logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Harihara Stotram


dharmaarthakaamamokShaaKyacaturvargapradaayinau | 
vande hariharau devau trailokyaparipaayinau ||1|| 

 

ekamoortI dvidhaa bhinnau saMsaaraarNavataarakau | 
vande&haM kaamadau devau satataM shivakeshavau ||2|| 

 

dayaamayau dInadaridrataapahau mahaujasau maanyatamau sadaa samau | 
udaaralIlaalalitau sitaasitau namaami nityaM shivakeshavaavaham ||3|| 

 

anantamaahaatmyanidhI vidhistutau shriyaa yutau lokavidhaanakaariNau | 
suraasuraadhIshanutau nutau jagatpatI vidhattaaM shivakeshavau shivam ||4|| 

 

jagatrayIpaalananaashakaarakau prasannahaasau vilasatsadaananau | 
mahaabalau ma~jjuLamoortidhaariNau shivaM vidhattaaM shivakeshavau sadaa ||5|| 

 

mahasvinau modakarau parau varau munIshvaraiH sevitapaadapa~gkajau | 
ajau sujaatau jagadIshvarau sadaa shivaM vidhattaaM shivakeshavau mama ||6|| 

 

namo^&stu nityaM shivakeshavaabhyaaM svabhaktasaMrakShaNatatparaabhyaam |
deveshvaraabhyaaM karuNaakaraabhyaaM lokatrayInirmitikaaraNaabhyaam ||7|| 

 

salIlashIlau mahanIyamoortI dayaakarau ma~jjuLasaccaritrau | 
mahodayau vishvavinodahetoo namaami devau shivakeshavau tau ||8|| 

 

trishoolapaaNiM varachakrapaaNiM pItaambaraM spaShTadigambaraM cha | 
chaturbhujaM vaa dashabaahuyuktaM hariM haraM vaa praNamaami nityam ||9|| 

 

kapaalamaalaalalitaM shivaM cha sadvaijayantIsragudaarashobham | 
viShNuM cha nityaM praNipatya yaace bhavatpadaambhoruhayoH smRutiH staat ||10|| 

 

shiva tvamevaa&si harisvaroopo hare tvamevaa&si shivasvaroopaH | 
bhraantyaa janaastvaaM dvividhasvaroopaM pashyanti mooDhaa nanu naashahetoH ||11|| 

 

hare janaa ye shivaroopiNaM tvaaM tvadroopamIshaM kalayanti nityam | 
te bhaagyavantaH puruShaaH kadaa&pi na yaanti bhaasvattanayasya geham ||12|| 

 

shambho janaa ye hariroopiNaM tvaaM bhavatsvaroopaM kamalaalayesham | 
pashyanti bhaktyaa Kalu te mahaantau yamasya no yaanti puraM kadaacit ||13|| 

 

shive harau bhedadhiyaa&&dhiyuktaa muktiM labhante na janaa duraapaam | 
bhuktiM cha naiveha parantu duHKaM saMsaarakoope patitaaH prayaanti ||

 

hare harau bhedadRuSo bhuSam vai samsaarasindhau patitaaH sataapaaH | 
paapaashayaa mohamayaandhakaare bhraantaa mahaaduHKabharaM labhante ||15|| 

 

santo lasantaH sutaraaM harau cha hare cha nityaM bahubhaktimantaH | 
antarmahaantau shivakeshavau tau dhyaayanta uccairmudamaapnuvanti ||16|| 

 

harau hare caikyamudaarashIlaaH  pashyanti shashvatsuKadaayilIlaaH | 
te bhuktimuktI samavaapya noonaM suKaM duraapaM sutaraaM labhante ||17|| 

 

shive shiveshe&pi cha keshave cha padmaapatau devavare mahaantaH |
bhedaM na pashyanti parantu santastayorabhedaM kalayanti satyam ||18|| 

 

ramaapatiM vaa girijaapatiM vaa vishveshvaraM vaa jagadIshvaraM vaa | 
pinaakapaaNiM Kalu shaar~ggapaaNiM hari haraM vaa praNamaami nityam ||19|| 

 

sureshvaraM vaa parameshvaraM vaa vaikuNThalokasthitamacyutaM vaa | 
kailaasashailasthitamIshvaraM vaa viShNuM cha shaMbhuM ca namaami nityam ||20|| 

 

harirdayaardraashayataaM prayaato haro dayaaloottamabhaavamaaptaH | 
anekadivyaastradharaH pareshaH paayaadajasraM kRupayaa nataM maam || 21|| 

 

sheSho&sti yasyaa&&bharaNatvamaapto yaddaa sushayyaatvamitaH sadaiva | 
devaH sa ko&pIha harirharo vaa karotu me ma~jjuLama~ggaLaM draak ||22|| 

 

hariM haraM chaapi bhajanti bhaktyaa vibhedabuddhiM pravihaaya noonam | 
siddhaa mahaanto munayo mahecCaaH svacCaashayaa naaradaparvataadyaaH ||23|| 

 

sanatkumaaraadaya unnatecCaa mohena hInaa munayo mahaantaH | 
svaantaH sthitaM sha~gkaramacyutaM cha bhedaM parityajya sadaa bhajante ||24|| 

 

shiShTaa vasiShThaadaya aatmaniShThaaH shreShThaaH svadharmaavanakarmacittaaH | 
hRuttaapahaaraM malahInacittaa hari haraM chaikatayaa bhajante ||25|| 

 

anye mahaatmaana udaarashIlaa bhRugvaadayo ye paramarShayaste | 
pashyanti chaikyaM harisharvayoH shrIsaMyuktayoratra na saMshayo&sti ||26|| 

 

indraadayo devavaraa udaaraa trailokyasaMrakShaNadattacittaaH | 
hariM haraM caikasvaroopameva pashyanti bhaktyaa cha bhajanti noonam ||27|| 

 

sarveShu vedeShu Kalu prasiddhavaikuNThakailaasagayoH sudhaamnoH | 
mukundabaalenduvataMsayoH saccaritrayorIshvarayorabhedaH ||28||

 

sarvaaNi shastraaNi vadanti noonaM harerharasyaikyamudaaramoorteH | 
naastyatra sandehalavo&pi satyaM nityaM janaa dharmadhanaa gadanti ||29|| 

 

sarvaiH puraaNairidameva sooktaM yadviShNushaMbhvormahanIyamoortyoH | 
aikyaM sadaivaa&sti na bhedalesho&pyastIha chintyaM sujanaistadevam |30|| 

 

bhedaM prapashyanti naraadhamaa ye viShNau cha shaMbhau cha dayaanidhaane | 
te yaanti paapaaH paritaapayuktaa ghoraM vishaalaM nirayasya vaasam ||31||

 

bhootaadhipaM vaa vibudhaadhipaM vaa rameshvaraM vaa parameshvaraM vaa | 
pItaambaraM vaa haridambaraM vaa hariM haraM vaa puruShaa bhajadhvam ||32|| 

 

mahasvivaryaM kamanIyadehamudaarasaaraM suKadaayiceShTam | 
sarveShTadevaM duritaapahaaraM viShNuM shivaM vaa satataM bhajadhvam ||33|| 

 

shivasya viShNoshca vibhaatyabhedo  vyaasaadayo&pIha maharShayaste | 
sarvaj~jabhaavaM dadhato nitaantaM vadanti vadanti chaivaM kalayanti santaH ||34|| 

 

mahaashayaa dharmavidhaanadakShaa rakShaaparaa nirjitamaanasaa ye | 
te&pIha vij~jaaH samadarshino vai shivasya viShNoH kalayantyabhedam||35|| 

 

harireva haro hara eva harirnahi bhedalabo&pi tayoH prathitaH | 
iti siddhamunIshayatIshavaraa nigadanti sadaa vimadaaH sujanaaH ||36|| 

 

hara eva harirharireva haro hariNaa cha hareNa cha vishvamidam | 
pravinirmitametadavehi sadaa vimado bhava tau bhaja bhaavayutaH ||37|| 

 

harireva babhoova haraH paramo hara eva babhoova hariH paramaH | 
haritaa harataa cha tathaa militaa rachayatyaKilaM Kalu vishvamidam ||38|| 

 

vRuShadhvajaM vaa garuDhadhvajaM vaa girIshvaraM vaa bhuvaneshvaraM vaa | 
patiM pashoonaamathavaa yadoonaaM kRuShNaM shivaM vaa vibudhaa bhajante ||39|| 

 

bhImaakRutiM vaa ruciraakRutiM vaa trilochanaM vaa samalochanaM vaa | 
umaapatiM vaa&tha ramaapatiM vaa hariM haraM vaa munayo bhajante ||40|| 

 

hariH svayaM vai harataaM prayaato harastu saakShaaddharibhaavamaaptaH | 
harirharashcaapi jagajjanaanaamupaasyadevau sta iti prasiddhiH ||41|| 

 

harirhi saakShaat hara eva siddho haro hi saakShaaddharireva caaste | 
harirharashca svayameva chaiko dviroopataaM kaaryavashaat prabaataH ||42||

 

harirjagatpaalanakRutprasiddho haro jagannaashakaraH paraatmaa | 
svaroopamaatreNa bhidaamavaaptau dvaavekaroopau  sta imau sureshau ||43|| 

 

dayaanidhaanaM vilasadvidhaanaM devapradhaanaM nanu saavadhaanam | 
saanandasanmaanasabhaasamaanaM devaM shivaM vaa bhaja keshavaM vaa ||44|| 

 

shrIkaustubhaabharaNamindukalaavataMsaM kaaLIvilaasinamatho kamalaavilaasam | 
devaM muraarimatha vaa tripuraarimIshaM bhedaM vihaaya bhaja bho bhaja bhooribhaktyaa ||45||


viShNuH saakShaacCaMbhureva prasiddhaH shaMbhuH saakShaadviShNurevaasti noonam | 
naasti svalpo&pIha bhedaavakaashaH siddhaanto&yaM sajjanaanaaM samuktaH ||46|| 

 

shaMbhurviShNushcaikaroopo dvimoortiH satyaM satyaM gadyate nishcitaM sat | 
asminmithyaa saMshayaM kurvate ye paapaacaaraaste naraa raakShasaaKyaaH ||47|| 

 

viShNau shaMbhau naasti bhedaavabhaasaH sa~gKyaavantaH santa evaM vadanti | 
antaH ki~jcitsaMvicintya svayaM draak bhedaM tyaktvaa tau bhajasva prakaamam ||48|| 

 

viShNorbhaktaaH shaMbhuvidveShasaktaaH shaMbhorbhaktaa viShNuvidveShiNo ye | 
kaamakrodhaandhaaH sumandaaH sanindaa vindanti draak te naraa duHKajaalam ||49|| 

 

viShNau shaMbhau bhedabuddhiM vihaaya bhaktyaa yuktaaH sajjanaa ye bhajante | 
teShaaM bhaagyaM vaktumIsho gururno satyaM satyaM vacmyahaM viddhi tattvam ||50|| 

 

harervirodhI cha harasya bhakto harasya vairI cha hareshca bhaktaH | 
saakShaadasau raakShasa eva noonaM naastyatra sandehalavo&pi satyam ||51||

 

shivaM cha viShNuM cha vibhinnadehaM pashayanti ye mooDhadhiyo&tinIcaaH | 
te kiM susadbhiH sutaraaM mahadbhiH saMbhaaShaNIyaaH puruShaa bhavanti ||52|| 

 

anekaroopaM viditaikaroopaM mahaantamuccairatishaantachittam | 
daantaM nitaantaM shubhadaM sukaantaM viShNuM shivaM vaa bhaja bhooribhaktyaa ||53|| 

 

hare muraare hara he puraare viShNo dayaaLo shiva he kRupaalo | 
dInaM janaM sarvaguNairvihInaM maaM bhaktamaartaM paripaahi nityam ||54|| 

 

he he viShNo shaMbhuroopastvameva he he shambho viShNuroopastvameva | 
satyaM sarve santa evaM vadantaH saMsaarabdhiM hya~jjasaa santaranti ||55|| 

 

viShNuH shaMbhuH shaMbhurevaasti viShNuH shaMbhurviShNurviShNurevaasti shaMbhuH | 
shaMbhau viShNau chaikaroopatvamiShTaM shiShTaa evaM sarvadaa sa~jjapanti ||56|| 

 

daivI saMpadvidyate yasya puMsaH shrImaan so&yaM sarvadaa bhaktiyuktaH | 
shaMbhuM viShNuM chaikaroopaM dvidehaM bhedaM tyaktvaa saMbhajanmokShameti ||57|| 

 

yeShaaM puMsaamaasurI saMpadaaste mRutyorgraasaaH kaamalobhaabhibhootaaH | 
krodhenaandhaa bandhayuktaa janaaste shaMbhuM viShNuM bhedabuddhyaa bhajante ||58|| 

 

kalyaaNakaaraM suKadaprakaaraM vinirvikaaraM vihitopakaaram | 
svaakaaramIshaM na kRutaapakaaraM shivaM bhajadhvaM kila keshavaM cha ||59|| 

 

saccitsvaroopaM karuNaasukoopaM gIrvaNabhoopaM varadharmayoopam | 
saMsaarasaaraM suruciprasaaraM devaM hariM vaa bhaja bho haraM vaa ||60|| 

 

aanandasindhuM paradInabandhuM mohaandhakaarasya nikaarahetum | 
saddharmasetuM ripudhoomaketuM bhajasva viShNuM shivamekabuddhyaa ||61|| 

 

vedaantasiddhaantamayaM dabaaLuM satsaa~gKyashaastrapratipaadyamaanam | 
nyaayaprasiddhaM sutaraaM samiddhaM bhajasva viShNuM shivamekabuddhyaa ||62||

 

paapaapahaaraM rucirapracaaraM kRutopakaaraM vilasadvihaaram | 
saddharmadhaaraM kamanIyadaaraM saaraM hariM vaa bhaja bho haraM vaa ||63|| 

 

harau bhedamavekShamaaNaH praaNI nitaantaM Kalu taantacetaaH | 
pretaadhipasyaiti puraM durantaM duHKaM ca tatra prathitaM prayaati ||64||

 

bho bho janaa j~jaanadhanaa manaagapyarcye harau caapi hare ca noonam | 
bhedaM parityajya mano nirudhya suKaM bhavantaH Kalu tau bhajantu ||65|| 

 

aanandasanmandiramindukaantaM shaantaM nitaantaM bhuvanaani paantam | 
bhaantaM sudaantaM vihitaasuraantaM devaM shivaM vaa bhaja keshavaM vaa ||66|| 

 

he he hare kRuShNa janaardanesha shaMbho shashaa~gkaabharaNaadhideva | 
naaraayaNa shrIsha jagatsvaroopa maaM paahi nityaM sharaNaM prapannam ||67|| 

 

viShNo dashalo&cyuta shaar~ggapaaNe bhootesha shaMbho shiva sharva naatha | 
mukunda govinda ramaadhipesha maaM paahi nityaM sharaNaM prapannam ||68||

 

kalyaaNakaarin kamalaapate he gaurIpate bhIma bhavesha sharva | 
girIsha gaurIpriya shoolapaaNe maaM paahi nityaM sharaNaM prapannam ||69|| 

 

he sharva he sha~gkara he puraare he he keshava he kRUShNa he muraare | 
he dInabandho karuNaikasindho maaM paahi nityaM sharaNaM prapannam ||70|| 

 

he chandramaule hariroopa shaMbho he chakrapaaNe shivaroopa viShNo | 
he kaamashatro Kalu kaamataata maaM paahi nityaM bhagavannamaste ||71|| 

 

sakalalokapashokavinaashinau paramaramyatayaa pravikaashinau | 
aghasamoohavidaaraNakaariNau hariharau bhaja mooDha bhidaaM tyaja ||72|| 

 

hariH saakShaaddharaH prokto haraH saakShaaddhariH smRUtaH | 
ubhayorantaraM naasti satyaM satyaM na saMshayaH ||73|| 

 

yo harau cha hare saakShaadekamoortau dvidhaa sthite | 
bhedaM karoti mooDhaatmaa sa yaati narakaM dhruvam ||74|| 

 

yasya buddhirharau caapi hare bhedaM cha pashyati | 
sa naraadhamataaM yaato rogI bhavati maanavaH ||75|| 

 

yo harau cha hare caapi bhedabuddhiM karotyaho | 
tasmaanmooDhatamo loke naanyaH kashcana vidyate ||76|| 

 

muktimicCasi tettarhi bhedaM tyaja harau hare | 
anyathaa janmalakSheShu muktiH Kalu sudurlabhaa ||77|| 

