logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script


anekakoTibrahmaaNDajananInaayakaprabho | 
anekapramuKaskandaparisevita paahi maam ||1|| 

 

aakaaraapaaranirvyaajakaruNaayaaH satIpate | 
aashaabhipoorakaanamravitateH paahi sha~gkara ||2|| 

 

ibhaashvamuKasaMpattidaanadakShakRupaalava | 
iShTapraaleyashailendraputryaaH paahi girIsha maam ||3|| 

 

Ihaashoonyajanaavaapya nataanandaabdhichandramaH | 
Ishaana sarvavidyaanaaminduchooDa sadaa&va maam ||4|| 

 

uragaadhipasaMraajatpadapa~gkeruhadvaya | 
uDuraajakRutottaMsa girijaasaKa maamava ||5|| 

 

oorIkRutavinamreShTapoogasaMpooraNavrata | 
aKilaamarakoTIranighRuShTapada paahi maam ||6|| 

 

RuddhidaambhojavaasaayaaH kaamamaashu namattateH | 
shailendratanayaashliShTa sharva maaM paahi sarvadaa ||7||

 

RusvaraaKyeyaroopaaya bhootidaayaadaraaddutam | 
ShaNmuKebhaasyapoojyaaya namrashcandraardhamaulaye ||8|| 

 

lRukaaraaKyaaya lakShmIshadruhiNaadyarchitaa~gghraye | 
apaarakaruNaajanmabhoomaye shaMbhave namaH ||9|| 

 

lRUsvaroopa lalaaTaakSha laakinyaadiniShevita | 
laavaNyaakara kaaruNayavaaridhe paahi maaM prabho ||10||

 

eNaa~gkachooDa kaaNaadashaastrapraj~jaapradaayaka | 
shoNaadhara namasyaami tvatpaadaamburuhadvayam ||11|| 

 

aihikaamuShmike puMsaaM sulabhe yatpadaarchanaat | 
candraardhavilasanmauliM namaami tamumaapatim ||12|| 

 

omityaaKyaaM yasyavedaa vedaantaashca jagurmuhuH | 
o~gkaarajapatuShTaM  taM naumi chandraardhasheKaram ||13|| 

 

audaasInyaM samasteShu viShayeShu prakurvataam | 
sulabhaM jagadIshaanaM paarvatI patimaashraye ||14|| 

 

a~ggashobhaaparaabhootakoTiraakaanishaakaram | 
andhakaantakakaamaadigarvahaariNamaashraye ||15|| 

 

ashca ushca makaarashca yannaamaavayavaakSharaaH | 
asheShashubhadaataaraM taM naumi shashisheKaram ||16|| 

 

kavitaa vRuNute ratIshatulyaM patimaasthaasahiteva maaninI | 
tarasaa puruShaM yada~gghrinamraM tamahaM naumi shashaa~gkabaalachooDam ||17|| 

 

KaNDena caandreNa kirITagena viraajamaanaM vRuShabhaadhirooDha | 
Kavaayutejo&mbudharaadiroopaM shailendrasutaasametam ||18|| 

 

gadyaani padyaani cha shIghrameva mookasya vaktraadapi niHsaranti | 
yadIyakaaruNyalavaattamIshaM namaami chandraardhakabhaasimaulim ||19|| 

 

ghaTodbhavaadyaa munayo yada~gghrisamarcanaato mahatIM prapannaaH | 
siddhiM tamaanamrajaneShTadaananibaddhadIkShaM praNamaami shaMbhum ||20|| 

 

~gakaaravaacyaaya namajjanaughavidyaapradaanapravaNaaya shIghram | 
vaTaagamoolaikaniketanaaya shrIdakShiNaasyaaya namaH shivaaya ||21|| 

 

chayena bhaasaaM vapuShashchakorabandhuM jayantaM jitapuShpacaapam | 
praaleyashailendrasutaamano&bja bhaanuM bhaje ka~jchana devavaryam ||22|| 

 

CatraM cha vaalavyajane manoj~je samudrakaa~jcIM pRuthivIM cha lokaaH | 
javaadbhajante&pyatikiMpachaanaa yada~gghrinamraastamumeshamIDe ||23||

 

janmasvanekeShu vidhaaya dharmaansvavarNayogyaanmanujo&tibhaktyaa | 
jij~jaasate yatpadamaadareNa taM naumi saccitsuKaroopamIsham ||24|| 

 

JarIM dadhaanaM diviShattaTinyaa JaTityayogyaanapi bhaktipoorNaan | 
punaanamardhendulasatkirITaM yuvaanamIshaM kalayaami citte ||25|| 


~jakaararoopaaya ravInduvahninetraaya naanaavidharoopadhartre | 
lokaavanaayaatimanoharaaya shailendrakanyaapataye namo&stu ||26|| 

 

TavarNavaacyaaya taDitprabhaaya yamaadiyogaa~ggavidarcitaaya | 
shamaadisaMpatsahitapyapaadapadmaaya gaurIpataye namo&stu ||27||

 

ThapuktrivarNapratipaaditaaya haraaya niHsheShaviShaaghahartre | 
shrInIlakaNThaaya yamipravIradhyeyaaya kurmaH praNaatiM pramodaat ||28|| 

 

DaamarapramuKaduHKasamoohadhvaMsadakShacharaNasmaraNasya | 
shailajaahRudayapa~gkajabhaanoH sha~gkarasya charaNau praNato&smi ||29|| 

 

DhakkaaKyavaadyashravaNotsukaaya praaDhaaya kandarpasharaprabhede | 
shivaaya chandraardhalasajjaTaaya kurmaH pramodaatpraNateH sahasram ||30|| 

 

NaantadaadiharidutsuKamoorte naakanaathaparisevitapaada | 
vaasalola vaTavRukShatale maaM vaaraaNasyaamiva paahi dayaaLo ||31|| 

 

taptaaH saMsRutivahninaa bhuvi naraaH saMpraapya saddeshikaM 
tasyaasyaacCratishIrShavaakyanichayaM shrutvaarthayuktaM muhuH | 
yuktyaa shrutyavirudvayaa tadanusa~jcintyaarthamaadyoditaM 
dhyaatvaa&jasramavaapnuvanti yamahaM taM naumi gaurIpatim ||32|| 

 

thaayaiyeti samastadevavanitaa nRutyaM yadagre&nvahaM 
kurvantyambujasaMbhavaprabhRutayaH stunvanti vedaishca yam | 
indraaNIsharamaadhavaadisuraa yasyaarchanaaM kurvate 
kalpaagaprabhavaiH sumaistamanishaM naumyaadijaavallabham ||33|| 

 

iti shrIshivasuvarNamaalaastavaH saMpoorNaH ||

Related Content

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah