logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mahadeva Ashtakam


shivaM shaantaM shuddhaM prakaTamakaLa~gkaM shrutinutaM 
maheshaanaM shaMbhuM sakalasurasaMsevyacharaNam | 
girIshaM gaurIshaM bhavabhayaharaM niShkaLamajaM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||1|| 

 

sadaa sevyaM bhaktairhRudi vasantaM girishaya-
mumaakaantaM kShaantaM karaghRutapinaakaM bhramaharam | 
trinetraM pa~JchaasyaM dashabhujamanantaM shashidharaM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||2||

 

chitaabhasmaaliptaM bhujagamukuTaM vishvasuKadaM 
dhanaadhyakShasyaa~ggaM tripuravadhakartaaramanagham | 
karoTIKaTvaa~gge hyurasi cha dadhaanaM mRutiharaM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||3|| 

 

sadotsaahaM ga~ggaadharamacalamaanandakaraNaM 
puraaraatiM bhaataM ratipatiharaM dIptavadanam | 
jaTaajooTairjuShTaM rasamuKagaNeshaanapitaraM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||4|| 

 

vasantaM kailaase suramunisabhaayaaM hi nitaraaM 
bruvaaNaM saddharmaM niKilamanujaanandajanakam | 
maheshaanI saakShaatsanakamunidevarShisahitaa 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||5|| 

 

shivaaM sve vaamaa~gge guhagaNapatiM dakShiNabhuje 
gale kaalaM vyaalaM jaladhigaraLaM kaNThavivare | 
lalaaTe shvetenduM jagadapi dadhaanaM cha jaThare 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||6||

 

suraaNaaM daityaanaaM bahulamanujaanaaM bahuvidhaM 
tapaHkurvaaNaanaaM JaTiti phaladaataaramaKilam | 
sureshaM vidyeshaM jalanidhisutaakaantahRudayaM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||7|| 

 

vasaanaM vaiyaaghrIM mRudulalalitaaM kRuttimajaraaM 
vRuShaarooDhaM sRuShTyaadiShu kamalajaadyaatmavapuSham | 
atarkyaM nirmaayaM tadapi phaladaM bhaktasuKadaM 
mahaadevaM vande praNatajanataapopashamanam ||8|| 

 

idaM stotraM shaMbhorduritadalanaM dhaanyadhanadaM hRudi 
dhyaatvaa shaMbhuM tadanu raghunaathena racitam | 
naraH saayaMpraataH paThati niyataM tasya vipadaH 
kShayaM yaanti svargaM vrajati sahasaa so&pi muditaH ||9|| 

 

iti paNDitaraghunaathasharmaNaa viracitaM shrImahaadevaaShTakaM samaaptam ||

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

Bilvaashtakam

Sadashiva Ashtakam

Sadashivashtakam-ஸதாஷிவாஷ்டகம்