 

viShNoH shivasya caabhedaj~jaanaanmuktiH prajaapate | 
iti  sadvedavaakyaanaaM siddhaantaH pratipaaditaH ||78|| 

 

viShNuH shivaH shivo viShNuriti j~jaanaM prashiShyate | 
etajj~jaanayuto j~jaanI naanyathaa j~jaanamiShyate ||79|| 

 

harirharo  harashcapi harirastIti bhaavayan | 
dharmaarthakaamamokShaaNaamadhikaarI bhavennaraH ||80|| 

 

hariM haraM bhinnaroopaM bhaavayatyadhamo naraH | 
sa varNasa~gkaro noonaM vij~jeyo bhaavitaatmabhiH ||81|| 

 

hare shambho hare viShNo shambho hara hare hara | 
iti nityaM ralan janturjIvanmukto hi jaayate ||82|| 

 

na hariM cha haraM caapi bhedabuddhyaa vilokayet | 
yadIcCedaatmanaH kShema buddhimaankushalo naraH ||83|| 

 

hare hara dayaaLo maaM paahi paahi kRupaaM kuru | 
iti sa~jjapanaadeva muktiH praaNau pratiShThitaa ||84|| 

 

hariM haraM dvidhaa bhinnaM vastutastvekaroopakam | 
praNamaami sadaa bhaktyaa rakShataaM tau maheshvarau ||85|| 

 

idaM hariharastotraM sooktaM paramadurlabham | 
dharmaarthakaamamokShaaNaaM daayakaM divyamuttamam ||86|| 

 

shivakeshavayoraikyapratipaadakamIDitam | 
paTheyuH kRutinaH shaantaa daantaa mokShaabhilaaShiNaH ||87|| 

 

etasya paThanaatsarvaaH siddhayo vashagaastathaa  | 
devayorviShNushivayorbhaktirbhavati bhootidaa ||88|| 

 

dharmaarthI labhate dharmamarthaarthI caarthamashnute | 
kaamaarthI labhate kaamaM mokShaarthI mokShamashnute ||89|| 

 

durgame ghorasa~ggraame kaanane vadhabandhane | 
kaaraagaare&sya paThanaajjaayate tatkShaNaM suKI ||90|| 

 

vede yathaa saamavedo vedaanto darshane yathaa | 
smRutau manusmRutiryadvat varNeShu braahmaNo yathaa ||91|| 

 

yathaa&&shrameShu sannyaaso yathaa deveShu vaasavaH | 
yathaa&shvatthaH paadapeShu yathaa ga~ggaa nadIShu cha ||92|| 

 

puraaNeShu yathaa shreShThaM mahaabhaaratamucyate | 
yathaa sarveShu lokeShu vaikuNThaH paramottamaH ||93||

 

yathaa tIrtheShu sarveShu prayaagaH shreShTha IritaH | 
yathaa purIShu sarvaasu varaa vaaraaNasI mataa ||94|| 

 

yathaa daaneShu sarveShu caannadaanaM mahattamam | 
yathaa sarveShu dharmeShu chaahiMsaa paramaa smRutaa ||95|| 

 

yathaa sarveShu sauKyeShu bhojanaM praahuruttamam | 
tathaa stotreShu sarveShu stotrametatparaatparam ||96|| 

 

anyaani yaani stotraaNi taani sarvaaNi nishcitam | 
asya stotrasya no yaanti ShoDashImapi satkalaam ||97|| 

 

bhootapretapishaachaadyaa baalavRuddhagrahaashca ye | 
te sarve naashamaayaanti stotrasyaasya prabhaavataH ||98|| 

 

yatraasya paaTho bhavati stotrasya mahato dhruvam | 
tatra saakShaatsadaa lakShmIrvasatyeva na saMshayaH ||99|| 

 

asya stotrasya paaThena vishveshau shivakeshavau | 
sarvaanmanorathaanpuMsaaM poorayetaaM na saMshayaH ||100|| 

 

puNyaM puNyaM mahatpuNyaM stotrametaddhi durlabham | 
bho bho mumukShavaH sarve yooyaM paThata sarvadaa ||101|| 

 

ityacyutaashramasvaamiviracitaM shrIhariharaadvaitastotraM saMpoorNam ||
 

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langeshvara

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langkeshvara

शिवस्तुतिः (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचि