logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Panchadevata Stotram - Romanized script


gaNeshaviShNusooryeshadurgaaKyaM devapa~jchakam || 
vande vishuddhamanasaa janasaayujyadaayakam ||1|| 

 

ekaroopaan bhinnamoortIn pa~jcadevaannamaskRutaan || 
vande vishuddhabhaaveneshaambenaikaradaacyutaan ||2|| 

 

kalyaaNadaayino devaannamaskaaryaanmahaujasaH || 
viShNushambhushivaasooryagaNeshaaKyaannamaamyaham ||3|| 

 

ekaatmano bhinnaroopaan lokarakShaNatatparaan || 
shivaviShNushivaasooryaherambaan praNamaamyaham ||4|| 

 

divyaroopaanekaroopaannaanaaroopaannamaskRutaan || 
shivaasha~gkaraherambaviShNusooryaannamaamyaham ||5|| 

 

nityaanaanandasandohadaayino dInapaalakaan || 
shivaacyutagaNeshena durgaaKyaan naumyahaM suraan ||6|| 

 

kamanIyatanoondevaan sevaavashyaan kRRupaavataH || 
sha~gkareNa shivaaviShNugaNeshaaKyaannamaamyaham ||7|| 

 

sooryaviShNushivaashaMbhuvighnaraajaabhidhaansuraan || 
ekaroopaan sadaa vande suKasandohasiddhaye ||8|| 

 

harau hare tIkShNakare gaNeshe shaktau na bhedo jagadaadihetuShu ||
adhaH patantyeShu bhidaaM dadhaanaa bhaaShaanta evaMyatayo&cyutaashramaaH ||9|| 

 

iti shrImadacyutaashramaviracitaM pa~JcadevataastotraM saMpoorNam ||

Related Content

पञ्चदेवता स्तोत्रम - Panchadevata Stotram

पञ्चदेवता स्तोत्रम् - Panchadevata Stotram

পঞ্চদেৱতা স্তোত্রম - Panchadevata Stotram

ਪਞ੍ਚਦੇਵਤਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Panchadevata Stotram

પઞ્ચદેવતા સ્તોત્રમ - Panchadevata Stotram