logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shambhustavah

Shambhustavah


shaMbhustavaH |  

kailaasashailanilayaatkalikalmaShaghnaa-
ccandraardhabhooShitajaTaadvaTamoolavaasaat | 
namrottamaa~ggaviniveshitahastapadmaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane ||1||  

naakaadhinaathakarapallavasevitaa~gghre- 
rnaagaasyaShaNmuKavibhaasitapaarshvabhaagaat | 
nirvyaajapoorNakaruNaanniKilaamareDyaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane ||2||  

maunIndrarakShaNakRute jitakaalagarvaat-
paapaabdhishoShaNavidhau jitavaaDavaagneH| 
maaraa~ggabhasmaparilepanashuklagaatraa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane ||3|| 

vij~jaanamudritakaraacCaradindushubhraa-
dvij~jaanadaananirataajjaDapa~gktaye&pi | 
vedaantageyacharaNaadvidhiviShNusevyaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane ||4|| 

iti shaMbhustavaH saMpoorNaH ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

शिवसहस्रनामावलिः (महाभारत) - shiva sahasra naamaavaLi from

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana