy vAzalAm meyyanpAl n^aln^enychE
   pUn^tharAy n^Atharain^I pORRu.                  14
880 pORRum pazamaRai vAchip punithar pukaliveRpan
   ARRum thavaththinaik kaNTE n^akaiththa thaNikoLmullai
   thURRum puyalvaTa kARRO aTikkath thoTaN^kumathik
   kIRRiN^ kenathu manaN^kuzam pAkak kiTaiththathinRE.           15
881 inRena uLathena anRena Amena
   uraitharu n^Ulaiyum poruLaiyum thaniththani
   palvitha mAkach cholvakaich chamaya
   mAkiya payampil pOkuthal kuRiththa
   n^ilaiyil thuRaipala n^ilaiyuLa thuRaichila .....(5)

   porun^thiTum ulakap peruN^kaTa liTaththin
   mayirn^Ul kiTaththip payilvuru thOlenum
   vanpuRu palakaiyin enpenum ANiyil
   n^arampenap peyariya urampeRu kayiRRin
   verin^uRum enpenum periya kUmpin .....(10)

   aimpoRi yAkiya moympuRu vAythalin
   kAyamena amaiththa mAyan^A vAyil
   iruvinai enna varucharak kERRik
   kAmam ulOpam EmamA mOkam
   mithamaRu kurOtham mathamAch chariyamen .....(15)

   RuraipeRu yavanar n^iraiyuRa iruththi
   n^eTun^Ir ennap paTun^eTu n^ANil
   thaN^kiya maTienum n^aN^kurany chErththi
   aRRamil manamenap peRRapAy viriththuth
   thaTaipaTA Achaik kaTuvaLi thurappath .......(20)

   thAnam Athi yAna thIvukaLiR
   chelvuzich chenRu pulvuzip pulli
   ivvA RiyaN^kum avvA RathanuL
   munpAr kAla vanpAr thAkkath
   thokkuRu marakkalam pakkuviT Tamma . ...(25)

   akkaTal n^IruL pukkaRi vazivuzi
   maRali ennum chuRavupiTith thIrppak
   kaTun^ara kennum paTukuzi azun^thi
   uLathuya rinukkOr aLavilai athanAl
   immuRai iyaN^kuthal chemmai anRenRu ....(30)

   muRRuNar periyOy aRRamil valiyOy
   OthA thuNarn^tha n^AthA thItha
   aruvuru ennum poruLmuzu thuTaiyOy
   yAvarum n^invaya mEvarap purivOy
   karaiyaRum inpap puraithavir n^imala .......(35)

   chAn^thaNi vanamulai En^thizai pAka
   nyAnamA maNan^iRai mOnamA malarE
   viththakam pazuththa muththivAn kaniyE
   paraimuthal aimpaNai n^iraipeRak kiLaiththa
   thiruththaku n^Izal aruTperun^ tharuvE ...(40)

   paththikoL n^iththilam oththuRa n^iraiththa
   pachumponiR cheytha n^achumpu palathokka
   thORRam pOla vIRRuvIR Ramain^tha
   thIN^kani paNaithoRum thAN^kumA thaNaiyum
   viththuru maththiNai oththachen^ thaLirum .....(45)

   oLirvayi TUriyak kuLirmathu malarum
   mEliTu vaNTenum n^IlamA maNiyum
   marakatham enna viravukAyth thiraLum
   maRuvilmA maNienum n^aRiyacheN^ kaniyum
   kiTaiththachIr vaNikaril paTaiththamAn^ tharuvum ....(50)

   eNTichai chUzn^thu viNthoTum pukali
   mEviya peruma Avi n^AyakanE
   kaNapaNak kachchaip paNaara vachaiththa
   maTTalar puzukaNi chaTTai n^Ayakan
   enumI kAman manninan purappan^I ....(55)

   vIRRini thirukka ERRameyp piraNavath
   thONiyE paRRenath thuNin^thu
   kANuRum aRivoTu kaNTu koNTEnE.               16
882 kaNTEn pukalik karuththanaiththan meynynyAna
   vaNTEnuN TEmakizum vaNTAnEn – paNTE
   aLiyanumA nEnmanamey yArpathamvE RinRik
   kuLirchivA nan^thamilaN^ kum.                   17
883 kumpiTTa paththark kaziyAtha inpam koTukkumuththar
   vampiTTa koN^kai umaipAkar chaNpaiyar van^thilarEl
   kompiTTa kOzik koTivEn^than kochchaiyaik kolvathanAl
   ampiTTa kaTchichchiR RiTaichchikken nOpayan AkuvathE.        18
884 AkuvA kananaith thOkaivA kananai
   uRRachIr makArenap peRRachun^ tharanai
   nyAnavA rithiyil AnaA ramuthE
   kaRRavar karuthum n^aRRavak karumpE
   iruTkuRum peRin^tha aruTkalA mathiyE .......(5)

   kathirththokai kunRA thuthiththa cheN^kathirE
   n^iRain^thaan pavarin uRain^tha chen^thEnE
   thunpamon RaRiyA inpavA rithiyE
   maRaimuTi viLakkum chuTarviTu maNiyE
   viRalari piraman peRalarum poruLE .....(10)

   chiRpan^Ul muzuthum aRpamin RuNarn^tha
   Oviyar aRputha mEvukaith thozilar
   chuththaveN paTikap piththikaith thalaththin
   n^avamaNi theLiththuk kuvavina kUrn^uthith
   thUriyaN^ koNTu chIrithiR kuyiRRum .......(15)

   imaippilA n^ATTath thamaipparuN^ kalApa
   n^IlamE kAramum kOlamAr kuyilum
   thuppamar vaLaivAy oppaRu pachchaith
   thakaichiRaik kiLiyum pukain^iRap puRavum
   mEln^imir thUvip pAln^iRa anamum ......(20)

   n^anmathu n^ikarththa inmozip pUvaiyum
   inamenak karuthi manamuvan^ thaNaiththa
   uyirn^ilai peRRa mayilmuthaR paRavaiyum
   kURupaTa n^Okkinar vERupA TaRiyA
   vaLanoTu cheRin^tha aLavilA mATath ...(25)

   thuRaitharu kaRpu n^iRaikula maTavAr
   aLimural kuzalum oLikiLar mukamum
   kulAviya puruvamum n^ilAviri kuzaiyum
   n^aRiyamen cholluny chiRiya n^uNNiTaiyum
   thaththun^Ir uvari muththamA likaiyum ......(30)

   piraLaya veLLath thiraLinum aziyAth
   thirun^akar ithuvenak karuthivAn mukilum
   chan^thira vimpamum in^thirath thanuvum
   ilaN^kucheN^ kathirum thulaN^kuvA namuthum
   vArA minnum thArA kaNamum ...(35)

   oruN^kuvan^ thirun^tha perun^thiRan Eyppak
   kATchiyiR polin^tha mATchimai chiRan^tha
   kAzin^A yakanE vAzipU raNanE
   Ertharum poRkiri chErkaruN^ koTiyum
   ponniRa mAmenach chonnathol moziyum ......(40)

   Ethamil n^iRaimathich chIthaLa n^ilavAl
   Arummey uruppam thIrum enpathum
   mozitharum iratha kuLikaithaR chErn^tha
   kALimach chIruNa n^ILiyaR kanaka
   mAmenak kURum thOmaRu moziyum .......(45)

   karuTa thiyAnam maruLthapa van^thOr
   n^Okkinil thavirum thIkkaTu enRalum
   AyiraN^ kiraNath thalarkathir munnam
   pAyiruL keTumenap pakarpaza moziyum
   aN^kaNmA nyAlath theN^kaNum oppa ....(50)

   iyalum paTTAN^ kayalala ennal
   charathameyny nyAna varathan^iR chErn^tha
   pEthaiyEn pAchath thIvinai akaRRith
   thiruvaruT chelvam perukumA Ruthavi
   aLiththaruL pErin pAkum ....(55)

   kaLiththiTum muththik kAzivAn kaniyE.              19
885 kAzikku vEn^thar karuNA layarmunamn^I
   kAzik kumaran kavikaiyinai - AzikkaT
   kaNTamaTTil chUTakamum kArviziyiR kaN^kaNamum
   koNTanaLen RannamE kURu.                   20
886 kURuny chenanak kuTiln^eTu n^ALn^uzai kUnmuzuthum
   mARumpaTikku marun^thuLathO chaNpai vANarkoNTa
   n^IRum thiruvezuth thOrain^thum kaNTiyum n^iththa n^iththam
   thERum poruLen RuNarAtha mAyach cherukkinarkkE.           21
887 cherukkuTan ikalith tharukkamE thERRi
   emma nOrin iRan^thupiRan^ thuzalum
   mammariR periya vAnavar kuzuvai
   meypporuL enRu kaipporuL uthaviyum
   vazuththiyum n^enychath thazuththiyum vaRithE ...(5)

   puRavAr pachumpuR kaRavAk kaRpachu
   vAyiTaich cherukith thUyan^Ir uthavi
   arunychuvaip pAlkoLap perunychurai varuTum
   pEthaiyar pOlavum Othun^any chamarum
   eTTiyai virumpi maTTun^Irth thEkki ....(10)

   In^uzai kallA mEln^imir vEli
   uRumpaTi amaiththu n^aruN^kani koLLak
   karuthi muyalun^ thiruvili pOlavum
   ilakuvAl arichi ulaipeya eNNi
   veRRumi kuRRum paRRilar pOlavum ....(15)

   arun^ilam uzuthathin erumikap peythu
   viththiT TAN^kE viLaipayan koLLach
   chiththath thunnum maththar pOlavum
   vAzn^AL anaiththum vIzn^A LAkki
   immaiyum maRumaiyum chemmaiyiR porun^thA ....(20)

   thiTaruRum mAn^thar puTaviyiR palarAl
   annavA ReLiyanum unnimathi mayaN^kA
   theyppinil uthavu meypporu LAki
   enRumOr iyalpoTu n^inRakA raNan^in
   chEvaTi th thAmaraip pUvinaip punain^thu ......(25)

   n^Aththazum pERa EththiuL Lurukip
   perukiya anpena varun^Ir n^iRain^tha
   ithaya vAvip pathumamA malarin
   kuNanenap porun^thum maNamAm n^innaik
   kaNTiRu mAn^thu paNTaivA thanaithIrn^ ....(30)

   thaRaikaTal azun^thum n^iRaikuTa mathupOn
   RachaivaR Rirukka ichaiyath tharuthi
   n^ilaimikap porun^thip palamuRai chAralAl
   un^thiya vanna urumaru vuthalAn
   man^thirath thuRuchuTar makaththuyar thalinAl ......(35)

   ithampayil ichaikoL pathaN^kavan^ thuRuthalAl
   vEthamE oppena OthukO puramum
   ozukkun^eRi chiRithum vazukkila athanAl
   n^URpathap pirivin mERpatham athanAl
   palakalai oLirmathi n^ilaviya athanAl ......(40)

   muththarai viyakkum paththimai athanAl
   chivAkamam enaoLir thuvAmaNi mETaiyum
   veLLaivA raNamER koLLumAN^ kathanAl
   kaTTA maraipala maTTAr thalinAl
   anychuman^ thUram vinychiON^ kuthalAl .........(45)

   in^thiran enappoli yan^thira vAviyum
   eN^kaNum n^iRain^tha veN^kuru n^AthA
   karuvali tholaikkum perumalai marun^thE
   karuNaichUR koNTa periyavAn mukilE
   chiRRiTaik karuN^kaT poRRoTik karaththUL ........(50)

   AkamAr vanamulai aNaiyum
   pOkamAr ithazip pUN^kaN NiyanE.                22
888 kaNNin RoLiruN^ karumaNiyin uLLOLipOl
   uNNin RoLirum oLiviLakken - ReNNip
   pukalip perumAnaip puNNiyanaip pORRil
   akalumE pAchaviruL anRu.                    23
889 iruLan^ thakanvarin Ireyi REpiRai Eyn^thachevvAn
   churuLkunychi pAcham enaan^thi van^thathu thOkaichoRREn
   parukum pukalip pirAnenum pAnup palakiraNam
   perukum paTivan^ thuthiththAl minAvi perukuvaLE.            24
890 peRuvathu peRRa uRuthiuth thamarkaT
   kAyinum chiRan^tha n^Eyan^eny chinanE
   yAkak kazaniyin yOkath thapOthanar
   AnapEr uzavar mAnamO TAkkiya
   muyalakan ennum iyalperuN^ karumpai ........(5)

   uthiram ennum muthirchA Rozuka
   n^akaiyenum muththan^ thokaiyuRath thOnRach
   chun^tharap pathamenum en^thira AlaiyiT
   Taraiththaka vayiraN^ karaiththa viththakanE
   kuN^kumak koN^kai aN^kayaR cheN^kaT .....(10)

   peNNarachi piriyA vaNNameyp pAka
   pATalam punnai ETaviz ilanychi
   veLiya kaRpUram kaLikoL kaththUri
   n^aRumaNam evaiyum uRumuRai porun^thi
   uNNIr peRRa thaNNIrp pan^tharum ......(15)

   n^eykamaz karuNaiyum kuykamaz kaRiyum
   mathitharu n^ilavenap puthiya veNTayirum
   varukkaiyin kaniyum charukkaraik kaTTiyum
   muthalupa karaNam pathanoTu marIith
   thaLavarum penna vaLamali pOnakam .....(20)

   mAthavar evarkkum Athular evarkkum
   n^annayath thuTanaruL annachath thiramum
   pATakach chIraTip pAnmozi maTavAr
   n^ATakath thozilpayil n^ITaraN^ kevaiyum
   kalaipayil kazakamum palarpayil manRamum ......(25)

   uLLana karavA thuvan^thethirn^ thaLikkum
   vaLLiyOr vAzum maNin^eTu vIthiyum
   pUmakaL uRaiyu LAmena viLaN^kum
   perumpukazk kAzi virumpuchaN^ karanE
   En^theziR puvana vEn^thann^I Athalin .......(30)

   vaLamali n^Anmukak kaLamarun Evalin
   urampeRu kulavaraik kuRumpakap paTTa
   maNTalam ennum kaNTan^IL vayaluL
   charAcharath thokuthi virAyavith thiTTup
   pAthava mirukam paRavai mAniTar ......(35)

   Athip paiN^kUz amaiththanar n^iRpa
   mAvuRai marumak kAva lALar
   vaLamaiyin Ompa viLaivumuR Riyapin
   puripayan peRuvAn arithara viyaRRi
   meyvalik kURRuvak kaivinai mAkkani .......(40)

   pulAluTai yAkkaip palAvama thakaRRi
   aRRamil uyirenap peRRan^eR RiraLaip
   pUthachA raththanup pUtha makAthanu
   pUtha pariNAmam pukaluRu yAkkai
   mUvakaip paNTiyin mEvara ERRip ........(45)

   ponnila n^irayam in^n^ilam ennum
   iTan^thoRum AN^kavai aTaN^kavaith thavaRRuL
   oruchila vaRRain^in thiruvaTi vITTiR
   chErththanai annathu kUrththu n^Okkil
   arachukoL kaTamai ARilon Rennum ....(50)

   puraithIr muRaimai puthukkinai pOlum athanAl
   mAchukam n^IyuRum vaNmai
   pEchuka karuNaip periyan^A yakanE.                 25
891 perumAnE kUTip pirin^thAlum maN^kaik
   koruvA tharuLvaram onRuNTE - thirumAl
   viTaiyAy pukali vimalA mavuna
   viTaiyAy piRiyA viTai.                   26
892 viTaiyam poruLen RuNarAtha mArkkam virumpumazup
   paTaiyam puyakkarath then^thAthai nyAna paramaenReN
   chaTaiyam punalaNi vENu purEchanan^ thALmalarthU
   viTaiyam poruLen Rirun^Ien RuNmai viLampinanE.          27
893 viLampuvan yAnon RuLampuku n^eRiyAl
   ezuththin uRazAthu vazuththuporuL inRi
   kuRippoTu paTAthu veRiththapun chollE
   Ayinum payan^thathany chEyavar cholumozi
   kuzalinu miyAzinum azakithAm athupOl .....(5)

   n^aRRA yAkieR peRRAy enchol
   thiruchchevik kERum poruththamuN TathanAl
   kETTi kETTi vATTamil periyOy
   mathumazai piliRRip puthumaNam viriththup
   paRpala uthavuN^ kaRpakath tharuvu ....(10)

   n^an^thA vaLanaruT chin^thA maNiyum
   vAmamAm mEniya kAma thEnuvum
   aruLiya Eval varanmuRai kETpak
   kaTavuLar aNimaNith thaTamaku TaN^kaL
   kARRuNai varuTap pORRinar iRainychi ......(15)

   munivar Achi n^anipala moziyak
   karampayil kavari arampaiyar iraTTak
   kinnarar vipanychi n^annaram puLarA
   ichaiyamu thirunychevi michaieTuth thURRa
   muTaN^kuLaich cheN^kaN maTaN^kal aNain^AppaN ........(20)

   amuthuku menchoR kumuthamen chevvAy
   in^thi rANi van^tharu kiruppak
   karumukil Ayiran^ thirumalar pUththuch
   cheN^kathirch chEkaram thuN^kavIR Rirun^tha
   perun^thiRan kaTuppa irun^thuviN purakkum .....(25)

   aNNal puran^tharap paNNavan arachum
   pazamaRai kanin^thu mazavupeR Rirun^tha
   chen^n^Ath thavichin munnAL thaN^kip
   panuva lATTi inithuvan^ thiruppa
   vaNTupAN muranRu kiNTupu thathain^thu .....(30)

   poRRA thuNNA muRRA inpap
   pirachamuR Rirun^tha varacharO rukaththan
   n^erukkiya puvanap perukkinaith thanAthu
   thiNNiya manaththiTai eNNiyAN^ kiyaRRi
   emmAl evaiyum iyanRana ennach .....(35)

   chemmAn^ thirukkum chiRiya vAzkkaiyum
   thithalaipUth thalarn^thu mathakaLi Rikali
   varumulai chuman^tha thirumakaL pachchaip
   pachun^thuzAy alaN^kal achumputhEn thuLiththuk
   kaTikamaz mArpiR kuTipukun^ thiruppath ....(40)

   thaNNila venaviri veNNiRap pARkaTal
   ollolith tharaN^kam mellaTi varuTak
   kAmarthen kAlenuny chAmarai achaiyath
   thuththin^ey paran^thu paiththapai akalil
   aNikiLar palakathir maNiviLak koLirach ......(45)

   chuTikaivAn arava n^eTiyapU aNaimEl
   maRuvilA n^Ila varaikiTan^ thenna
   aRithuyil amarn^tha achchuthan vAzkkaiyum
   aziyA inpamen RoziyA thuraippinum
   kaRRavar karuththin uRRu n^Okkuzi ......(50)

   in^thira chAlam mun^thun^IL kanavu
   veNTEr pOla uNTenath thOnRi
   ilavAm Athalin n^alamala AN^kavai
   n^ilaipE RuTaiyathu n^innaruT chelvam
   annathE peRuthaR kunninan thamiyEn .....(55)

   athanAl
   eLithinin iraN^ki aLichuran^ tharuLuthi
   marakathath thiTaiyiTai tharaLamiT Tizaiththa
   aramiyam athanai virikuzai pothuLi
   arumpiya punnaip perumpozil enavum .....(60)

   ATaka alaN^kal aNiyaNi n^iRaiththa
   chETuyar n^Iln^iRach cheykun Rathanaith
   thuNarththapUN^ konRai maNaththakA enavum
   moykkumvaN chiRaiyuLi maikkaru n^iRaN^kaL
   paLiN^karin^ thiyaRRiya thuLaN^koLi mATap .......(65)

   piththikaith thalaththiTaip paththipAy thalinAl
   van^thathiN^ kiravenach chan^thatha maTavAr
   vArmulai ATavar mArpiTai kuLippap
   pulliya kalavip puthiyathEn n^ukarum
   mallalaN^ kAzi vaLan^akar vANa .....(70)

   kuRikuNaN^ kaTan^tha maRuvilmA maNiyE
   uRaiporuL eN^kaNum n^iRaipari pUraNa
   an^tha mAthi mun^thaiyE thavirn^tha
   anAthi muththa enAthi n^iththa
   aruvuru villA oruperum poruLE .......(75)
   aLavaiyin aTaN^kA thoLirchuka n^Eya
   urukumey anpar parukumA ramuthE
   n^alaN^kani periya n^Ayaki
   kalan^thapE rinpiR kaLiththapaN NavanE.               28
894 paNamany charaiyirukkap pAvaiyaraich chummA
   puNarkinRIr enRu pukalap - puNarvArk
   karaikkAchu than^thanamen RArpukali yArmA
   varaikkAchen RAnathaRku mAn.                  29
895 mAnaik kalan^tha maNavALan kAzi varathancheN^ka
   NAnaip puran^thavan paththarkku muththi aLiththaruLum
   Enaip perumporuL kalvimey chelvam irun^thaLippAr
   thEnaith tharunychezun^ thAmarai n^AmakaL chen^thiruvE.           30

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

11.3 paTTinaththup piLLaiyAr aruLich cheytha
   thiruviTaimaruthUr mummaNikkOvai (896 - 925)

896 theyvath thAmaraich chevviyin malarn^thu
   vATAp puthumalarth thOTenach chivan^thu
   chilampum kazalum alampap punain^thu
   kURRin ARRal mARRip pORRAthu
   valampuri n^eTumAl EnamAki n^ilampukku ...(5)

   ARRalin akazath thORRAthu n^imirn^thu
   paththi aTiyavar pachchilai iTinum
   muththi koTuththu munnin RaruLith
   thikazn^thuLa thorupAl thiruvaTi akanychEn^thu
   maRuvil kaRpakath thuRuthaLir vAN^ki ....(10)

   n^eyyil thOyththa chevvith thAki
   n^Upuram kiTappinum n^on^thu thEvar
   maTavaral makaLir vaNaN^kupu vIzththa
   chinnap panmalar thINTiTach chivan^thu
   panychiyum anichchamum enycha enychAth ...(15)

   thiruvoTum poliyum orupAl thiruvaTi
   n^Ilap puLLi vALukir vEN^kaith
   thOlin kaliN^kam mElvirith thachaiththu
   n^achcheyiR Raravak kachchaiyAp puRuththup
   polin^thuLa thorupAl thiruviTai ilaN^koLi ...(20)

   araththa ATai viriththu mIthuRIi
   iraN^kumaNi mEkalai oruN^kuTan chAththiya
   maruN^kiR RAkum orupAl thiruviTai
   cheN^kaN aravum paiN^kaN Amaiyum
   kEzaR kOTum vIzthiran akkum ....(25)

   n^uTaN^ku n^Ulum iTaN^koNTu punain^thu
   thavaLan^I RaNin^thathOr pavaLaveR penna
   oLiyuTan thikazum orupAl Akam
   vArum vaTamum ErpeRap punain^thu
   chenychAn^ thaNin^thu kuN^kumam ezuthip ....(30)

   poRRA maraiyin muRRA mukizena
   ulakEz InRum n^ilaiyil thaLarA
   mulaiyuTan poliyum orupAl Akam
   ayilvAy aravam vayinvayin aNin^thu
   mUvilai vElum pUvAy mazuvum ....(35)

   thamarukap paRaiyum amartharath thAN^kich
   chiRan^thuLa thorupAl thirukkaram cheRin^tha
   chUTakam viLaN^kiya ATakak kazaN^kuTan
   n^ommen pan^thum ammen kiLLaiyum
   thariththE thikazum orupAl thirukkaram ...(40)

   iraviyum eriyum viraviya vemmaiyin
   orupAl viLaN^kum thirun^eTu n^ATTam
   n^avvi mAnin chevvith thAkip
   pAliR kiTan^tha n^Ilam pOnRu
   kuNTun^Irk kuvaLaiyin kuLirn^thu n^iRampayinRu ...(45)

   emmanOrk kaTuththa vemmain^Oyk kiraN^ki
   ulakEz purakkum orupAl n^ATTam
   n^ochchip pUvum pachchai maththamum
   konRaip pOthum menthuNarth thumpaiyum
   kaN^kai yARum paiN^kaN thalaiyum ...(50)

aravum mathiyamum viravith thoTuththa
   chUTA mAlai chUTip pITukezu
   n^eruppil thiriththanaiya urukkiLar chaTilamoTu
   n^Anmukam karan^tha pAln^iRa annam
   kANA vaNNam karuththaiyum kaTan^thu ...(55)

   chENikan^ thuLathE orupAl thirumuTi pENiya
   kaTavuT kaRpin maTavaral makaLir
   kaRpaka vanaththup poRpU vAN^kik
   kaivaiththup punain^tha theyva mAlai
   n^Ilak kuzalmichai vaLaiimEl n^ivan^thu ...(60)

   vaNTun^ thEnuN^ kiNTupu thiLaippath
   thiruvoTu poliyum orupAl thirumuTi
   inaiyavaN Naththu n^inaivaruN^ kATchi
   iruvayin uruvum oru vayiRRAki
   valappAl n^ATTam iTappAl n^Okka ...(65)

   vANuthal pAkam n^ANuthal cheyya
   valappAla thirukkaram iTappAl vanamulai
   thaivan^thu varuTa meymmayir poTiththAN^ku
   ulakam Ezum panmuRai InRu
   maruthiTam koNTa oruthanik kaTavuLn^in ....(70)

   thiruvaTi paravuthum yAmE n^eTun^AL
   iRan^thum piRan^thum iLaiththanam maRan^thum
   chiRaikkarup pAchayam chErA
   maRiththum pukAa vAzvupeRaR poruTTE.              1
897 poruLum kulanum pukazum thiRanum
   aruLum aRivum anaiththum - oruvar
   karuthAen pArkkum kaRaimiTaRRAy thollai
   maruthAen pArkku varum.                    2
898 varun^thEn iRan^thum piRan^thum mayakkum pulanvazipOyp
   porun^thEn n^arakiR pukukinRi lEnpukaz mAmaruthiR
   perun^thEn mukan^thukoN TuNTu piRithonRil AchaiyinRi
   irun^thEn inichchen RiravEn oruvarai yAthonRumE.          3
899 onRinO TonRu chenRumukil thaTavi
   ATukoTi n^uTaN^kum pITukezu mALikai
   theyvak kammiyar kaimmuyanRu vakuththa
   Ovan^UR chemmaip pUviyal vIthik
   kuyilena moziyum mayiliyaR chAyal ..(5)

   mAnmaRa vizikkum mAnAr chelvaththu
   iTaimaru thiTaN^koN Tirun^tha en^thai
   chuTarmazu valaN^koN Tirun^tha thOnRal
   AraNan^ thoTarAp pUraNa purANa
   n^AraNan aRiyAk kAraNak kaTavuL ...(10)

   chOthich chuTaroLi Athith thanipporuL
   Eka n^Ayaka yOka n^Ayaka
   yAnon RuNarththuva thuLathE yAnmun
   n^anan^thalai ulakath thanan^tha yOniyil
   piRan^thuzip piRavAthu kaRaN^kenach chuzanRuzith ...(15)

   thORRum pozuthin IRRuth thunpaththu
   yAyuRu thuyaramum yAnuRu thuyaramum
   iRakkum pozuthin aRapperun^ thunpamum
   n^Iyala thaRikun^ar yArE athanAl
   yAninip piRaththal ARREn aqthAnRu .....(20)

   uRpavam thuTaiththal n^iRpiTith thallathu
   piRithoru n^eRiyin illaian^ n^eRikku
   vENTalum veRuththalum ANTonRiR paTarA
   uLLamon RuTaimai vENTumaqthanRi
   aimpulan Eval ANaivazi n^inRu ......(25)

   thAnala thonRaith thAnena n^inaiyum
   ithuena thuLLam Athalin ithukoTu
   n^innai n^inaippa theN^kanam munnam
   kaRpuNai yAkak kaTaln^Ir n^In^thinar
   eRpiRar uLarO iRaiva kaRpam .....(30)

   kaTaththalyAn peRavum vENTum kaTaththaRku
   n^inaiththalyAn peRavum vENTum n^inaiththaRku
   n^enychun^eRi n^iRkavum vENTum n^anychupothi
   uraieyiR Rurakam pUNTa
   kaRaikezu miTaRReN^ kaNNutha lOyE. ...(35)            4
900 kaNNeNRum n^an^thamakkOr kAppenRum kaRRirukkum
   eNNenRum mUla ezuththenRum - oNNai
   maruthaappA enRum unai vAzththArEl maRRum
   karuthaappAl uNTO kathi.                   5
901 kathiyA vathupiRi thiyAthonRum illai kaLEvaraththin
   pothiyA vathuchuman^ thAlvizap pOmithu pOnapinnar
   vithiyAm enachchilar n^Ovathal lAlithai vENTun^aryAr
   mathiyA vathumaru thankaza lEchenRu vAzththuvathE.             6
902 vAzn^thanam enRu thAzn^thavark kuthavAthu
   thannuyirk kiraN^ki mannuyirk kiraN^kAthu
   uNTip poruTTAR kaNTana veqki
   aviyaTu n^arkkuch chuvaipakarn^ thEvi
   ArA uNTi ayinRana rAkith ....(5)

   thUrAk kuziyaith thUrththup pArA
   vizuppamum kulanum ozukkamum kalviyum
   thanniR chiRan^tha n^anmU thALaraik
   kUuymun ninRuthanEval kETkum
   chiRAarth thokuthiyin uRAap pEchiyum ......(10)

   poyyoTu punmaithan pullarkkup pukanRum
   meyyum mAnamum mEnmaiyum orIith
   thannaith thERi munnaiyOr koTuththa
   n^anmanaik kizaththi yAkiya an^n^ilaich
   chAvuzich chAan^ thakaimaiyaL Ayinum ......(15)

   mEvuzi mEval chellAthu kAvaloTu
   koNTOL oruththi uNTivET Tiruppa
   eLLuk keNNey pOlath thaLLAthu
   poruLin aLavaikkup pOkamviR RuNNum
   aruLil maTan^thaiyar Akan^ thOyn^thum .........(20)

   ARRalchel lAthu vERROr manaivayin
   kaRpuTai maTan^thaiyar poRpun^ani vETTup
   pizaivazi pArAthu n^uzaivazi n^Okkiyum
   n^achchi van^tha n^alkUr mAn^thartham
   vichchaiyiR paTaiththa vevvERu kATchiyin ........(25)

   akamalarn^ thIvAr pOla mukamalarn^thu
   inithu mozin^thAN^ kuthavuthal inRi
   n^ALum n^ALum n^ALpala kuRiththavar
   thALin ARRalum thavirththuk kELikazan^thu
   ikamum paramum illai enRu .......(30)

   payamin Rozukip paTTimai payiRRi
   minnin anaiyathan chelvaththai virumpith
   thannaiyum oruva rAka unnum
   EnaiyOr vAzum vAzkkaiyum n^anaimalarn^thu
   yOchanai kamazum uRpala vAviyiR .........(35)

   pAchaTaip parappiR pAln^iRa annam
   pArppuTan veruvap pakuvAy vALaikaL
   pOrththozil puriyum porukA viriyum
   maruthamum chUzn^tha marutha vANa
   churuthiyum thoTarAch churuthi n^Ayaka .........(40)

   paththaruk keyppinil vaippena uthavum
   muththith thALa mUvA muthalvan^in
   thiruvaTi piTiththu veruvaral viTTu
   makkaLum manaiviyum okkalum thiruvum
   poruLena n^inaiyA thunaru Linain^inain^thu .......(45)

   in^thirach chelvamum eTTuch chiththiyum
   van^thuzi van^thuzi maRuththanar othuN^kich
   chinnach chIrai thunnal kOvaNam
   aRuthaR kILOTu peRuvathu punain^thu
   chithaval OTon Ruthavuzi eTuththAN^ku ....(50)

   iTuvOr uLarenin n^ilaiyinin RayinRu
   paTutharaip pAyaliR paLLi mEvi
   OvAth thakavenum arivaiyaith thazIi
   makavenap palluyir anaiththaiyum okkap
   pArkkumn^in .......(55)

   chelvak kaTavuL thoNTar vAzvum
   paRRip pArkkin uRRa n^AyERkuk
   kuLappaTi n^Irum aLapparun^ thanmaip
   piraLaya chalathiyum iruvakaip poruLum
   oppinum ovvAth thuppiR RAthalin ......(60)

   n^inchIr aTiyAr thamchIr aTiyArkku
   aTimai pUNTu n^eTun^AT pazaki
   muTalai yAkkaiyoTu puTaipaTTu ozukiavar
   kARRalai Evalen n^Ayththalai ERRuk
   kaNTathu kANin allathon .......(65)
   RuNTO maRRenak kuLLathu piRithE                 7
903 piRin^thEn n^arakam piRavAtha vaNNam
   aRin^thEn an^aN^kavEL ampiR - cheRin^tha
   poruthavaTTa vilpizaiththup pOn^thEn purANan
   maruthavaTTan^ thannuLE van^thu.                    8
904 van^thi kaNTAyaTi yAraikkaN TAlmaRa vAthun^enychE
   chin^thikaN TAyaran chempoR kazalthiru mAmaruthaich
   chan^thikaN TAyillai yAyin n^amanthamar thAN^koTupOy
   un^thikaN TAyn^ira yaththunnai vIzththi uzakkuvarE.           9
905 uzappin vArA uRuthikaL uLavO
   kazappin vArAk kaiyaRa vuLavO athanAl
   n^enychap punaththu vanychak kaTTaiyai
   vEraRa akazn^thu pOkkith thUrvaicheythu
   anpen pAththi kOli munpuRa ......(5)

   meyyenum eruvai viriththAN^ kaiyamil
   paththith thanivith thiTTu n^iththalum
   Arvath theNNIr pAychchi n^Ern^inRu
   thaTukkun^ark kaTaN^kA thiTukkaN cheyyum
   paTTi anychinuk kanychiyuT chenRu .....(10)

   chAn^tha vEli kOli vAyn^thapin
   nyAnap perumuLai n^an^thAthu muLaiththuk
   karuNai iLan^thaLir kATTa arukAk
   kAmak kurOthak kaLaiyaRak kaLain^thu
   chEmap paTuththuzich chemmaiyin ON^ki ....(15)

   meymmayirp puLakam mukizn^thiT Tammenak
   kaNNIr arumpik kaTimalar malarn^thu puNNiya
   anychezuth tharuN^kAy thOnRi n^anychupothi
   kALa kaNTamum kaNNoru mUnRum
   thOLOru n^Ankum chuTarmukam ain^thum ......(20)

   pavaLan^iRam peRRuth thavaLan^IRu pUchi
   aRuchuvai athaninum uRuchuvai uTaiththAyk
   kANinum kETpinum karuthinuN^ kaLitharum
   chENuyar marutha mANikkath thIN^kani
   paiyap paiyap pazuththuk kaivara ....(25)

   emma nOrkaL inithin arun^thich
   chemmAn^ thiruppach chilarithin vArAthu
   manamenum punaththai vaRumpA zAkkik
   kAmak kATu mUTith thImaichey
   aimpula vETar ARalaith thozuka .....(30)

   inpap pEyththEr eTTA thOTak
   kallA uNarvenum pulvAy alamara
   ichchaivith thukuththuzi yAnenap peyariya
   n^achchu mAmaram n^animika muLaiththup
   poyyen kavaTukaL pOkkich cheyyum ...(35)

   pAvap palthazai parappip pUvenak
   koTumai arumpik kaTumai malarn^thu
   thunpap palkAy thUkkip pinpu
   maraNam pazuththu n^arakiTai vIzn^thu
   thamakkum piRarkkum uthavAthu (40)
   imaippiR kaziyum iyaRkaiyOr uTaiththE.             10
906 uTaimaNiyin Ochaik kothuN^ki aravam
   paTamoTuN^kap paiyavE chenRaN^ -kiTaimaruthar
   aiyam pukuva thaNiyizaiyAr mElan^aN^kan
   kaiyam pukavENTik kAN.                    11
907 kANIr kathiyonRum kallIr ezuththanychum vallavaNNam
   pENIr thiruppaNi pEchIr avanpukaz AchaippaTTup
   pUNIr uruththira chAthanam n^IReN^kum pUchukilIr
   vINIr eLithO maruthap pirAnkazal mEvuthaRkE.           12
908 mEviya punmayirth thokaiyO ammayir
   pAviya thOlin parappO thOliTaip
   pukaviTTup pothin^tha puNNO puNNiTai
   URum uthirap punalO kURucheythu
   iTaiyiTai n^iRkum elumpO elumpiTai ......(5)

   muTaikezu mULai vizuthO vazuvazuththu
   uLLiTai ozukum vazumpO meLLan^inRu
   Urum puzuvin ozuN^kO n^IriTai
   vaiththa malaththin kuvaiyO vaiththuk
   kaTTiya n^arampin kayiRO uTampiRkuL .....(10)

   piriyA thoRukkum piNiyO theriyAthu
   innathu yAnen RaRiyEn ennai
   Ethinun^ thETinan yAthinuN^ kANEn munnam
   varaiththani villAR puraththai azal UTTik
   kaNpaTai yAkak kAmanai orun^AL .......(15)

   n^uNpoTi yAka n^Okki aNTaththu
   vIyA amarar vIyavan^ thezun^tha
   thIvAy n^anychaith thiruvazu thAkki
   iruvar thETi veruvara n^imirn^thu
   pAlanuk kAkak kAlanaik kAyn^thu ......(20)

   chan^thana charaLa chaNpaka vakuLa
   n^an^thana vanaththiTai nyAyiRu vazaN^kAthu
   n^avamaNi mukizththa puthuveyil eRippa
   eNNaruN^ kOTi iruTikaNaN^ kaTkup
   puNNiyam purakkum ponni chUzn^tha ...(25)

   thiruviTai marutha poruviTaip pAka
   maN^kai paN^ka kaN^kai n^Ayakan^in
   theyvath thiruvaruL kaivan^thu kiTaiththalin
   mAyap paTalam kIRith thUya
   nyAna n^ATTam peRRapin yAnum ........(30)

   n^inperun^ thanmaiyum kaNTEn kANTalum
   ennaiyuN^ kaNTEn piRaraiyuN^ kaNTEn
   n^innilai anaiththaiyum kaNTEn ennE
   n^innaik kANA mAn^thar
   thannaiyum kANAth thanmai yOrE.                 13
909 OrAthE anychezuththum unnAthE pachchilaiyum
   n^ErAthE n^Irum n^irappAthE - yArAyO
   eNNuvAr uLLath thiTaimaruthar poRpAtham
   n^aNNuvAm ennumathu n^Am.                    14
910 n^AmE iTaiyuLLa vARaRi vAmini n^AN^kaLcholla
   lAmE maruthan marutha vanaththannam annavaraip
   pUmEl aNin^thu pizaikkach chey thAroru poTTumiTTAr
   thAmE thaLarpava raippAram ERRuthal thakkathanRE.            15
911 anRinar puraN^kaL azaliTai aviyak
   kunRuvaLaith theytha kunRAk koRRaththu
   n^uNpoTi aNin^tha eNthOL chelva
   kayilain^aTan^ thanaiya uyarn^ilai n^OnthAL
   piRaicheRin^ thanna irukOT Toruthimil .....(5)

   pAln^iRach cheN^kaN mAlviTaip pAka
   chimaiyach cheN^kOT Timaiyach chelvan
   maNiyenap peRRa aNiyiyal annam
   veLLaich chiRun^akaik kiLLaip piLLai
   kuyilenap pEchum mayiliLam pETai ....(10)

   kathiroLi n^Ilam kamalaththu malarn^thana
   matharari n^eTuN^kaN mAnin kanRu
   varumulai thAN^kum thirumArpu valli
   vaiyam Ezum panmuRai InRa
   aiya thiruvayiR Rammaip pirATTi ...(15)

   maRapparuny cheykai aRapperuny chelvi
   emaiyA LuTaiya umaiyAL n^aN^kai
   kaTavuT kaRpin maTavaral kozun^a
   pavaLa mAlvaraip paNaikkaipOn^ thanaiya
   thazaichevi eNthOL thalaivan than^thai ...(20)

   pUvalar kuTumich chEvalam pathAkai
   malaithuLai paTuththa kolaikezu kUrvEl
   amararth thAN^kum kumaran thAthai
   poruthiTam ponni puNNiyam purakkum
   maruthiTaN^ koNTa marutha vANa ...(25)

   n^innathu kuRRam uLathO n^inninain^thu
   eNNaruN^ kOTi iTarppakai kaTan^thu
   kaNNuRu chIRRaththuk kAlanai vathaiyA
   iRappaiyum piRappaiyum ikan^thu chiRappoTu
   thEvar Avin kanRenath thiriyAp ...(30)

   pAvikaL thamathE pAvam yAthenin
   muRiyAp puzukkal muppazaN^ kalan^tha
   aRuchuvai aTichil aTTini thiruppap
   puchiyA thoruvan pachiyAl varun^thuthal
   ayiniyin kuRRam anRu veyilinvaiththu ...(35)

   ARRiya theNNIr n^ARRamiT Tiruppa
   maTAa oruvan viTAa vETkai
   theNNIrk kuRRam anRu kaNNakanRu
   thEn^thuLi chithaRip pUn^thuNar thuRumi
   vAlukaN^ kiTan^tha chOlai kiTappa ...(40)

   veLLiTai veyiliR puLLiveyar poTippa
   aTipeyarth thiTuvAn oruvan
   n^eTithu varun^thuthal n^izalthIN^ kanRE.                16
912 anRenRum AmenRum ARu chamayaN^kaL
   onRonRO TovvA thuraiththAlum - enRum
   oruthanaiyE n^OkkuvAr uLLath thirukkum
   maruthanaiyE n^Okki varum.                   17
913 n^OkkiRRuk kAman uTalpoTi yAka n^uthiviralAR
   thAkkiR Rarakkan thalaikIzp paTaththan chuTarvaTivAL
   OkkiRRuth thakkan thalaiuruN TOTach chalan^tharanaip
   pOkkiR Ruyarponni chUzmaru thALuTaip puNNiyamE.          18
914 puNNiya purAthana puthuppUN^ konRaik
   kaNNi vEyn^tha kailai n^Ayaka
   kALa kaNTa kan^thanaip payan^tha
   vALari n^eTuN^kaN malaiyAL kozun^a
   pUtha n^Atha poruviTaip pAka ......(5)

   vEtha kItha viNNOr thalaiva
   muththi n^Ayaka mUvA muthalva
   paththi yAkip paNaiththamey yanpoTu
   n^ochchi yAyinum karan^thai yAyinum
   pachchilai iTTup paravun^ thoNTar ...(10)

   karuviTaip pukAmal kAththaruL puriyum
   thiruviTai marutha thiripu rAn^thaka
   malarthalai ulakaththup palapala mAkkaL
   makkaLai manaiviyai okkalai orIi
   manaiyum piRavun^ thuRan^thu n^inaivarum ....(15)

   kATum malaiyum pukkuk kOTaiyiR
   kaimmEl n^imirththuk kAlonRu muTakki
   aivakai n^eruppin azuvaththu n^inRu
   mAri n^ALilum vArpani n^ALilum
   n^IriTai mUzki n^eTithu kiTan^thum ...(20)

   chaTaiyaip punain^thum thalaiyaip paRiththum
   uTaiyaith thuRan^thum uNNA thuzanRum
   kAyum kizaN^kum kARRuthir charukum
   vAyuvum n^Irum van^thana arun^thiyum
   kaLarilum kallilum kaNpaTai koNTum ......(25)

   thaLarvuRum yAkkaiyaith thaLarvith thAN^kavar
   ammai muththi aTaivathaR kAkath
   thammaith thAmE chAlavum oRuppar
   IN^kivai cheyyAthu yAN^kaL ellAm
   pazuthin Ruyarn^tha ezun^ilai mATaththum ...(30)

   chezun^thA thuthirn^tha n^an^thana vanaththum
   thenRal iyaN^kum munRil akaththum
   thaNTAch chiththira maNTapa maruN^kilum
   pUviri tharaN^ka vArik karaiyilum
   mayiRpeTai Alak kuyiRRiya kunRilum ...(35)

   vENTuzi vENTuzi ANTAN TiTTa
   maruppin iyanRa vALari chuman^tha
   viruppuRu kaTTil mImichaip paTuththa
   aivakai amaLi aNaimEl poN^kath
   thaNmalar kamazum veNmaTi viriththup ...(40)

   paTTinuL peytha pathan^uN panychin
   n^eTTaNai yarukAk koTTaikaL parappip
   pAyal mImichai paripuram mizaRRach
   chAyal annaththin thaLarn^aTai payiRRip
   poRRO raNaththaich chuRRiya thukilena ...(45)

   ammen kuRaN^kin n^ommen kaliN^kam
   kaNNum manamum kavaRRap paNvara
   iraN^kumaNi mEkalai maruN^kiR kiTappa
   ATara valkul arumpeRal n^uchuppu
   vATa vIN^kiya vanamulai kathirppa ...(50)

   aNiyiyal kamukai alaN^karith thathupOl
   maNiyiyal AraN^ kathirvirith thoLirthara
   maNivaLai thAN^kum aNikezu menthOL
   variththa chAn^thinmichai viriththumI thiTTa
   uththarI yappaT TorupAl oLirthara ...(55)

   vaLLai vATTiya oLLiru kAthoTu
   pavaLath tharukAth tharaLam n^iraiththAN^ku
   ozuki n^INTa kumizonRu pathiththuk
   kAlan vElum kAma pANamum
   Ala kAlamum anaiththumiT Tamaiththa ...(60)

   iraNTu n^ATTamum puraNTukaTai miLirthara
   mathiyena mAchaRu vathanam viLaN^kap
   puthuvirai alaN^kal kuzanmichaip poliyum
   anychol maTan^thaiyar Akan^ thOyn^thum
   chinnam parappiya ponnin kalaththil ....(65)

   aRuchuvai aTichil vaRithini tharun^thAthu
   ATinark kenRum pATinark kenRum
   vATinark kenRum varaiyAthu koTuththum
   pUchuvana pUchiyum punaivana punain^thum
   thUchin n^allana thoTaiyiR chErththiyum .......(70)

   ain^thu pulankaLum Ara Arn^thum
   main^tharum okkalum makiza manamakizn^thu
   ivvakai irun^thOm Ayinum avvakai
   man^thira ezuththain^thum vAyiTai maRavAthu
   chin^thai n^invazi cheluththalin an^tha ...(75)

   muththiyum izan^thilam muthalva aththiRam
   n^innathu perumai anRO ennenin
   vallAn oruvan kaimmuyanRu eRiyinum
   mATTA oruvan vALA eRiyinum
   n^ilaththin vazAak kallEpOl ...(80)

   n^alaththin vazArn^in n^Amamn^avin ROrE.              19
915 n^Amamn^aviR RAymananE n^AriyarkaL thOLthOyn^thu
   kAmam n^aviRRik kazin^thoziyal - AmO
   poruthavanath thAnaiuri pOrththaruLum eN^kaL
   maruthavanath thAnai vaLain^thu.                    20
916 vaLaiyAr pachiyin varun^thAr piNiyin mathananampuk
   kiLaiyAr thanaN^kaN TiraN^kin^il lArip piRappinilvan^
   thaLaiyAr n^arakinuk kenkaTa vArpon alarn^thakonRaith
   thaLaiyAr iTaimaru thannaTi yAraTi chArn^thavarE.            21
917 aTichArn^ thavarkku muTiyA inpam
   n^iRaiyak koTuppinum kuRaiyAch chelvam
   mUlamum n^aTuvum muTivum ikan^thu
   kAlam mUnRaiyum kaTan^tha kaTavuL
   uLakkaNuk kallA thUnkaNuk koLiththuth ...(5)

   thuLakkaRa n^imirn^tha chOthith thanichchuTar
   eRupputh thuLaiyin iruchevik keTTAthu
   uRuppinin Rezutharum uLLath thOchai
   vaiththa n^Avin vazimaRuth thakaththE
   thiththith thURum theyvath thERal ........(10)

   thuNTath thuLaiyiR paNTai vaziyanRi
   aRivil n^ARum n^aRiya n^ARRam
   Enaiya thanmaiyum eythA thevaRRaiyum
   thAnE yAki n^inRa thaththuva
   thORRava thellAm thanniTaith thORRi .....(15)

   thORRam piRithil thORRAch chuTarmuLai
   virichaTai mImichai veNmathi kiTappinum
   iruLviri kaNTath thEka n^Ayaka
   churuthiyum iruvarum thoTarn^thun^in Ralamara
   maruthiTam koNTa maruthamA Nikka ......(20)

   umaiyAL kozun^a orumUn RAkiya
   imaiyA n^ATTath thenthani n^Ayaka
   aTiyEn uRukuRai muniyAthu kENmathi
   n^innaTi paNiyAk kalmanak kayavaroTu
   n^eTun^AT pazakiya koTuvinai Irppak ....(25)

   karuppA chayamenum iruTchiRai aRaiyil
   kuTaren chaN^kili pUNTu thoTarpaTTuk
   kUTTuchchiRaip puzuvin ITTumalath thazun^thi
   uTanE varun^thi n^eTun^AT kiTan^thu
   palpiNip peyarpeR RallaR paTuththum ..(30)

   thaNTa lALar miNTivan^ thalaippa
   uthara n^eruppiR pathaipathai pathaiththum
   vAthamath thikaiyin mOthamoth thuNTum
   kiTaththal n^iRRal n^aTaththal chellAthu
   iTaN^kuRai vAyilin muTaN^ki irun^thuzip ....(35)

   pAvap pakuthiyil iTTuk kAvaR
   koTiyOr aivarai Evi n^eTiya
   Achaith thaLaiyil ennaiyum uTalaiyum
   pAchap paTuththip paiyena viTTapin
   yAnum pOn^thu thIthinuk kuzanRu ....(40)

   periyOrp pizaiththum piRarporuL veLaviyum
   pariyA thozin^thum palluyir chekuththum
   vERROr manaiviyar thORRam pukazn^thum
   poypala kURiyum pullinam pulliyum
   aivarum kaTuppa avAvathu kUTTi ....(45)

   INTina koNTu mINTu van^thuzi
   iTTuzi iTAthu paTTuzip paTAathu
   in^n^AL iTukkaN eythip pannAL
   vATupu kiTappEn vITun^eRi kANEn
   n^innai aTain^tha aTiyAr aTiyArkku ....(50)

   ennaiyum aTimai yAkak koNTE
   iTTapach chilaikoN ToTTi aRiviththu
   ichchiRai pizaippith thinichchiRai pukAmal
   kAththaruL cheyya vENTum
   thIththiraN Tanna chenychaTai yOnE. ...(55)            22
918 chaTaimEl oruththi chamain^thiruppa mEnip
   puTaimEl oruththi poliya - iTaiyEpOych
   chaN^kE kalaiyE maruthaRkuth thAnkoTuppa
   theN^kE irukka ivaL.                     23
919 irukkum maruthinuk kuLLimai yOrkaLum n^AnmaRaiyum
   n^erukkum n^erukkaththum n^ILakath thuchchenRu mILaveTTAth
   thirukkum aRuththaivar thImaiyum thIrththuch chev vEmanaththai
   orukkum orukkaththin uLLE muLaikkinRa oNchuTarE.           24
920 chuTarviTu chUlap paTaiyinai enRum
   viTaiukan^ thERiya vimala enRum
   uNNA n^anycham uNTanai enRum
   kaNNAR kAmanaik kAyn^thanai enRum
   thiripuram eriththa chEvaka enRum ...(5)

   kariyuri pOrththa kaTavuL enRum
   urakam pUNTa uravOy enRum
   chirakany chen^thazal En^thinai enRum
   valan^tharu kAlanai vathaiththanai enRum
   chalan^tharan uTalam thaTin^thanai enRum ....(10)

   ayanchiram orun^AL arin^thanai enRum
   viyan^thavAL arakkanai mithiththanai enRum
   thakkan vELvi thakarththanai enRum
   ukkirap puliyuri uTuththanai enRum
   Enamum annamum eTTA thalamara .....(15)

   vAnam kIzppaTa vaLarn^thanai enRum
   chezun^Ir nyAlam chekuththuyir uNNum
   azalvizik kuRaLinai amukkinai enRum
   inaiyana inaiyana eNNil kOTi
   n^inaivaruN^ kIrththi n^invayin pukazthal ......(20)

   thuLakkuRu chin^thaiyEn chollaLa vAthalin
   aLapparum perumain^in aLavila thAyinum
   enRan vAyiR punmozi koNTu
   n^innai n^Okkuvan Athalin ennai
   iTukkaN kaLaiyA allaR paTuththAthu ......(25)

   ezun^ilai mATaththuch chezumukil uRaN^ka
   aTiththuth thaTTi ezuppava pOla
   n^uNthukil pathAkai koNTukoN Tukaippath
   thuyilin n^IN^kip payilum vIthith
   thirumaru thamarn^tha theyvach chezunychuTar .......(30)

   aruLchuran^ thaLikkum aRputhak kUththa
   kallAl eRin^tha pollAp puththan
   n^inn^inain^ theRin^tha athanAl
   annavan thanakkum aruLpizaith thinRE.               25
921 inRirun^thu n^ALai iRakkum thoziluTaiya
   punthalaiya mAkkaL pukazvarO - venRimazu
   vALuTaiyAn theyva maruthuTaiyAn n^AyEnai
   ALuTaiyAn chempon aTi.                   26
922 aTiyA yiran^thozil Ayina Ayiram AyirampEr
   muTiyA yiramkaNkaL mUvA yirammuRRum n^IRaNin^tha
   thoTiyA yiraN^koNTa thOLiraN TAyiram enRun^enychE
   paTiyAy irAppakal thenmaru thALiyaip paRRikkoNTE.         27
923 koNTalin iruNTa kaNTath theNthOL
   chevvAn uruviR paiyara vArththuch
   chiRupiRai kiTan^tha n^eRitharu punchaTai
   mUvA muthalva mukkaT chelva
   thEva thEva thiruviTai marutha .....(5)

   mAchaRu chiRappin vAnavar ATum
   pUchath thIrththam purakkum ponni
   ayirA vaNaththuRai ATum appa
   kailAya vANa keLari n^Ayaka
   n^innaruL churan^thu ponnaTi paNin^thu .......(10)

   perumpatham pizaiyA varampala peRROr
   imaiyA n^eTuN^kaN umaiyAL n^aN^kaiyum
   mazaikkaT kaTaththup puzaikkaip piLLaiyum
   amararth thAN^kum kumara vELum
   churichaN^ kEn^thiya thirun^eTu mAlum .......(15)

   vAnmuRai paTaiththa n^Anmukath thoruvanum
   thArukaR cheRRa vIrak kanniyum
   n^Avin kizaththiyum pUvin maTan^thaiyum
   pITuyar thORRaththuk kOTi uruththirarum
   AnAp perun^thiRal vAnOr thalaivanum .......(20)

   cheyirthIr n^ARkOT TayirA vathamum
   vAmpari arukkar thAmpan niruvarum
   chan^thiran oruvanum chen^thIk kaTavuLum
   n^iruthiyum iyamanum churuthikaL n^Ankum
   varuNanum vAyuvum irun^ithik kizavanum .....(25)

   eTTu n^Akamum aTTa vachukkaLum
   mUnRu kOTi AnRa munivarum
   vachiTTanum kapilanum akaththiyan thAnum
   thumpuru n^Arathar enRiru thiRaththarum
   viththakap pATal muththiRath thaTiyarum ......(30)

   thirun^thiya anpiR perun^thuRaip piLLaiyum
   aththaku chelvath thavamathith tharuLiya
   chiththa mArchiva vAkkiya thEvarum
   veLLai n^IRu meyyiR kaNTu
   kaLLan kaiyiR kaTTavizp piththum ......(35)

   OTum paln^ari ULaikET Taranaip
   pATina enRu paTAmpala aLiththum
   kuvaLaip punalil thavaLai araRRa
   Ichan thannai Eththina enRu
   kAchum ponnum kalan^thu thUviyum .....(40)

   vazipaTum oruvan manychanath thiyaRRiya
   chezuvithai eLLaith thinnak kaNTu
   piTiththalum avanip piRappuk kenna
   iTiththuk koNTavan echchilai n^ukarn^thum
   marutha vaTTath thoruthanik kiTan^tha ......(45)

   thalaiyaik kaNTu thalaiyuRa vaNaN^ki
   ummaip pOla emith thalaiyum
   kiTaththal vENTumen RaTuththaTuth thiran^thum
   kOyil muRRaththu mImichaik kiTappa
   vAyththa thenRun^Ayk kaTTam eTuththum ........(50)

   kAmpavizth thuthirn^tha kaniyuruk kaNTu
   vEmpukaT kellAm vithAnam amaiththum
   virumpina koTukkai paramparaR kenRu
   purikuzal thEviyaip parivuTan koTuththa
   periya anpin varakuNa thEvarum .......(55)

   inaiya thanmaiyar eNNiRan^ thOrE
   anaiyavar n^iRka yAnum oruvan
   paththi enpathOr pATum inRich
   chuththa nAyinum thOnRAk kaTaiyEn n^innai
   iRainychilan Ayinum Eththilan Ayinum .....(60)

   varun^thilan Ayinum vAzththilan Ayinum
   karuthi yiruppan kaNTAy peruma
   n^innula kanaiththum n^anmai thImai
   Anavai n^incheyal Athalin
   n^AnE amaiyum n^alamil vazikkE. ........(65)          27
924 vazipizaiththu n^AmellAm van^thavA cheythu
   pazipizaiththa pAvaN^kaL ellAm - pozilchUz
   maruthiTaththAn enRorukAl vAykUppa vENTA
   karuthiTaththAm n^illA karan^thu.                  29
925 karaththinil mAlavan kaNkoNTu n^inkazal pORRan^alla
   varaththinai Iyum maruthavap pAmathi onRum illEn
   chiraththinu mAyenRan chin^thaiyu LAkiveN kATanennum
   tharaththinu mAyathu n^innaTi yAmtheyvath thAmaraiyE.           30

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------
11.4 paTTinaththup piLLaiyAr aruLich cheytha
   thiruEkampamuTaiyAr thiruvan^thAthi (926 - 1025)

926  meyththoNTar chellum n^eRiyaRi yEnmika n^aRpaNichey
   kaiththoNTar thammilum n^aRRoN Tuvan^thilan uNpathaRkE
   poyththoNTu pEchip puRampuRa mEunnaip pORRukinRa
   iththoNTa nEnpaNi koLLuthi yOkachchi EkampanE.          1
927  EkampanE ennai ALpava nEimai yOrkkiraN^kip
   pOkampan nALum koTukkinRa n^Ayaka poN^kumaivAy
   n^Akampon nAram enappoli vuRRun^al n^IRaNiyum
   Akampon mAmalai oppava nEyenpan AthariththE.           2
928  thariththEn manaththun thikaztharu n^Amam thaTampozilvAy
   variththEn muralkachchi Ekampa nEenRan valvinaiyai
   ariththEn unaippaNi yAthavar Ezaimai kaNTavaraich
   chiriththEn unakkaTi yAraTi pUNath theLin^thananE.            3
929  theLitharu kinRathu chenRen manamn^in thiruvaTivam
   aLitharu n^innaruT kaiyam iniyillai an^thich chekkar
   oLitharu mEniem Ekampa nEen Rukan^thavarthAL
   thaLitharu thULien Ranthalai mElvaiththa thanmaipeRRE.           4
930  peRRukan^ thEnenRum archchanai cheyyap perukun^inchIr
   kaRRukan^ thEnen karuththini thAkkachchi Ekampaththin
   paRRukan^ thERum ukan^thava nEpaTa n^Akakkachchin
   chuRRukan^ thErviTai mElvaru vAyn^in thuNaiyaTiyE.           5
931  aTin^inRa chUzal akOcharam mAluk kayaRkalarin
   muTin^inRa chUzmuTi kANpari thAyiRRuk kArmukilin
   iTin^inRa chUzkural ERuTai Ekampa yAmeN^N^anE
   vaTin^inRa chUlap paTaiyuTai yAyai vaNaN^kuvathE.             6
932  vaNakkam thalain^in thiruvaTik kEcheyyum maiyalkoNTOr
   iNakkanRi maRROr iNakkaRi vOmallam vallaravin
   kuNakkunRa villi kuLirkachchi Ekampam pATin allAl
   kaNakkanRu maRRoru thEvaraip pATum kavin^alamE.            7
933  n^alan^thara n^AnonRu cholluvan kENminn^al lIrkaLanpu
   kalan^thara nArkachchi Ekampam kaNTu kanalthikiri
   chalan^tharan Akam ozikkavaith thAythakkan vELviyellAm
   n^ilan^thara mAkachchey thAyenRu pUchiththu n^inminkaLE.          8
934  minkaLen RArchaTai koNTalen RArkaNTam mEnivaNNam
   ponkaLen RArveLip pATutham ponaTi pUNTukoNTa
   enkaLen RAlum pirin^thaRi yArkachchi EkampaththAn
   thankaLen RArula kellAm n^ilaipeRRa thanmaikaLE.          9
935  thanmaiyiR kunRAth thavaththOr imaiyavar thAmvaNaN^kum
   vanmaiyiR kunRA mathiRkachchi Ekampar vaNkayilaip
   ponmayiR chAyalum chEyarik kaNNum purikuzalum
   menmaiyiR chAyum maruN^kulum kAthal viLaiththanavE.           10
936  thanamiT Tumaithazu vaththazum puRRavar tham aTiyAr
   manamviT TakalA mathiRkachchi Ekampar vAnkayilaich
   chinamviT TakalAk kaLiRu vinAviyOr chEyanaiyAr
   punamviT TakalAr pakalAm pozuthumn^am pUN^koTiyE.          11
937  pUN^koth thirun^thazai yArpozil kachchiE kamparpoRpAr
   kON^kath thirun^tha kuTumik kayilaiem ponnoruththi
   pAN^koth thirun^thanai AraNaN^ kEpaTar kallaruvi
   AN^kath thirun^thizai ATivan^ thARkaN TaTivaruththE.            12
938  varuththam tharumeyyum kaiyil thazaiyum vanmAvinavum
   karuththan^ tharikkum n^aTakkavin Raiya kazaln^inaiyath
   thiruththan^ tharuLum thikazkachchi Ekampar chIrkkayilaith
   thuruththan^ thiruppathan RippunaN^ kAkkum thozilemakkE.         13
939  emmaiyum emmaip paNikoLLum kampar eziRkayilai
   ummaiyum mAniTam ippunath thEviTTu van^thamain^thar
   thammaiyum mAnaiyum chin^thaiyum n^OkkaN^ kavarvaenRO
   ammaiyum ammalark kaNNum periyIr aruLuminE.           14
940  aruLaith tharukampar ampoR kayilaiyuL emmaiyaram
   piruLaik karimaRik kumivar aiyar uRuththiyeyya
   veruLak kalaikaNai thannoTum pOyina villimaikku
   maruLaith tharucholli eN^kO viLaiyuNTiv vaiyakaththE.          15
941  vaiyAr mazuppaTai Ekampar IN^kOy malaippunaththuL
   aiyAr varukalai Enam karithoTar vETTaiyellAm
   poyyAna aiyar manaththavem pUN^koTi koN^kaipoRAp
   paiyAr araviTai AyiRRu van^thu pariNamiththE.            16
942  parumuth thuthirththiTum chIrmaththa yAnai n^uthalpakun^thiT
   Turumoththa thiNkuraR chIyam thirin^eRi ON^kuvaivAyp
   porumuth thalaivER paTaikkampar pUN^kayi laip punaththuL
   tharumuth thanan^akai thann^achai yAlveRpu chArvarithE.            17
943  arithan thirukkaN iTan^iram pAyiram pOthaNiya
   arithan thiruvaTik karchchiththa kaNNuk karuLukampar
   arithan thirukkaN^ kuliyAl azin^tha kayilaiyalliN^
   karithen Riruppathem pAlveRpa emmaiyark kanychuthumE.         18
944  anycharath thAnpoTi yAyvizath thIvizith thanpucheyvOr
   n^enycharath thAzvukan^ thOrkachchi Ekampar n^ILkayilaik
   kunycharath thAzvarai vIzan^uN^ kompuyyak kumpamUzkum
   venycharath thArana vOalla vOiv viyanmurachE.            19
945  chEythan^ thakaimai umaikaNa vanthiru EkampaththAn
   thAythan^thai yAyuyir kAppOn kayilaith thayaN^kiruLvAy
   vEythan^tha thOLin^am Ucha loTum virai vEN^kaithannaip
   pAythan^thu pUchaluN TAN^koNTa thOchaip pakaTuvan^thE.           20
946  van^thum maNampeRin ponnanai yIrmannum Ekampartham
   mun^thum aruvik kayilai malaiyuyar thEnizichchith
   than^thum malarkoythum thaNthichai mEyuN^ kiLikaTin^thum
   chin^thum pukarmalai kaichchumich chAral thirikuvanE.           21
947  thiriyap purameytha Ekampa nArthika zuN^kayilaik
   kiriyak kuRavar paruvath thiTuthara LamvinaiyOm
   viriyach churuLmutha lAnum aTain^thOm viraivirain^thu
   piriyak kathirmuththin n^IrpeRRa thenaN^kup pEchuminE.        22
948  pEchuka yAvaru maikkaNi yArenRu piththareN^kum
   pUchukai yArthiru n^IRRezil Ekampar poRkayilaith
   thEchukai yArchilai veRpan piriyum parichilarak
   kUchukai yAthumil lAkkulai vEN^kaip peyarn^ummaiyE.          23
949  peyarA n^alaththozil Ekampa nArpiRai thOykayilaip
   peyarA thirukkap peRukiLi kALpuna mEpirivin
   thuyarAl varun^thi manamumiN^ kOTith thozuthuchenRa
   thayarA thuraiyumveR paRkaTi yERkum viTaithaminE.           24
950  thammaip piRavik kaTalkaTap pippavar thAmvaNaN^kum
   mummaith thirukkaN mukaththezil Ekampar moykayilai
   ammaik karuN^kaNNi thannoTin pan^tharum thaNpunamE
   emmaik kavalai cheyachcholli yOvalli eythiyathE.          25
951  iyaN^kum thiripuram eythaE kampar eziRkayilaith
   thayaN^ku malarppozil kALthaiyal ATaru viththaTaN^kAL
   muyaN^ku maNiyaRai kALmozi yIrozi yAthun^enycham
   mayaN^kum parichupon nArchenRa chUzal vakuththemakkE.          26
952  vakuppAr ivarpOl maNaththukku n^ALmaNan^ thannoTinpam
   mikuppArkaL Aruyir onRAm iruvarai viLLakkaLvAy
   n^ekuppAl malarkoNTu n^inRAr kiTakka n^ilAvukampar
   thokuppAl maNichin^ tharuvik kayilaiich chUzpunaththE.          27
953  punaN^kuzai yAthenRu menthinai koythathum pOkaluRRa
   kanaN^kuzai yALthaR piriya n^amakkuRum kaiyaRavAl
   manaN^kuzai yAvarum kaNkaLi paNpala pATun^thoNTar
   inaN^kuzai yAththozum Ekampar ikkayi lAyaththuLLE.          28
954  uLLam periyaral lAchchiRu mAnuTar uRRachelvam
   kaLLam periya chiRumanath thArkkanRik kaN^kaiyennum
   veLLam periya chaTaiththiru Ekampar viNaraNam
   thaLLam perikoN TamaiththAr aTiyavar chArvathanRE.          29
955  anRum pakaiyaTark kumpari mAvum mathaaruvik
   kunRum pathAthiyum thErum kulavik kuTain^izaRkIz
   n^inRum poliyinum kamparn^an nIRu n^uthaRkilarEl
   enRum arachum murachum poliyA irun^ilaththE.             30
956  n^ilaththimai yOril thalaiyAyp piRan^thu maRaiyoTaN^kam
   valaththimaip pOthum piriyA erivaLarth thAlumveRpan
   kulaththumai yOrpaN^kar kachchiyuL Ekampam kUTiththozum
   n^alaththamai yAthavar vETTuvar thammin n^aTuppaTaiyE.           31
957  paTaiyAl uyirkonRu thinRu pachukkaLaip pOlachchellum
   n^aTaiyAl aRivinRi n^aTpiTaip poyththuk kulaN^kaLinum
   kaTaiyAyp piRakkinum kachchiyuL Ekampath theN^kaLaiyAL
   uTaiyAn kazaR kanpa rElavar yAvarkkum uththamarE.          32
958  uththuN^ka yAnai uriyAr viralAl arakkanchenni
   paththuN^kai yAna irupathum chOrthara vaiththilayam
   oththuN^kai yAlavan pATak kayilaiyin UTukaivAL
   eththuN^kai yAnen Rukan^thaLith thArkachchi EkamparE.           33
959  amparam kAlanal n^Irn^ilam thiN^kaL arukkanaNu
   amparam koLvathOr vEzath thuriyavan thannuruvAm
   emparan kachchiyuL Ekampath thAniTai yAthaTaivAn
   n^amparan thannaTi yAraRi vArkaTku n^aRRuNaiyE.            34
960  thuNaiththA maraiyaTi yumpava LaththiraL n^ankuRaN^kum
   paNaiththOL akalamum kaNTaththu n^Ilamum aNTaththumin
   piNaiththA lanachaTai yun^thiru mukkaNum peNNorpakkath
   thaNaiththAr eziRkampar eN^kaL pirAnArk kazakiyavE.         35
961  azakaRi viRperi thAkiya Ekampar aththarkoRRam
   pazakaRi viRperi yOrthamaip paRRalar paRRumanpin
   kuzakaRi vERpinuL onRaRi yAraRi yAmaitheyvam
   kizakeRi yappaT Tulan^thAr ulakiR kiTan^thanarE.           36
962  kiTakkum orupAl iraikkinRa pAmporu pAlmathiyam
   thoTakkuN TilaN^kum malaN^kum thiraikkaN^kai chUTuN^konRai
   vaTakkuNTu kaTTath thalaimAlai vALAl malain^thavempOr
   kaTakkum viTaiththiru Ekampar kaRRaich chaTaimuTiyE.           37
963  kaRRaip pavaLach chaTaivalam pUkkamaz konRaiyan^thAr
   muRRuR RilAmathi yinkozun^ thEkampar moykuzalAm
   maRRaith thichaiyin maNippoR kozun^thath tharaN^kazun^Ir
   theRRip polikinRa chUTTaza kAkith thikaztharumE.          38
964  tharumaruT Tanmai valappAl kamalakkaN n^eRRiyinmEl
   thirumalark kaNpiLa vinRika zun^thazal chelvakkampar
   karumalark kaNiTap pAlathu n^Ilam kanimathaththu
   varun^uthaR poTTaNaN^ kukkuyarn^ thON^kum malarkkuzalE.          39
965  malarn^tha paTaththuchchi ain^thinum chenychuTar mAmaNiviT
   Talarn^tha maNikkuN Talamvalak kAthinil ATivarum
   n^alan^thiru n^ILvayi ramveyiR pAya n^akumaNikaL
   kalan^thachem ponmaka rakkuzai Ekampar kAthiTamE.           40
966  kAthalaik kumvalath thOLpava LakkunRam aN^kuyarn^thu
   pOthalaik kumpanip ponmalai n^IRRin poliyakalam
   thAthalaik kuN^kuzal chErpaNaith thOLn^aRuny chAn^thaNin^thu
   chUthalaik kummulai mArpiTam Ekampar chun^tharamE.            41
967  tharampoR paziyum ulakaTTi eyththuth tharan^thaLarA
   urampoR puTaiya thiruvayi RAmvalam umparmummaip
   purampoR paziththakam parkkuth tharaththiTu pUNmulaiyum
   n^irampap poRAthu thaLariLa vanychiyum n^ErvuTaiththE.          42
968  uTaippuli ATaiyin mElura kakkachchu vIkkimunychi
   vaTaththoru kOvaNan^ thOnRum araivalam maRRaiyalkul
   thoTakkuRu kAnychith thoTuththa arachilai thUn^uNTukil
   aTalpoli ERuTai Ekampam mEya aTikaLukkE.             43
969  aTivalap pAlathu chen^thA maraiyoth thathirkazalchUzn^
   thiTikuraR kURRin eruththiRa vaiththa thiLan^thaLirin
   aTiyiTap pAlathu panychuRa anychuny chilampaNin^tha
   vaTivuTaith thArkachchi Ekampam mEya varatharukkE.            44
970  tharukkavaR RAnmikka muppuram eythayan thanthalaiyai
   n^erukkavaR ROTa mazuvAL vichaiththathu n^eRkaLenRum
   parukkavaR RAN^kachchi Ekampar aththartham pAmpukaLin
   thirukkavaR RAliT TaruLum kaTakath thirukkaramE.            45
971  karaththath thamarukath thOchai kaTuththaNTam mIpiLappa
   araththaththa pAtham n^eriththiT Tavani thalamn^eriyath
   tharaththath thichaikaLuk kappuRam pOrppach chaTaiviriththu
   varaththaith tharukampar ATuvar elliyum mAn^aTamE.            46
972  n^aTanam pirAnukan^ thuyyakkoN TAnenRu n^AnmaRaiyOr
   uTanvan^thu mUvA yiravar iRainychi n^iRain^thauNmaik
   kaTananRi maRRaRi yAththillai ampalam kALaththiyAm
   iTamem pirAnkachchi Ekampam mEyAR kiniyanavE.          47
973  iniyavar innAr avaraiyop pArpiRar ennavoNNAth
   thaniyavar thaiyal uTanAm uruvar aRampaNiththa
   muniyavar ERum ukan^thamuk kaNNavar chaNTianpuk
   kiniyavar kAymazu vATpaTai yArkachchi EkamparE.           48
974  paravith thanain^inai yakkachchi Ekampar paNNummaiyal
   varavith thanaiyuLLa theN^kaRin^ thEn mun avarmakanAr
   puravith thanaiyaTik kakkoTi thAyviTi yAiravil
   aravith thanaiyuN^koN TArmaTa vArmunRil ATTiTavE.          49
975  iTavam chuRukkenap pAyumuny chenni n^akuthalaikaN
   TiTaany chuvarmaTa vAriri kinRanar EkampaththIr
   paTamanychu vAyathu n^Akam iraikkum athanukkumuR
   paTaany chuvareN^N^a nEpali van^thiTum pAN^kukaLE.            50
976  pAN^kuTai kOLpuli yinathaL koNTIrn^um pAriTaN^kaL
   thAN^kuTai koLLap palikoLLa van^thIr thaTaN^kamalam
   pUN^kuTai koLLap punaRkachchi Ekampam kOyilkoNTIr
   IN^kiTai koLLak kalaikoLLa van^thIr iTaikkuminRE.         51
977  iTaikkumin thORkum iNaimulai yAymuthi yArkaLthanychol
   kaTaikkaNn^an RAN^kachchi Ekampar aiyaN^ koLakkaTavum
   viTaikkumun thORRan^il lEn^in Riniyin^tha moykuzalAr
   kiTaikkumun thORRan^any chaN^kithu vOthaN^ kiRiththuvamE.         52
978  kiRipala pEchich chathirAl n^aTan^thu viTaN^kupaTak
   kuRipala pATik kuLirkachchi Ekampar aiyaN^koLLa
   n^eRipala vArkuza lArmeli vuRRa n^eTun^theruvil
   cheRipala veLvaLai pOyina thAyarkaL thETuvarE.           53
979  thETuR RilakaLLa n^Okkam therin^thila choRkaLmuTi
   kUTuR Rilakuzal koN^kai poTiththila kURumivaL
   mATuR RilamaNi yinmaTa alkulum maRRivaLpAl
   n^ATuR Rilaezil Ekampa nArk kuLLam n^alkiTaththE.          54
980  n^alkum pukazkkaTa vUrn^an maRaiyavan uyyan^aNNik
   kolkinRa kURRaik kumaiththa veN^ kURRam kuLirthiraikaL
   malkum thirumaRaik kATTamir thenRum malaimakaL thAn
   pulkum poziRkachchi Ekampam mEviya ponmalaiyE.          55
981  malaiyath thakaththiyan archchikka manni vaTakayilai
   n^ilaiyath thamarar thozairun^ thAnn^eTu mEruennum
   chilaiyaththan paimpon mathilthiru Ekampath thAnthikazn^Ir
   alaiyath thaTamponni chUzthiru aiyAR RarumaNiyE.           56
982  maNiyAr aruvith thaTamima yaN^kuTak kollikallin
   thiNiyAr aruviyin Arththa chirAmalai aivanaN^kaL
   aNiyAr aruvi kavarkiLi oppumin chAralvin^tham
   paNivAr aruvinai thIrkkumE kampar paruppathamE.           57
983  paruppatham kArthavaz man^tharam in^thira n^IlamveLLai
   maruppathaN^ kArkaruN^ kunRiyaN^ kumparaN^ kunRam villAr
   n^eruppathaN^ kAkuthi n^ARum makEn^thiram enRivaRRil
   iruppathaN^ kAvukan^ thAnkachchi Ekampath themmiRaiyE.          58
984  iRaiththAr purameytha villimai n^allima vAnmakaTku
   maRaiththAr karuN^kunRam veNkunRam cheN^kunRa mannalkunRam
   n^iRaiththAr n^eTuN^kunRam n^ILkazuk kunRamen thIvinaikaL
   kuRaiththAr muthukunRam Ekampar kunRenRu kURuminE.           59
985  kURumin thoNTarkuR RAlamn^eyth thAnam thuruththiyampEr
   thERumin vELvik kuTithiruth thONi purampazanam
   ARumin pOlchaTai vaiththavan Arur iTaimaruthen
   RERumin n^Irem pirAnkachchi Ekampam munn^inain^thE.         60
986  n^inaivArk karuLum pirAnthiruch chORRuth thuRain^iyamam
   punaivAr chaTaiyOn pukalUr puRampayam pUvaNamn^Ir
   punaivAr pozilthiru veNkATu pAchchil athikaiyenRu
   n^inaivAr tharun^enychi nIrkachchi Ekampam n^aNNuminE.          61
987  n^aNNip paravum thiruvA vaTuthuRai n^allamn^allUr
   maNNil polikaTam pUrkaTam pan^thuRai mannupunkUr
   eNNaR kariya parAyththuRai ErkoL ethirkoLpATi
   kaNNip piRaichchaTai yOnkachchi Ekampam kANmin chenRE.       62
988  chenRERi viNNuRum aNNA malaithikaz vallammenpU
   vinthERal pAythiru mARpERu pAchUr ezilazun^thUr
   vanthE ravanthiru viRperum pERu mathiloRRiyUr
   n^inREr tharukachchi Ekampam mEyAr n^ilAviyavE.           63
989  n^ilAvu pukazththiru vOththUr thiruAmAth thUrn^iRain^Ir
   chulAvu chaTaiyOn pulivalam vilvalam kochchaithoNTar
   kulAvu thiruppanaN^ kATun^an mAkaRal kURRamvan^thAl
   alAyen RaTiyArk karuLpuri Ekampar AlayamE.            64
990  AlaiyaN^ kArkaru kAvaikach chUrthiruk kArikarai
   vElaiyaN^ kERu thiruvAnmi yUrthiru URalmikka
   chOlaiyaN^ kArthirup pOn^thaimuk kONam thoTarkaTukkai
   mAlaiyan vAzthiru AlaN^kA TEkampam vAzththuminE.          65
991  vAzap perithemak kinnaruL cheyyum malarkkazalOr
   thAzach chaTaiththiru Ekampar thammaith thozathavarpOy
   vAzap paraRchuram ARRA thaLiraTi pUN^kuzal em
   Ezaik kiTaiyiRuk kuN^kuya pAram iyakkuRinE.            66
992  uRukinRa vevvazal akkaTam ikkoTik kunpinvarap
   peRukinRa vaNmaiyi nAlaiya pEraruL EkampanAr
   thuRukinRa menmalarth thaNpozil kachchiyaich chUzn^thiLaiyOr
   kuRukinRa pUN^kuva LaikkuRun^ thaNpaNai enRukoLE.            67
993  koLLuN^ kaTuN^kathi riRkaLLi thIchchila vEyulaRi
   viLLum veTipaTum pAlaiyen pAvai viTalaipinnE
   theLLum punaRkachchi yuLthiru Ekampar chEvaTiyai
   uLLum athumaRan^ thArenap pOva thuraipparithE.            68
994  paripparun^ thiNmaip paTaiyathu kAnar eniRchiRaku
   viripparun^ thukkiRai Akkumvey yEnanychal chenychaTaimEl
   tharipparun^ thiNkaN^kai yArthiru vEkampam annaponnE
   varipparun^ thiNchilai yEyuma rAyin maRaikuvanE.           69
995  vanavarith thiNpuli yinathaL Ekampa mannaruLE
   enavaru ponnaNaN^ kennaNaN^ kiRken eziRkazaN^kum
   thanavarip pan^thum koTuththenaip pulliyum iRpirin^thE
   inavarik kallathar chelvatheN^ kE olkum Ezain^enychE.          70
996  n^enychAr tharainpam cheykazal Ekampar kachchiyannAL
   panychAr aTivaiththa pAN^kivai AN^kavaL peRReTuththa
   venychAr voziyaththan pinchela munchel veTuveTenRa
   anychA aTuthiRaR kALaithan pOkkivai an^thaththilE.          71
997  ilavaveN^ kAnunai yallAl thozunycharaN EkampanAr
   n^ilavum chuTaroLi veyyava nEthaN malarmithiththuch
   chelavum parukkai kuLirath thaLiraTi chelchuraththun
   ulavuN^ kathirthaNi viththaruL cheyyun uRuthuNaikkE.           72
998  thuNaiyoththa kOvaiyum pOlezil pEthaiyum thOnRalumun
   iNaiyoththa koN^kaiyo TEoththa kAthalo TEkinarE
   aNaiyaththar ERoththa kALaiyaik kaNTanam maRRavarEl
   piNaiyoththa n^OkkuTaip peNNivaL thannoTum pEchuminE.       73
999  minn^alik kumvaNak kaththiTai yALaiyum mILiyaiyum
   n^ennalip pAkkaivan^ theythina rElem manaiyiRkaNTIr
   pinnarip pOkkaruN^ kunRu kaTan^thavar inRukampar
   mannari thErn^thu thozuN^kachchi n^ATTiTai vaikuvarE.           74
1000 uvarachchol vETuTaik kATukan^ thATiya EkampanAr
   avarakkan pOna vimAnaththai Ayiram uNmaichuRRum
   thuvarach chikarach chivAlayam chUlam thulaN^kuviNmEl
   kavarak koTithiLaik kuN^kachchi kANinum kArmayilE.          75
1001 kArmikka kaNTath thezilthiru Ekampar kachchiyinvAy
   Ermikka chERRezil n^eln^aTu vOroli ponmalaipOl
   pOrmikka chen^n^el kuvippOr olikarup pAlaiyoli
   n^Irmikka mAkkaTa linoli yEokkum n^ErizaiyE.          76
1002 n^Erththamai yAmai viRaRkoTu vETar n^eTunychuraththaip
   pArththamai yAlimai thIn^thakaN ponnE pakaTTurivai
   pOrththamai yAlumai n^OkkaruN^ kamparkach chippoziluL
   chErththamai yAlimaip pOthaNi chItham chiRan^thanavE.          77
1003 chiRaivaNTu pATum kamalak kiTaN^kivai chempazukkAy
   n^iRaikoNTa pALaik kamukin pozilivai thIN^kaniyin
   poRaikoNTa vAzaip pothumpuvai punchaTai EkampanAr
   n^aRaikoNTa pUN^kachchi n^ATeN^kum ivvaNNam n^annuthalE.          78
1004 n^annutha lArkaruN^ kaNNum chevvAyum iv vARenappOy
   mannitha zArthiru n^Ilamum Ampalum pUppavaLLai
   ennave lAmoppuk kAthenRu vIRiTum EkampanAr
   ponnutha lArvizi yArkachchi n^ATTuLip poykaiyuLE.        79
1005 uLvAr kuLira n^eruN^kik karuN^kiTaN^ kiTTan^annIr
   vaLvA LaikaLOTu cheN^kayal mEykinRa eN^kaLaiAT
   koLvAr piRavi koTAthaE kampar kuLirkuvaLai
   kaLvAr tharukachchi n^ATTezil Erik kaLapparappE.           80
1006 parappAr vichumpiR paTin^tha karumukil annan^annIr
   tharappA chikaLmiku paNpoTu chEmpaTar thaNpaNaivAych
   churappAr erumai malarthinnath thunnuka rAoruththal
   porappAr polin^utha lAychelvak kampartham pUN^kachchiyE.        81
1007 kachchAr mulaimalai maN^kaikaN NAraeN NAnkaRamum
   vaichchAr makizthiru Ekampar thEvi makizaviNNOr
   vichchA thararthozu kinRa vimAnamum thanmamaRA
   achchA laiyumparap pAN^kaNi mATaN^kaL ON^kinavE.           82
1008 ON^kina Urakam uLLakam umpar urukiTamAm
   pAN^kinil n^inRa thariyuRai pATakam theviriya
   vAN^kina vATkaNNi maRRavar maiththuni vAnkavikaL
   thAN^kina n^ATTirun^ thALathu thanmanai AyizaiyE.            83
1009 izaiyAr aravaNi Ekampar n^eRRi viziyinvan^tha
   pizaiyA aruLn^am pirATTiya thinna piRaN^kalunnum
   n^uzaiyA varuthiri chUlaththaL n^Okkarum ponkaTukkaith
   thazaiyAr pozilithu ponnE n^amakkuth thaLarvillaiyE.         84
1010 thaLarA mikuveLLam kaNTumai OTith thamaiththazuvak
   kiLaiyAr vaLaikkai vaTuppaTum IN^kOr kiRipaTuththAr
   vaLamAp pozilthiru Ekampam maRRithu van^thiRainychi
   uLarA vathupaTaith thOmmaTa vAyiv vulakaththuLE.            85
1011 ulaviya minvaTam vIchi urumathir vuLmuzaN^ki
   valaviya mAmatham pAymukil yAnaikaL vAnilvan^thAl
   chulaviya vArkuzal pinnaren pArir enan^inain^thu
   n^ilaviya Ekampar kOyiR koTiyanna n^IrmaiyanE.          86
1012 n^Irenni lumazuN^ kaNmukil kALn^enycham anychalaiyen
   RArenni lun^thama rAyuraip pArama rAvathikku
   n^Erenni lun^thakum kachchiyuL Ekampar n^ILmathilvAych
   chErenni lumthaN^kum vATkaNNi thAnanpar thErvaravE.         87
1013 varaN^koN TimaiyOr n^alaN^koLLum Ekampar kachchiyannAy
   paraN^koN^kai thUvanmin n^Irmuththam anpartham thErinmunnE
   tharaN^koNTu pUkkoNTu konRaipon nAkaththaN kAn^thaTkoththin
   karaN^koNTu poRchuNNam En^thavum pOn^thana kArmukilE.         88
1014 kArmukam AravaN kaikkoNTa kampar kazalthozuthu
   pOrmuka mAppakai vellachchen RArn^inai yArpuNari
   n^Irmuka mAka iruNTu churan^thathu n^Erizain^Am
   Armuka mAka vinaikkaTal n^In^thum ayarvuyirppE.           89
1015 uyirA yinaanpar thErvarak kETTumun vATTamuRRa
   payirAr puyalpeRRa thennan^am palvaLai pAnmaikaLAm
   thayirArpAl n^eyyoTum ATiya Ekampar thammaruLpOl
   kaiyirA vaLaiyazun^ thakkach chiRuththana kArmayilE.           90
1016 kArviTai vaNNaththan anREz thazuvinum inRuthanip
   pOrviTai peRRethir mANTAr enaaNTar pOthaviTTAr
   thArviTai Ekampar kachchip puRaviTaith thampon n^anpUN
   mArviTai vaikal peRuvAr thazuva mazaviTaiyE.            91
1017 viTaipAy koTumaiyeN NAthumE< lAN^kanni vElkaruN^kaN
   kaTaipAy manaththiLaN^ kALaiyar pulkoli kamparkachchi
   maTaipAy vayalina mullaiyin mAnkanRo TAnkanRinam
   kaTaipAy thoRumpathi manRil kaTalpOl kalan^thezumE.         92
1018 ezumalarth thaNpozil Ekampar kachchi iruN^kaTalvAyk
   kozumaNap punnaith thuNarmaNaR kunRil paratharkompE
   ¦chuzumalarch chElalla vALalla vElalla n^Ilamalla
   muzumalark kUrampinOriraN TAlum mukaththanavE.            93
1019 mukampAkam paNTamum pAkamen ROthiya mUthuraiyai
   ukampArth thirElen n^alamuyar Ekampar kachchimunn^Ir
   akampAka Arvin aLavillai ennin pavaLach chevvAy
   n^akampAl pozilpeRRa n^AmuRRa varkoLka n^anmayalE.         94
1020 mayakkaththa n^alliruL kollum chuRavO TeRimakaram
   iyakkath thiTuchuzi Otham kazikiLar akkaziththAr
   thuyakkath thavarkkaru LAkkampar kachchik kaTalaponnUl
   muyakkath thakalvu poRALkoNka n^Irvarum UrkkanychumE.         95
1021 mEyirai vaikak kurukuNa rAmathu uNTupunnai
   mIyirai vaNTO thamarpuk kaTiya virikaTalvAyp
   pAyirai n^AkaN^koN TOnthozum kamparkach chippavvan^Ir
   thUyirai kAnalmaR RAraRi vArn^an^ thuRaivarpoyyE.          96
1022 poyvaru n^enychinar vanychanai yAraiyum pOkaviTA
   meyvarum pEraruL Ekampar kachchi viraiyinavAyk
   kaivarum puLLOTu chaN^kinam Arppan^am chErpparthiNthEr
   avvaru thAmaN^ kaLinam van^ thArppa aNaikinRathE.           97
1023 inRuchey vOmitha nilthiru Ekampark keththanaiyum
   n^anRuchey vOmpaNi n^ALaiyen RuLLin^eny chEyuTalil
   chenRuche yArai viTumthuNai n^ALum viTA thaTimai
   n^inRuchey vAravar thaN^kaLin n^ILn^eRi kATTuvarE.          98
1024 kATTivaith thArthammai yAmkaTip pUppeyyak kAthalveLLam
   ITTivaith thArthozum Ekampar Ethum ilAthaemmaip
   pUTTivaith thArthamak kanpathu peRRup pathiRRup paththup
   pATTivaith thArpara viththozu vAmavar pAthaN^kaLE.          99
1025 pAtham paraviyOr piththup pithaRRinum palpaNiyum
   Etham pukuthA vakaiyaruL Ekampar EththanavE
   pOtham poruLAl poliyAtha punchol panuvalkaLum
   vEtham poliyum poruLAm enakkoLvar meyththoNTarE.       100

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

11.5 paTTinaththup piLLaiyAr aruLich cheytha
   thiruvoRRiyUr orupA orupaqthu (1026 - 1035 )

1026 irun^ila maTan^thai iyalpinin uTuththa
   porukaTal mEkalai mukamenap polin^tha
   oRRi mAn^akar uTaiyOy uruvin
   peRRion RAkap peRROr yArE
   minnin piRakkam thunnumn^in chaTaiyE. ....(5)

   manniya aNTamn^in chenniyin vaTivE.
   pAvakan parithi panimathi thannoTum
   mUvakaich chuTarumn^in n^uthaln^Er n^ATTam
   thaNNoLi Aran^ thArA kaNamE
   viNNavar muthalA vEROr iTamAk ...(10)

   koNTuRai vichumpE kOlan^in Akam
   eNthichai thiNthOL iruN^kaTal uTaiyE
   aNiyuTai alkul avanimaN TalamE
   maNimuTip pAn^thaLn^in thALiNai vazakkE
   oziyA thOTiya mArutham uyirppE ...(15)

   vazuvA Ochai muzuthumn^in vAymozi
   vAnavar muthalA mannuyir paran^tha
   Unamil nyAnath thokuthin^in uNarvE
   n^eruN^kiya ulakinil n^Irmaiyum n^iRRalum
   churuN^kalum virithalum thORRun^in thozilE ..(20)

   amaiththalum aziththalum AN^kathan muyaRchiyum
   imaiththalum viziththalum Akumn^in iyalpE
   enRivai muthalA iyalpuTai vaTivinO
   TonRiya thuppuru iruvakai Aki
   muththiRak kuNaththu n^Alvakaip piRavi ...(25)

   aththiRath thaimpoRi aRuvakaich chamayamO
   TEzula kAki eNvakai mUrththiyO
   TUzithO RUzi eNNiRan^ thON^ki
   evvakai aLaviniR kUTin^inRu
   avvakaip poruLumn^I Akiya iTaththE.               1
1027 iTaththuRai mAtharO TIruTam penRum
   n^aTaththinai n^aLLiruL n^aviRRinai enRum
   puliyathaL enpoTu punain^thOy enRum
   palithiri vAzkkai payinROy enRum
   aruvamum uruvamum AnAy enRum ...(5)

   thiruvamar mAloTu thichaimukan enRum
   uLanE enRum ilanE enRum
   thaLarAn enRum thaLarvOn enRum
   Athi enRum achOkinan enRum
   pOthiyiR polin^tha purANan enRum ...(10)

   innavai muthalAth thAmaRi aLavaiyin
   manniya n^Ulin panmaiyuL mayaN^kip
   piNaN^ku mAn^thar peRRimai n^Okki
   aNaN^kiya avvavark kavvavai Aki
   aTaiyap paRRiya paLiN^ku pOlum ...(15)
   oRRi mAn^akar uTaiyOy uruvE.                 2
1028 uruvAm ulakuk koruvan Akiya
   periyOy vaTiviR piRithiN^ kinmaiyin
   epporu LAyinum iN^kuLa thAmenin
   apporuL unakkE avayavam Athalin
   munniya mUveyil muzaN^keri UTTith ....(5)

   thonnIr vaiyakam thuyarkeTach chUzn^thathum
   vELvi mUrththithan thalaiyinai viTuththathum
   n^ILvichum pALithan thOLinai n^eriththathum
   ON^kiya maRaiyOR korumukam oziththathum
   pUN^kaNai vELaip poTipaTa viziththathum ......(10)

   thiRalkeTa arakkanaith thiruviral uRuththathum
   kuRaipaTak kURRinaik kuRippinil aTarththathum
   enRivai muthalA ALvinai ellAm
   n^inRuzich cheRin^thavai n^incheya lAthalin
   ulavAth tholpukaz oRRi yUra .....(15)

   pakarvOr n^inakkuvE Rinmai kaNTavar
   n^ikazchchiyin n^ikazin allathu
   pukazchchiyiR paTupparO poruLuNarn^ thOrE.            3
1029 poruLuNarn^ thON^kiya pUmakan muthalA
   iruLthuNai yAkkaiyil iyaN^ku mannuyir
   uruvinum uNarvinum uyarvinum paNiyinum
   thiruvinum thiRalinum cheythozil vakaiyinum
   vevvE RAki vinaiyoTum piriyAthu ....(5)

   ovvAp panmaiyuL maRRavar ozukkam
   manniya vElaiyuL vAnthirai pOla
   n^inniTai ezun^thu n^inniTai Akiyum
   perukiyum churuN^kiyum peyarn^thum thOnRiyum
   viraviyum vERAy n^inRanai viLakkum ...(10)

   OvAth tholpukaz oRRi yUra
   mUvA mEni muthalva n^innaruL
   peRRavar aRiyin allathu
   maRRavar aRivarO n^inniTai mayakkE.               4
1030 mayakkamil choln^I Ayinum maRRavai
   thuyakka n^inthiRam aRiyAch chUzalum
   uRaiviTam uLLam Ayinum maRRathu
   kaRaipaTa AN^kE karan^tha kaLLamum
   cheyvinai ulakinil cheyvOy eninum .....(5)

   avvinaip payann^I aNukA aNimaiyum
   inaththiTai inpam vENTin^in paNivOr
   manaththiTai vAri Akiya vanappum
   anpin aTain^thavark kaNimaiyum allavarch
   chEymaiyum n^ALthoRum ......(10)

   enpinai urukkum iyaRkaiya Athalin
   kaNTavar thamakkE UnuTal azithal
   uNTena uNarn^thanam oRRi yUra
   manniya perumpukaz mAthavath
   thunniya chenychaTaith thUmathi yOyE. ........(15)          5
1031 thUmathi chaTaimichaich chUTuthal thUn^eRi
   Amathi yAnena amaiththa vARE
   aRanuru vAkiya AnE RERuthal
   iRaivan yAnena iyaRRu mARE
   athuavaL avanena n^inRamai yArkkum ....(5)

   pothun^ilai yAnena uNarththiya poruLE
   mukkaNan enpathu muththI vELviyil
   thokka thenniTai enpathOr churukkE
   vEtha mAnmaRi En^thuthal maRRathan
   n^Athan n^Anena n^aviRRu mARE ..(10)

   mUvilai oruthAL chUlam En^thuthal
   mUvarum yAnena mozin^tha vARE
   eNvakai mUrththi enpathiv vulakinil
   uNmai yAnena uNarththiya vARE
   n^ilamn^Ir thIvaLi uyarvAn enRum ......(15)

   ulavAth tholpukaz uTaiyOy enRum
   poruLum n^aRpUthap paTaiyOy enRum
   theruLan^in Rulakinil theruTTu mARE
   IN^kivai muthalA vaNNamum vaTivum
   ON^kun^in perumai uNarththavum uNarAth .......(20)

   thaRkoli mAn^thar thammiTaip piRan^tha
   choRporuL vanmaiyiR chuzalum mAn^thark
   kAthi yAkiya aRuthozi lALar
   Othal OvA oRRi yUra
   chiRuvar tham cheykaiyiR paTuththu .......(25)

   muRuvalith thiruththin^I mukappaTum aLavE.               6
1032 aLavinil iRan^tha perumaiyai Ayinum
   enathuLam akalA thoTuN^kin^in RuLaiyE
   meyyinai iRan^tha meyyinai Ayinum
   vaiyakam muzuthumn^in vaTivenap paTumE
   kaivalath thilain^I eninum kAthal ...(5)

   cheyvOr vENTum chiRappozi yAyE
   cholliya vakaiyAl thuNaiyalai Ayinum
   n^alluyirk kUTTa n^Ayakan n^IyE
   eN^kum uLLoy eninum vanychanai
   thaN^kiya avaraich chArAy n^IyE, aqthAnRu .....(10)

   piRavAp piRaviyai perukAp perumaiyai
   thuRavAth thuRaviyai thoTarAth thoTarchchiyai
   n^ukarA n^ukarchchiyai n^uNukA n^uNukkinai
   akalA akaRchiyai aNukA aNimaiyai
   cheyyAch cheykaiyai chiRavAch chiRappinai .....(15)

   veyyai thaNiyai vizumiyai n^oyyai
   cheyyai pachiyai veLiyai kariyai
   Akkuthi aziththi Ana palporuL
   n^Ikkuthi thokuththi n^IN^kuthi aTaithi
   Enaiya vAkiya eNNil palkuNam .....(20)

   n^inaithoRum mayakkum n^Irmaiya Athalin
   ON^kukaTal uTuththa oRRi yUra
   IN^kithu mozivAr yAar thAam
   choln^ilai churuN^kin allathu
   n^iniyal aRivOr yAriru n^ilaththE. ....(25)          7
1033 n^ilaththiTaip poRaiyAy avAvinil n^INTu
   cholaththaku perumaith thUrA Akkai
   meyvaLi aiyoTu piththon RAka
   aivakai n^eTuN^kAR RAN^kuTan aTippa
   n^araiyenum n^uraiyE n^AToRum veLuppa .....(5)
   thiraiyuTaith thOlE chezun^thirai yAkak
   kUTiya kuruthi n^IrinuL n^iRain^thu
   mUTiya irumal Ochaiyin muzaN^kich
   chuTupachi vekuLich chuRavinam eRiyak
   kuTarenum aravak kUTTamvan^ tholippa .......(10)

   UnthaTi elumpin uLthiTal aTain^thu
   thOnRiya palpiNip pinnakany chuzalak
   kAlkaiyin n^arampE kaNTa mAka
   mEthaku n^iNamE meychchA lAka
   muzakkuTaith thuLaiyE mukaN^ka LAka .......(15)

   vazukkuTai mUkkA ROthamvan^ tholippa
   ippari chiyaRRiya uTaliruN^ kaTaluL
   thuppura vennum chuziththalaip paTTiN^
   kAvA enRun^in aruLinaip peRRavar
   n^AvA yAkiya n^Athan^in pAtham ...(20)

   mun^thich chenRu muRaimaiyin vaNaN^kich
   chin^thaik kUmpinaich chevvithin n^iRuththi
   urukiya Arvap pAyvirith thArththup
   perukiya n^iRaiyenum kayiRRiTaip piNiththuth
   thunniya chuRRath thoTarkkayi RaRuththu ...(25)

   manniya orumaip poRiyinai muRukkik
   kAmap pArenum kaTuveLi aRRa
   thUmach chOthich chuTarkkuRa n^iRuththich
   churuN^kA uNarchchith thuTuppinaith thuzAvi
   n^eruN^kA aLavil n^ILkarai ERRa ... (30)

   vAN^ka yAththirai pOkkuthi pOlum
   ON^kukaTal uTuththa oRRiyU rOyE.                 8
1034 oRRi yUra ulavA n^inkuNam
   paRRi yArap paravuthal poruTTA
   enniTaip piRan^tha innAp punmozi
   n^inniTai aNukA n^Irmaiya Athalin
   Avalith thazuthalin akanRa ammanai ...(5)

   kEvalam chEymaiyiR kELAL Ayinum
   piriththaR kariya peRRiya thAkik
   kuRaivinil Arththum kuzaviya thiyalpinai
   aRiyA theNNil Uzip piRaviyin
   mayaN^kik kaNNilar kaNpeR RAN^kE ...(10)

   thAythalaip paTan^in thALiNai vaNakkam
   vAythalai aRiyA mayakkuRum vinaiyEn
   malkiya inpath thOTuTan kUTiya
   ellaiyil avAvinil iyaRRiya vAkak
   kaTTiya n^IyE avizkkin allathu ....(15)

   eTTanai yAyinum yAnavizk kaRiyEn
   thunniTai iruLenum thURRiTai othuN^ki
   veLLiTai kANa viruppuRu vinaiyEn
   than^thaiyum thAyum chAthiyum aRivumn^am
   chin^thaiyum thiruvum chelkathith thiRanum ...(20)

   thunpamum thuRavum thUymaiyum aRivum
   inpamum pukazum ivaipala piRavum
   chuvaioLi UROchai n^ARRam thORRam
   enRivai muthalA viLaN^kuva ellAm
   onRan^in aTikkE oruN^kuTan vaiththu ...(25)

   n^inRanan thamiyEn n^innaTi allathu
   chArvumaR Rinmaiyin thaLarn^thOr kATchik
   chErviTa mathanaith thiRappaTa n^ATi
   eythuthaR kariyOy yAninich
   cheyvathum aRivanO theriyuN^ kAlE. ...(30)           9
1035 kAlaR chIRiya kazalOy pORRi
   mUlath thokuthi muthalva pORRi
   oRRi mAn^akar uTaiyOy pORRi
   muRRum Akiya muthalva pORRi
   aNaithoRum chiRakkum amirthE pORRi ....(5)

   iNaipiRi thillA Icha pORRi
   Arvam cheypavark kaNiyOy pORRi
   thIrvil inchuvaith thEnEpORRi
   vanychanai mAn^tharai maRan^thOy pORRi
   n^anychinai amirthAy n^ayan^thOy pORRi .......(10)

   virikaTal vaiyaka viththE pORRi
   purivuTai vanamAyp puNarn^thOy pORRi
   kANa munporuL karuththuRai chemmaik
   kANi yAkiya aranE pORRi
   vemmai thaNmaiyen RivaikuNam uTaimaiyin ......(15)

   peNNO TANenum peyarOy pORRi
   mEviya avarthamai vITTiniR paTukkum
   thIpa mAkiya chivanE pORRi
   mAlOy pORRi maRaiyOy pORRi
   mElOy pORRi vEthiya pORRi .....(20)

   chan^thira pORRi thazalOy pORRi
   in^thira pORRi iRaiva pORRi
   amarA pORRi azakA pORRi
   kumarA pORRi kUththA pORRi
   poruLE pORRi pORRi enRunai ....(25)

   n^Aththazum pirukka n^aviRRin allathu
   EththuthaR kuriyOr yAriru n^ilaththE.               10

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------     

 12. n^ampiyANTAr n^ampi pAchuraN^kaL

12.1 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   thirun^AraiyUr vin^Ayakar thiruiraTTai maNimAlai (1036 - 1055)

1036 ennai n^inain^thaTimai koNTen iTarkeTuththuth
   thannai n^inaiyath tharukinRAn - punnai
   virachumakiz chOlai viyann^Arai yUrmukkaN
   arachumakiz aththimukath thAn.                   1
1037 mukaththAR kariyanen RAlum thanaiyE muyanRavarkku
   mikaththAn veLiyanen REmeymmai unnum virumpaTiyAr
   akaththAn thikazthiru n^AraiyUr ammAn payan^thaemmAn
   ukaththA navanthan uTalam piLan^tha orukompanE.            2
1038 kompanaiya vaLLi kozun^an kuRukAmE
   vampanaiya mAN^kaniyai n^AraiyUr - n^ampanaiyE
   thannavalam cheythukoLum thAzthaTakkai yAyenn^Oy
   pinnavalam cheyvathenO pEchu.                  3
1039 pEchath thakAthenap pEyeru thumperuch chALiyumen
   REchath thakumpaTi ERuva thEyimai yAthamukkaT
   kUchath thakun^thozil n^uN^kaiyum n^un^thaiyum n^Iyumin^thath
   thEchath thavarthozu n^Araip pathiyuL chivakkaLiRE.           4
1040 kaLiRu mukaththavanAyk kAyamchen^ thIyin
   oLiRum urukkoNTa thennE - aLaRuthoRum
   pinn^Arai yUrAral Arum perumpaTukar
   mann^Arai yUrAn makan.                     5
1041 makaththinil vAnavar palkaN chiramthOL n^eriththaruLum
   chukaththinil n^ILpozil n^Araip pathiyuT churanmakaRku
   mukaththathu kaian^thak kaiyathu mUkkan^tha mUkkathanin
   akaththathu vAyan^tha vAyathu pOlum aTumaruppE.             6
1042 maruppaioru kaikkoNTu n^AraiyUr mannum
   poruppaiaTi pORRath thuNin^thAl - n^eruppai
   arun^thaeNNu kinRaeRum panRE avarai
   varun^thaeNNu kinRa malam.                    7
1043 malanycheytha valvinai n^Okki ulakai valamvarumap
   pulanycheytha kATchik kumaraRku munnE purichaTaimER
   chalanycheytha n^Araip pathiyaran thannaik kanitharavE
   valanycheythu koNTa mathakkaLi REunnai vAzththuvanE.          8
1044 vananychAya valvinain^Oy n^Ikki vanachath
   thananychAya laiththaruvAn anRO - inanychAyath
   thEraiyUr n^amparmakan thiNthOL n^eriththaruLum
   n^AraiyUr n^amparmaka nAm.                    9
1045 n^AraNan munpaNin^ thEththan^in Rellai n^aTAviyavath
   thEraNa vumthiru n^AraiyUr mannu chivanmakanE
   kAraNa nEem kaNapathi yEn^aR karivathanA
   AraNa n^uNporu LEyen pavarkkillai allalkaLE.           10
1046 allal kaLain^thAnthan ampon ulakaththin
   ellai pukuvippAn INTuzavar - n^ellalkaLai
   cheN^kazun^Ir kaTkum thirun^Arai yUrchchivanchEy
   koN^kezuthAr aiN^karaththa kO.                  11
1047 kOviR koTiya n^amanthamar kUTA vakaiviTuvan
   kAviR thikaztharu n^Araip pathiyiR karumpanaikkai
   mEvaR kariya irumathath thoRRai maruppinmukkaN
   EviR puruvath thimaiyavaL thAnpeRRa yAnaiyaiyE.           12
1048 yAnEth thiyaveNpA ennai n^inain^thaTimai
   thAnE chanArththanaRku n^alkinAn - thEnE
   thoTuththapozil n^AraiyUrch chUlam valanEn^thi
   eTuththa mathamukaththa ERu.                     13
1049 ERiya chIrvI raNakkuTi En^thizaik kumirun^thEn
   n^ARiya pUn^thArk kumaraRkum munninai n^aNNalaraich
   chIRiya vempaNaich chiN^kaththi nukkiLai yAnaiviNNOr
   vERiyal pAlthozu n^Araip pathiyuL vin^AyakanE.           14
1050 kanamathilchUz n^AraiyUr mEvik kachin^thAr
   manamaruvi nAnpayan^tha vAyn^tha - chinamaruvu
   kUchAram pUNTamukak kunycharakkan RenRArkku
   mAchAra mOchollu vAn.                   15
1051 vAniR piRan^tha mathithava zumpozil mATTaLichUz
   thEniR piRan^tha malarththiru n^Araip pathithikazum
   kOniR piRan^tha kaNapathi thannaik kulamalaiyin
   mAniR piRan^tha kaLiRen Ruraippariv vaiyakaththE.           16
1052 vaiyakaththAr Eththa mathiln^Arai yUrmakizn^thu
   poyyakaththAr uLLam pukalozin^thu - kaiyakaththOr
   mAN^kanithan kompaNTam pAchamazu malkuviththAn
   AN^kanin^any chin^thaiamar vAn.                  17
1053 amarA amarar thozunycharaN n^Araip pathiamarn^tha
   kumarA kumararkku munnava nEkoTith thEravuNar
   thamarA chaRuththavan thannuzaith thOnRina nEenan^in
   RamarA manaththavar Azn^ara kaththil azun^thuvarE.             18
1054 avamathiyA thuLLamE allalaRa n^alla
   thavamathiyAl Eththich chathurththOm - n^avamathiyAm
   kompan vin^AyakankoN^ kArpozilchUz n^AraiyUr
   n^ampan chiRuvanchIr n^Am.                    19
1055 n^An^thana mAmanam EththukaN TAyenRum n^ANmalarAl
   thAn^thana mAka irun^thanan n^Araip pathithannuLE
   chErn^thana nEain^thu cheN^kaiya nEn^in thiraLmaruppai
   En^thina nEennai ANTava nEenak kennaiyanE.            20

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.2 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   kOyil thiruppaNNiyar viruththam (1056 - 1125)

1056 n^enychan^ thiruvaTik kIzvaiththu n^ILmalark kaNpanippa
   vanycham kaTin^thunnai van^thiththi lEnanRu vAnaruyya
   n^anychaN^ karun^thu perun^thakai yEn^alla thillain^inRa
   anychem pavaLavaN NAaruTku yAnini yArenparE.           1
1057 enpum thazuviya Unum n^ekaaka mEezun^tha
   anpin vazivan^tha Aramir thEaTi yEnuraiththa
   vanpun mozikaL poRuththiko lAmvaLar thillaithannuL
   minpun miLirchaTai vIchin^in RATiya viNNavanE.           2
1058 avan^eRik kEvizap pukkain^ n^Anazun^ thAmaivAN^kith
   thavan^eRik kEiTTa thaththuva nEath thavappayanAm
   chivan^eRik kEennai uyppava nEchena nan^thoRunychey
   pavamaRuth thALvathaR kOthillai n^aTTam payilkinRathE.          3
1059 payilkin RilEnn^in thiRaththiru n^Amam panimalarththAr
   muyalkin RilEn n^in thiruvaTik kEappa munnuthillai
   iyalkinRa n^ATakach chiRRam palaththuLen^ thAyiN^N^anE
   ayarkinRa n^AneN^N^a nEpeRu mARun^in nAraruLE.           4
1060 aruthikku vimmi n^ivan^thathO veLLik kuvaTathanychu
   paruthik kuzavi umizkinRa thEokkum paRRuviTTOr
   karuthith thozukazaR pAthamum kaiththalam n^Ankummeyththa
   churuthip pathammuzaN^ kun^thillai mEya chuTarinukkE.            5
1061 chuTalaip poTiyum paTuthalai mAlaiyum chUzn^thaenpum
   maTalaip polimalar mAlaimen thOLmEl mayirkkayiRum
   aTalaip poliayil mUvilai vElum aNikoLthillai
   viTalaikken Anaik kazakithu vEtha vinOthaththaiyE.          6
1062 vEtha muthalvan thalaiyum thalaiyAya vELvithannuL
   n^Athan avanechchan n^aRRalai yumthakka nArthalaiyum
   kAthiya thillaichchiR Rampalath thAnkazal chUzan^thun^inRu
   mAthavar ennO maRaimozi yAlE vazuththuvathE.            7
1063 vazuththiya chIrththiru mAlula kuNTavan pAmputhannin
   kazuththaru kEthuyin RAnukkap pAn^thaLaik kaN^kaNamAch
   chezuththiraL n^Irththiruch chiRRam palaththAn thirukkaTaiyiTa
   azuththiya kalloth thananAyan Akiya mAyavanE.            8
1064 mAyavan mun^n^Irth thuyinRavan anRu maruthiTaiyE
   pOyavan kANAtha pUN^kazal n^alla pulaththinarn^eny
   chEyavan chiRRam palaththuLn^in RATuN^ kazalevarkkum
   thAyavan thanpoR kazalen thalaimaRai n^annizalE.            9
1065 n^izalpaTu pUNn^eTu mAlayan kANAmai n^INTavarE
   thazalpaTu ponnakal En^thith thamarukan^ thATiththamaith
   thezilpaTa vIchik karameRi n^Irththillai ampalaththE
   kuzalpaTu cholvazi ATuvar yAvarkkum kUththinaiyE.           10
1066 kUththanen Run^thillai vANanen Rumkuzu miTTimaiyOr
   Eththanen Runychevi mATTichai yAthE iTuchuNaN^kai
   mUththavan peNTIr kuNalaiyiT TAlum mukiln^iRaththa
   chAththanen RAlum varumO ivaLukkuth thaNNenavE.            11
1067 thaNNAr punalthillaich chiRRampalan^thannil mannin^inRa
   viNNALa naikkaNTa n^ALvirup pAyen uTalmuzuthum
   kaNNAN^ kilOthozak kaiyAN^ kilOthiru n^AmaN^kaLkaR
   ReNNAm paricheN^kum vAyAN^ki lOenak kippiRappE.        12
1068 piRaviyiR peRRa payanonRu kaNTilam pErolin^Ir
   n^aRaviyal pUmpozil thillaiyuL n^ATakam ATukinRa
   thuRaviyal chOthiyaich chun^tharak kUththanaith thoNTarthoNTar
   uRaviyal vARkaNkaL kaNTukaN Tinpaththai uNTiTavE.           13
1069 uNTEn avararuL Aramir thaththinai uNTalumE
   kaNTEn eTuththa kazalum kanalum kaviththakaiyum
   oNTEn moziyinai n^Okkiya n^Okkum oLin^akaiyum
   vaNTEn malarththillai ampalath thATum maNiyinaiyE.          14
1070 maNiyop panathiru mAlmaku Taththu malarkkamalath
   thaNiyop panaavan thanmuTi mElaTi yEniTarkkuth
   thuNiyach chamain^than^al lIrvAL anaiyana chUzpozilkaL
   thiNiyath thikazthillai ampalath thAnthan thirun^thaTiyE.          15
1071 aTiyiTTa kaNNinuk kOavan anpinuk kOavuNar
   cheTiyiTTa vAnthuyar chErvathaR kOthillai ampalaththu
   muTiyiTTa konRain^an mukkaT pirAnanRu mUvulakum
   aTiyiTTa kaNNanuk kIn^thathu vAyn^tha arumpaTaiyE.            16
1072 paTaipaTu kaNNithan paN^kathen thillaip paramparaval
   viTaipaTu kEthuka viNNappam kELen vithivachaththAl
   kaTaipaTu chAthi piRakkinum n^Ivaith tharuLukaNTAy
   puTaipaTu kiN^kiNith thATcheyya pAthamen nuLpukavE.          17
1073 pukavukir vALeyiR RAln^ilam kINTu poRikalaN^ki
   mikavuku mARkarum pAthaththa nElviyan thillaithannuL
   n^akavu kulAmathik kaNNiyaR kaN^kaNan enRananRum
   thakavu kolAn^thaka vanRu kolAmenRu chaN^kippanE.           18
1074 chaN^kOr karaththan makanthakkan thAnavar n^AnmukaththOn
   cheN^kOla in^thiran thOLthalai UrvELvi chIruTalam
   aN^kOla vevvaza lAyiT Tazin^therin^ thaRRanavAl
   eN^kOn ezilthillaik kUththan kaTaikkaN chivan^thiTavE.         19
1075 Evuchey mEruth thaTakkai ezilthillai ampalaththu
   mEvuchey mEnip pirAnanRi aN^kaNar mikkuLarE
   kAvuchey kALaththik kaNNuthal vENTum varaN^koTuththuth
   thEvuchey vAnvAyp punalAT TiyathiRal vETuvanE.           20
1076 vETanen RALvil vichayaRku veN^kaNai anRaLiththa
   kOTanen RALkuzaik kAthanen RALiTak kAthiliTTa
   thOTanen RALthoku chIrththillai ampalath thATukinRa
   chETanen RALmaN^kai aN^kaich charivaLai chin^thinavE.          21
1077 chin^thik kavumurai yATavum chemmala rARkazalkaL
   van^thik kavummanam vAykaram ennum vazikaLpeRRum
   chan^thik kilarchilar theNNarthaN NArthillai ampalaththuL
   an^thik kamarthiru mEniem mAnthan aruLpeRavE.           22
1078 aruLtharu chIrththillai ampalath thAnthan aruLi nanRip
   poruLtharu vAnath tharachAtha liRpuzu vAthaln^anRAm
   churuLtharu chenychaTai yOnaru LElthuRa vikkun^anRAm
   iruLtharu kIzEz n^arakaththu vIzum irunychiRaiyE.            23
1079 chiRaippuLa vAmpunal chUzvayal thillaich chiRRampalaththup
   piRaippiLa vArchaTai yOnthiru n^AmaN^ka LEpithaRRa
   miRaippuLa vAkiveN NIRaNin^ thOTEn^thum viththakartham
   uRaippuLa vOayan mAlino Tumpartham n^AyakaRkE.          24
1080 akazchUz mathilthillai ampalak kUththa aTiyamiTTa
   mukizchUz ilaiyum mukaikaLum EyuN^kol kaRpakaththin
   thikazchUz malarmazai thUvith thiRampayil chin^thaiyarAyp
   pukazchUz imaiyavar pORRith thozumn^in pUN^kazaRkE.          25
1081 pUn^thaN pozilchUz puliyUrp polichompon ampalaththu
   vEn^than thanakkanRi ATcheyva thennE virithuNimEl
   An^thaN pazaiya avizaian pAkiya paNTaippaRaich
   chEn^than koTukka athuvum thiruvamir thAkiyathE.            26
1082 AkaN^ kanakanaik kIRiya kOLarik kanychiviNNOr
   pAkaN^ kanaN^kuzai yAyaru LAyenath thillaippirAn
   vEkan^ tharunychimpuL viTTari veN^kathany cheRRilanEl
   mOkaN^ kalan^than Rulan^thathan ROin^tha mUvulakE.             27
1083 mUvula kaththavar Eththith thozuthillai mukkaTpirAR
   kEvu thozilcheyyap peRRavar yArenil ErviTaiyAyth
   thAvu thoziRpaT TeTuththanan mAlayan chArathiyA
   mEvira thaththoTu pUNTathon mAmikka vEthaN^kaLE.           28
1084 vEthakach chin^thai virumpiya vanthillai ampalaththu
   mEthakak kOyilkoN TOnchEya vanvI raNakkuTivAyp
   pOthakap pOrvaip poRivAL aravaraip poN^kuchinach
   chAthakap peNpiLai thannaiyan than^tha thalaimakanE.            29
1085 thalaiyavan pinnavan thAythan^thai in^thath tharAthalaththu
   n^ilaiyavam n^Ikku thozilpurin^ thOnn^aTu vAkin^inRa
   kolaiyavan chUlap paTaiyavan Alaththezu kozun^thin
   ilaiyavan kANTaR karun^thillai ampalath thuLiRaiyE.           30
1086 iRaiyum theLikilar kaNTum ezilthillai ampalaththuL
   aRaiyum punaRchenni yOnaru LAlan RaTukarimEl
   n^iRaiyum pukazththiru vArU ranumn^iRai thArparimEl
   n^aRaiyuN^ kamazthoN^kal villava numpukka n^alvaziyE.           31
1087 n^alvazi n^inRAr pakain^anRu n^oyyar uRavilennum
   cholvazi kaNTanam yAmthoku chIrththillai ampalaththu
   vilvazi thAnavar Urerith thOnviyan chAkkiyanAr
   kalvazi n^Ern^in RaLiththanan kANka chivakathiyE.           32
1088 kathiyE aTiyavar eyppinil vaippAk karuthivaiththa
   n^ithiyE n^imirpun chaTaiamir thEn^innai ennuLvaiththa
   mathiyE vaLarthillai ampalath thAymakiz mAmalaiyAL
   pathiyE poRuththaru LAykoTi yEncheytha palpizaiyE.         33
1089 pizaiyA yinavE perukkin^in peykazaR kanputhannil
   n^uzaiyAtha chin^thaiyi nEnaiyum man^thA kiniththuvalai
   muzaiyAr tharuthalai mAlai muTiththa muzumuthalE
   puzaiyAr kariyurith thOythillai n^Atha poRuththaruLE.         34
1090 poRuththila nEnumpan nanychinaip poN^keri veN^kathaththaich
   cheRuththila nEnumn^an^ thillaip pirAnath thiripuraN^kaL
   kaRuththila nEnuN^ kamalath thayankathir mAmuTiyai
   aRuththila nEnum amararuk kenkol aTuppanavE.            35
1091 aTukkiya chIlaiya rAyakal En^thith thachaielumpil
   oTukkiya mEniyO TUNirap pAroL iraNiyanai
   n^aTukkiya mAn^ara chiN^kanaich chimpuLa thAyn^arala
   iTukkiya pAthanthan thillai thozAviTTa EzaiyarE.          36
1092 Ezaiyen punmai karuthA thiTaiyaRA anpenakku
   vAzin^in pAtha malarkkE maruva aruLukaNTAy
   mAzaimen n^Okkithan paN^ka vaLarthillai ampalaththup
   pOziLan^ thiN^kaL chaTaimuTi mElvaiththa puNNiyanE.           37
1093 puNNiya nEenRu pORRi cheyAthu pulanvaziyE
   n^aNNiya nER kini yAthu kolAmpukal ennuLvan^thiT
   TaNNiya nEthillai ampala vAalar thiN^kaL vaiththa
   kaNNiya nEcheyya kAman veLuppak kaRuththavanE.            38
1094 kaRuththakaN TAaNTa vANA varupunaR kaN^kaichaTai
   cheRuththachin^ thAmaNi yEthillai yAyennaith thIvinaikaL
   oRuththalkaN TAlchiri yArO piRaren uRuthuyarai
   aRuththalchey yAviTin ArkkO varunychol arumpaziyE.         39
1095 paziththak kavumika zAnthillai yAnpaNTu vETTuvanum
   paziththiT TiRaichchi kalaiyan aLiththa virukkuzaN^kan
   moziththakka chIrathi paththan paTuththiTTa mInmuzuthum
   iziththakka ennA thamirthuchey thAnen RiyampuvarE.          40
1096 varan^tharu mARithan mElumuN TOvayal thillaithannuL
   puran^tharan mAlthoza n^inRa pirAnpulaip poymmaiyilE
   n^iran^thara mAyn^inRa ennaiyum meymmaiyin thannaTiyAr
   tharan^tharu vAnchelvath thAzththinan pEcharun^ thanmaiithE.          41
1097 thanRAL thariththAr iyAvarkkum mILA vazitharuvAn
   kunRA mathilthillai mUthUrk koTimEl viTaiuTaiyOn
   manRATa vumpinnum maRRavan pAtham vaNaN^kiaN^kE
   onRAr iraNTil vizuvaran^ thOchila UmarkaLE.            42
1098 kaLaikaN ilAmaiyum thanpoR kazalthuNai yAmthanmaiyum
   thuLaikaL n^ilAmmukak kaikkarip pOrvaich churamn^inaiyAn
   thaLaikaL n^ilAmalark konRaiyan thaNpuli yUranenREn
   vaLaikaL n^ilAmai vaNaN^kum an^aN^kan varichilaiyE.           43
1099 variththaTan^ thiNchilai manmathan Athalum AzivaTTam
   thariththavan thanmakan enpathOr poRpum thavan^eRikaL
   theriththavan thillaiyuL chiRRam palavan thiruppuruvam
   n^eriththaluN^ kaNTathu veNpoTi yEyanRi n^inRilavE.          44
1100 n^inRila vEvicha yannoTum chin^thai kaLippuRan^IL
   thenthillai mAn^aTam ATum pirAnthan thirumalaimEl
   thanthalai yAln^aTan^ thERich charaN^koN Tizin^thathenpar
   kanRinai yEviLa mEleRin^ thArththa kariyavanE.           45
1101 karuppuru vaththiru vArththaikaL kETTalum kaNpaniyEn
   viruppuru vaththino TuLLam urukEn vithirvithirEn
   iruppuru vachchin^thai ennaivan^ thANTathum evvaNamO
   poruppuru vappuri chaiththillai ATal purin^thavanE.           46
1102 purin^thaanpinRiyum poymmaiyi lEyum thichaivaziyE
   virin^thakaN^ kaimalar chenniyil kUppil viyann^amanAr
   parin^thavan Urpukal illai pathimUn Reriyaampu
   therin^tha eN^ kOnthan thiraiyAr punalvayal chENthillaiyE.       47
1103 chENthillai mAn^akarth thippiyak kUththanaik kaNTumanpu
   pUNTilai n^innai maRan^thilai AN^kavan pUN^kazaRkE
   mANTilai innam pulanvazi yEvan^thu vAzn^thiTuvAn
   mINTanai ennaien cheythiTa vOchin^thai n^IviLampE.         48
1104 viLavaith thaLarviththa viNTuvum thAmarai mElayanum
   aLaviR kaRiyA vakain^inRa anRum aTukkal peRRa
   thaLarviR Rirun^akai yALumn^in pAkaN^kol thaNpuliyUrk
   kaLaviR kanipurai yuN^kaNTa vArchaTaik kaN^kaiyanE.           49
1105 kaN^kai valamiTam pUvalam kuNTalam thOTiTappAl
   thaN^kum karavalam vemmazu vIyiTam pAn^thaLvalam
   chaN^kam iTamvalam thOliTam ATai valamakkiTam
   aN^kany chariam palavan valaN^kAN iTamaNaN^kE.             50
1106 aNaN^kA TakakkunRa mAthaRa vATTiya vAlamarn^thAT
   kiNaN^kA yavanthillai ellai mithiththalum enpurukA
   vaNaN^kA vazuththA vizAezum pAvaith thavAmatharththa
   kuNaN^kAN ivaLenna enRuko lAmvan^thu kUTuvathE.            51
1107 kUTuva thampalak kUththan aTiyAr kuzuvuthoRum
   thETuva thAN^kavan Akkamach chevvazi avvaziyE
   OTuva thuLLath thiruththuva thoNchuTa raippiRavi
   vITuva thAka n^inaiyaval lOrcheyyum viththakamE.           52
1108 viththakach chenychaTai veNmathik kArn^iRak kaNTath theNthOL
   maththakak kaimmalaip pOrvai mathilthillai mannanaiththam
   chiththakak kOyil iruththum thiRaththA kamikarkkallAl
   puththakap pEykaLuk keN^kuththa thOaran ponnaTiyE.           53
1109 ponnam palaththuRai puNNiyan enpar puyalmaRan^tha
   kannammai thIrap puniRRuk kalikkAmaR kanRupunkUr
   mannu mazaipozin^ thIraRu vElikoN TAN^kavaRkE
   pinnum pizaithavirn^ thIraRu vElikoL pinynyakanE.         54
1110 n^Echanal lEnn^inai yEnvinai thIrkkun^ thiruvaTikkIz
   vAchan^an mAmala riTTiRainy chEnenthan vAyathanAl
   thEchanen nAnai ponnAr thiruch chiRRam palamn^ilavum
   Ichanen nEnpiRap pennAyk kaziyuN^kol enthanakkE.         55
1111 thanan^thalai chakkaram vAnath thalaimai kupEranthakkan
   vanan^thalai ERaTarth thOnvA chavanuyir palluTalUr
   chinan^thalai kAlan pakalkAman thAnavar thillaiviNNOr
   inan^thalai vanaru LAlmuni vAlpeR Rikan^thavarE.           56
1112 avamathith thAzn^ara kaththil iTappaTum AtharkaLum
   thavamathith thoppilar ennaviN ALum thakaimaiyarum
   n^avan^ithith thillaiyuT chiRRam palaththu n^aTampayilum
   chivan^ithik kEn^inai yArum n^inain^thiTTa chelvarumE.         57
1113 varuvA chakaththinil muRRuNarn^ thOnaivaN thillaimannaith
   thiruvAtha vUrchchiva pAththiyan cheythiruch chiRRampalap
   poruLAr tharuthiruk kOvaikaN TEyumaR Rap poruLaith
   theruLAtha uLLath thavarkavi pATich chirippipparE.           58
1114 chiriththiTTa chempava Laththin thiraLum chezunychaTaimEl
   viriththiTTa paiN^kathirth thiN^kaLum veN^kathap pAn^thaLumthIth
   thariththiTTa aN^kaiyum chaN^kach churuLumen n^enychinuLLE
   theriththiTTa vAthillaich chiRRam palaththuth thirun^aTanE.         59
1115 n^aTanycheychiR Rampalath thAnmuni vencheyyum kAmananRu
   koTunychinath thIvizith thARkuk kuLirn^thanan viRkoTumpUN
   viTunychinath thAnavar ven^thilar veythena veN^kathaththai
   oTuN^kiya kAlanan^ n^ALn^in RuthaiyuNA viTTananE.           60
1116 viTTaN^ koLimaNip pUNthikaz vanmathan meyyuraikkil
   iTTaN^ kariyan^al lAnallan ampalath themparanmEl
   kaTTaN^ kiyakaNai eythalum thannaippon nArmuTimEl
   puTTaN^ki nAnmaka nAmenRu pArkkap poTin^thananE.          61
1117 poTiyEr tharumE niyanAkip pUchal pukavaTikkE
   kaTichEr kaNaikuLip pakkaNTu kOyiR karuviyillA
   vaTiyE paTaamai yuN^kaNai enRa varakuNanthan
   muTiyE tharukazal ampalath thATithan moykazalE.             62
1118 kazalum pachupAcha rAmimai yOrthaN^ kazalpaNin^thiT
   Tazalum irukkum tharukkuTai yOriTap pAlvalappAl
   thazalum thamaruka mumpiTith thATichiR Rampalaththaich
   chuzalum orukAl irukAl varavalla thOnRalkaLE.            63
1119 thOnRalai veNmathi thAN^kiyaith thuLLiya mAlayaRkuth
   thAnthalai pAthaN^kaL chAreri yOnthannaich chArn^thavarkkuth
   thEnthalai AnpAl athukalan^ thAlanna chIranaichchIr
   vAnthalai n^Athanaik kANpathen ROthillai manRiTaiyE.         64
1120 manRaN^ kamarthiruch chiRRam palava vaTavanaththu
   minRaN^ kiTaikkun^thi n^ATaka mATakkol veNtharaN^kam
   thunRaN^ kiLarkaN^kai yALaich chuTuchinath thIyaravak
   kanRaN^ kaTaichaTai mElaTai yAviTTa kaithavamE.            65
1121 thavanaith thavaththavark kanpanaith thanaTi eRkuthavum
   chivanaich chivakkath thiripurath thaichchivan^ thAnaich cheyya
   avanaith thavaLath thirun^I Ranaipperu n^Irkaran^tha
   pavanaip paNiyumin n^umpaNTai valvinai paRRaRavE.           66
1122 paRRaRa muppuram ven^thathu paimpozil thillaithannuL
   cheRRaru mAmaNik kOyilil n^inRathu thEvarkaNam
   chuRRaru n^inpukaz Eththith thirivathu chUzchaTaiyOy
   puRRara vATTith thiriyum athuvoru pullanavE.             67
1123 pullaRi vinmaRRaith thEvarum pUmpuli yUruLn^inRa
   alleRi mAmathik kaNNiya naippOl aruLuvarE
   kalleRin^ thAnumthan vAyn^Ir kathirmuTi mElukuththa
   n^allaRi vALanum mILA vazichenRu n^aNNinarE.            68
1124 n^aNNiya thIvinai n^Achany cheluththi n^amanulakath
   theNNinai n^Ikki imaiyOr ulakath thirukkaluRRIr
   peNNinor pAkaththan chiRRam palaththup perun^aTanaik
   kaNNinai yArtharak kaNTukai yArath thozuminkaLE.           69
1125 kaichchelvam eythiTa lAmenRu pinchenRu kaNkuziththal
   poychchelvar cheythiTum punmaikaTkE enRum ponRalillA
   achchelvam eythiTa vENTuthi yElthillai ampalaththuL
   ichchelvan pAtham karuthiran^ thEnunnai enn^enychamE.          70

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.3 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   thiruththoNTar thiruvan^thAthi (1126 - 1215)

1126 ponni vaTakarai chErn^Arai yUril puzaikkaimuka
   mannan aRupaththu mUvar pathithEm marapucheyal
   pannaath thoNTath thokaivakai palkuman^ thAthithanaich
   chonna maRaikkula n^ampipoR pAthath thuNaithuNaiyE.           1
1127 thillaivAz an^thaNar
   cheppath thakupukazth thillaip pathiyiR chezumaRaiyOr
   oppap puvanaN^kaL mUnRinum umparin Ureriththa
   appark kamuthath thirun^aTark kan^thip piRaiyaNin^tha
   thuppark kurimaith thozilpuri vOrthamaich cholluthumE.        2
1128 thirun^IlakaNTa n^AyanAr
   chollach chivanthiru ANaithanthUmozi thOLn^achaiyai
   ollaith thuRan^thuru mUththathaR pinumai kOn aruLAl
   villaip purain^utha lALo TiLamaipeR RinpamikkAn
   thillaith thirun^Ila kaNTak kuyavanAm cheythavanE.            3
1129 iyaRpakai n^AyanAr
   cheythavar vENTiya thiyAthum koTuppach chivanthavanAyk
   kaithavam pEchin^in kAthali yaiththaru kenRalumE
   maithikaz kaNNiyai In^thavan vAyn^tha perumpukazvan^
   theythiya kAvirip pUmpaT TinaththuL iyaRpakaiyE.           4
1130 iLaiyAnkuTimARa n^AyanAr
   iyalA viTaichchenRa mAthavaR kinnamu thAvithaiththa
   vayalAr muLaiviththu vAri manaialak kAlvaRuththuch
   cheyalAr payirvizuth thIN^kaRi Akkum avanchezun^Irk
   kayalAr iLaiyAn kuTiyuTai mARaneN^ kaRpakamE.            5
1131 meypporuL n^AyanAr
   kaRRan^an meyththavan pOloru poyththavan kAychinaththAl
   cheRRavan thannai avanaich cheRappuka lumthiruvAy
   maRRavan ‘thaththA n^amarE’ enachcholli vAnulakam
   peRRavan chEthipan meypporu LAmenRu pEchuvarE.          6
1132 viRanmiNTa n^AyanAr
   pEchum perumaiyav vArUranaiyum pirAnavanAm
   Ichan thanaiyum puRakuthaT TenRavan IchanukkE
   n^Echan enakkum pirAnmanaik kEpuka n^ITuthenRal
   vIchum pozilthiruch cheN^kunRam mEya viRanmiNTEnE.         7
1133 amarn^Ithi n^AyanAr
   miNTum pozilpazai yARai amarn^Ithi veNpoTiyin
   muNTam thariththa pirARkun^al lUrinmun kOvaNamn^Er
   koNTiN^ karuLenRu thanperuny chelvamum thannaiyun^than
   thuNTa mathin^utha lALaiyum In^tha thozilinanE.             8
1134 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   thozuthum vaNaN^kiyum mAlayan thETarum chOthichenRAN^
   kezuthum thamizppaza AvaNam kATTi enakkunkuTi
   muzuthum aTimaivan^ thATchey enappeRRa vanmuralthEn
   ozuku malarinn^aR RArempi rAnn^ampi yArUranE.           9
1135 eRipaththa n^AyanAr
   Urmathil mUnRaTTa uththamaR kenROr uyarthavaththOn
   thArmalar koyyA varupavan thaNTin malarpaRiththa
   Urmalai mERkoLLum pAkar uTalthuNi yAkkumavan
   Ermali mAmathil chUzkaru vUril eRipaththanE.             10
1136 EnAthin^Atha n^AyanAr
   paththanai EnAthi n^Athanaip pArn^I TeyinaithannuL
   aththanaith thannO Tamarmalain^ thAnn^eRRi n^IRukaNTu
   kaiththani vALvI Tozin^thavan kaNTippa n^inRaruLum
   n^iththanai Izak kulathIpan enparin^ n^ILn^ilaththE.           11
1137 kaNNappa n^AyanAr
   n^ilaththil thikazthiruk kALaththi yArthiru n^eRRiyinmEl
   n^alaththil pozitharu kaNNiR kuruthikaN TuLn^aTuN^ki
   valaththil kaTuN^kaNai yAlthan malarkkaN iTan^thappinAn
   kulaththiR kirAthann^am kaNNappa nAmenRu kURuvarE.           12
1138 kuN^kuliyakkalaya n^AyanAr
   Eyn^tha kayiRuthan kaNTaththiR pUTTi eziRpanan^thAL
   chAyn^tha chivann^ilaith thAnenpar kAthali thAlikoTuth
   thAyn^than^aR kuN^kuli yaN^koN TanaRpukai kAlanaimun
   kAyn^tha araRkiTTa thenkaTa vUril kalaiyanaiyE.            13
1139 mAnak kanychARa n^AyanAr
   kalacha mulaikkanni kAthaR puthalvi kamazkuzalai
   n^alachey thavaththavan panycha vaTikkivai n^alkenalum
   alachum enakkaru thAthavan kUn^thal arin^thaLiththAn
   malaichey mathiRkanychai mAnakkany chARan enumvaLLalE.          14
1140 arivATTAya n^AyanAr
   vaLLaR pirARkamu thEn^thi varuvOn ukalumiN^kE
   veLLach chaTaiyAy amuthuchey yAviTil enthalaiyaith
   thaLLath thakumenRu vATpUT TiyathaTaN^ kaiyinan kAN
   aLLaR pazanaN^ kaNamaN^ kalaththari vATTAyanE.             15
1141 AnAya n^AyanAr
   thAyavan yAvukkum thAzchaTai mElthanith thiN^kaLvaiththa
   thUyavan pAtham thoTarn^thuthol chIrthuLai yARparavum
   vEyavan mElmaza n^ATTu viripunal maN^kalakkOn
   Ayavan AnAyan ennai uvan^thAN TaruLinanE.             16
1142 chun^thara mUrththi n^AyanAr
   ‘aruTTuRai aththaR kaTimaip paTTEn ini allan’ennum
   poruTTuRai yAvathen nEenna vallavan pUN^kuvaLai
   iruTTuRai n^Irvayal n^AvaR pathikkum pirAnaTain^thOr
   maruTTuRai n^Ikkin^al vAnvazi kATTiTa vallavanE.           17
1143 mUrththi n^AyanAr
   avan^thiri kuNTamaN Avathin mALvanen RanRAlavAych
   chivanthiru mEnikkuch chenychan^ thanamAch chezumuzaN^kai
   uvan^thoLir pARaiyil thEyththula kANTaoN mUrththithannUr
   n^ivan^thapon mATa mathurA puriyennum n^ILpathiyE.          18
1144 muruka n^AyanAr
   pathikam thikaztharu panychAk karampayil n^AvinanchIr
   mathiyam chaTaiyAR kalarthoT TaNipavan yAnmakizn^thu
   thuthiyam kazaRchaNpai n^AthaRkuth thOzanvan RoNTanampon
   athikam peRumpuka lUrmuru kanenum an^thaNanE.             19
1145 uruththira pachupathi n^AyanAr
   an^thAz punalthannil allum pakalumn^in RAtharaththAl
   un^thAtha anpo Turuththirany chollik karuththamain^tha
   pain^thAr uruththira pachupathi thannaR pathivayaRkE
   n^an^thAr thiruththalai yUren Ruraipparin^ n^AnilaththE.          20
1146 thirun^ALaippOvAr n^AyanAr
   n^AvAr pukazththillai ampalath thAnaruL peRRun^ALaip
   pOvAn avanAm puRaththiruth thoNTanthan punpulaipOy
   mUvA yiravarkai kUppa muniyA yavanpathithAn
   mAvAr pozilthikaz AthanUr enparim maNTalaththE.          21
1147 thirukkuRippuththoNTa n^AyanAr
   maNTum punaRchaTai yAnthamar thUcheRRi vATTumvakai
   viNTu mazaimukil vITA thoziyinyAn vIvanennA
   muNTam paTarpARai muTTum ezilAr thirukkuRipputh
   thoNTan kulaN^kachchi EkA liyarthaN^kaL tholkulamE.          22
1148 chaNTEchura n^AyanAr
   kulamE RiyachEynya lUril kurichil kuraikaTalchUz
   thalamE RiyaviRal chaNTikaN TIrthan^thai thALiraNTum
   valamE Riyamazu vAleRin^ thIchan maNimuTimEl
   n^alamE RiyapAl chorin^thalar chUTTiya n^annithiyE.           23
1149 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   ‘n^ithiyAr thuruththithen vELvik kuTiyAy n^inaimaRan^tha
   mathiyER kaRikuRi vaiththa pukarpinnai mARRi’TenRu
   thuthiyA aruLchonna vARaRi vAriTaip peRRavankAN
   n^athiyAr punalvayal n^Avalar kOnennum n^aRRavanE.           24
1150 thirun^Avukkarachu n^AyanAr
   n^aRRavan n^allUrch chivanthirup pAthamthan chennivaikkap
   peRRavan maRRip piRappaRa vIraTTar peykazaRRAL
   uRRavan uRRa viTamaTai yAriTa oLLamuthAth
   thuRRavan Amuril n^Avuk karachenum thUmaNiyE.             25

1151 maNiyinai mAmaRaik kATTu marun^thinai vaNmoziyAl
   thiNiyana n^ILkatha van^thiRap piththana theNkaTaliR
   piNiyana kalmithap piththana chaivap perun^eRikkE
   aNiyana n^Avuk karaiyar pirAnthan arun^thamizE.            26
1152 kulachchiRai n^AyanAr
   arun^thamiz Akaran vAthil amaNaik kazun^uthimEl
   irun^thamiz n^ATTiTai ERRuvith thOneziR chaN^kamvaiththa
   perun^thamiz mInavan thanathi kAri pirachammalku
   kurun^thaviz chAral maNamER kuTiman kulachchiRaiyE.            27
1153 perumizalaik kuRumpa n^AyanAr
   chiRain^an punalthiru n^AvalU rALi chezuN^kayilaik
   kiRain^an kazaln^ALai eythum ivanaruL pORRainRE
   piRain^an muTiyan aTiyaTai vEnen RuTalpirin^thAn
   n^aRain^an malarththAr mizalaik kuRumpan enumn^ampiyE.          28
1154 kAraikkAl ammaiyAr
   ‘n^ampan thirumalai n^Anmithi yEn’enRu thALiraNTum
   umpar michaiththalai yAln^aTan^ thERa umain^akalum
   chempon uruvan’en ammai’ enappeR RavaL chezun^thEn
   kompin ukukAraik kAlinil mEya kulathanamE.           29
1155 appUthiyaTikaL n^AyanAr
   thanamA vathuthiru n^Avuk karachin charaNamennA
   manamAr punaRpan^thar vAzththivaith thAN^kavan vaNthamizkkE
   inamAth thanathu peyariTap peRRavan eN^kaLpirAn
   anamAr vayalthiN^kaL Urinil vEthiyan appUthiyE.          30
1156 thirun^Ilan^akka n^AyanAr
   pUthip puyaththar puyaththiR chilan^thi pukalumanychi
   Uthith thumin^tha manaiviyai n^Ippaup pAlavellAm
   pEthith thezun^thana kANenRu pinynyakan kATTumavan
   n^Ithith thikazchAththai n^Ilan^ak kanenum vEthiyanE.           31
1157 n^amin^an^thiyaTikaL n^AyanAr
   vEtha maRikkarath thArUr araRku viLakkun^eyyaith
   thIthu cheRiamaN kaiyaraT TAviTath theNpunalAl
   Etha muRuka arukaren RanRu viLakkeriththAn
   n^Athan ezilEmap pERUr athipan n^amin^an^thiyE.            32
1158 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   n^an^thikkum n^amperu mARkun^al Aruril n^AyakaRkup
   pan^thip pariyana chen^thamiz pATip paTarpunaliR
   chin^thip pariyana chEvaTi peRRavan chEvaTiyE
   van^thip pavanpeyar vanthoNTan enpariv vaiyakaththE.          33
1159 thirunyAnachampan^tha mUrththi n^AyanAr
   vaiyam makizayAm vAza amaNar valitholaiya
   aiyan pirama puraththaraR kammen kuthalaich chevvAy
   paiya mizaRRum paruvaththup pATap paruppathaththin
   thaiyal aruLpeR Rananenpar nyAnacham pan^thanaiyE.            34
1160 pan^thAr viraliyar vELcheN^kaT chOzan murukann^alla
   chan^thAr akalaththu n^Ilan^ak kanpeyar thAnmozin^thu
   kon^thAr chaTaiyar pathikaththil iTTaTi yEnkoTuththa
   an^thAthi koNTa pirAnaruT kAziyar koRRavanE.          35
1161 EyarkOn kalikkAma n^AyanAr
   koRRath thiRalen^thai than^thaithan than^thaieN^ kUTTa mellAm
   theRRach chaTaiyAy n^inathaTi yEn^thikaz vanthoNTanE
   maRRip piNithavirp pAnen RuTaivAL uruvian^n^Oy
   cheRRuth thavirkalik kAman kuTiEyar chIrkkuTiyE.           36
1162 thirumUla n^AyanAr
   kuTimannu chAththanUrk kOkkulam mEyppOn kurampaipukku
   muTimannu kUnaR piRaiyALan thannai muzuththamizin
   paTimannu vEthaththin choRpaTi yEpara viTTenuchchi
   aTimanna vaiththa pirAnmUlan AkinRa aN^kaNanE.            37
1163 thaNTiyaTikaL n^AyanAr
   kaNNAr maNionRum inRik kayiRu piTiththaraRkuth
   thaNNAr punalthaTam thoTTalum thannai n^akumamaNar
   kaNNAN^ kizappa amaNar kalakkaN^kaN TammalarkkaN
   viNNA yakaniTaip peRRavan ArUr viRalthaNTiyE.           38
1164 mUrkka n^AyanAr
   thaNTalai chUzthiru vERkATTUr mannan tharukavaRRAl
   koNTaval lAyamvan chUtharai venRumun koNTaporuL
   muNTan^an nIRRan aTiyavark kIpavan mUrkkanenpar
   n^aNTalai n^IroN kuTan^thaiyil mEvun^aR chUthanaiyE.           39
1165 chOmAchimARa n^AyanAr
   chUthap pozil ampar an^thaNan chOmAchi mARanenpAn
   vEthap poruLany chezuththum viLampiyal lAlmoziyAn
   n^Ithip paranmannu n^iththa n^iyaman paravaiyennum
   mAthukkuk kAn^thanvan thoNTan thanakku makizthuNaiyE.          40
1166 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   thuNaiyum aLavum il lAthavan thannaru LEthuNaiyAk
   kaNaiyum kathirn^eTu vElum kaRuththa kayaliNaiyum
   piNaiyum n^ikarththakaN chaN^kili pEramaith thOLiraNTum
   aNaiyum avanthiru vArUran AkinRa aRputhanE.             41
1167 chAkkiya n^AyanAr
   thakaTana ATaiyan chAkkiyan mAkkaR RaTavaraiyan
   makaLthanan^ thAkkak kuzain^thathiN thOLarvaN kamparchempon
   thikaztharu mEniyiR cheN^kal eRin^thu chivapuraththup
   pukaztharap pukkavan UrchaN^ka maN^kai puvaniyilE.            42
1168 chiRappuli n^AyanAr
   puvaniyiR pUthiyum chAthana mumpoli vArn^thuvan^tha
   thavan^iya maRkuch chiRappuchchey thaththuva kAraNanAm
   avaniyil kIrththith then AkkUr athipan arumaRaiyOn
   chivann^iya man^thalai n^inRathol chIrn^any chiRappuliyE          43
1169 chiRuththoNTa n^AyanAr
   puliyin athaLuTaip puNNiyaR kinnamu thAththanathOr
   oliyin chathaN^kaik kuthalaip puthalvan uTalthuNiththuk
   kaliyin valikeTuth thON^kum pukazchchiRuth thoNTankaNTIr
   maliyum poziloNcheN^ kATTam kuTiyavar mannavanE.          44
1170 chEramAnperumAL n^AyanAr
   mannar pirAnethir vaNNAn uTaluvar URin^IRAr
   thannar pirAnthamar pOla varuthalum thAnvaNaN^ka
   ennar pirAnaTi vaNNAn enaaTich chEranennum
   thennar pirAnkaza RiRRaRi vAnenum chEralanE.           45
1171 chEraRkuth thennA valarperu mARkuch chivanaLiththa
   vIrak kaTakari munputhan pan^thi ivuLivaiththa
   vIraRku venRik karuppuvil vIranai veRRikoNTa
   chUraR kenathuLLam n^anRuchey thAyinRu thoNTupaTTE.           46
1172 kaNan^Atha n^AyanAr
   thoNTarai yAkki avaravark kERRa thozilkaL cheyvith
   thaNTarthaN^ kOnak kaNaththukku n^Ayakam peRRavankAN
   koNTalkoN TERiya minnukkuk kOla maTalkaL thoRum
   kaNTalveN chORaLik kuN^kaTal kAzik kaNan^AthanE.           47
1173 kURRuva n^AyanAr
   n^Athan thiruvaTi yEmuTi yAkak kaviththun^alla
   pOthaN^ karuththiR poRiththamai yAlathu kaikoTuppa
   Othan^ thazuviya nyAlamel lAmoru kOlinvaiththAn
   kOthai n^eTuvER kaLappALan Akiya kURRuvanE.            48
1174 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   kURRuk kevanO pukalthiru vArUran ponmuTimEl
   ERRuth thoTaiyalum inaTaik kAyum iTutharumak
   kORRoththuk kUnanum kUnpOyk kuruTanum kaNpeRRamai
   chARRith thiriyum pazamozi yAmith tharaNiyilE.          49
1175 poyyaTimai illAtha pulavar
   tharaNiyiR poymmai ilAththamizch chaN^kam a thiRkapilar
   paraNarn^ak kIrar muthaln^ARpath thonpathu palpulavOr
   aruLn^amak kIyum thiruvAla vAyaran chEvaTikkE
   poruLamaith thinpak kavipala pATum pulavarkaLE.            50
1176 pukazchchOza n^AyanAr
   pulaman niyamannaich chiN^kaLa n^ATu poTipaTuththa
   kulaman niyapukazk kOkana n^Athan kulamuthalOn
   n^alaman niyapukazch chOzana thenpar n^akuchuTarvAL
   valaman niyaeRi paththanuk kIn^thathOr vaNpukazE.            51
1177 n^arachiN^ka munaiyaraiya n^AyanAr
   pukazum paTiem paramE thavarkkun^aR ponniTuvOn
   ikazum paTiyOr thavanmaTa vArpunai kOlameN^kum
   n^ikazum paTikaN Tavanuk kiraTTiponiTTavann^IL
   thikazu muTin^ara chiN^ka munaiyara chanthiRamE.              52
1178 athipaththa n^AyanAr
   thiRamamar mInpaTuk kumpozu thAN^koru mInchivaRken
   RuRaamar mAkaTaR kEviTu vOnoru n^ATkanaka
   n^iRamamar mInpaTa n^inmalaR kenRuviT TOnkamalam
   puRamamar n^Akai athipaththa nAkiya poyyiliyE.           53
1179 kalikkampa n^AyanAr
   poyyaik kaTin^thun^am puNNiyark kATpaTTuth thanaTiyAn
   chaivath thiruvuru vAyvarath thAnavan thALkazuva
   vaiyath thavarmunpu veLkin^Ir vArA viTamanaivi
   kaiyaith thaTin^thavan peNNA kaTaththuk kalikkampanE.           54
1180 kaliya n^AyanAr
   kampak karikkum chilan^thikkum n^alkiya kaNNuthalOn
   umparkku n^AthaR koLiviLak kERRaR kuTalilanAyk
   kumpath thayilamviR Runychek kuzanRumkoL kUliyinAl
   n^ampaR keriththa kalioRRi mAn^akarch chakkiriyE.           55
1181 chaththi n^AyanAr
   kirivil lavartham aTiyaraith thanmunpu kIzmaichonna
   thiruvil lavaraian^ n^Avari vOnthirun^ thAraivellum
   varivil lavanvayaR cheN^kazu n^Irin maruvuthenRal
   theruvil viraikama zun^then varinychaith thikazchaththiyE.         56
1182 aiyaTikaL kATavarkOn n^AyanAr
   chaththith thaTakkaik kumarann^al thAthaithan thAnamellAm
   muththip pathamoror veNpA mozin^thu muTiyarachA
   maththiRku mummain^an thALaraR kAyaiyam ERRalennum
   paththik kaTalai yaTikaLA kinRan^am pallavanE.             57
1183 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   pallavai cheN^kathi rOnaip paRiththavan pAthampukaz
   chollavan thenpuka lUraran pAlthuyya chemponkoLLa
   vallavan n^ATTiyath thAnkuTi mANikka vaNNanukku
   n^allavan thanpathi n^AvalUr AkinRa n^annakarE.             58
1184 kaNampulla n^AyanAr
   n^annaka rAya irukkuvE LUrthanil n^alkuvarAyp
   ponnaka rAyan^aR Rillai pukun^thu pulIchcharaththu
   mannava rAya ararkkun^aR pullAl viLakkeriththAn
   kannavil thOLen^thai than^thai pirAnem kaNampullanE.          59
1185 kAri n^AyanAr
   pullana vAkA vakaiula kaththup puNarn^thanavum
   chollina vumn^aya mAkkich chuTarpoR kuvaTuthani
   villanai vAzththi viLaN^kum kayilaipuk kAnenparAl
   kallana mAmathil chUzkaTa vUriniR kAriyaiyE.            60
1186 n^eTumARa n^AyanAr
   kArththaN mukilkaik kaTaRkAzi yarperu mARkethirAy
   Arththa amaNar azin^thathu kaNTumaR RAN^kavaraik
   kUrththa kazuvin n^uthivaiththa panychavan enRuraikkum
   vArththai yathupaNTu n^elvEli yilvenRa mARanukkE.          61
1187 vAyilAr n^AyanAr
   mARA aruLaran thannai manaA layaththiruththi
   ARA aRivAm oLiviLak kERRi akamalarvAm
   vIRA malaraLith thanpenum meyyamir thamkoTuththAn
   vIRAr mayilaiyuL vAyilAn enRu viLampuvarE.           62
1188 munaiyaTuvAr n^AyanAr
   enRu viLampuvar n^ITUr athipan munaiyaTuvOn
   enRum amaruL azin^thavark kAkkUli ERReRin^thu
   venRu perunychelvam ellAm kanakan^an mEruvennum
   kunRu vaLaiththa chilaiyAn thamarkkuk koTuththananE.           63
1189 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   koTuththAn muthalaikoL piLLaik kuyiranRu pukkoLiyUrth
   thoTuththAn mathura kaviavi n^Achiyai vETarchuRRam
   paTuththAn thirumuru kanpUN Tiyinil parAparaththEn
   maTuththAn avanenpar vanthoNTa nAkinRa mAthavanE.          64
1190 kazaRchiN^ka n^AyanAr
   mAthavath thOrthaN^kaL vaippinuk kArUr maNikkuvaiththa
   pOthinaith thAnmOn^tha thEvithan mUkkai ariyap poRkai
   kAthivaith thanRO arivathen RAN^kavaL kaithaTin^thAn
   n^Athamoyth thArvaNTu kiNTupaN^ kOthaik kazaRchiN^kanE.         65
1191 iTaN^kazi n^AyanAr
   chiN^kath thuruvanaich cheRRavan chiRRam palamukaTu
   koN^kiR kanakam aNin^thaA thiththan kulamuthalOn
   thiN^kaT chaTaiyar thamarathen chelvam enappaRaipOk
   keN^kaT kiRaivan irukkuvE LUrman iTaN^kaziyE.            66
1192 cheruththuNai n^AyanAr
   kazin^IL kaTaln^any chayinRArk kirun^tha kaTimalarai
   mozin^IL pukazkkazaR chiN^kanthan thEvimun mOththalumE
   eziln^IL kumizmalar mUkkarin^ thAnen RiyampuvarAl
   chezun^Ir marukaln^an nATTamar thanychaich cheruththuNaiyE.          67
1193 pukazththuNai n^AyanAr
   cheruvili puththUrp pukazththuNai vaiyam chiRuvilaiththA
   uruvali keTTuNa vinRi umaikOnai manychanamchey
   tharuvathOr pOthukai chOrn^thu kalacham vizaththariyA
   tharuvarai villi aruLum n^ithiyathu peRRananE.             68
1194 kOTpuli n^AyanAr
   peRRam uyarththOn viraiyAk kalipizaith thOrthamathu
   chuRRam aRukkum thozilthiru n^ATTiyath thAnkuTikkOn
   kuRRam aRukkumn^aN^ kOTpuli n^AvaR kurichil aruL
   peRRa aruTkaTal enRula kEththum perun^thakaiyE.            69
1195 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   thakumakaT pEchinOn vIyavE n^UlpOna chaN^kilipAl
   pukumaNak kAthali nAl oRRi yUruRai puNNiyanthan
   mikumalarp pAtham paNin^tharu LAliv viyanulakam
   n^akuvazak kEn^anmai yAppuNarn^ thAnn^Ava lUrarachE.           70
1196 paththarAyp paNivArkaL
   arachinai Arur amarar pirAnai aTipaNin^thiT
   Turaicheytha vAythaTu mARi urOma puLakamvan^thu
   karachara NAthi avayavam kampiththuk kaNNaruvi
   choritharum aN^kaththi nOrpaththar enRu thokuththavarE.         71
1197 paramanaiyE pATuvAr
   thokuththa vaTamozi thenmozi yAthonRu thOnRiyathE
   mikuththa iyalichai valla vakaiyilviN thOyun^eRRi
   vakuththa mathilthillai ampalath thAnmalarp pAthaN^kaLmEl
   ukuththa manaththoTum pATaval lOrenpa uththamarE.           72
1198 chiththaththaich chivanpAlE vaiththAr
   uththamath thAnath thaRamporuL inpa moTiyeRin^thu
   viththakath thAnath thoruvazik koNTu viLaN^kachchenni
   maththamvaith thAnthirup pAtha kamala malariNaik kIzch
   chiththamvaith thArenpar vITupE Reythiya chelvarkaLE.         73
1199 thiruvArUrp piRan^thArkaL
   chelvam thikazthiru vArUr mathilvaTTath thuTpiRan^thAr
   chelvan thirukkaNath thuLLava rEatha nAl thikazach
   chelvam perukuthen ArUrp piRan^thavar chEvaTiyE
   chelva n^eRiyuRu vArk kaNith thAya chezun^eRiyE.           74
1200 muppozuthun^ thirumEni thINTuvAr
   n^eRivAr chaTaiyaraith thINTimup pOthumn^I TAkamaththin
   aRivAl vaNaN^ki arch chippavar n^ammaiyum ANTamarark
   kiRaiyAymuk kaNNumeN thOLum thariththIRil chelvaththoTum
   uRaivAr chivaperu mARkuRai vAya ulakinilE.            75
1201 muzun^IRu pUchiya munivar
   ulaku kalaN^kinum Uzi thiriyinum uLLOrukAl
   vilakuthal illA vithiyathu peRRan^al viththakarkAN
   alakil peruN^kuNath thArUr amarn^tha aranaTikkIz
   ilakuveN NIRutham mEnik kaNiyum iRaivarkaLE.            76
1202 appAlum aTichchArn^thAr
   varukkam aTaiththun^an nAvalUr mannavan vaNthamizAl
   perukku mathurath thokaiyil piRaichUTip peykazaRkE
   orukku manath thoTap pAlaTich chArn^thavar enRulakil
   therikku mavarchivan palkaNath thOrn^am chezun^thavarE.          77
1203 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   chezun^Ir vayalmuthu kunRinil chen^thamiz pATiveyya
   mazun^IL thaTakkaiyan In^thapon AN^kukkoL LAthuvan^thap
   poziln^I Taruthiru vArUril vAchiyum ponnuN^koNTOn
   kezun^IL pukazththiru vArUran enRun^Am kETpathuvE.           78
1204 pUchalAr n^AyanAr
   pathuman^aR pOthanna pAthath tharaRkoru kOyilaiyAm
   kathumenach cheykuva thenRuko lAmenRu kaNthuyilA
   thathumanath thEelli thORum n^inain^tharuL peRRathenpar
   puthumaNath thenRal ulAn^inRa vUrthanil pUchalaiyE.            79
1205 maN^kaiyarkku arachiyAr
   pUchal ayilthenna nArkkana lAkap poRAmaiyinAl
   vAcha malarkkuzal pANTimA thEviyAm mAnikaNTIr
   thEcham viLaN^kath thamizA karark kaRi viththavarAl
   n^Acham viLaiththAL arukan^ tharukkuth then nATTakaththE.          80
1206 n^Echa n^AyanAr
   n^ATTamiT TanRari van^thippa velpaTain^alkinarthan^
   thATTarik kappeRRa vanenpar chaivath thavar araiyil
   kUTTumak kappaTaN^ kOvaNam n^eythu koTuththun^anmai
   ITTumak kAmpIlich chAliya n^Echanai immaiyilE.           81
1207 kOch cheN^kaT chOza n^AyanAr
   maivaiththa kaNTan n^eRiyanRi maRROr n^eRikaruthAth
   theyvak kuTich chOzan munpu chilan^thiyAyp pan^tharcheythu
   chaivath thuruveythi van^thu tharaNin^I TAlayaN^kaL
   cheyviththa vanthiruk kOchcheN^ka NAnennum chempiyanE.        82
1208 chempon aNin^thuchiR Rampalath thaichchiva lOkameythi
   n^ampan kazaRkIz irun^thOn kulamuthal enparn^alla
   vampu malarththillai Ichanaich chUza maRaivaLarththAn
   n^impa n^aRun^thoN^kal kOchcheN^ka NAnennum n^iththanaiyE.        83
1209 thirun^IlakaNTa yAzppANa n^AyanAr
   thanaiyop parumeruk kaththam puliyUrth thakumpukazOn
   n^inaiyop parun^thiru n^IlakaN Tapperum pANanain^IL
   chinaiyop palarpoziR chaNpaiyar kOnchen^ thamizoTichai
   punaiyap paranaruL peRRavan enparip pUthalaththE.            84
1210 chaTaiya n^AyanAr
   thalamviLaN^ kun^thiru n^AvalUr thannil chaTaiyanennum
   kulamviLaN^ kumpuka zOnai uraippar kuvalayaththil
   n^alamviLaN^ kumpaTi n^AmviLaN^ kumpaTi n^aRRavaththin
   palamviLaN^ kumpaTi ArUranaimun payan^thamaiyE.              85
1211 ichainyAniyAr
   payan^thAL kaRuvuTaich cheN^kaNveL LaippoLLal n^ILpanaikkaik
   kayan^thAn ukaiththan^aR kALaiyai enRum kapAlaN^kaikkoN
   Tayan^thAn pukumaran ArUrp punitha aranthiruththAL
   n^ayan^thAL thanathuLLath thenRum uraippathu nyAniyaiyE.           86
1212 chun^tharamUrththi n^AyanAr
   nyAnaA rUraraich chErarai allathu n^AmaRiyOm
   mAnava Akkai yoTumpuk kavarai vaLaroLippUN
   vAnava rAlum maruvaR kariya vaTakayilaik
   kOnavan kOyiR perun^thavath thOrthaN^kaL kUTTaththilE.         87
1213 thiruththoNTaththokaiyil uLLa thokai aTiyArkaL thaniyaTiyArkaL
   kUTTamon pAno TaRupaththu mUnRu thanippeyarA
   ITTum perun^thavath thOrezu paththiraN TAmvinaiyai
   vATTum thavaththiruth thoNTath thokaipathi nonRinvakaip
   pATTum thikan^thiru n^AvalUrALi paNiththananE.             88
1214 thiruththoNTath thokaip pathikak kavikaLin muthaRkuRippu
   paNiththan^al thoNTath thokaimuthal thillai ilaimalin^tha
   aNiththikaz mummai thirun^inRa vampaRA vArkoNTachIr
   iNaiththan^aR poyyaTi maikaRaik kaNTan kaTalchUzn^thapin
   maNiththikaz choRpaththar manniya chIrmaRai n^AvanoTE.         89
1215 n^UR payan
   OTiTum panychEn^ thiriyam oTukkien UzvinaikaL
   vATiTum vaNNamn^in Reththavam cheythanan vAninuLLor
   chUTiTum chIrththirup pAthaththar thoNTath thokaiyinuLLa
   chETartham chelvap perumpukaz an^thAthi cheppiTavE.          90

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.4 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiya piLLaiyAr thiruvan^thAthi (1216 - 1316)

1216  pArmaN Talaththinil panniru pEroTu mannin^inRa
    n^IrmaN TalappaTap paippira mApuram n^IRaNin^tha
    kArmaN TalakkaNTath theNthaTan^ thOLan karuNaipeRRa
    thArmaN TalamaNi champan^than mEviya thaNpathiyE.            1
1217  pathikap peruvazi kATTap paruppathak kOnpayan^tha
    mathiyath thirun^uthal paN^kan aruLpeRa vaiththaeN^kaL
    n^ithiyaip piramA puran^akar mannanai ennuTaiya
    kathiyaik karuthaval lOrama rAvathi kAppavarE.            2
1218  kAppayil kAzik kavuNiyar thIpaRken kAraNamA
    mAppazi vArA vakaiirup pEnenna mAranennE
    pUppayil vALikaL anychumen n^enycharaN^ kappukun^tha
    Eppayil vArchilai kAlvaLai yAn^iRkum INTiravE.          3
1219  iravum pakalumn^in pAthath thalaren vazimuzuthum
    paravum parichE aruLukaN TAyin^thap pArakaththE
    viravum paramatha kOLari yEkuTa veLvaLaikaL
    tharaLam choriyum kaTalpuTai chUzn^tha tharAymannanE.           4
1220. manniya mOkach chuvaioLi UROchai n^ARRamenRip
    panniya ain^thin pathaN^kaTan^ thOrkkun^ thoTarvariya
    ponniyal pATakak kiN^kiNip pAthan^izal pukuvOr
    thunniya kAvamar chaNpaiyar n^AthaRkuth thoNTarkaLE.           5
1221  thoNTinany chUzach churikuza lArtham manan^thoTara
    vaNTinam chUza varumivan pOlum mayilukuththa
    kaNTinam chUzn^tha vaLaipiram pOrkazu vAuTalam
    viNTinam chUzak kazuvina Akkiya viththakanE.             6
1222  viththakam pEchin^am vENuth thalaivanai vALn^ikarththu
    muththakaN^ kATTu muRuvaln^al lArtham manamaNaiya
    uyththakam pOn^thirun^ thuLLavum illA thanavumuRu
    puththakam pOlum muthupulaip pANan puNarkkinRathE.           7
1223  puNarn^than^an mEkach chiRun^uN thuLiyiR chiRakothukki
    uNarn^thanar pOla irun^thanai yAlula kamparachum
    kuNan^thikaz nyAnacham pan^than koTimathiR kochchaiyinvAy
    maNan^thavar pOyina rOchollu vAzi| maTakkurukE.          8
1224  kurun^thalar mullaiyaN^ kOvalar ERRin kolaimaruppAl
    arun^thiRal Akath thuzuthacheny chERRaru kAchanithan
    perun^thiRa mAmathiR chaNpai n^akaranna pEramaiththOL
    thirun^thizai Arvam ............ .............. murachE.     9
1225  murachaN^ karaiyamun thOraNam n^ITa muzun^ithiyin
    parichaN^ koNarvAn amaikin Ranarpalar pArththinin^I
    arichaN^ kaNaithalen nAmun karutharu kAchanithan
    churichaN^ kaNaivayal than^tha n^akaranna thUmozikkE.            10
1226  mozivathu chaiva chikAmaNi mUrith thaTavaraiththOL
    thozuvathu maRRavan thUmalarp pAthaN^kaL thAmaN^kamazn^
    thezuvathu kUn^thalam pUn^thA maraiini yAthukolO
    mozivathu chEri muripputhai mAthar muRuvaliththE.           11
1227  valikezu kuNTarkku vaikaik karaianRu vAnkoTuththa
    kalikezu thiNthOL kavuNiyar thIpan kaTaluTuththa
    olitharu n^Irvaiya kaththai uRaiyiTTa thoththuthiru
    malitharu vArpani yAmmaTa mAthinai vATTuvathE.            12
1228  vATTuvar thaththam thuyaraivan kEzalin pinpuchenRa
    vETTuvar kOlaththu vEthath thalaivanai melviralAl
    thOTTiyal kAthan ivanenRu thAthaikkuch chUzvichumpiR
    kATTiya kanRin kazaRRiRa mAnavai kaRRavarE.             13
1229  avarchen RaNukuvar mILvathiN^ kannai arukarthammaith
    thavarkinRa thaNTamizch chaiva chikAmaNi chaNpaiennap
    pavarkinRa n^ILkoTik kOpuram palkathi rOnpariyaik
    kavarkinRa chUlath thoTun^inRu thOnRum kaTin^akarE.           14
1230  n^akaram keTappaNTu thiNthEr michain^inRu n^AnmaRaikaL
    pakaram kazalava naippathi nARA yirampathikam
    makaram kiLarkaTal vaiyan^ thuyarkeTa vAymozin^tha
    n^ikaraN^ kilikalik kAzip pirAnenpar n^ILn^ilaththE.        15
1231  n^ilamE Riyamarup pinthiru mAlum n^ilampaTaiththa
    kulamE Riyamalark kOkana thaththaya nuN^kozikkum
    chalamE RiyamuTi thALkaN Tilarthan^thai kANaanRu
    n^alamE Riyapukazch champan^than kATTiya n^AthanaiyE.            16
1232  n^Athan n^anipaLLi chUzn^akar kAnaka mAkkiyaqthE
    pOthin malivaya lAkkiya kOnamar poRpukali
    Otha n^eTuN^kaTal vAruN^ kayalO vilaikkuLathu
    kAthin aLavum miLirkaya lOchollu kArikaiyE.          17
1233  kaimmaiyi nAln^in kazalpara vAthukaN TArkkivanOr
    vanmaiya nEennum vaNNam n^aTiththu vizupporuLo
    Timmaiyil yAneythum inpam karuthith thiritharumath
    thanmaiyi nERkum aruLuthi yOchollu champan^thanE.           18
1234  pan^thAr aNiviral paN^kayak koN^kaip pavaLachchevvAyk
    kon^thAr n^aRuN^kuzal kOmaLa valliyaik kURarunychIr
    n^an^thA viLakkinaik kaNTathu n^Anep pozuthummunnum
    chan^thA rakalath tharukA chanithan thaTavaraiyE.              19
1235  varaikoNTa mAmathil chaNpaith thalaivanai vAzththalarpOl
    n^iraikoNTu vAnOr kaTain^thathil n^anycha n^ikazakkolAm
    n^uraikoNTu meypparath thuLLam chuzalan^on^thOr iravum
    thiraikoN Talamarum ivvakan nyAlam cheRikaTalE.           20
1236  kaTalanna poymmaikaL cheyyinum veyya kaTun^arakath
    thiTan^aman EvuthaR kevviTath thAniruny chen^thamizAl
    thiTamannu mAmathil chaNpaith thalaivan chen^ thAmaraiyin
    vaTamannu n^INmuTi yAnaTip pOthavai vAzththinamE.           21
1237  vAzththuva thempara mEyAkum an^thaththu vaiyamun^n^Ir
    Azththiya kAlaththum AzA thathuaran chEvaTiyE
    Eththiya nyAnacham pan^thaR kiTamichaith thumpikompark
    kAththikaz kEthakam pOthakam Inum kazumalamE.             22
1238  malarpayil vATkaNNi kELkaNNi n^INmuTi vaNkamalap
    palarpayil kIrththik kavuNiyar thIpan pakaivarennath
    thalaipayil pUmpunaN^ koythiTu mEkaNi yArpulampa
    alarpayi lAmun paRiththana mAkil arumpinaiyE.           23
1239  arumpina anpillai archchanai illai arann^eRiyE
    virumpina mAn^tharkku meyppaNi cheykilam poykkamain^tha
    irumpana uLLaththi nERkeN^N^a nEvan^thu n^ErpaTTathAl
    karumpana n^ILvayal chUzkAzi n^Athan kazalaTiyE.             24
1240  aTiyAl alarmithith thAlarath thampiR kamirthaminRik
    koTiyA noTumpin n^aTan^thathevvA RalarkOkanathak
    kaTiyAr n^aRuN^kaNNi nyAnacham pan^than karuthalarchEr
    veTiyA viTuvem paraRchuRu n^ARu viyanchuraththE.            25
1241  churapurath thArthan^ thuyaruk kiraN^kich churarkaLthaN^kaL
    parapurath thArthan^ thuyarkaN TaruLum paramanmannum
    arapurath thAnaTi eythuvan enpa thavanaTichEr
    chirapurath thAnaTi yAraTi yEnennum thiNNanavE.           26
1242  thiNNana vArchenRa n^ATTiTai illaikol thIn^thamizOr
    kaNNena ON^kum kavuNiyar thIpankai pOlpozin^thu
    viNNina vAymullai mellarum pInamaR RiyAmmeliya
    eNNina n^ALvazu vAthiRaith thOTi ezumukilE.            27
1243  ezuvAL mathiyAl vethuppuN Talaman^ thezun^thuvimmith
    thozuvAL thanakkin RaruLuN^ kolAn^thozu n^Iravaikaik
    kuzuvAy ethirn^tha uRikkaip paRithalaik kuNTarthaN^kaL
    kazuvA uTalam kazuvina Akkiya kaRpakamE.              28
1244  kaRpA n^aRava maNikozuth thun^thu malaichchilampA
    n^aRpA moziezil nyAnacham pan^than puRavamanna
    viRpA n^uthalithan menmulai yinniLam chevvikaNTiT
    TiRpA viTumvaNNam eNNukin RALamma emanaiyE.           29
1245  emanai yAyen^thai yAyennai ANTen thuyarthavirththa
    chemmalar n^ILmuTi nyAnacham pan^than puRavamannIr
    vemmunai vElenna enna miLirn^thu veLuththaripOn
    Rummana vOalla vOvan^then uLLaththoLirvanavE.           30
1246  oLiRu maNippaNi n^ATTum ulakaththum umparuLLum
    veLiRu paTachchila n^iRpathuN TEmiNTi mInukaLum
    aLaRu vayaRchaNpai n^Athan amuthap pathikamennum
    kaLiRu viTappuku mElthoNTar pATum kavithaikaLE.           31
1247  kavikkuth thakuvana kaNNuk kiniyana kETkilinpam
    chevikkuth thakuvana chin^thaik kuriyana pain^tharaLam
    n^avikkaN chiRumiyar muRRil mukan^thutham chiRRilthoRum
    kuvikkath thiraiparak kuN^kochchai n^Athan kuraikazalE.          32
1248  kazalkinRa aiN^kaNai an^thiyum anRilum kAlparappiT
    TazalkinRa thenRalum van^thiN^ kaTarppaan RAyizaikkAch
    chuzalkinRa n^anychan^ thaNiththavan thannaith thoTarn^thupinpOy
    uzalkinRa n^enychamiN^ kennO iniyin RuRukinRathE.         33
1249  uRukinRa anpinO Toththiya thALamum uLLurukip
    peRukinRa inpum piRain^uthal muNTamum kaNTavaraith
    theRukinRa vARenna cheythava mOvan^then chin^thaiyuLLE
    thuRukinRa pAthan kazumalam pOlum thuTiyiTaikkE.            34
1250  iTaiyum ezuthA thoziyalu mAmina vaNTukaLin
    puTaiyum ezuthilum pUN^kuzal okkumap ponnanaiyAL
    n^aTaiyum n^akaiyum thamizA karanthan pukalin^aRREn
    aTaiyum moziyum ezuthiTil chAla athichayamE.            35
1251  mEnAT Tamarar thozairup pArum vinaippayankaL
    thAnAT Tarun^ara kiRRaLar vArum thamizarthaN^kaL
    kOnAT Tarukar kuzAmvenRa kochchaiyar kOnkamalap
    pUn^AT TaTipaNin^ thArumal lAtha pulaiyarumE.             36
1252  pulaiyaTith thoNTanaip pUchura nAkkip porukayaRkaN
    malaimaTap pAvaikku mAn^aTa mATu maNiyaienRan
    thalaiyiTaip pAthanaik kaRRAN^ kuraiththacham pan^thanennA
    mulaiyiTaip ponkoNTu chaN^kizan^ thALenRan moykuzalE.       37
1253  kuzaliyal inkavi nyAnacham pan^than kuraikazalpOl
    kazaliyal pAtham paNin^thEn unaiyum kathiravanE
    thazaliyal vemmai thaNiththaruL n^IthaNi yAthavemmai
    azaliyal kAnn^aTan^ thALvinai yEnpeRRa AraNaN^kE.          38
1254  aNaN^kamar yAzmurith thANpanai peNpanai AkkiamaN
    kaNaN^kazu vERRik kaTuviTan^ thIrththuk kathavaTaiththup
    piNaN^kalai n^Irethir OTany cheluththina veNpiRaiyO
    TiNaN^kiya mATach chirapurath thAnthan irun^thamizE.            39
1255  irun^thaN pukalikO lakkA ezilA vaTuthuRaichIr
    porun^thum araththuRai pOnakam thALamn^anponchivikai
    arun^thiTa voththamuth thIchcheya ERaaran aLiththa
    perun^thakai chIrinai empara mOn^inRu pEchuvathE.           40
1256  pEchun^ thakaiyathan REinRum anRum thamizvirakan
    thEcham muzuthum mazaimaRan^ thUNkeTach chen^thazaRkai
    Ichan thiruvaru LAlezil vIzi mizalaiyinvAyk
    kAchin mazaipozin^ thAnenRiny nyAlam kavinpeRavE.         41
1257  peRuvathu n^ichchayam anychaln^eny chEpira mApuraththu
    maRuvaRu poRkazal nyAnacham pan^thanai vAzththuthalAl
    veRiyuRu konRai maRiyuRu cheN^kai viTaieTuththa
    poRiyuRu poRkoTi emperu mAnamar ponnulakE.         42
1258  ponnAr mathilchUz pukalik karachai arukarthaN^kaL
    thennAT TaraNaTTa chiN^kath thinaieny chivanivanen
    Ran^n^AL chUthalaith thiruvAy mozikaL aruLich cheytha
    ennAnai yaippaNi vArkkillai kANka yamAlayamE.          43
1259  mAlaiyop pAkum piRaimunpu n^inRu maNikuRukki
    vElaiyaip pATaNain^ thAN^kezil manmathan vilkuniththa
    kOlaiep pOthum piTippan vaTuppaTu kokkinanychUz
    chOlaiyaik kAzith thalaivan malarinRu chUTiTinE.            44
1260  chUTun^aR RArththami zAkaran thanpoR chuTarvaraiththOL
    kUTuthaR kEchaRRa kompinai n^Iyum koTumpakain^in
    RATuthaR kEaththa naikkunai yEn^innai ATaravam
    vATiTak kArum maRuvum paTukinRa vANmathiyE.             45
1261  mathikkak thakun^uthal mAthoTum eN^kaL malaiyilvaikith
    thuthikkath thakuchaNpai n^Athan churuthi kaTan^thuzavOr
    mithikkak kamalam mukizththathaN thEnuNTu miNTivarAl
    kuthikkak kurukiri yuN^kochchai n^ATu kuRukuminE.           46
1262  kuRumanam muLkala vAththami zAkaran kochchaiyanna
    n^aRumalar menkuza lAyanychal emmUr n^akumathichen
    RuRumanai oNchuvar Oviyak kiLLaikku n^umpathiyiR
    chiRumikaL chenRirun^ thaN^kaiyai n^ITTuvar chEyizaiyE.         47
1263  izaivaLar Akaththu nyAnacham pan^than irunychuruthik
    kazaivaLar kunRu kaTaththalum kANpIr kaTaichiyarn^IL
    muzaivaLar n^aNTu paTaththaTany chAlimuth thukkiLaikkum
    mazaivaLar n^ILkuTu mippozil chUzn^tha vaLavayalE.           48
1264  vayalAr marukal pathithannil vALara vARkaTiyuN
    TayalA vizun^tha avanuk kiraN^ki aRivazin^tha
    kayalAr karuN^kaNNi thanthuyar thIrththa karuNaiveLLap
    puyalAr tharukaiyi nAn ennath thOnRiTum puNNiyamE.         49
1265  puNNiya n^ATu pukuvathaR kAkap pulanaTakki
    eNNiya cheythozil n^iRpathel lArumin RiyAnenakku
    n^aNNiya cheythozil nyAnacham pan^thanai n^an^thamarn^Irk
    kaNNiyan mATak kazumalath thAnaik karuthuvathE.             50
1266  karuthath thavaaruL In^tharuL nyAnacham pan^thanchaNpai
    irathak kiLimozi mAthE kalaN^kal ivaruTalam
    poruthak kazun^irai yAkkuvan n^un^thamar pOrppaTaiyEl
    maruthach chinaiyil pothumparuL ERi maRaikuvanE.            51
1267  maRaimuzaN^ kuN^kuza lArkali kATTa vayaRkaTainyar
    paRaimuzaN^ kumpuka liththami zAkaran paRRalarpOl
    thuRaimuzaN^ kuN^kari chIRi maTaN^kal chuTarppaLiN^kin
    aRaimuzaN^ kumvazi n^IvariR chAla varumpaziyE.            52
1268  pazikkE thakukinRa thinRip piRaipal kathirvizun^tha
    vazikkE thikaztharu chekkaraik kochchai vayavarennum
    mozikkE virumpi muLarik kalamarum Oviyartham
    kizikkE tharumuru vaththivaL vATiTak kILkinRathE.          53
1269  kILarik kunRath tharavam umizn^tha kiLarmaNiyin
    vALarik kumvaikai mANTanar enpar vayaRpukalith
    thALarik kummari yAnaruL peRRa parachamaya
    kOLarik kun^n^ika rAththamiz n^ATTuLLa kuNTarkaLE.          54
1270  kuNTakaz chUztharu kochchaith thalaivanthan kunRakanychEr
    vaNTaka menmalar villiyan nIrvari viRpuruvak
    kaNTaka vALi paTappuTai vIzcheN^ kalaN^kaloTum
    puNTakak kEzal pukun^thathuN TOn^uN^kaL pUmpunaththE.            55
1271  punaththezu kaimathak kunRama thAyaN^kor punkalaiyAy
    vanaththezu chan^thanap pain^thazai yAyvan^thu van^thaTiyEn
    manaththezu poRkazal nyAnacham pan^thanvaN kochchaiyannAL
    kanaththezu koN^kaika LAyalku lAyththivar kaTTuraiyE.         56
1272  kaTTathu vEkoNTu kaLLuNTu n^uN^kaika LARchuNaN^kai
    iTTathu vEyanRi eTTanaith thAnivaL uLLuRun^Oy
    viTTathu vEyanRi veN^kuru n^Athanthan paN^kayaththin
    maTTaviz thArkoNTu chUTTumin pEthai makizvuRavE.          57
1273  uRavum poruLumoN pOkamum kalviyum kalviyuRRa
    thuRavum thuRavip payanum enakkuch chuzin^thapunal
    puRavum pozilum pozilchUz pothumpum thathumpumvaNTin
    n^aRavum pozileziR kAziyar kOnthiru n^AmaN^kaLE.         58
1274  n^Amukan^ thEththiya nyAnacham pan^thanai n^aNNalarpOl
    Emuka venycharany chin^thival inychi iTipaTukkath
    thImukan^ thOnRikaL thOnRath thaLava mukaiarumpak
    kAmukam pUmukam kATTin^in RArththana kArinamE.            59
1275  kAraN^ kaNaipoziR kAzik kavuNiyar thIpann^allUrch
    chIraN^ kaNain^aR perumaNan^ thanniRchivapuraththu
    vAraN^ kaNaikoN^kai mAthoTum pukkuRum pOthuvan^thAr
    AraN^ kozin^thanar peRRathal lAlav varumpathamE.           60
1276  arumpatham Akkum aTiyaro Tanychalith thArkkariya
    perumpatham eythaluR RIrvan^ thiRainychumin pEraravam
    varumpatha n^AnmaRaik kAzith thalaivan malarkkamalath
    tharumpatha nyAnacham pan^thanen nAnaithan thALiNaiyE.           61
1277  thALin charaNam tharunychaNpai n^Athan thariyalarpOl
    kILin malaN^ka vilaN^kE pukun^thiTuN^ keNTaikaLum
    vALun^ tholaiya matharththiru kAthin aLavumvan^thu
    mILuN^ karuN^kaNNi minpuri yAvaiththa mennakaiyE.           62
1278  n^akukinRa mullain^aN NAreri kaNTath thavarkavarn^tha
    mikukinRa n^annithi kATTina konRai viravalarUr
    pukukinRa thIyenap pUththana thOnRip puRamavankaith
    thakukinRa kOTalkaL anparin Reythuvar kArmayilE.          63
1279  mayilEn^ thiyavaLLal thannai aLippa mathipuNarn^tha
    eyilEn^ thiyachaNpai n^Athan ulakath thethirpavaryAr
    kuyilEn^ thiyapoziR koN^kEn^ thiyakompin amputhazIi
    ayilEn^ thiyamalar kaNTuLa nAyvan^tha aNNalukkE.            64
1280  aNNal maNivaLaith thOLaru kAchani chaNpaiyanna
    peNNin amirthan^al lALkuzal n^ARRam peTaiyoTumpUny
    chuNNam thuthain^thavaN TEkaNTa thuNTukol thUN^kolin^Irth
    thaNNam pozileziR kAchini pUththamen thAthukaLE.          65
1281  thAthukal thOyththan^any channAchi yArchaTa lampaTuththuth
    thUthaiyiR chikkaN^ karanychErththu vALA thulukkukinRIr
    pOthiyiR puththarkaL vammin pukaliyar kOnannan^AT
    kAthiyiT TERRuN^ kazuththiRam pATik kaLiththiTavE.          66
1282  kaLiyuRu thEnthArk kavuNiyar thIpan karuthalarpOl
    veLiyuRu nyAlam pakalizan^ thAlvirai yArkamalath
    thaLiyuRu menmalarth thAthaLain^ thAzi amaippavarum
    thuLiyuRu vATaiyi thAmmaTa mAnaith thuvaLvippathE.           67
1283  thERum punalthillaich chiRRampalaththuch chiRan^thuvan^thuL
    URum amirthaip parukiT TezuvathOr uTkaLippuk
    kURum vazimozi than^thenai vAzviththavan kozun^thEn
    n^ARum alaN^kal thamizA karanennum n^annithiyE.            68
1284  n^ithiyuRu vAraRan inpamvI Teythuvar ennavEtham
    thuthiyuRu n^ILvayaR kAziyar kOnaith thozArinn^aiya
    n^athiyuRu n^IrtheLith thanychal enaaNNal anROenA
    mathiyuRu vANuthal pAtham paNin^thanaL mannanaiyE.            69
1285  mannaN^ kanaichen^ thamizA karanveRpil van^thoruvar
    annaN^kaL anychanmin enRaTar vEzath thiTaivilaN^kip
    ponnaN^ kalaichA vakaieTuth thARkivaL pUNazun^thi
    innan^ thazumpuLa vAmperum pAlumav En^thalukkE.            70
1286  En^thum ulakuRu vIrezil n^Ilan^ak kaRkuminpap
    pUn^thaN pukalUr murukaRkum thOzanaip pOkamArppaik
    kAn^thuN^ kanaliR kuLirpaTuth thukkaTaR kUTalinvAy
    vEn^thin thuyarthavirth thAnaiep pOthum virumpuminE.         71
1287  virumpum puthalvanai meyyarin^ thAkkiya innamirtham
    arumpum punaRchaTai yAyuN TaruL en RaTipaNin^tha
    irumpin chuTarkkaLiR RAnchiRuth thoNTanai EththuthirEl
    churumpin malarththami zAkaran pAthath thoTarveLithE.          72
1288  eLivan^tha vAeziR pUvarai nyANmaNith thArthazaN^kath
    thuLivan^tha kaNpichain^ thEN^kalum eN^kaL aranthuNaiyAm
    kiLivan^tha chollipoR kiNNaththin nyAna amirthaLiththa
    aLivan^tha pUN^kunychi yinchoR chiRukkanthan AraruLE.          73
1289  aruLum thamizA karann^in alaN^kalthan^ thenpeyarach
    churuLuN^ kuzaliyaR kIn^thilai yEmunpu thUN^kukarath
    thuruLum kaLiRRino TOTTaru vAnai aruLiyanRE
    maruLin mozimaTa vALpeyar enkaN varuvippathE.           74
1290  varuvAr uruvin vazivazi vaiththa vanamarun^thum
    thiruvAr irun^tha chezun^akarch chevvith thiruvaTikkAL
    tharuvAn thamizA karankaram pORchalam vIchakkaNTu
    veruvA vaNaN^koNTal kaLmiNTi vAnaththu minniyavE.          75
1291  minnAr kuTumi n^eTuveR pakaN^koN^kil vIzpanin^Oy
    thannAr vazikeT Tazin^thamai cholluvar kANiRaiyE
    mannAr parichanath thArmER pukalum evarkkummikka
    n^annA valarperu mAnaru kAchani n^alkiTavE.             76
1292  n^alken RaTiyin iNaipaNi yArchaNpai n^amperumAn
    palkum perumpukaz pATakil lArchilar pAzkkiRaiththiT
    Tolkum uTampina rAyvazi thETiT TiTaRimuTTip
    pilkum iTamaRi yArkeTu vAruRu pEyththanamE.           77
1293  thanamE tharupukazch chaiva chikAmaNi thanaruLpOl
    manamE pukun^tha maTakkoTi yEmalar mElirun^tha
    anamE amirthak kumuthach chevvAyuN^kaL Ayamennum
    inamE poliyavaN TATeziR chOlaiyuL eythukavE.          78
1294  ukaTTiththu mOTTu varAlinam mEthi mulaiurinycha
    akaTTiR choripAl thaTamn^iRai kochchai vayaththarachaith
    thakaTTil thikazmaNip pUNthami zAkaran thannaiyallAl
    pakaTTil poliyinum vENTEn oruvaraip pATuthalE.          79
1295  pATiya chen^thami zARpazaN^ kAchu parichilpeRRa
    n^ITiya chIrththiru nyAnacham pan^than n^iRaipukazAn
    n^ETiya pUn^thiru n^Avuk karachO Tezilmizalaik
    kUTiya kUTTaththi nAluLa thAyththik kuvalayamE.             80
1296  valaiyath thiNithOL michaimaza vERRi manaippuRaththu
    n^ilaieth thanaipozu thOkaNTa thUranai n^IthikeTTAr
    kulaiyak kazuvin kuzukkaNTa vanthikaz kochchaiyanna
    chilaiyoththa vALn^uthal munpOl malarka thirukkaNkaLE.         81
1297  kaNNAr thirun^utha lOnkOlak kAvil karan^oTiyAl
    paNNAr tharappATu chaNpaiyar kONpANi n^on^thiTumen
    ReNNA ezuththanychum iTTapon thALaN^kaL IyakkaNTum
    maNNAr chilarchaNpai n^Athanai EththAr varun^thuvathE.           82
1298  varun^thuN^ kolAN^kazal maNmichai EkiTin enRumenRArth
    thirun^thum pukazchNpai nyAnacham pan^thaRkuch chIrmaNikaL
    porun^thuny chivikai koTuththanan kANpuNa riththikazn^any
    charun^thum pirAnn^am araththuRai mEya arumporuLE.           83
1299  poruLena ennaiththan poRkazal kATTip pukun^thenakkiN^
    karuLiya chIrththiru nyAnacham pan^than aruLilarpOl
    veruLina mAninmen n^Okkiyai viTTu vizun^ithiyin
    thiraLinai Atharith thAnanRu chAlaen chin^thanaikkE.           84
1300  chin^thaiyaith thEnaith thiruvA vaTuthuRai yuLthikazum
    en^thaiyaip pATal ichaiththuth tholaiyA n^ithiyameythith
    than^thaiyaith thIththozil mUTTiya kOncharaN chArvilarEl
    n^in^thaiyaip peRRozi yAthiran^ thEkaram n^ITTuvarE.         85
1301  n^ITTuva rOthaththo TERiya chaN^kam n^ekumuLarith
    thOTTuveN muththam chorichaNpai n^Athan thozAthavaril
    vETTuvar vETTathaN NIrinuk kuNNIr uNakkuziththa
    kATTuvar URal parukuN^ kolAmem kaNaN^kuzaiyE.            86
1302  kuzaikkinRa konRaipon pOla malaran^uN^ kUTTamellAm
    azaikkinRa koNTal iyampun nilaiyakan RArvaravu
    pizaikkin Rathukolen RanychiyoN chaNpaip pirAnpuRavath
    thizaikkinRa kUTal muTiyaeN NAtha iLaN^koTikkE.           87
1303  koTiththEr avuNar kuzAmanal UTTiya kunRavilli
    aTiththErkaruththin arukA chaniyai aNiyizaiyAr
    muTiththEr kamalam kavarvAn muripuru vachchilaiyAl
    vaTiththEr n^ayanak kaNaiyiNai kOththu vaLaiththanarE.           88
1304  vaLaipaTu thaNkaTal kochchai vayavan malarkkazaRkE
    vaLaipaTu n^INmuTi vArpuna lUranthan n^IrilaN^ku
    vaLaipaTu kaNNiyar thampothuth thampalam n^ARumin^tha
    vaLaipaTu kiN^kiNik kAlmain^than vAyin maNimuththamE.         98
1305  muththana veNNakai yArmayal mARRi muRaivazuvA
    theththanai kAlamn^in REththum avarinum enpaNin^tha
    piththanai eN^kaL pirAnai aNaiva theLithukaNTIr
    aththanai nyAnachama pan^thanaip pAtham aTain^thavarkkE.           90
1306  aTaiththathu mAmaRaik kATartham kOyiR kathavinaiyan
    RuTaiththathu pANanthan yAzin oliyai urakaviTam
    thuTaiththathu thONi puraththuk kiRaivan chuTaroLivAy
    paTaiththathu thaNmaiyai n^aLLAR Rarachu paNiththiTavE.            91
1307  paNipaTu n^uNNiTai pAtham poRApala kAthamenRu
    thaNipaTum inchoRka LAlthavirth thERkuth thazalumizkAn
    maNipaTu poRkazal nyAnacham pan^than maruvalarpOl
    thuNipaTu vElanna kaNNiyen nOvan^thu thOnRiyathE.          92
1308  thOnRalthan nOTuTan Ekiya chun^tharap pUNmulaiyai
    InRava rEin^tha En^thizai yAravar ivvaLavil
    vAnRavar chUzun^ thamizA karanthan vaTavaraiyE
    pOnRapon mATak kazumala n^ATu porun^thuvarE.            93
1309  porun^thiTu nyAnath thamizA karanpathi poRpurichai
    thirun^thiya thONi puraththuk kiRaivan thiruvaruLAl
    karun^thaTam n^Irezu kAlaiyil kAkU kazumalamen
    Rirun^thiTa vAmenRu vAnava rAki iyaN^kiyathE.            94
1310  iyalA thanapala chin^thaiya rAyiya luN^kolenRu
    muyalA thanavE muyanRuvan mOkach chuziazun^thich
    cheyalAr varaimathil kAziyar kOnthiru n^AmaN^kaLuk
    kayalAr enappala kAlaN^kaL pOkkuvar AtharkaLE.            95
1311  Athara vumpayap pumivaL eythinaL enRayalAr
    mAthar avanycholli ennai n^akuvathu mAmaRaiyin
    Othara vampoli kAzith thamizA karanoTanRE
    thIthara vampaTa annaien nOpala cheppuvathE.             96
1312  cheppiya enna thavammuyan REnn^alla chen^thamizAl
    oppuTai mAlaith thamizA karanai uNarvuTaiyOr
    kaRpuTai vAymozi Eththum paTikatha RiTTivara
    maRpaTu thollaik kaTalpuTai chUztharu maNNiTaiyE.            97
1313  maNNil thikazchaNpai n^Athanai vAthinil valamaNaip
    paNNaik kazuvin n^uthivaiththem pan^tha vinaiaRukkum
    kaNNaik kathiyaith thamizA karanaieN^ kaRpakaththaith
    thiNNaR RoTaiyal kavuNiyar thIpanaich chErn^thanamE.          98
1314  chErum pukazththiru nyAnacham pan^thanai yAnuraiththa
    pErun^ thamizppA ivaival lavarpeRRa inpulakam
    kArun^ thirumiTaR RAyaru LAyenRu kaithozuvar
    n^Irum malarum koLAn^eTu mAlum piramanumE.             99
1315  piramA puramveN^ kuruchaNpai thONi pukalikochchai
    chiramAr puramn^aR puRavan^ tharAykAzi vENupuram
    varamAr pozilthiru nyAnacham pan^than pathikkumikka
    paramAr kazumalam panniru n^Amamip pArakaththE.            100
1316  pArakalath thunpam kaTan^thamara rARpaNiyum
    Erakalam peRRAlum innAthAl - kArakilin
    thUmam kamazmATath thONi puraththalaivan
    n^Amany chevikkichaiyA n^AL.                  101

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.5 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiyapiLLaiyAr thiruchchaNpai viruththam (1317 -1327)

1317 pAlith thezilthaN^ku pArmukam uyyap paRithalaiyOr
   mAluR Razun^tha avatharith thOnmaNi n^Irkkamalath
   thAlith thalarmichai annam n^aTappa aNaN^kithennAch
   chAlith thalaipaNi chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            1
1318 koN^kuthaN^ kuN^kunychi kUTAp paruvaththuk kunRavilli
   paN^kuthaN^kum maN^kai thannaruL peRRavan paimpuNarip
   poN^kuvaN^ kappunal chErththa puthumaNap punnaiyinkIzch
   chaN^kuthaN^ kumvayaR chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            2
1319 kuvaLaik karuN^kaN koTiyiTai thunpam thaviraanRu
   thuvaLath thoTuviTam thIrththa thamizin thokaicheythavan
   thivaLak koTikkunRa mALikaich chULikaich chenniyinvAyth
   thavaLap piRaithaN^ku chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            3
1320 kaLLam poziln^ani paLLith thaTaN^kaTam AkkiaqthE
   veLLam paNin^eythal Akkiya viththakan veNkuruku
   puLLON thavaLap purichaN^ko TAlak kayalukaLath
   thaLLan^ thaTampunal chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            4
1321 ARathE RunychaTai yAnaruL mEva avaniyarkku
   vIRathE Run^thami zAlvazi kaNTavan menkiLimAn^
   thERalkO thiththURu chaNpakam thAvich chezuN^kamukin
   thARathE RumpoziR chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.           5
1322 an^thamun^ thumpiRa viththuyar thIra aranaTikkE
   pan^thamun^ thumthamiz cheytha parAparan pain^thaTaththEn
   van^thumun^ thumn^an^tham muththaN^ koTuppa vayaRkayalE
   chan^thamun^ thumpoziR chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.           6
1323 puNTalaik kunycharap pOrvaiyar kOyiR pukaaTaikkum
   oNTalaith thaNTamizk kuNTA chaniumpar pampiminnum
   koNTalaik kaNTuvaN TATap peTaiyoTum kokkuRaN^kum
   thaNTalaik kuNTakazch chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.           7
1324 eNTalaik kun^thalai vankazal chUTien uLLamveLLam
   kaNTalaip paththan kazalthan^tha vankathir muththan^aththam
   viNTalaip paththiyil OTum viravi miLarpavaLam
   thaNTalaik kumkaTaR chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            8
1325 ARumaN TappaNTu chenychol n^aTAththi amaNmuzuthum
   pARumaN TakkaNTa chaiva chikAmaNi pain^thaTaththa
   chERumaN TachchaN^ku cheN^kayal thEmAN^ kanichithaRich
   chARumaN Tumvayal chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.            9
1326 viTan^thiLaik kumara valkulmen kUn^thal perumaNaththin
   vaTan^thiLaik kuN^koN^kai pulkiya manmathan vaNkathalik
   kaTan^thiLaith thukkazu n^Irpulki olkik karumpurinychith
   thaTan^thiLaik kumpunal chaNpaiyar kAvalan champan^thanE.           10
1327 pAliththa koN^ku kuvaLaikaL Lampozil kIzpparan^thu
   Alippa ARathE RuN^kaza nich chaNpai an^thamun^thu
   mEliTTa puNTalaik kunycharath theNTalaik kun^thalaivan
   kOliTTa vARu viTan^thiLaik kumara valkulaiyE.           11

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.6 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiya piLLaiyAr thirumummaNikkOvai (1328 -1357)

1328 thiN^kaT kozun^thoTu poN^karavu thiLaikkum
   kaN^kaip pEriyARRuk kaTuvaraR kaluziyin
   ithaziyin chempon irukarai chithaRip
   puthalerukku malarththum puripun chaTaiyOn
   thiruvaruL peRRa irupiRap pALan ...(5)

   muththI vELvi n^AnmaRai vaLara
   aivEL vuyarththa aRuthozi lALan
   Ezichai yAzai eNTichai aRiyath
   thuNTap paTuththa thaNTamiz virakan
   kAzi n^ATan kavuNiyar thalaivan ...(10)

   mAzai n^Okki malaimakaL puthalvan
   thirun^thiya pATal virumpinark kallathu
   kaTun^thuyar uTpukak kaiviLik kumin^
   n^eTumpiRa vikkaTal n^In^thuva tharithE.               1
1329 ariyOTu n^AnmukaththOn Athichurark kellAm
   theriyAmai chen^thazalAy n^inRa - oruvanchIr
   thanthalaiyin mElthariththa champan^than thALiNaikaL
   enthalaiyin mElirukka enRu.                  2
1330 enRum aTiyavar uLLath thiruppana ivvulakOr
   n^anRu malarkoTu thUvith thuthippana n^allachaN^kath
   thonRum pulavarkaL yAppuk kuriyana oNkaliyaip
   ponRum kavuNiyan chaiva chikAmaNi ponnaTiyE.           3
1331 aTuchinak kaTakari athupaTa uriththa
   paTarchaTaik kaTavuLthan thiruvaruL athanAl piRan^thathu
   kazumalam ennum kaTin^aka rathuvE vaLarn^thathu
   thEN^kamaz vAvich chilamparai yanpeRu
   pUN^kuzal mAthiTu pOnakam uNTE peRRathu ...(5)

   kuzakanaip pATik kOlak kAppuk
   kazakuTaich chempoR RALam avaiyE thIrththathu
   thAthamar marukaR chaTaiyanaip pATip
   pEthuRu peNNin kaNavanai viTamE aTaiththathu
   araichO TichaiyA aNimaRaik kATTuk ...(10)

   kuraichEr kuTumik kozumaNik kathavE ERiRRu
   aththiyum mAvum thavira araththuRai
   muththin chivikai munnAL peRRE pATiRRu
   arumaRai OththUr ANpanai athanaip
   perun^iRam eythum peNpanai yAvE koNTathu ...(15)

   pUviTu mathuvil poRivaN Tuzalum
   AvaTu thuRaiyil ponnA yiramE kaNTathu
   uRiyoTu pIli orukaiyiR koLLum
   paRithalaich chamaNaip palkazu michaiyE n^Iththathu
   avizchchuvai yEaRin^ tharanaTi paravum ...(20)

   thamizchchuvai aRiyAth thampaN^ kaLaiyE n^inain^thathu
   aLLaR pazanak koLLam pUthUr
   ikkarai OTam akkaraich chelavE mikkavar
   Unacham pan^tham aRuththuyak koLavala
   nyAnacham pan^thaniny nyAlath thiTaiyE. ...(25)            4
1332 n^ilaththukku mElARu n^ITulakath thuchchith
   thalaththukku mElEthAn enpar - cholaththakka
   chuththarkaLchEr kAzich churannyAna champan^than
   paththarkaLpOy vAzum pathi.                   5
1333 pathikam palapATi n^ITiya piLLai parachutharaR
   kathikam aNukkan amaNarkkuk kAlan avathariththa
   mathiyam thavazmATa mALikaik kAzien RAlvaNaN^kAr
   othiyam paNaipOl vizuvaran^ thOchila UmarkaLE.           6
1334 kavaLa mALikaith thivaLum yAnaiyin
   kavuLthalaik kumpaththu
   umparp pathaNath thamputham thiLaikkum
   peruvaLam thazIith thiruvaLar pukali
   viLaN^kap piRan^tha vaLaN^koLcham pan^than ....(5)

   karuthiyany chevvich churuthiyany chilampil
   thEmaru thinaivaLar kAmaru punaththu
   mummathany choriyum vemmukak kaimmA
   mUri maruppin chIriya muththuk
   koTunychilai vaLaiththE koTunycharan^ thuran^thu ...(10)

   muRpaTa van^thu muyanRaN^ kuthavichey
   veRpanuk kalathu
   chuNaN^kaNi menmulaich churikuzal mAthinai
   maNanycheya mathippathu n^amakkuvan paziyE.               7
1335 pazionRum OrAthE pAyiTukki vALA
   kaziyuny chamaNkaiyar thammai - aziyath
   thuran^tharaN^kach cheRRAn churumparaRRum pAtham
   n^iran^tharampOy n^enychE n^inai.                 8
1336 n^inaiA tharaveythi mEkalai n^ekku vaLaicharivAL
   thanaiAva enRin RaruLuthi yEthaTany chAlivayaR
   kanaiyA varumEthi kanRuk kiraN^kiththan kAlvazipAl
   n^anaiyA varuN^kAzi mEviya chIrnyAna champan^thanE.           9
1337 thanamali kamalath thiruvenum chelvi
   viruppoTu thiLaikkum vIyA inpaththu
   ATaka mATam n^ITuthen pukalik
   kAmaru kavinAr kavuNiyar thalaiva
   poRpamar thOLa n^aRRamiz viraka ...(5)

   malaimakaL puthalva kalaipayil n^Ava n^inAthu
   poN^koLi mArpil thaN^kiya thirun^IRu
   Atharith thiRainychiya pEthaiyar kaiyil
   veLvaLai vAN^kich chempon koTuththalin
   piLLai yAvathu therin^thathu piRarkkE. ...(10)           10
1338 piRaviyenum pollAp peruN^kaTalai n^In^thath
   thuRaviyenum thORRONi kaNTIr -n^iRaiulakiR
   ponmAlai mArpan punaRkAzich champan^than
   thanmAlai nyAnath thamiz.                    11
1339 nyAnan^ thiraLaiyi lEuN TanaiyenRu n^ATaRiyach
   chOnan^ tharukuza lArchol liTAmun churumpukaTkup
   pAnan^ tharupaN^ka yaththAr koTupaTaich chAlvaziyE
   kUnan^ thuruLvayal chUzkAzi mEviya koRRavanE.            12
1340 avanithalam n^eriya ethirethir malaiich
   chorimathak kaLiRRu maththakam pOzn^thu
   chenychE RATich chelvana ariyE enychAp
   paTavara vuchchip parumaNi pithuN^kap
   piTariTaip pAyvana pEzvAyp puliyE iTaiyiTaich ...(5)

   cheRiyiruL uruvach chENvichum pathaniR
   poRiyena vizuvana poN^koLi minnE
   uRuchina varaiyAl un^thiya kaluzik
   karaiyAl uzalvana karaTiyin kaNanE n^iraiyAr
   porukaTal uthain^tha churimukach chaN^ku ....(10)

   cheN^kayal kiziththa paN^kaya malarin
   chemmaTal n^iRaiya veNmuth thuthirkkum
   pazanak kazanik kazumala n^ATan
   vaikaiyil amaNarai vAthuchey thaRuththa
   chaiva chikAmaNi champan^than veRpiR ...(15)

   chiRukiTai yavaLthan perumulai puNarvAn
   n^eRiyinil varalozi n^Imalai yOnE.              13
1341 malaiththalaN^kaL mIthERi mAthavaN^kaL cheythu
   mulaithTaN^kaL n^IththAlum mUppar - kalaiththalaivan
   champan^thaR kALAyth thaTaN^kAzi kaikUppith
   thampan^tham thIrAthAr thAm.                   14
1342 thAmarai mAthavi chERiya n^Anmukan thanpathipOl
   kAmaru chIrvaLar kAzin^an nATan kaviththiRaththu
   n^Amaru mAthavar pOlaza kIn^thun^al villipinnE
   n^Irmaru vAtha churaththeN^N^an Ekumen n^ErizaiyE.            15
1343 izaikezu menmulai ithazimen malarkoyath
   thazaivara ochiththa thaTampozil ithuvE kAmar
   chunaikuTain^ thERith thukilathu punaiyan^inRu
   enaiyuN^ kaNTu veLkiTam ithuvE thinaithoRum
   pAykiLi iriyap paivan^ thERi ...(5)

   Ayaven Rirukkum aNipparaN ithuvE IthE
   inpuRu chiRuchol avaipala iyaRRi
   anpuchey thennai ATkoLum iTamE ponpurai
   thaTamalark kamalak kuTumiyi lirun^thu
   n^aRRozil puriyum n^Anmukan n^ATTaip ...(10)

   puRkaTai kazIip poN^ku charAvaththu
   n^eyththuTup peTuththa muththIp pukaiyAl
   n^ALthoRum maRaikkuny chETuRu kAzi
   eNTichai n^iRain^tha thaNTamiz virakan
   n^alaN^kalan^ thON^kum vilaN^kalin mATTup ...(15)
   pUmpunam athaniR kAmpana thOLi
   panychil thirun^thapaTi n^Ovap pOyenai
   vanychith thirun^tha maNiyaRai ithuvE.                 16
1344 vEzaN^kaL eypavarkku villAva thikkAlam
   AzaN^ kaTalmuththam van^thalaikkum - n^ILvayalchUz
   vAyn^thathivaN mATa mathiRkAzik kOnchilampiR
   chAyn^thathu vaNthazaiyO thAn.                   17
1345 thazaikkinRa chIrmiku nyAnacham pan^than thaTamalaivAy
   azaikkinRa manynyaik kalarn^thana kOTalam peythiTuvAn
   izaikkinRa than^tharath thin^thira chApamn^in eNNamonRum
   pizaikkinRa thillain^aR RErvan^thu thOnRiRRup peyvaLaiyE.       18
1346 vaLaikAl man^thi mAmarap pon^thil
   viLaithEn uNTu vENuvin thuNiyAR
   pARai yilthuyil panaikkai vEzaththai
   un^thi ezuppum an^thaN chilampa aqthiN^ku
   ennaiyar iN^ku varuvar palarE ...(5)

   annai kANil alarthUR RummE ponnAr
   chiRuparaR karan^tha viLikuraR kiN^kiNi
   chEvaTi pullich chilkural iyaRRi
   amuthuN chevvAy aruvi thUN^kath
   thALam piriyAth thaTakkai achaiththuch ....(10)

   chiRukUth thiyaRRich chivanaruL peRRa
   n^aRRamiz virakan paRRalar pOla
   iTuN^kiya manaththoTum oTuN^kiya chenRu
   paruthiyuN^ kuTakaTal pAyn^thanan
   karuthin^iR pathupizai kaN^kulip punaththE. ..(15)           19
1347 thEmpunamE unnaith thirin^thu thozukinREn
   vAmpukazchEr champan^than mARRalarpOl - thEmpi
   azuthakanRAL ennA thaNimalaiyar van^thAl
   thozathakanRAL enRun^I chollu.                 20
1348 choRcheRi n^ILkavi cheythanRu vaikaiyil tholamaNar
   paRcheRi yAvaNNam kAththacham pan^than payilchilampil
   kaRcheRi vArchunai n^IrkuTain^ thATum kanaN^kuzaiyai
   iRcheRi yAvaNNam kAththilai vAzi irumpunamE.           21
1349 punalaRa vaRan^tha punmuLi churaththuch
   chinamali vETar chenycharam urIip
   paTukalaik kuLampin muTuku n^ARRath
   thATum aravin akaTu thIyap
   pATu thakaiyin panychuraN^ kETTuk ...(5)

   kaLLiyaN^ kavaTTiTaip paLLi koLLum
   poRivarip puRavE uRavalai kANn^I n^aRaikamaz
   thEmpunal vAvith thirukkazu malaththup
   paiyara vachaiththa theyva n^Ayakan
   thanaruL peRRa ponnaNik kunRam ....(10)

   mAnacham pan^tham maNmichaith thuRan^tha
   nyAnacham pan^thanai n^ayavAr kiLaipOl
   vinaiyEn irukkum manaipiri yAtha
   vanychi maruN^kul anychoR kiLLai
   Ethilan pinchela vilakkA thozin^thanai ..(15)
   Athalin puRavE uRavalai n^IyE.                  22
1350 alaikaTalin mIthOTi an^n^uLaiyar vIchum
   valaikaTalil van^thERu chaN^kam - alarkaTalai
   veNmuth thavizvayalchUz vIN^kupunaR kAziyE
   oNmuth thamizpayan^thAn Ur.                   23
1351 Urum pachumpura viththEr oLiththa thoLivichumpil
   kUrum iruLOTu kOzikaN thunychA koTuvinaiyER
   kArum uNarn^thilar nyAnacham pan^thanan^ thAmaraiyin
   thArum tharukilan eN^N^anam yAnchaN^ku thAN^kuvathE.            24
1352 thEmali kamalap pUmali paTappaith
   thalaimuka TERi iLaveyiR kAyum
   kavaTich chiRukAR karkkaTa kaththaich
   chuvaTich chiyaN^kum chUln^ari muthukaith
   thunni ezun^thu chen^n^el mOthum ...(5)

   kAzi n^ATTuk kavuNiyar kulaththai
   vAzath thOnRiya vaNTamiz virakan
   theNTiraik kaTalvAyk
   kANTaku chevvik kaLiRukaL ukuththa
   muTTaimun kavarum peTTaiyaN^ kurukE ....(10)

   vATai aTippa vaikaRaip pOthiR
   thanin^I pOn^thu panin^Ir ozukak
   kUchik kuLirn^thu pEchA thirun^thu
   mEni veLuththa kAraNam uraiyAy
   iN^kuth thaNan^theythi n^umarum ...(15)

   innamvan^ thilarO cholliLaN^ kurukE.               25
1353 kurukum paNilamum kUnn^an^thum chElum
   perukum vayaRkAzip piLLai - arukan^thar
   munkalaN^ka n^aTTa muTaikezumu mAlinnam
   punkalaN^kal vaikaip punal.                    26
1354 punamA mayilchAyal kaNTumun pOkA kiLipiriyA
   inamAn viziokkum enRuviT TEkA irun^ilaththuk
   kanamA mathiRkAzi nyAnacham pan^than kaTamalaivAyth
   thinaimA thivaLkAkka eN^kE viLaiyum chezuN^kathirE.          27
1355 kathirmathi n^uzaiyum paTarchaTai makuTath
   thoruththiyaik karan^tha viruththanaip pATi
   muththin chivikai munnAT peRRa
   aththan kAzi n^ATTuRai aNaN^kO moyththezu
   thAmarai allith thavichiTai vaLarn^tha ...(5)

   kAmaru chelvak kanaN^kuzai avaLo mImaruth
   tharuvaLar vichumpil thavan^eRi kalakkum
   uruvaLar koN^kai uruppachi thAnO
   vAruNak kompO mathanan koTiyO
   AraNi yaththuL arun^theyva mathuvO ....(10)

   vaNTamar kuzalum keNTaiyaN^ kaNNum
   vanychi maruN^kum kinychuka vAyum
   En^thiLa mulaiyum kAn^thaLaN^ kaiyum
   Oviyar thaN^kaL oNmathi kATTum
   vaTTikaip palakai vAnthuki likaiyAl ...(15)

   iyakkuthaR kariyathOr uruvukaN Tennai
   mayakkavan^ thuthiththathOr vaTivithu thAnE.               28
1356 vaTikkaNNi yALaiiv vAnchuraththi nUTE
   kaTikkaNNi yAnOTum kaNTOm - vaTikkaNNi
   mAmpozilchEr vaikai amaNmalain^thAn vaNkAzip
   pUmpozilE chErn^thiruppAr pukku.                29
1357 kurun^thum tharaLamum pOlvaNNa veNNakaik koymalarAL
   porun^thum thiraLpuyath thaNNalcham pan^thanpoR RAmaraikkA
   varun^thum thiraLkoN^kai maN^kaiyai vATTinai vAnakaththE
   thirun^thum thiraLmukil mun^thivan^ thERuthiN^ kaTkozun^thE.         30

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.7 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiyapiLLaiyAr thiruvulAmAlai (1358)

1358 thirun^thiyachIrch chen^thA maraiththaTaththuch chenROr
   irun^thaN iLamEthi pAyap - porun^thiya

   puLLiriyap poN^ku kayalveruvap pUN^kuvaLaik
   kaLLiriyach cheN^kazun^Ir kAlchithaiyath - thuLLik

   kurukiriyak kUniRavam pAyak kaLiRu
   murukuviri poykaiyinkaN mUzka -veruvuRRa

   kOTTakaththup pAyvALaik kaNTalavan kUchippOyth
   thOTTakaththa chen^n^el thuRaiyaTaiyach - chETTakaththa

   kAvi mukamalarak kArn^Ilam kaNpaTuppa
   vAvikkaN n^eythal alamara - mEviya                (5)
   annam thuyilizappa anychiRaichEr vaNTinaN^kaL
   thunnum thuNaiizappach chUzkiTaN^kil - manniya

   vaLLai n^akaikATTa vaNkumutham vAykATTath
   theLLupunaR paN^kayaN^kaL thEnkATTa - meLLa

   n^ilavu malaraNaiyin n^inRizin^tha chaN^kam
   ilakukathir n^iththilaN^kaL Ina - ulaviya

   mallaip pazanaththu vArpiracham mIthaziya
   ollai varampiTaRi OTippOyp - pulliya

   pAchaTaiya chen^n^el paTaroLiyAl palkathirOn
   thEchaTaiya ON^ku cheRuvukaLum - mAchiln^Ir              (10)
   n^iththilaththin chAyum n^ikazmaraka thaththOlum
   thoththoLi chempon thoziRpariya - moyththa

   pavaLaththin chevviyum pAN^kaNaiya ON^kith
   thivaLak koTimaruN^kil chErththith - thuvaLAmaip

   paTTATai koNTuTuththup pain^thO TilaN^kukuzai
   iTTamain^tha kaNNAr iLaN^kamukum - viTToLichEr

   kaNkaL azalchithaRik kAychinaththa vAymathaththuth
   thaNTalaiyin n^Izal thaRiyaNain^thu - koNTa

   kolaipuriyA n^IrmaiyavAyk kompuvaLaith thEn^thi
   malaiyu maravaTivaN^ koNTAN^ - kilain^eruN^ku             (15)
   chUthath thiraLum thokukanika LAln^ivan^tha
   mEthakuchIrth theN^kin viyanpozilum - pOthuR

   RinamoruN^ku chevviyavAy inthEn thathumpu
   kanin^eruN^ku thiNkathalik kATum - n^aniviLaN^ku

   n^ARRaththAl eNTichaiyum van^thu n^alanychiRappa
   URRu maTuththa uyarpalavum -mARRamarum

   manychaL ezilvaLamum mAthuLaiyin vArpozilum
   inychi iLaN^kAvin ITTamum - enychAtha

   kUn^thaR kamukum kuLirpATa laththezilum
   vAyn^thachIr chaNpakaththin vaNkATum - En^thezilAr           (20)
   mAthaviyum punnaiyum maNNum malarkkuravum
   kEthakaiyum eN^kum kezIiip - pOthin

   iLan^thenRal van^thachaippa eNTichaiyum vAcham
   vaLan^thunRu vArpozilin mATE - kiLarn^theN^kum

   Alai oliyum arivAr kuraloliyum
   chOlaik kiLimizaRRum cholloliyum - Alum

   aRupathaN^kaL Arppoliyum AnRapoli veythi
   uRuthirain^Ir vElai olippa - veRikamazum

   n^an^thA vanaththiyalpum n^aRRavaththOr chArviTamum
   an^thamil chIrAr azakinAl - mun^thip               (25)
   pukazvArun^ thanmaiyathAyp pUthalaththuL ON^ki
   n^ikazkiTaN^kum chUzkiTappa n^ErE - thikaza

   muLain^iraiththu mUrich chiRaivakuththu moyththa
   puLakaththin pAmpurichUz pOki - vaLara

   irumpathaNany chEra iruththiezil n^Anychil
   maruN^kanaiya aTTAlai yiTTup - porun^thiyachIrth

   thOmaramum thollaip poRivIchi yan^thiramum
   kAmaramum Eppuzaiyum kaikalan^thu - mImaruvum

   veN^kathirOn thErvilaN^ka mikkuyarn^tha mEruppOn
   RaN^kanakath thinychi aNipeRRup - poN^koLichEr           (30)
   mALikaiyum manniyachIr maNTapamum oNthalaththa
   chULikaiyum thuRRezun^tha theRRikaLum - vALOLiya

   n^ATaka chAlaiyum n^anpoR kapOthanychEr
   pITamaiththa mATaththin peRRiyum - kETil

   uruvu peRavakuththa ampalamum ON^ku
   theruvum vakuththachey kunRum -maruviniya

   chiththirak kAvum chezumpozilum vAvikaLum
   n^iththilanychEr n^ITu n^ilaikkaLamum - eththichaiyum

   thunni ezilchiRappach chOthi malarmaTan^thai
   manni makizn^thuRaiyum vAymaiththAyp - ponnum           (35)
   marakathamum n^iththilamum mAmaNiyum pENi
   iravalarkaT keppOthum In^thum - karavAthu

   kaRpakamum kArumenak kaRRavarkkum n^aRRavarkkum
   thappAk koTaivaLarkkuny chAyAtha - cheppaththAl

   poymmai kaTin^thu pukazparin^thu pUthalaththu
   meymmai thalaichiRan^thu mEthakkum - uNmai

   maRaipayilvAr mannu viyAkaraNak kELvith
   thuRaipayilvAr thonnUl payilvAr - muRaimaiyAl

   AkamaN^kaL kETpAr aruN^kalain^Ul Athariththup
   pOkam oTuN^kAp poruLthuyppAr - chOkaminRi           (40)
   n^Ithi n^ilaiuNarvAr n^ILn^ilaththuL aimpulanum
   kAthal viTuthavaN^kaL kAmuRuvAr - Athi

   aruN^kalain^Ul OthuvAr Athariththu venRik
   karuN^kalin^IN^ kakkanalva kuppAr - oruN^kirun^thu

   kAman^Ul kETpAr kalainyAnam kAthalippAr
   Oman^Ul OthuvAr uththarippAr - pUmannum

   n^AnmukanE annachIr n^AnUR RuvarmaRaiyOr
   thAmmanni vAzum thakaimaiththAy - n^Amannum

   AraNaN^kum maRRai arun^thathiyum pOlmaTavAr
   EraNaN^ku mATath thinithirun^thu - chIraNaN^ku              (45)
   vINai payiRRuvAr yAzpayilvAr mEviyachIrp
   pANam payilvAr payanuRuvAr - pENiyachIrp

   pUvaikkup pATTuraippAr poRkiLikkuch choRpayilvAr
   pAvaikkup ponpunain^thu paNpuRuvAr - AyeN^kum

   maN^kaiyarkaL kUTTamum mannu chiRArkuzuvum
   poN^kulakam ellAm polivaTaiyath - thaN^kiya

   vEtha oliyum vizAvoliyum melliyalAr
   kItha oliyum kiLarn^thON^kum - mAtharAr

   pAvai oliyum paRaioliyum palchanaN^kaL
   mEvum oliyum viyann^akaram - kAvalarkaL              (50)

pampaith thuTioliyum peLavap paTaioliyum
   kampak kaLiRRoliyum kaikalan^thu - n^ampiya

   kArmuzakkum maRRaik kaTalmuzakkum pORkalan^tha
   chIrmuzakkam eN^kum cheviTupaTap - pArviLaN^ku

   chelvam n^iRain^thaUr chIril thikazn^thaUr
   malku malarmaTan^thai mannumUr - cholliniya

   nyAlaththu mikkaUr n^AnUR RuvarkaLUr
   vEloththa kaNNAr viLaN^kumUr - Aliththu

   mannirukAl vElai vaLarveLLath thumparoTum
   pannirukAl n^Iril mithan^thavUr - mannum              (55)
   piramanUr vENupuram pErolin^Ir chaNpai
   aranmannu thaNkAzi ampoR - chirapuram

   pUn^tharAyk kochchaivayam veN^kurup poN^kupunal
   vAyn^than^al thONi purammaRaiyOr - Eyn^tha

   pukali kazumalam pUmpuRavam enRip
   pakarkinRa paNpuRRa thAkith - thikazkinRa

   mallaich chezun^akaram mannavum vallamaNar
   ollaik kazuvil ulakkavum - ellaiyilA

   mAthavaththOr vAzavum vaiyakaththOr uyyavum
   mEthakka vAnOr viyappavum - AthiyAm              (60)
   venRik kalikeTavum vEthath tholimikavum
   onRich chivanaTiyAr ON^kavum - thunRiya

   pannu thamizppathinA RAyira n^aRpanuval
   mannu puviyavarkku vAyppavum - munniya

   chin^thanaiyAR chIrAr kavuNiyarkkOr chEyenna
   van^thaN^ kavathariththa vaLLalai - an^thamilchIr

   nyAnach chuTarviLakkai n^aRRavaththOr kaRpakaththai
   mAna maRaiyavaRRin vAnporuLai - AnachIrth

   thaththuvanai n^iththanaich chaivath thavararachai
   viththakaththAl ON^ku viTalaiyai - muththamizin             (65)
   chenychoR poruLpayan^tha chiN^kaththaith thevvaruyir
   anychath thikazn^tha aTalurumai - enychAmai

   Athich chivanaruLAl amponchey vaTTilil
   kOthil amirthan^ukar kunycharaththaith - thIthaRuchIrk

   kAlath thokuthiyum n^AnmaRaiyin kAraNamum
   mUlap poruLum muzuthuNarn^tha - chIlath

   thirunyAna champan^than enRulakam chErn^tha
   orun^Amath thAl uyarn^tha kOvai - varuperun^Irp

   ponnivaLa n^ATanaip pUmpukali n^Ayakanai
   mannar thozuthiRainychum mAmaNiyai - munnE             (70)
   n^ilavu murukarkkum n^Ilan^ak kaRkum
   tholaivil pukazchchiRuththoN TaRkum - kulaviya

   thOzamaiyAyth thollaip piRappaRuththa chun^tharanai
   mAzaiyoNkaN mAthar mathananaich - chUzoLiya

   kOthaivEl thennanthan kUTal kulan^akaril
   vAthil amaNar valitholaiyak - kAthalAl

   puNkezuvu chempunalA ROTap poruthavarai
   vaNkazuvil thaiththa maRaiyOnai - oNkezuvu

   nyAlath thinaraRiya mannun^ani paLLiyathu
   pAlai thanain^eythal Akkiyum - kAlaththu               (75)
   n^Irethirn^thu chenRu n^eruppiR kuLirpaTaiththum
   pArethirn^tha palviTaN^kaL thIrththumun - n^Erezun^tha

   yAzai muriththum iruN^kathavam thAnaTaiththum
   chUzpunalil OTath thozilpurin^thum - thAzpozilchUz

   koN^kiR panin^Oy parichanaththaith thIrppiththum
   thuN^kap purichai thokumizalai - aN^kathanil

   n^iththan chezuN^kAchu koNTun^ikaz n^elvAyil
   muththin chivikai muthaRkoNTum - aththakuchIr

   mAyiru nyAlaththu mannA vaTuthuRaipuk
   kAyirany chempon athukoNTum - mAyvariya            (80)
   mANputhikaz emperumAn mannuthiru vOththUril
   ANpanaikaL peNpanaikaL Akkiyum - pANparichil

   kaippANi oththikkA zikkOlak kAviRpoR
   chappANi koNTu tharAthalaththuL - eppozuthum

   n^Ikkariya inpath thirAkamiruk kukkuRaL
   n^Okkariya pAchurampal paththOTum - Akkariya

   yAzmuri chakkaramAR RIraTi mukkAlum
   pAzimaiyAl pArakaththOr thAmuyya - Uzi

   uraippamarum palpukazAl ON^kaumai kOnaith
   thiruppathikam pATavalla chEyai – viruppOTu             (85)
   n^aNNu pukazmaRaiyOr n^ARpaththeN NAyiravar
   eNNil munivarar ITTaththup - paNNamarum

   Olakkath thuLLiruppa oNkOyil vAyilinkaN
   kOlak kaTaikuRukik kumpiTTAN^ - kAlum

   pukali vaLan^akaruL pUchurar pukkAN^
   kikalil pukazparavi yEththip - pukalichEr

   vIthi ezun^tharuLa vENTumena viNNappam
   AtharaththAR cheyya avarkkaruLi - n^IthiyAl

   kEthakaiyum chaNpakamum n^ErkiTaththik kIzththAzn^tha
   mAthaviyin pOthai maruN^kaNaiththuk - kOthil            (90)
   iruvEli thannai iTaiyiruththi INTu
   maruvOTu mallikaiyai vaiththAN^ - karukE

   karumukaiyaik kaikalakka vaiththuk kazun^Irp
   peruku piLaviTaiyE peythu - murukiyalum

   punnAkan^ thannaip puNara iruvAchchi
   thanayalE mullai thalaiyeTuppa - manniya

   vaNcherun^thi vAyn^ekizppa meLaval alarpaTaippath
   thaNkurun^tham mATE thalaiyiRakka - oNkamalath

   thAthaTuththa kaNNiyAl thaNNaRuN^ kunychimER
   pOthaTuththa kOlam punaiviththuk - kAthiR              (95)
   kanavayira kuNTalaN^kaL chErththik kazuththin
   inamaNiyin Aram ilakap - punaikanakath

   thoththaTuththa pUnychurikaich chOthichEr thALimpam
   vaiththu maNikkaN TikaipUNTu - muththaTuththa

   kEyUram thOLmER kiTaththik kiLarponnin
   vAymai peRun^Ul valan^thikaza - vEyum

   thamaniyaththin thAzvaTamum thaNTaraLak kOppum
   chimaiya varaimArpiR chErththi - amaivuRRa

   veNNIRRin oNkaLapam maTTiththu mEvuthozil
   oNNUR kaliN^kam uTalpunain^thu - thiNNOkkiR            (100)
   kARRurumO kunRO kaTalO aTalurumO
   kURRuruvO ennak kothiththezun^thu - chIRRath

   thazalviziththu n^inRethirn^thu thAlavaTTam vIchip
   puzaiththaTakkai koNTeRin^thu poN^ki - mazai mathaththAR

   pUththa kaTathaTaththuk pOkam mikappolin^tha
   kAththiraththa thAkik kaliththeN^kum - kOththa

   koTun^ikaLam pOkkin^imir koNTezun^thu kOpith
   thiTuvaNTai yiTTuk kaliththu - muTuki

   n^eTun^ilaththaith thAnuzakki n^inRu n^ikarn^Ith
   thiTipeyarath thALan^ thiluppi - aTuchinaththAl             (105)
   kanRa mukamparukik kaiyeTuth thArAyn^thu
   venRi maruppuruva veythuyirth - thonRiya

   kUTam araNaziththuk kOpuraN^ka Laikkuththi
   n^ITu pozilai n^ikarazith - thOTip

   paNappA karaipparin^thu kuththip paRiththa
   n^iNappAkai n^ILvichumpin vIchi - aNaippariya

   OTaik karuN^kaLiRRai oNparikkA rarkaLthAm
   mATaNaiyak koNTu varuthalumE - kUTi

   n^ayan^thu kuraRkoTuththu n^aTpaLiththuch chenRu
   viyan^thaNuki vETTam thaNin^thAN^ - kuyarn^tha              (110)
   uTaRRUya vAchithanaip paRRimEl koNTAN^
   kaTaRkUTaR chan^thi yaNuki - aTuththa

   payilpalavum pEchip paTupurachai n^Ikki
   ayarvu keTaaNaiththuth thaTTi - uyarvutharu

   thaNTupE rOchaiyinkaN thALkOththuch chIrchchiRuth
   thoNTar piRakaNaiyath thOnRuthalum - eNTichaiyum

   palchanamum mAvum paTaiyum puTaikiLara
   olloliyAl ON^ku kaTalkiLara - mallal

   pariththUraN^ koTTap paTupaNilam Arppak
   karuththO Tichaikavinyar pATa - viriththa               (115)
   kuTaipalavum chAmaraiyum thoN^kalkaLum kUTip
   puTaiparan^thu pokkam paTaippak - kaTaipaTu

   vIthi aNukuthalum veLvaLaiyAr uLmakizn^thu
   kAthal perukik kalan^theN^kum - chOthichEr

   ATaraN^kin mElum aNimA LikaikaLilum
   chETaraN^kum n^ILmaRukum theRRiyilum - pITuTaiya

   pEriLam peN IRAkap pEthai muthalAka
   vAriLaN^ koN^kai maTan^allAr - chIrviLaN^kap

   pENum chilampum piRaN^koLichEr Aramum
   pUNum pulampap puRappaTTuch - chENmaRukil               (120)
   kANTakaiya venRik karuvaraimEl veNmathipOl
   INTu kuTaiyin ezil n^izaRkIzk -kANTalumE

   kaithozuvAr n^inRu kalaicharivAr mAlkoNTu
   meythaLarvAr veLvaLaikaL pOyvIzvAr - veythuyirththup

   pUmpayalai koLvAr puNarmulaikaL ponpayappAr
   kAmpanaiya menthOL kavinkazivAr - thAmpayan^thu

   venRivER chEyenna vEnilvET kOvenna
   anRenna Amenna aiyuRRuch - chenRaNukik

   kAzik kulamathalai enRuthaN^ kaichOrn^thu
   vAzi vaLaichariya n^inRayarvAr - pAzimaiyAl            (125)
   uLLam n^ilaithaLarn^tha oNNuthalAr velkaLiRRai
   meLLa n^aTavenRu vENTuvAr - kaLLalaN^kal

   thArAmai anRiyum thaiyaln^al lAr mukaththaip
   pArAmai chAlap payan enpAr - n^ErAka

   ennaiyE n^OkkinAn En^thizaiyIr ippozuthu
   n^anmai n^amakkuN Tenan^ayappAr - kaimmaiyAl

   oNkalaiyum n^ANum uTaithukilum thORRavarkaL
   vaNkamalath thArvalin^thu kOTumenap - paNpin

   vaTikkaN malarvALi vArpuruva vilmEl
   thoTuththatharan^ thoNTai thuTippap - poTiththamulaik           (130)
   kAchaik karuN^kuzalAr kAthaR kavuNiyanpAl
   pUchaR kamain^thu puRappaTuvAr - vAchach

   chezumalarththAr inRenakku n^alkAthE chIrAr
   kazumalarththAr kOvE kazalkaL - thozuvArkaL

   aN^kOl vaLaiyizakkap pOvathu n^innuTaiya
   cheN^kOnmai yOvenRu cheppuvAr-n^aN^kaimIr

   inRivan n^alkumEl eNperuN^ kunRaththil
   anRamaNar kUTTaththai Achaziththup - ponRa

   uraikezuvu chen^thamizppA onRinAl venRi
   n^iraikazumEl uyththAnai n^Ern^thu - viraimalarththAr          (135)
   peRRiTalAm enRirun^tha n^ammilum pEthaiyarkaL
   maRRuLarO enRu vakuththuraippAr - maRRivanE

   peNNirakkam anRE piRain^uthalIr mAchuNaththin
   n^aNNu kaTuviTaththAl n^ATchenRu - viNNuRRa

   Aruyirai mITTan RavaLai aNimarukal
   UraRiya vaiththa thenauraippAr - pEriTarAl

   EchuvAr thAmuRRa EchaRavaith thOziyarmun
   pEchuvAr n^inRutham pITazivAr - AchaiyAl

   n^aivAr n^alanazivAr n^ANOTu pUNizappAr
   meyvATu vArvekuLvAr veythuyirppAr - thaiyalAr          (140)
   pUn^thukilaip pUmAlai enRaNivAr pUvinaimun
   chAn^tham enameyyil thaivaruvAr - vAyn^tha

   kiLiyenRu pAvaikkuch choRpayilvAr pan^thai
   oLimE kalaiyen RuTuppAr -aLimEvu

   pUN^kuzalAr maiyalAyk kaithozumun pOthan^thAn
   ON^kolichEr vIthi yulA.

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.8 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiya piLLaiyAr thirukkalampakam (1359 - 1407)

1359 alaiyArn^tha kaTalulakath tharun^thichaithO RaN^kaN^kE
   n^ilaiyArn^tha palapathikam n^eRimanithark kinithiyaRRi
   IN^karuLi yempOlvArk kiTarkeTuththal kAraNamAy
   ON^kupukazch chaNpaiyenum oNpathiyuL uthiththanaiyE.

   chenychaTaiveN mathiyaNin^tha chivanen^thai thiruvaruLAl
   vanychiyana n^uNNiTaiyAL malaiyaraiyan maTappAvai
   n^aRkaNNi aLaviRan^tha nyAnaththai amirthAkkip
   poRkiNNath tharuLpurin^tha pOnakamun n^ukarn^thanaiyE.

   thOTaNikA thinanenRum thollamarark kenynyAnRum
   thETariya parAparanaich chezumaRaiyin akanporuLai
   an^thichchem mEniyanai aTaiyALam palacholli
   un^thaikkuk kANaaran uvanAmen RuraiththanayE.

   (ivai mUnRum n^AnkaTith thAzichai)

   vaLamali thamizichai vaTakalai maRaivala
   muLarin^an malaraNi tharuthiru muTiyinai.

   kaTalpaTu viTamaTai kaRaimaNi miTaRuTai
   aTalkari uriyanai aRivuTai aLavinai.

   (ivai iraNTum arAkam)

   karumpinu mik kiniyapukazk kaNNuthalviNNavanaTimEl
   parampavirum puviyavarkkup paththimaiyai viLaiththanaiyE.

   panmaRaiyOr cheythozilum paramachivA kamavithiyum
   n^anmaRaiyin vithimuzuthum ozivinRi n^avinRanaiyE.

   (ivai iraNTum iraNTaTith thAzichai)

   aNithavath thavarkaLuk kathikavith thakanumn^I
   thaNimanath tharuLuTaith thavan^eRik kamirthamn^I
   amaNaraik kazun^uthik kaNaivuRuth thavanumn^I
   thamizn^alath thokaiyinil thakuchuvaip pavanumn^I

   (ivai n^Ankum n^ARchIr OraTi ampOtharaN^kam)

   maRaiyavark koruvan n^I
   maruvalark kurumu n^I
   n^iRaikuNath thoruvan n^I
   n^ikariluth thamanum n^I

   (ivai n^Ankum muchchIr OraTi ampOtharaN^kam)

   ariyai n^I. eLiyai n^I.
   aRavan n^I. thuRavan n^I.
   periyai n^a.£ uriyai n^I.
   piLLai n^I. vaLLal n^I.

   (ivai eTTum iruchIr OraTi ampOtharaN^kam)

   enavAN^ku (ithu thanichchol)

   arun^thamiz virakan^iR parachuthum thirun^thiya
   n^iraichchezu mALikai n^ilaithoRum n^ilaithoRum
   uraichchathur maRaiyin ON^kiya olichEr
   chIrkezu thuzanith thirumukam polivuTaith
   thArkezu thaNTalai thaNpaNai thazIik (5)

   kaRRoku purichaik kAziyar n^Atha
   n^aRRoku kIrththi nyAnacham pan^tha
   n^inperuN^ karuNaiyai n^Ithiyin
   anpuTai aTiyavark karuLuvOy enavE.                1
(ithu churithakam)
1360 veNpA
   enavE iTarakalum inpamE eythum
   n^anavE aranaruLai n^ATum - punalmEya
   cheN^kamalath thaNthArth thirunyAna champan^than
   koN^kamalath thaNkAzik kO.                  2
1361 kaTTaLaik kaliththuRai
   kOlap pulamaNich chun^thara mALikaik kun^thaLavAr
   Elap pozilaNi chaNpaiyar kOnai iruN^kaTalchUz
   nyAlath thaNipukaz nyAnacham pan^thanai n^aRRamizE
   pOlap palapun kavikoNTu chEvaTi pORRuvanE.            3
1362 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   pORRu vAriTar pARRiya punithan
      pozilchu lAviya pukaliyar perumAn
   ERRa vArpukaz nyAnacham pan^than
      empi rAniruny churuthiyaN^ kirivAych
   chERRu vArpunaN^ kAval purin^then
      chin^thai koLvathum cheythozi lAnAl
   mARRam n^Iremak kinRurai cheythAl
      vAchi yOkuRa mAthun^a lIrE.                4
1363 ezuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   n^alamali tharumpuvani n^iRaicheypukaz inpamn^ani
      panimathi aNain^tha pozilchUz
   polamathil irumpukali athipathi vithamperuku
      punithakuNan en^tham iRaivan
   palamali tharun^thamizin vaTakalai viTaN^kanmiku
      parachamaya venRi arithan
   chalamali tharuN^kamala charaNn^inaivan enRanathu
      thakuvinaikaL ponRum vakaiyE.               5
1364 panniruchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   vakaithaku muththami zAkaran maRaipayil thippiya vAchakan
      valakalai viththakan vAnavil mathiyaNai poRkuvai mALikai
   thikaithikai maTTalar vArpozil thikazpuka likkara chAkiya
      thiruvaLar viprachi kAmaNi chezumala yaththamizk kEchari
   mikamatha veRRikoL vAraNa miTaivaru Taikkulam yALikaL
      viraviru LiRRani n^INeRi vinaithuyar moyththuLa vEmaNi
   n^akaiyezi liRkuRa mAthuna tharumai n^inaikkilaL n^IyivaL
      n^achaiyin muzuppazi yAthalmun n^aNukali nikkiri vANanE.      6
1365 vANila vumpuna lumpayil chenychaTai vaNkaru NAkaranai
      malaimA thumaiyoTu mivanA vAnena munnALurai cheythOn
   chENila vumpukaz mALikai n^ITiya thenpuka likkarachaith
      thiruvA Lanaiyezi larukA chanithanai maruvA thavarkiLaipOl
   n^ANila vumpazi yOkaru thAthaya lAnoru kALaiyuTan
      n^achaithIr n^ilaikolai purivE Tuvarpayil tharukA natharveyiliR
   kENila vuN^kiLi pAvaiyo TAyamum yAyenai yummoziyak
      kiRiyA lenathoru makaLpO yuRuthuyar keTuvEn aRikilanE.    7
1366 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   aRivAki inpanychey thamizvAthil venRan^tha
      amaNAna vankuNTar kazuvERa munkaNTa
   cheRimATa vaNchaNpai n^akarALi yenthan^thai
      thirunyAna champan^than aNin^ITu thiNkunRil
   n^eRiyAla maNTunRi munain^ALchi naN^koNTu
      n^iRaivAr punan^thinRu makaLmEl varun^thuN^ka
   veRiyAr mathan^thaN^ku kathavA raNaN^konRa
      vekuLAtha n^anychin^thai viRalAn uLanpaNTE.           8
1367 pathinchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   paNTamuthu cheythathumai n^aN^kaiyaruL mEvuchiva nyAnam
      pain^tharaLa n^anchivikai chemponaNi n^ITukiRa thALam
   koNTatharan umparparan eN^kaLperu mAnaruL paTaiththuk
      koTuththathami zaiththavaku laththavarka Lukkulakil inpam
   kaNTatharu kan^tharkulam onRimuzu thuN^kazuvil ERak
      kaRuththathu vinaippayan manaththiliRai kAthalathu vanRi
   viNTathuvum vanychakarai manychaNavu kinRamaNi mATa
      vENupura n^Athanmiku vEthiyarch chikAmaNi pirAnE.        9
1368 aRuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   pirAnai meyththiru nyAnacham pan^thanai maRaiyavar perumAnaik
   kurAma larppoziR kochchaiyar n^Athanaik kuraikaza liNaivAzththith
   tharAtha laththinil avanaruL n^inaivoTu thaLarvuRu thamiyEnuk
   kirAvi naikkoTu van^thathiv van^thimaR RiniviTi vaRiyEnE.      10
1369 pathinAnkuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   Enamu kaththava puththarai in^thira chiththu maNampuNar vuRRAn
      Izava nArchori thoTTi yinaN^kaLai veTTi yichiththanar paTTar
   thAnam irakkiRa chIthai maTuppathu chAthi kuTaththoTu kaNTIr
      chakkara varththikaL chikkara maTTuvar thaththuva mippari chuNTE
   Ana pukazppayil vipra chikAmaNi aththaku maippurai yuN^kAr
      Arpozil n^ITiya chaNpaiyar kAvalan vaNkaLi yEneLi yEnO
   chOnaka nukkume nakku menaththarai ammanai chUlathu koNTAL
      thumpuru vAliyai venRu n^ilaththiTai n^inRu thulukkuki RArE.     11
1370 aRuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   Armali pukali n^Athan aruLena iravil van^then
   vArmulai payalai thIra maNan^thavar thaNan^thu pOna
   thErathar aziyal ummaich cheypizai emma thillai
   kArthirai puraLa mOthik karaiporuN^ kaTali nIrE.          12
1371 kaliviruththam
   kaTalmEvu puviyERu kavin^Irar perumAnRan
   thaTamATu mikukAzi thakupEthai aruLAmal
   thiTamAkil aNin^IRu chezumEni muzuthATi
   maTalERi ezilvIthi varukAthal oziyEnE.             13
1372 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   oziyA thinpuRu pozilchUz chaNpaiman
      uyarpAr thunRiya thakunyA nanpukaz
   ezilA ruN^kavu NiyarthIpanthikaz
      iNaiyAr cheN^karan n^ikazvAn viNkuyin
   poziyA n^inRana thuLithAr konRaikaL
      pulamE thunRina kalaimAn onRina
   pazimEl koNTathu n^umarthEr anpoTum
      arukE van^thathu athukAN maN^kaiyE.               14
1373 aRuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   maN^kai yiTaththara naikkavi n^Irethir OTa mathiththaruLchey
   thaN^ku pukazchchathur mAmaRai n^AvaLar chaivachi kAmaNithan
   thuN^ka mathiRpira mApuram mEviya chUzpozil n^inRoLirmen
   koN^kai yuTaikkoTi EriTai yALkuTi koNTanaL emmanamE.       15
1374 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   manaN^koNTu n^iRaikoNTu kalaiyuN^ koNTu
      maNin^iRamum ivaLcheN^kai vaLaiyuN^ koNTa
   thanaN^koNTa perunychelvam thikazum kIrththich
      chaNpaiyarkOn thirunyAna champan^ thaRku
   n^anaN^koNTu meykoNTu payalai koNTE
      n^annuthalAL ayarkinRAL n^aTuvE n^inRum
   inaN^koNTu n^akaikoNTu maTavIr vALA
      encheyan^Ir alarthURRi ezukin RIrE.            16
1375 champiratham
   ezukula veRpivai miTaRil aTakkuvan
      eRikaTa liRpunal kuLaRiva yiRRinil
   muzuthum oLiththira viyaiyi n^ilaththiTai
      muTukuvan ippozu thivaiyala vichchaikaL
   kazumala n^aRpathi athipa thamizkkaTal
      kavuNiya n^aRkula thilakan iNaikkazal
   thozuthu vazuththiya piRaroru varkkuRu
      thuyarvaru vippani thariyathOr vichchaiyE.           17
1376 ezuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   chayami kuththaru karaimu rukkiya thamizpa yiRRiya n^Avan
   viyali yaRRiru maruka liRkoTu viTama ziththaruL pOthan
   kayalu Taippunal vayalva Laththaku kazuma lappathi n^Athan
   iyalu Taikkazal thozan^i naippava riruvi naiththuyar pOmE.       18
1377 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   mEthakun^ thikazpUka n^AkachaN pakachUtha
      vErivaN TaRaichOlai Alaithun RiyakAzi
   n^Athanan^ thaNarkOnen AnaivaN pukazALi
      nyAnachun^ tharanmEvu thArn^inain^ thayarvEnai
   n^IthiyanRana pEchum yAyumin^ thuvumvAcham
      n^ITuthen RalumvINai Ochaiyum karaichEra
   mOthutheN thiraichEval chEruman RilumvEyum
      mUTuthaN panivATai kUTivan pakaiyAmE.             19
1378 vanpakai yAmak kuNTarai venROy
      mAmalar vALip porumatha vELaith
   thanpakai yAkach chin^thaiyuL n^aiyum
      thaiyalai uyyak koNTaruL cheyyAy
   n^inpukaz pATik kaNpani chOrA
      n^inRezil nyAnA enRakam n^ekkiT
   Tanpaka lAmeych chin^thaiyar inpA
      ampozil mATach chaNpaiyar kOvE.             20
1379 maRam
   kOvinthiru mukamIthoTu varuthUthuvan Ira
      kuLirpaimpozil vaLan^ATezil n^ithiyampari chammI
   mAvIriyar ivarthaN^kaiyen makuTanthiRam amaNa
      maRaveN^kula maRikinRilan paziyachchatha varachan
   pAvERiya mathuraththamiz virakanpuka liyarman
      payilvaNpuka zarukAchani paNiyanRenin n^amarkAL
   thUvEriyai maTuminthuTi yaTiminpaTai yezumin
      thokuchEnaiyum avanumpaTa malaiyumpari chiniyE.         21
1380 ezuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   iniyin Roziminiv veRiyum maRipaTu
      thozilum miTukura vaiyumellAm
   n^anichin^ thaiyi nivaL mikavan puRuvathor
      n^achaiyuN Tathun^arai muthupeNTIr
   punithan pukaliyar athipan punaithamiz
      virakan puyamuRum aravin^tham
   panimen kuzaliyai aNimin thuyaroTu
      mayaluN^ keTuvathu charathammE.                 22
1381 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   charatha maNamali paricham varuvana
      thaLarvil pukaliyar athipan n^athitharu
   varathan aNithikaz virakan mikupukaz
      maruvu churuthin^an malaiyin amartharu
   viratha muTaiyain^in iTaiyin avaLmanam
      viraichey kuzaliyai aNaiva tharithena
   iratham azithara varuthal munamini
      eLiya thoruvakai karuthu malaiyanE.              23
1382 ayann^eTiya mAlumava raRivariya thANuvaran
      aruLinoTu n^ITavani iTarmuzuthu pOyakala
   vayalaNithen vIzimiza laiyinn^ilavu kAchinmali
      mazaipoziyu mAnakuNa mathuranmathi thOykanaka
   cheyan^ilavu mATamathil puTaithazuvu vAchamali
      cheRipozilchu lAvivaLar chirapurachu rEchanmuthir
   payann^ilavu nyAnathamiz virakanmaRai nyAnamuNar
      paramakuru n^Athanmiku parachamaya kOLariyE.            24
1383 ariyAruN^ kirin^eRieN^ N^anamn^Ir van^thIr
      azakithinip payamillai an^thik kappAl
   theriyApun chiRun^eRikaL en^tham vAzvich
      chiRukuTiyin RiraviN^kE chiraman^ thIrn^thich
   churiyArmen kuzaliyoTum viTiyach chenRu
      thokupukazchEr thirunyAna champan^ thanRan
   variyArum pozilumezil mathilum thORRum
      vayaRpukalip pathiyinithu maruva lAmE.             25
1384 IRRaTi mikkuvan^tha n^AnkaTik kaliththAzichai
   AmANpon kUTTakaththa anycholiLam paiN^kiLiyE
   pAmAlai yAzmuriyap pANaziyap paNTaruLchey
   mAmAna chun^tharanvaN champan^tha mAmuniyem
   kOmAnthan pukazorukAl inpuRan^I kURAyE
   kochchaiyarkOn thanpukazyAn inpuRan^I kURAyE.           26
1385 ezuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   kURa thAkamey yaTimai thAnenai uTaiya kochchaiyar athipathi
   vIRa thArthamiz virakan mEthaku pukazi nAnivan mikuvanach
   chERa thArtharu thiraLka Laikkana chezumu laikkuri yavarchinath
   thERu thAnithu thazuvi nArena iTikoL mAmura chathirumE.         27
1386 aRuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   chathuran pukaliyar athipankUr
      thavachun^ tharakavu NiyarthanychIr
   muthalvan pukaliyar athipanthAL
      muRaivan^ thaTaiyalar n^akarampOl
   ethirvan^thanarviRal keTavempOr
      eriveN^ kaNaichori puriminkAr
   athirkin Ranaithu paruvanychE
      ralartham pathimathil iTiminnE.               28
1387 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   minnu mAkath thezili yunychEr mikupon mATap pukali n^Athan
   thunnu nyAnath thempi rAnmeyth thokaichey pATaR pathikam annAL
   ponnu mAn^al tharaLa mun^than poruka yaRkaN thanamn^i Rain^thAL
   innum Ekip poruLpa TaippAn eN^N^anEn^An eNNu mARE.        29
1388 panniruchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   mARi lAtha poTin^I RERu kOla vaTivum
      vampu pampu kuzalum thuN^ka koN^kai iNaiyum
   URi yERu pathikath thOchai n^Echa n^ukarvum
      oththu kiththu n^aTaiyum chiththa paththi mikaiyum
   vIRa thERum vayalchUz kAzi nyAna perumAn
      venRi thunRu kazalin onRi n^inRa paNiyum
   thERal pOlum moziyum chElkaL pOlum viziyum
      chin^thai koNTa parichum n^anRi maN^kai thavamE.          30
1389 aRuchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   kaithavaththAl enniTaikku n^Ivan^tha
      thaRiyEnO kalathip pANA
   meythavaththAr uyiranaiya mikuchaiva
      chikAmaNiyai vENuk kOnaich
   cheythavaththAl vithivAyn^tha chezumulaiyAr
      avanuTaiya chempon thiNTOL
   eythavaththAl viLivenakken yAthukku
      n^Ipalapoy ichaikkin RAyE.               31
1390 mathaN^kiyAr
   eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   ichaiyai mukan^thezu miTaRumi thiN^kivan
      iTukara NaN^kaLin iyalpum vaLampoli
   thichaithichai thunRiya pozilchula vun^thikaz
      chiripura manRaku thamizvira kanpala
   n^achaimiku vaNpukaz payilu mathaN^kithan
      n^aLirmulai cheN^kayal vizin^akai kaNTapin
   vachaithaku menkula mavaimuzu thuN^koLa
      mathivaLar chin^thanai mayalvaru kinRathE.             32
1391 varukin Rananen RanathuL Lamumn^in
      vachamE n^iRuvik kuRaikoN TuthaNith
   tharukum punalveny churamyAn amarum
      mathun^I iRaiyun ninaiyA theninmun
   karukum puyalchEr mathilvaN pukalik
      kavinyan payilchen^ thamizA karanmeyp
   perukun^ thiruvAr aruLpE NalarpOR
      pizaichey thanaivan^ thatharpeN koTiyE.            33
1392 koTin^ITu viTaiyuTaiya perumAnai aTiparavu
      kuNamEthai kavuNiyarkaL kulathIpa chupacharithan
   aTiyEna thiTarmuzuthum aRavIchu thamizvirakan
      aNiyAna pukalin^akar aNaiyAna kanaikaTalin
   muTin^ITu peruvalaiko TalaiyUTu pukuvann^umar
      muRaiyEvu paNipurivan aNithONi punaivanavai
   paTiyArum n^ikarariya variyArum matharn^ayani
      paNaivArmen mulain^uLaiyar maTamAthun aruLpeRinE.        34
1393 peRupayan mikappuviyuL aruLuvana piRRaimuRai
      perun^eRi aLippanapal piRaviyai ozichchuvana
   uRuthuyar azippanamun umaithiru varuTperuka
      uTaiyana n^athippunalin ethirpaqRi uyththanapun
   n^aRumuRu kuRaichchamaNai n^iraikazu n^iRuththiyana
      n^anikatha vaTaiththanathu naruviTam akaRRiyana
   thuRupozil mathiRpuRava muthupathiman oppariya
      thozilpala mikuththathamiz virakana kaviththokaiyE.        35
1394 pannIruchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   thokuvAr pozilchuR RiyavAn mathithO yumathiR kanamAr
      tholaiyA thathirup pozilmA LikaimA Tan^eruk kiyachIr
   mirukA zimanmuth thamizA karanmE thakupoR punaithAr
      viraiyAr kamalak kazalE thuNaiyA kan^inaip pavarthAm
   makarA karan^ith thilan^Ir n^ilaiyAr puviyuth thamarAy
      varalA Rupizaip pininU ziyilak................ kithamA
   thakuvAz vun^ilaith thezilchE raRamA napayiR RuvarmA
      chathurAl vinaicheR RathanmE laNukAr piRavik kaTalE.       36
1395 pANARRuppaTai
   n^Erichai AchiriyappA
   karumaN^ kENmathi karumaN^ kENmathi
   thurumathip pANa karumaN^ kENmathi
   n^irampiya pATal n^inkaN NOTum
   arumpachi n^aliya alakkaNuR RiLaiththuk
   kAn^thiya utharak kanalthazaith thezuthalin (5)

   thEyn^thuTal vaRRich chinnaram pezun^thE
   iRukupu chuLLi iyaRRiya kurampai
   uRucheRith thanaiya uruvukoN TuLvaLaii
   innichai n^alli yAzchuman^ thannam
   manniya vaLan^akar manaikkaTai thORum (10)

   chenRuzich chenRuzich chilpali peRAthu
   n^inRuzi n^ilAvu vanRuyar pOyozin^
   thinpuR Rirun^ithi eythum athun^una
   thuLLath thuLLa thAyin mathumalar
   vaNTaRai chOlai vaLavayal akava (15)

   oNthiRaR kONmIn ulAvu kuNTakam
   uyartharu varaiyil iyaltharu pathaNaththuk
   kaTun^uthik kazukkaTai miTaitharu vElik
   kanakap parumuraT kaNaiyak kapATa
   vilaiyak kOpura viLaN^kezil vAyil (20)

   n^ekizchchiyil vakuththuth thikazchchiyil ON^kum
   manychaNai inychi vaNkoTi miTain^tha
   chenychuTark kanakath thikazchilam panaiya
   mALikai OLich chULikai vaLAkath
   thaNivuTaip palapaTa maNithuTaith thazuththiya (25)

   n^alloLi paran^thu n^ayan^thikaz in^thira
   villoLi palapala vichumpiTaik kATTa
   manniya chelvaththuth thunniya perumaich
   chemmalar mAthu chErn^thiRai piriyAk
   kazumala n^Athan kavuNiyar kulapathi (30)

   thaNTamiz virakan chaiva chikAmaNi
   paNTithar inpan parachamaya kOLari
   enpunai thamizkoN TiraN^kien nuLLath
   thanpinai aruLiya ANTakai thanpukaz
   kuRaivaRuth thuLki n^iRaikaTai kuRuki (35)

   n^Appoli n^allichai pATa
   mApperuny chelvam mannuthi n^IyE.                37
1396 vanychith thuRai
   n^Ithiyin n^iRaipukaz
   mEthaku pukaliman
   mAthamiz virakanai
   Othuva thuRuthiyE.                       38
1397 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   uRuthi mulaithAza enaiyi kazun^Ithi
      unathu manamAra muzuva thumathAka
   aRuthi peRumAthar peyaltha ruthaRAnum
      azaki thiniyAnun aruLpu naivathAkap
   peRuthi ivain^Iyen aTipa NithalmEvu
      perumai keTan^ITu paTiRo ziponmATa
   n^aRaika mazuvAcha vaLarpo zilchulAvum
      n^anipu kalin^Atha thamizvi rakan^IyE.             39
1398 Achiriyath thuRai
   n^Imathith thunni n^inaiyEl maTan^enychamE
   kAmathik kArpoziR kAzi
   n^Amathik kumpukaz nyAnacham pan^thanoTu
   pUmathik kuN^kazal pORRE.                   40
1399 kaTTaLaik kalippA
   pORRi cheytharan poRkazal pUNTathE
      pun^thi yAnun^tham poRkazal pUNTathE
   mARRi yiTTathu valviTa vAthaiyE
      mannu kuNTarai venRathu vAthaiyE
   ARRe thirppunal uRRathan^ thONiyE
      Ana thanpathi yAvathan^ thONiyE
   n^ARRi chaikkavi nyAnacham pan^thanE
      n^alla n^Amamum nyAnacham pan^thanE.               41
1400 kaikkiLai maruTpA
   ampun^thu kaNNimaikkum Ana n^uthalviyarkkum
   vampun^thu kOthai malarvATum - champan^than
   kAmaru kazumalam anaiyAL
   AmivaL aNaN^kalaL aTin^ilath thanavE.                42
1401 panniruchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   thanamun^ thukiluny chAlik kuvaiyuN^ kOlak kanamATach
      chaNpaith thikazmA maRaiyOr athipan thavameyk kulathIpan
   kanavaN koTain^I TarukA chanithan kamalak kazalpATik
      kaNTAr n^iRaiyak koLLap pachiyaik karuthA thempANa
   punaithaN Tamizin ichaiyAr pukalik karachaip pukazpATip
      pulaiyach chErik kALai pukun^thAl enchoR puthithAkkich
   chinaveN^ kathamAk kaLiRon Rin^thach chErik koTuvan^thAr
      chErik kuTilum izan^thAr ithanaich cheyva thaRiyArE.        43
1402 innichai veNpA
   yArEem pOla aruLuTaiyAr inkamalath
   thArEyuny chennith thamizvirakan - chIrEyum
   kochchai vayanthan kuraikazaRkE mechchi
   aTimaicheyap peRREn aRin^thu.                  44
1403 pathinchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   aRitharu n^uNporuL chErpathi kammaran kazalmEl
      aNitharu chun^thara mArthamiz virakan piRaithOy
   cheRitharu paimpozil mALikai kalavun^ thikazchIrth
      thiruvaLar chaNpaiyil mATalai kaTaloN kazichEr
   eRithirai van^thezu mInirai n^ukarkin RilaipOy
      inamum aTain^thilai kUriTa rOTirun^ thanaiyAl
   uRuthuyar chin^thaiyi nUTutha vinaren^ thamarpOl
      umarum akanRana rOithu uraivaN kurukE.            45
1404 kali viruththam
   kurukaNi maNimunkaik koTiyun^al viRalavanum
   arukaNai kuvarappAl arithini vazimINmin
   tharukezu mukilvaNkaith thakuthamiz virakanthan
   karukezu pozilmATak kazumala vaLan^ATE.              46
1405 n^ATE Rumpukaz nyAnacham pan^thanvaN
   chETE RuN^kochchai n^ErvaLany cheythunai
   mATE Run^thaiyal vATa malarn^thanai
   kETE RuN^koTi yAykollai mullaiyE.              47
1406 eNchIrk kazin^eTilaTi Achiriya viruththam
   mullai n^akaiyumaithan mannu thiruvaruLai
      mun^thiyuRuperiya chen^thaN munivanmiku
   n^alla pozilchulavu thollai yaNipukali
      n^Athan maRaimuthalvan vEtha malaiyathanil
   villai ilarkaNaiyum illai pakaziyuRu
      vEzam iralaikalai kEzal vinavuRuvar
   chollai yilarviraka rallar thazaikoNarvar
      thOzi ivaroruvar Ava azitharvarE.             48
1407 vanychith thuRai
   vazitharu piRaviyinuRu
   thozilamar thuyarkeTumiku
   pozilaNi tharupukaliman
   eziliNai aTiichaiminE.                    49

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.9 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   ALuTaiya piLLaiyAr thiruththokai (1408)

1408 pUvAr thirun^uthalmEl poRchuTTi iTToLirak
   kOvAk kuthalai chilampuraRRa - OvA
   thazuvAn pachiththAnen RAN^kiRaivAn kATTath
   thozuvAn thuyarthIrkkun^ thOkai - vazuvAmE
   muppath thiraNTaRamuny cheythAL muthirAtha               (5)
   cheppoththa koN^kaith thirun^uthali - appan
   aruLAlE UTTuthalum appozuthE nyAnath
   thiraLAki munninRa chemmal - iruLthIrn^tha
   kAzi muthalvan kavuNiyartham pOrERu
   Uzi muthalvan uvanenRu kATTavalAn                (10)
   vIzi mizalaip paTikkAchu koNTapirAn
   pAzi amaNaik kazuvERRi nAnpANar
   yAzai muriththAn erivAy iTumpathikam
   Azi ulakath thaziyAmaR kATTinAn
   Ezichai viththakanvan^ thEnOrum vAnOrum              (15)
   thAzuny charaNach chathaN^kaip paruvaththE
   pAlaiyum n^eythalum pATavalAn - chOlaith
   thiruvA vaTuthuRaiyiR chempoR kiziyon
   RaruLAlE peRRaruLum aiyan - theruLAtha
   thennavann^A TellAm thirun^IRu pAliththa .             (20)
   mannan marukalviTam thIrththapirAn pinnaiththen
   kOlakkA vilthALam peRRik kuvalayaththil
   mAlakkA laththE... ... mARRinAn - nyAlaththu
   muththin chivikai arankoTuppa munninRu
   thiththiththa pATal chevikkaLiththAn -n^iththilaN^kaL           (25)
   mATath thoLirum maRaikkAT TiRaikkathavaip
   pATi aTaippiththa paNpuTaiyAn - n^ITum
   thiruvOththUr ANpanaiyaip peNpanaiyA kennum
   peruvArththai thAnuTaiya piLLai - maruviniya
   koLLampU thUrkkuzakan n^AvA yathukoTuppa              (30)
   uLLamE kOlAka UnRinAn - vaLLal
   mazavan chiRumathalai vAnperun^Oy thIrththa
   kuzakan kulamaRaiyOr kOmAn - n^ilaviya
   vaikaiyAR RETiTTu vAnIr ethirOTTum
   cheykaiyAl mikka cheyaluTaiyAn - veyyaviTam            (35)
   mEvi iRan^thaayil vERkaN maTamakaLai
   vAven Razaippiththim maNNulakil vAzviththa
   chIrn^inRa chemmaich cheyaluTaiyAn n^Ervan^tha
   puththan thalaiyaip puvimER puraLviththa
   viththakap pATal viLampinAn - moyththoLichEr .         (40)
   kochchaich chathuranRan kOmAnaith thAncheytha
   pachchaip pathikath thuTanpathinA RAyirampA
   viththup poruLai viLaikka valaperumAn
   muththip pakava muthalvan thiruvaTiyai
   aththikkum paththarethir ANain^ama thennavalAn             (45)
   kaththith thiripiRavich chAkaraththuL AzAmE
   paththith thaniththeppam pArvAzath than^thapirAn
   paththich chivamenRu pANTimA thEviyoTum
   koRRak kathirvEl kulachchiRaiyuN^ koNTATum
   aRRaip pozuthath thamaNariTu ven^thIyaip               (50)
   paRRich chuTukapOyp pANTiyanai ennavallAn
   varththamA nIchar kazalvaNaN^ki vAzmurukan
   paththiyai Ichan pathikaththE kATTinAn
   aththan thirun^Ila n^akkaRkum anpuTaiyAn
   thuththa mozikkuthalaith thUyavAy n^annuthali               (55)
   n^iththilap pUNmulaikkum n^INTathaTaN^ kaNNinukkum
   koththAr karuN^kuzaRkum kOlachcheN^ kaimmalarkkum
   aththA maraiyaTikkum ammen kuRaN^kinukkum
   chiththirappoR kAnychi cheRin^thapEr alkulukkum
   muththamizn^Ul ellAm muzuthuNarn^tha piLLaiyArk             (60)
   koththa maNamithuven ROthith thamarkaLellAm
   chiththaN^ kaLippath thirumaNanychey kAvaNaththE
   aRRaip pozuthaththuk kaNTuTa nEn^iRkap
   peRRavarka LoTum perumaNampOyp pukkuththan
   aththan aTiyE aTain^thAn azakithE.                (65)

thiruchchiRRampalam
    ------------------------------------------------------------

12.10 n^ampiyANTAr n^ampi aruLich cheytha
   thirun^Avukkarachu thEvar thiruEkAthachamAlai (1409 - 1419)

1409 pulanO TATith thirimanaththavar
     poRichey kAmath thurichaTakkiya
   punitha n^Echath thoTutha makkaiyar
     puNarvi nAluR Ruraiche yakkuTar
   chulavu chUlaip piNike TuththoLir
     chuTuve NIRiT TamaNakaRRiya
   thuNivi nAnmup purameriththavar
     chuzali lEpaT TiTutha vaththinar
   ulakin mAyap piRavi yaiththarum
     uNarvi lAap peruma yakkinai
   oziya vAymaik kavithai yiRpala
     upari yAkap poruLpa rappiya
   alakil nyAnak kaTali TaippaTum
     amirtha yOkach chivavo Lippuka
   aTiya rEmuk karuLi naichcheyum
     araiya thEvath thiruva TikkaLE.                1
1410 thirun^Avuk karachaTi yavarn^ATaR kathin^ithi
     theLithEnoth thiniyachol maTavArurp pachimuthal
   varuvAnath tharivaiyar n^aTamATich chilachila
     vachiyAkach cholumavai thukaLAkak karuthimey
   urunyAnath thiraLmana murukAn^ek kazuthukaN
     uzavArap paTaikaiyil uTaiyAnvaith thanathamiz
   kuruvAkak koTuchiva naTichUTath thiripavar
     kuRukArpuk kiTarpaTu kuTaryOnik kuziyilE.          2
1411 kuzin^thu chuzipeRun^A piyinkaN mayirn^iraiyAr
     kurumpai mulaiyiTaiyE chelun^thakai n^anmaTavAr
   azin^tha pochiyathilE kiTan^thi ravupakaln^I
     aLain^tha yarumathun^I aRin^thilai kolmanamE
   kazin^tha kazikiTun^AL iNaN^ki thayan^ekavE
     kachin^thi thayamezun^U Rarumpa thikan^ithiyE
   pozin^tha ruLuthirun^A vineN^ka LarachinaiyE
     purin^thu n^inaiyithuvE marun^thu piRithilaiyE.          3
1412 ilaimA TenRiTar pariyAr in^thira
     nEoth thuRukuRai vaRRAlum
   n^ilaiyA thichchelva menavE karuthuvar
     n^ILchan makkaTal iTaiyiRpuk
   kalaiyAr chenRaran n^eRiyA kuN^karai
     aNNap peRuvarkaL vaNNaththiN
   chilaimA Tan^thikaz pukazA mUruRai
     thirun^A vukkara chenpOrE.                4
1413 enpaTTik kaTTiya in^thappaik kurampaiyai
     iN^kiTTuch chuTTapin eN^kuththaik kuchchelum
   munpiTTuch chuTTiva run^thikketh thikkena
     moympuRRuk kaRRaRi vinRikkeT Tuchchila
   vanpaTTip piTTarkaL thunpuRRup puththiyai
     vanychiththuk kaththivi zun^thechchuth thaTTuvar
   anparkkup paRRilar chenRarchchik kiRRilar
     an^thakkuk kikkirai chin^thiththap piththarE.           5
1414 piththarachu pathaiyAtha koththain^ilai uLathEvu
     peTTiyurai cheythuchORu chuTTiyuzal chamaNvAyar
   kaiththarachu pathaiyAtha chiththamoTu chivapUchai
     kaRRamathi yinanOchai iththarachu pukaznyAlam
   muththipeRu thiruvALa neRRuNaiyin mithavAmal
     kaRRuNaiyil varumAthi ................
   paththarachu vachaithIra vaiththakana thamizmAlai
     paRpalavu mavaiyOtha n^aRpathika n^ithithAnE.           6
1415 pathikamE zezun^URu pakarumA kaviyOki
     parachun^A varachAna paramakA raNavIchan
   athikaimA n^akarmEvi aruLinAl amaNmUTar
     avarcheyvA thaikaLthIrum anakanvAr kazalchUTin
   n^ithiyarA kuvarchIrmai uTaiyarA kuvarvAymai
     n^eRiyarA kuvarpAvam veRiyarA kuvarchAla
   mathiyarA kuvarIchan aTiyarA kuvarvAnam
     uTaiyarA kuvarpAril manitharA navarthAmE.           7
1416 thAmarain^akum akavithaz thakuvana
     chAypeRuchiRu thaLirinai anaiyana
     chArtharumaTi yavariTar thaTivana
     thAyinum n^ala karuNaiyai uTaiyana
   thUmathiyinai orupathu koTucheytha
     chOthiyinmiku kathirinai yuTaiyana
     thUyanathava munivarkaL thozuvana
     thOmaRukuNa n^ilaiyina thalaiyina
   Omarachinai maRaikaLin muTivukaL
     OliTupari choTuthoTar variyana
     OvaRumuNar voTuchiva voLiyana
     URiyakachi voTukavi cheythapukaz
   Amarachuyar akan^eku mavaruLa
     nArarachathi kaiyinara naruLuva
     nAmarachuko Larachenai vazimuzu
     thALarachuthan aTiyiNai malarkaLE.               8
1417 aTin^Ayaich chivikaith thavichERith thirivith
     thaRiyAvap pachuthaich chiRiyOriR cheRiyuN^
   koTiyEnuk karuLaith thirun^Avuk karachaik
     kuNamEruth thanaiviT TenaiyAmoT TakalviR
   piTiyArAp peRuthaR karithAkach cholumap
     piNan^Ulaip perukap poruLAkak karuthum
   cheTikAyath thuRikaich chamaNmUTark kizavuR
     RathuthEvark karithach chivalOkak kathiyE.            9
1418 chivacham paththiTaith thavanycheythu
     thiriyum paththiyiR chiRan^thavar
     thilakan kaRRachiT Tanven^thoLir
     thikazum paimpoTith thavaNTaNi
   kavacham pukkuvaith tharankazal
     karuthuny chiththaniR kavanRiya
     karaNaN^ kaTTuthaR kaTuththuLa
     kaLakam pukkan^aR kavan^thiyan
   avacham puththiyiR kachin^thuko
     TazukaN Taththuvaith thaLiththanan
     anakan kuRRamaR RapaNTithan
     aracheN^ kaTkorpaR Ruvan^thaRu
   pavachaN^ kaippathaip paranychuTar
     paTiRin Riththanaith thoTarn^thavar
     pachupan^ thaththinaip parin^thaTu
     parichon RappaNik kun^anRumE.               10
1419 n^anRu mAthara n^Avinuk karaichaTi
     n^aLinam vaiththuyin allAl
   onRu mAvathu kaNTilam upAyamaR
     RuLLana vENTOmAl
   enRum Athiyum an^thamum illathOr
     ikaparath thiTaippaTTup
   ponRu vArpukuny chUzaliR pukEmpukiR
     poRiyilaim pulanOTE.                 11

thiruchchiRRampalam
    
pathinOrAn^ thirumuRai muRRiRRu


Please send your corrections

Back to 11th Thirumurai

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram