logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Bilvaashtakam

Bilvaashtakam


tridaLaM triguNaakaaraM trinetraM cha trayaayudham | 
trijanmapaapasaMhaaramekabilvaM shivaarpaNam ||1|| 

 

trishaaKairbilvapatraishca hyacCidraiH komaLaiH shuBaiH | 
shivapoojaaM kariShyaami hyekabilvam shivaarpaNam ||2|| 

 

aKaNDabilvapatreNa poojite nandikeshvare | 
shudhyanti sarvapaapebhyo hyekabilvam shivaarpaNam ||3|| 

 

shaaligraamashilaamekaaM vipraaNaaM jaatu arpayet | 
somayaj~jamahaapuNyam hyekabilvam shivaarpaNam ||4|| 

 

dantikoTisahasraaNi ashvamedhashataani cha | 
koTikanyaamahaadaanam hyekabilvam shivaarpaNam ||5|| 

 

lakShmyaaHstanata utpannaM mahaadevasya cha priyam | 
bilvavRukShaM prayacCaami hyekabilvam shivaarpaNam ||6|| 

 

darshanaM bilvavRukShasya sparshanaM paapanaashanam | 
aghorapaapasaMhaaram hyekabilvam shivaarpaNam ||7|| 

 

moolato brahmaroopaaya madhyato viShNuroopiNe | 
agrataH shivaroopaaya hyekabilvam shivaarpaNam ||8|| 

 

bilvaaShTakamidaM puNyaM yaH paThecCivasannidhau | 
sarvapaapavinirmuktaH shivalokamavaapnuyaat ||9|| 

 

iti bilvaaShTakaM saMpoorNam ||

Related Content

Bilvashtakam

Mahadeva Ashtakam

Siva Stotra

बिल्वाश्टकम - Bilvashhtakam

बिल्वाष्टकम - Bilvaashtakam