logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Harihara Ashtottara Shatanaama Stotram

 


govinda maadhava mukunda hare muraare shaMbho shivesha shashisheKara shoolapaaNe || 
daamodaraacyuta janaardana vaasudeva tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||1|| 

 

ga~ggaadharaandhakaripo hara nIlakaNTha vaikuNTha kaiTabharipo kamaThaabjapaaNe|| 
bhutesha KaNDaparasho mRuDa chaNDikesha tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||2 || 

 

viShNo nRusiMha madhusoodana chakrapaaNe gaurIpate girisha sha~gkara chandracooDa || 
naaraayaNaasuranibarhaNa shaar~ggapaaNe tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||3|| 

 

mRutyu~jjayogra viShamekShaNa kaamashatro shrIkaanta pItavasanaaMbuda nIla shaure || 
Ishaana kRuttivasana tridashaikanaatha tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti  ||4|| 

 

lakShmIpate madhuripo puruShottamaadya shrIkaNTha digvasana shaanta pinaakapaaNe || 
aanandakanda dharaNIdhara padmanaabha tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti  ||5|| 

 

sarveshvara tripurasoodana devadeva brahmaNyadeva garuDadhvaja sha~gKapaaNe || 
tryakShoragaabharaNa baalamRugaa~gkamaule tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||6|| 

 

shrIraama raaghava rameshvara raavaNaare bhootesha manmatharipo pramathaadhinaatha || 
chaaNooramardana hRuShIkapate muraare tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||7||

 

shoolin girIsha rajanIsha kalaavataMsa kaMsapraNaashana sanaatana keshinaasha || 
bharga trinetra bhava bhootapate puraare tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||8|| 

 

gopIpate yadupate vasudevasoono karpooragaura vRuShabhadhvaja bhaalanetra ||
govardhanoddharaNa dharmadhurINa gopa tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti  ||9|| 

 

sthaaNo trilochana pinaakadhara smaraare kRuShNaaniruddha kamalaakara kalmaShaare ||
vishveshvara tripathagaardrajaTaakalaapa tyaajyaa bhaTaa ya iti santatamaamananti ||10|| 

 

aShTottaraadhikashatena sucaarunaamnaaM sandarbhitaaM laLitaratnakadaMbakena || 
sannaayakaaM dRuDhaguNaaM nijakaNThagataaM yaH kuryaadimaaM srajamaho sa yamaM na pashyet ||11|| 
gaNaavoochatuH || 

 

itthaM dvijendra nijabhRutyagaNaansadaiva saMshikShayedavanigaansa hi dharmaraajaH ||
anye&pi ye hariharaa~gkadharaa dharaayaaM te doorataH punaraho parivarjanIyaaH ||12|| 

agastya uvaacha || 

 

yo dharmaraajaracitaaM laLitaprabandhaaM naamaavaLiM sakalakalmaShabIjahantrIm || 
dhIro&tra kaustubhabhRUtaH shashibhooShaNasya nityaM japetstanarasaM na pibetsa maatuH ||13|| 

 

iti shrRuNvankathaaM ramyaaM shivasharmaa priye&naghaam || 
praharShavaktraH purato dadarsha sarasIM purIm ||14|| 

 

iti hariharaaShTottarashatanaamastotraM sampoorNam ||
 

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram